Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Hữu Nhuần

Bài giảng Kinh tế học sản xuất Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phân tích sản xuất, hàn cực biên, phân tích chi phí sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

THEO CÁC EM MÔN HỌC
KINH TẾ HỌC SẢN XuẤT

KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT

SẼ NGHIÊN CỨU

Phạm Văn Hùng

NỘI DUNG NÀO ?

Nguyễn Hữu Nhuần
Nguyễn Thị Lý

CÁC EM KỲ VỌNG GÌ TỪ
MÔN HỌC NÀY ?

TẠI SAO

KINH TẾ HỌC
??

CÓ MÔN HỌC NÀY ?

Tại sao có môn học
Kinh tế học sản xuất?

KINH TẾ ?
KINH TẾ HỌC

Môn học mới ra đời – 3 con đường
1. Phát kiến/phát minh
2. Phân lập
3. Tích hợp

??

??

1

KINH TẾ ?

KINH TẾ ?
KINH TẾ HỌC

KINH TẾ HỌC

VI MÔ

VI MÔ

VĨ MÔ

??

?

?

Giảng viên:
TS. PHẠM VĂN HÙNG
Phone: 87769770
Email: pvhung@hua.edu.vn

KINH TẾ HỌC

VI MÔ

LÝ THUYẾT
NGƯỜI TIÊU DÙNG

??

GIỚI THIỆU CHUNG

KINH TẾ ?

KT HỌC SX

VĨ MÔ

NGUYỄN THỊ LÝ
Phone: 87769770
Email: lynguyen.hua@gmail.com

VĨ MÔ

?

?

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên môn học: Kinh tế học sản xuất
2. Tổng số đơn vị học trình: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3 trở đi
4. Phân bổ thời gian:
Lý thuyết: 22 tiết

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
 Giúp sinh viên nắm bắt được các khái niệm và nguyên
lý cơ bản của kinh tế học sản xuất nói chung, sản xuất
nông nghiệp nói riêng

Thực hành: 8 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, (kinh
tế lượng, toán kinh tế)

 Trang bị cho sinh viên khả năng kết hợp các nguyên lý
kinh tế, toán học kinh tế và thực tiễn sản xuất để có thể
phân tích và giải quyết các vấn đề trong sản xuất nông
nghiệp và môi trường.

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT


Bài giảng môn học (+ PowerPoint slides)

• Giáo trình/bài giảng kinh tế vi mô (và vĩ mô)


Nguyễn Hải Thanh và cộng sự, 2005, Tin học ứng dụng trong
ngành nông nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.Nguyễn Quang Dong, 2005, Bài giảng Kinh tế lượng, Nhà xuất
bản Thống kê, Hà NộiPhạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Dương Nga, Trần Đình Thao,

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU TIẾNG ANHDavid L Debertin, 2002, Agricultural Production Economics
Jeffrey M. Wooldridge, 1999, Introductory Econometrics: A
modern approach, 2nd edition.

• Robert S Pindyck and Daniel L Rubinfeld, 2005, Microeconomics,
six edition. Prentice Hall International, Inc.
• Tietenberg T, 1996, Environmental and Natural Resource
Economics. Harper Collins College Publishers.

Dương Nam Hà. Giáo trình Kinh tế lượng. NXH lao động - XH,
Hà Nội, 2011.

Một số bài báo tham khảo
• Chu Thị Kim Loan, 2006. ‘Ước lượng mức độ ảnh hưởng của
một số yếu tố đến kết quả chăn nuôi bò sữa vùng Đông Nam
Bộ’, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số Đặc san (tháng 9), trang 9095.
• Đỗ Quang Giám, 2006. ‘Đánh giá hiệu quả kỹ thuật sử dụng
phương pháp phân tích vỏ bọc dữ liệu trong sản xuất vải thiều
ở tỉnh Bắc Giang’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp,
Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Số 4+5, trang 273-279.
• Lê Ngọc Hướng, 2007. ‘Sử dụng hàm logit trong nghiên cứu các
yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định nuôi lợn của hộ nông
dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật
nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Tập V, Số
3/2007, trang 80-85.

Một số bài báo tham khảo
• Nguyễn Văn Song, 2006. ‘Hiệu quả kỹ thuật và mối quan
hệ với nguồn lực con người trong sản xuất lúa của nông
dân ngoại thành Hà Nội’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông
nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Số 4+5,
trang 315-324.
• Phạm Văn Hùng, 2006. ‘Phương pháp xác định khả năng
sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân’, Tạp chí Khoa học
kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà
Nội, Số 4+5, trang 289-296.
• Phạm Văn Hùng, 2007. ‘Mô hình hóa kinh tế nông hộ ở
miền Bắc: Mô hình cân bằng cung cầu trong hộ’, Tạp chí
Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Nông
nghiệp I – Hà Nội, Tập V, Số 2, trang 87-95.

Một số bài báo tham khảo
• Trần Ái Kết, 2007. ‘Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới
cơ cấu vốn của trang trại nuôi trồng thủy sản ở Trà
Vinh’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường
Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Tập V, Số 2, trang 96103.
• Trần Hữu Cường, 2006. ‘Tác động của tiếp cận thị
trường đến năng suất tổng cộng của các trang trạo trên
địa bàn Hà Nội’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp,
Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Số 4+5, trang
263-272.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Tham gia đầy đủ các buổi học
Điểm danh ngẫu nhiên 3 lần: Nếu vắng 1 lần điểm
chuyên cần hạ 20%, 2 lần hạ 70%;
Sinh viên vắng mặt 3 buổi sẽ không được thi
Hoàn thành đầy đủ các bài tập và bài thi
Các bài kiểm tra nhỏ, ngẫu nhiên sẽ được tính điểm
và để điểm danh
Tắt điện thoại di động trong giờ học (hoặc chuyển chế
độ rung)

3

Suy nghĩ??

Từ những thông tin trên – có thể tìm ra
được điều gì (suy nghĩ từ những nội dung
đã học trong kinh tế vi mô)

• Nếu có số liệu điều tra lúa của 100 hộ nông
dân ở 2 xã trong 1 huyện về:
– Diện tích trồng lúa từng giống của hộ
– Năng suất, sản lượng lúa từng giống
– Các loại chi phí bằng tiền cho lúa (mua giống, các
loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuê công lao động,
v.v.)
– Một số thông tin về hộ điều tra (tuổi, kinh nghiệm
SX lúa, trình độ học vấn của chủ hộ và các thành
viên, mức độ kinh tế, ....)

SUY NGHĨ

MP, AP?
Độ co giãn phân bón của sản lượng?
Hàm SX, hàm sản lượng, hàm năng suất?
Hàm chi phí?
Hàm lợi nhuận?
Hiệu quả theo qui mô?

Năng suất lúa

250

• Mục tiêu của người sản xuất là gì?
167

• Mục tiêu của người tiêu dùng?
83

• Mục tiêu của xã hội?
0

• Môn học ở đâu?

20

18

16

14

12

10

Lao động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Chương 1
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MÔN HỌC

8

6

4

2

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Vốn

1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu các khía cạnh của sản xuất: chi phí, doanh thu,
và lợi nhuận
2. Nghiên cứu vai trò của các tiến bộ KHKT đối với sản xuất
3. Nghiên cứu các ứng dụng của hàm sản xuất trong phân tích
kinh tế
4. Nghiên cứu các tác động của ngoại ứng, rủi ro và không
chắc chắn đến sản xuất nông nghiệp và những ứng xử của
nông dân
5. Nghiên cứu tác động của yếu tố thời gian đến sản xuất nông
nghiệp

4

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2. Phân tích sản xuất
3. Hàn cực biên
4. Phân tích chi phí sản xuất
5. Phân tích lợi nhuận
6. Phân tích ngoại ứng, rủi ro và không chắc chắn

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương I: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu


Nghiên cứu (NC) các khía cạnh của sản xuất: chi phí,
doanh thu, và lợi nhuậnNC vai trò của các tiến bộ KHKT đối với sản xuất

• NC các ứng dụng của hàm sản xuất trong phân tích kinh tế


NC cứu các tác động của ngoại ứng, rủi ro và không chắc
chắn đến sản xuất nông nghiệp và những ứng xử của nông
dân.NC tác động của yếu tố thời gian đến sản xuất nông nghiệp

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương II: Phân tích sản xuất
• Khái niệm hàm sản xuất
• Các loại hàm sản xuất và ứng dụng của nó trong
phân tích kinh tế:
- Hàm tuyến tính
- Hàm đa thức
- Hàm Leontief,
- Hàm cực biên
- Hàm Cobb-Doughlas

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương IV: Phân tích chi phí sản xuất
• Khái niệm chung về chi phí sản xuất
• Phân loại chi phí
• Cách ứng xử của chi phí và dự báo chi phí
• Các mô hình ứng xử của chi phí

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương III: Hàm cực biên
• Khái niệm và phân loại hàm cực biên
• Phân biệt hàm trung bình và hàm cực biên
• Các mô hình hàm cực biên có tham số
• Ứng dụng của hàm cực biên trong phân tích hiệu
quả

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương V: Phân tích lợi nhuận
• Tối đa hóa lợi nhuận
• Sản xuất với 1 yếu tố đầu vào
• Tối đa hóa lợi nhuận với 1 yếu tố đầu vào
• Sản xuất với 2 yếu tố đầu vào
• Tối đa hóa lợi nhuận với 2 yếu tố đầu vào

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 6 & 7 - Ths. Trinh Thu Thủy

Cùng tìm hiểu bài giảng kinh tế phát triển dưới đây với chương 6 Mô hình kế hoạch hóa và chương 7 Dân số và lực lượng lao động đối với phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong bài giảng này.


TRẮC NGHIỆM - KINH TẾ VI MÔ - ĐỀ SỐ 34

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kinh tế vi mô - đề số 34', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 1 - 2015

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 1 - 2015 tóm lược tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong ở các khía cạnh như: tăng trưởng, lạm phát, tổng cung, tổng cầu, cân đối vĩ mô, thị trường vốn và thị trường tiền tệ, thị trường tài sản, triển vọng kinh tế và khuyến nghị chính sách.


bài tâp về kinh tế vi mô

Tài liệu ôn bài tâp về kinh tế vi mô cho các bạn sinh viên.


Kinh tế vĩ mô - Xác định thu nhập kinh tế quốc gia

Tài liệ tham khảo môn Kinh tế vĩ mô chuyên đề Mô hình cổ điển - Xác định thu nhập kinh tế quốc gia


TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT THỐNG KÊ ĐỀ 1

Người ta chọn ngẫu nhiên từ một dây chuyền đóng gói tự động ra 50SP.Trọng lượng được ghi nhận như sau: Trọng lượng = 720 (gram) Số sản phẩm 3 7 26 9 5 Giả sử trọng lượng của sản phẩm có phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95%, trọng lượng trung bình sản phẩm nằm trong khoảng (gram) (lấy 2 số thập phân) a.752.25-821.16 b.703.48-708.92


Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nước ta trong thập niên đầu thế kỷ 21 - Khái niệm, thực trạng và giải pháp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp và nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Ngoại tác (học kì thu 2011)

Ngoại tác là sự tác động ra bên ngoài của đối tượng này đến lợi ích hay chi phí của đối tượng khác mà không thông qua giao dịch và không được phản ánh qua giá cả. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Ngoại tác (học kì thu 2011)".


Tham vọng kinh tế và những toan tính về chiến lược của các nước lớn ở tiểu vùng Mekong những năm đầu thế kỉ XXI

Bài viết Tham vọng kinh tế và những toan tính về chiến lược của các nước lớn ở tiểu vùng Mekong những năm đầu thế kỉ XXI bài viết tập trung làm rõ những tham vọng kinh tế và tính toán về chiến lược của các nước lớn trong việc tham gia hợp tác ở Tiểu vùng Mekong những năm đầu thế kỉ XXI,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá GDP Việt Nam năm 2012

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Đánh giá GDP Việt Nam năm 2012" dưới đây để nắm bắt được tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng đầu năm 2012, đánh giá chung kinh tế 9 tháng đầu năm và chính sách chung ngắn hạn cho các tháng cuối năm, phác thảo mục tiêu ban đầu cho kinh tế vĩ mô năm 2013,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Nghiệp vụ Swap
  • 02/12/2015
  • 27.473
  • 553

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu