Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Ngọc Hảo

Sau khi học xong chương 6 "Xác định sản lượng cân bằng quốc gia" này người học có thể hiểu về: Tổng cầu – Tổng cung, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giãn đơn, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chƣơng 6:

XÁC ĐỊNH SẢN LƢỢNG CÂN BẰNG
QUỐC GIA

1

TRƢƠNG NGỌC HẢO

Nội dung:
A. Tổng cầu – Tổng cung

B. Xác định sản lƣợng cân bằng trong nền
kinh tế giãn đơn
C. Xác định sản lƣợng cân bằng trong nền
kinh tế mở
2

A. TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG

3

I. TỔNG CẦU
 Tổng

cầu (AD – Aggregate Demand) phản ánh

nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ đƣợc sản
xuất trong nƣớc tại mỗi mức giá chung.

4

I. TỔNG CẦU
 Nhu

cầu chi tiêu hàng hóa và dịch vụ sản xuất

trong nƣớc xuất phát từ:
Tiêu dùng hộ gia đình: C
 Chi đầu tƣ của doanh nghiệp: I
 Chi mua hàng của chính phủ: G
 Ngƣời nƣớc ngoài, tức là xuất khẩu: X


 Thêm

bớt yếu tố tiêu dùng hàng nhập khẩu (giống

GDP theo cách tiếp cận chi tiêu), ta có:
AD = C + I + G + X – M
 AD = C + I + G + NX
5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Lecture Issues in economics today - Chapter 26: Poverty and welfare

When you finish this chapter, you should: Describe how poverty is measured, summarize the demographics of poverty in the United States, and show how the percentage of the population that is poor has changed through the last 40 years; enumerate the significant problems associated with the federal government’s official poverty rate; list and describe the myriad programs that exist for the poor;...


Lecture Economics: The basics (2/e): Chapter 5 - Michael Mandel

Chapter 5 - Competition and market power. After reading the material in this chapter, you should be able to: Define perfect competition, and identify its key characteristics; describe how businesses maximize profits in perfectly competitive markets; discuss the long-term outcome of perfect competition; compare and contrast the four types of market structure; explain how market power affects price and quantity supplied.


Chương 4 : Phân tích tài chính trên Ms. Excel

Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với phiếu cho một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là 31/3/2008, ngày đáo hạn là 1/6/2008, và có tỷ lệ chiết khấu là 9.14%


Lecture Dynamic business law (3/e) - Chapter 32: Bankruptcy and reorganization

After reading this chapter, you will be able to answer the following questions: What are the goals of the Bankruptcy Act? What is the basic set of procedures for bankruptcy cases? What specific types of relief are available through bankruptcy?


Review of 2011 monetary policy and orientations for 2012

The economic goals for the next few years such as macroeconomic stabilization, enhancement of economic growth quality, and unpredictable changes in the global economy remain challenges to the implementation of SBV monetary policy.


Ebook The macro economy today (11th edition): Part 1

This is a book that teaches economics in a relevant context with careful pedagogy. It is also the only principles text that presents all macro theory in the single consistent context of the AS/AD framework.Schiller, 11e is for students motivated by real-world policy issues who want to become economically literate.


Ebook Quan niệm và thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội tốc độ nhanh, bền vững, chất lượng cao ở Việt Nam: Phần 2 - TS. Đinh Văn Ân (chủ biên)

Phần 2 Ebook "Quan niệm và thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội tốc độ nhanh, bền vững, chất lượng cao ở Việt Nam" do TS. Đinh Văn Ân (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 2 - Quan niệm và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tốc độ nhanh, bền vững và chất lượng cao ở Việt Nam và chương 3 - Giải pháp trong những năm tới để phát triển nhanh, bền vững và chất lượng cao.


Bài giảng Thống kê ứng dụng (TS Nguyễn Tiến Dũng) - Chương 10 Kiểm định phi tham số

Chương 10 Kiểm định phi tham số trình bày về các nội dung chính như: giới thiệu về kiểm định phi tham số, các bài toán và phương pháp kiểm định phi tham số thường dùng.


Phân tích nhân tố nông nghiệp, nhập khẩu tác động đến lạm phát (CPI) Việt Nam từ năm 1991 đến 2010

Bài viết Phân tích nhân tố nông nghiệp, nhập khẩu tác động đến lạm phát (CPI) Việt Nam từ năm 1991 đến 2010 sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích các nhân tố nông nghiệp, nhập khẩu tác động như thế nào đến chỉ số giá tiêu dùng từ năm 1991 đến 2010.


An inventory model for deteriorating items with exponential declining demand and partial backlogging

This study proposes an EOQ inventory mathematical model for deteriorating items with exponentially decreasing demand. In the model, the shortages are allowed and partially backordered. The backlogging rate is variable and dependent on the waiting time for the next replenishment. Further, we show that the minimized objective cost function is jointly convex and derive the optimal solution. A numerical example is presented to illustrate the model and the sensitivity analysis is also studied.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu