Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực, một số quan niệm về yếu tố con người trong quá trình LĐSX và các mô hình quản lý NNL,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH

TẾ

Bài giảng
Kinh tế nguồn nhân lực

NGUỒN

NHÂN

GV. Trần Thị Thu Trang
BM Kinh tế TN & MT
Khoa Kinh tế & PTNT

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

1

Nội dung: 6 chương
KINH
Chương I: : Những vấn đề cơ bản của KTNNL
TẾ

Chương II: Thị trường lao động
Chương III: Đào tạo và Phát triển NNL

NGUỒN Chương IV: Năng suất lao động
Chương V: Thù lao lao động
NHÂN Chương VI: Một số vấn đề xã hội đối với người LĐ

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

2

Yêu cầu của môn học
KINH
 Tổng số: 30 tiết (22 tiết lý thuyết + 8 tiết tiểu luận
TẾ

và bài tập)
 Đánh giá: Lên lớp tối thiểu 75% số tiết

NGUỒN  Vắng quá số tiết quy định, không có tiểu luận
hoặc tiểu luận giống nhau: Không được dự thi
NHÂN

 Tham gia phát biểu ý kiến trên lớp: trả lời đúng ít
nhất 3 lần thì được cộng 1 điểm trong bài tiểu

LỰC

luận, kiểm tra hoặc bài thi cuối cùng
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

3

KINH

TẾ

CHƯƠNG I

NGUỒN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA
KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

NHÂN

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

4

CHƯƠNG I
KINH

I. Đối tượng, nội dung và PPNC
1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

TẾ

- Các DN phải quản lý nhiều yếu tố sản xuất như: con
người, máy móc, thiết bị,… trong đó con người là yếu tố

NGUỒN

quan trọng nhất
-

NHÂN

Xác định các biện pháp nhằm quản lý có hiệu quả

nguồn nhân lực của DN, tổ chức, các đơn vị trong nền
kinh tế => tiết kiệm chi phí lao động, tăng NSLĐ, phát

LỰC

huy tiềm năng con người,…
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 2

Quá trình nghiên cứu thống kê: Điều tra thống kê. Tổng hợp thống kê. Phân tích và dự đoán thống kê. Giúp học viên nắm được những vấn đề chung nhất về điều tra thống kê. Giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn tổng hợp thống kê và tập trung đi sâu vào phương pháp tổng hợp số liệu thống kê đã có. Giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn phân tích và dự đoán thống kê....


Huy động nguồn lực, Tự do hoá tài chính, và Đầu tư: Trường hợp của một số nước ở Châu Phi

The role of interest rate in the determination of investment and, hence economic growth, has been a matter of controversy over a long period of time. Yet, what constitutes an approoriate interest rate policy still remain to be a puzzling question.


Lecture Statistical techniques in business and economics (14/e): Chapter 10 - Lind, Marchal, Wathen

Chapter 10 - One-sample tests of hypothesis. In this chapter, the learning objectives are: Define a hypothesis and hypothesis testing, describe the five-step hypothesis-testing procedure, distinguish between a one-tailed and a two-tailed test of hypothesis, conduct a test of hypothesis about a population mean, conduct a test of hypothesis about a population proportion,..


Kinh tế lao động - Phần 2

Tham khảo tài liệu 'kinh tế lao động - phần 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - Nguyễn Thị Quý

Chương 2 Đo lường sản lượng quốc gia thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Những vấn đề cơ bản, phần 2 Tính GDP danh nghĩa theo giá thị trường, phần 3 Tính GNP và các chỉ tiêu còn lại.


Lecture Essentials of Economics: Chapter 6 - Bradley R. Schiller, Cynthia Hill

Chapter 6 "Competition", after reading this chapter, you should be able to: Identify the unique characteristics of perfectly competitive firms and markets, illustrate how total profits change as output expands, describe how the profit-maximizing rate of output is found, recite the determinants of competitive market supply, explain why profits get eliminated in competitive markets.


Đề thi kinh tế vĩ mô - đề 7

Tham khảo tài liệu 'đề thi kinh tế vĩ mô - đề 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 3 - Học thuyết kinh tế của trường phái trọng thương bao gồm những nội dung về hoàn cảnh xuất hiện của học thuyết; nội dung, giai đoạn phát triển, chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương; các sắc thái của phong trào trọng thương. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 6: Thị trường ngoại hối, Tỷ giá hối đoái & Cán cân thanh toán quốc tế

Chương 6 Thị trường ngoại hối, Tỷ giá hối đoái & Cán cân thanh toán quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế có kết cấu nội dung như sau: khái niệm, các đối tác tham dự và các thị trường ngoại hối, phân loại thị trường ngoại hối, các lý thuyết về tỷ giá hối đoái.


Hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ sau đổi mới đến nay - 2

CNH-HĐH được xem xét từ tư duy triết học là thuộc phạm trù của lực lượng sản xuất trong mối quan hệ biện chứng của phương thức sản xuất. Muốn CNH- HĐH đất nước cần phải có tiềm lực về kinh tế, con người, trong đó lực lượng lao động là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngoài ra phải có sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Với tiềm năng lao động lớn nhưng công cụ lao động lại hết sức thô sơ, lạc hậu, CNH- HĐH đứng...


Tài liệu mới download

Bài giảng Kỹ năng kiểm tra
  • 26/05/2014
  • 54.335
  • 547

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu