Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản

Nội dung bài giảng của Tiến sĩ Nguyễn Đình Công trình bày về các loại hệ thống, các mức bất biến, hệ thống thông tin bất động sản, quản lý thông tin bất động sản và phân tích 7 giai đoạn thiết kế hệ thống thông tin bất động sản.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản Bài giảng Bất động sản, Hệ thống thông tin bất động sản, Quản lý thông tin bất động sản, Thiết kế hệ thống thông tin, Các loại hệ thống
4.3 5 94
 • 5 - Rất hữu ích 29

 • 4 - Tốt 65

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội
Khoa Tài nguyên và Môi trường
------***-----

Bài giảng

HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

TS. Nguyễn Đình Công
Bộ môn Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

Hà nội, 3/2012

1

LỜI NÓI ĐẦU
Quá trình tin học hoá công tác quản lý thông tin bất động sản tạo ra sự chuyển đổi hệ
thống thông tin bất động sản cũ, thủ công thành hệ thống thông tin bất động sản hiện đại.
Bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết và phương pháp phân tích toàn diện
các yêu cầu đối với một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể, sau đó tiến hành xây dựng hệ
thống mới, hiện đại. Hệ thống được xây dựng phải đảm bảo tính thích hợp với hiện trạng của
cơ sở, các qui tắc, thủ tục quản lý hiện hành và các yêu cầu cụ thể của công tác quản lý thông
tin bất động sản.
Nội dung:
Phần lý thuyết
-

Hệ thống thông tin: các loại hệ thống, các mức bất biến

-

Hệ thống thông tin bất động sản

-

Quản lý thông tin bất động sản

-

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bất động sản: 7 giai đoạn phân tích thiết kế
hệ thống, Phân tích hiện trạng hệ thống thông tin bất động sản, mô hình hệ
thống: Phương pháp, qui trình thiết kế mô hình hệ thống thông tin bất động sản
cụ thể và thực hiện hệ thống: Thể hiện mô hình đã thiết kế trong môi trường xây
dựng cụ thể tạo nên hệ thống vật lý có thể khai thác.

Phần bài tập
Yêu cầu xây dựng, thiết lập một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể từ mô hình đến
mức vật lý.
Phần thực tập
Yêu cầu triển khai thực hiện một hệ thống thông tin bất động sản dựa trên môi trường
xây dựng hệ thống là phần mềm ArcView.

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................ 2
PHẦN A: LÝ THUYẾT ............................................................................. 2
Chương 1: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN .................................. 2
1.1. THÔNG TIN.......................................................................................................2
1.1.1. Khái niệm về thông tin .................................................................................2
1.1.2. Thông tin và dữ liệu .....................................................................................2
1.1.3. Các đặc tính của thông tin ............................................................................2
1.2. HỆ THỐNG ........................................................................................................3
1.2.1. Khái niệm về hệ thống ..................................................................................3
1.2.2. Vòng đời của hệ thống..................................................................................4
1.2.3. Các loại hệ thống trong một tổ chức .................................................................4
1.3. HỆ THỐNG THÔNG TIN ..................................................................................6
1.3.1. Định nghĩa ...................................................................................................6
1.3.2. Phân loại ......................................................................................................6
1.3.3. Cấu trúc tổng quát ........................................................................................7
1.3.4. Chức năng hoạt động của hệ thống thông tin ................................................7
1.3.5. Các mức bất biến của hệ thống thông tin ......................................................9

Chương 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 11
2.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ....................... 11
2.1.1. Khái niệm................................................................................................... 11
2.1.2. Vai trò ........................................................................................................ 11
2.1.3. Cách tiếp cận hệ thống thông tin bất động sản tại Việt Nam ....................... 13
2.2. CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ............... 14
2.1.1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 14
2.1.2. Cơ sở dữ liệu .............................................................................................. 18
2.1.3. Các giải pháp tổ chức, quản lý .................................................................... 21
2.1.4. Nguồn nhân lực .......................................................................................... 22
2.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ...................... 24

Chương 3: QUẢN LÝ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......................... 27
3.1. KHÁI NIỆM ..................................................................................................... 27

i

3.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA ................... 32
3.2.1. Đăng ký bất động sản Việt Nam thời kỳ trước 1975 ................................... 32
3.2.2. Đăng ký bất động sản thời kỳ từ 1975 đến 2003 ......................................... 33
3.2.3.Thực hiện các quy định của Luật đất đai 2003 ............................................. 34
3.3. QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HỆ
THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ..................................................................................... 35

Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN . 36
4.1. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .......................... 36
4.1.1. Lập kế hoạch .............................................................................................. 36
4.1.2. Phân tích hiện trạng .................................................................................... 36
4.1.3. Nghiên cứu khả thi ..................................................................................... 36
4.1.4. Mô hình hoá hệ thống ................................................................................. 36
4.1.5. Thực hiện hệ thống ..................................................................................... 37
4.1.6. Khai thác hệ thống...................................................................................... 37
4.1.7. Bảo trì hệ thống .......................................................................................... 37
4.2. MỤC TIÊU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......... 37
4.2.1 Mục đích ..................................................................................................... 37
4.2.2 Yêu cầu ....................................................................................................... 37
4.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ..... 37
4.3.1. Quá trình phân tích ..................................................................................... 37
4.3.2. Đại cương về phân tích hiện trạng .............................................................. 39
4.3.3. Phân tích hiện trạng ở mức tổng thể............................................................ 39
4.3.4. Phân tích hiện trạng ở vị trí làm việc .......................................................... 40
4.3.5. Hoàn thiện kết quả phân tích hiện trạng ..................................................... 41
4.4. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 43
4.4.1. Tổng quan về mô hình hệ thống.................................................................. 43
4.4.2. Thực thể ..................................................................................................... 44
4.4.3. Kết hợp ...................................................................................................... 46
4.4.4. Mô hình dữ liệu cơ sở................................................................................. 50
4.4.5. Xây dựng mô hình dữ liệu .......................................................................... 53
4.4.6. Mô hình xử lý............................................................................................. 56
4.5. THỰC HIỆN, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG............................................................... 62
4.5.1. Môi trường xây dựng hệ thống ....................................................................... 62

ii

4.5.2. Hệ thống thông tin địa lý ............................................................................ 64
4.5.3. Hệ thống thông tin logic ............................................................................. 65
4.5.4. Hệ thống thông tin vật lý ............................................................................ 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 69

iii

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

“Hạn chế cho vay bất động sản là không công bằng”

Là một trong số 38 doanh nhân trúng cử Quốc hội khóa mới, vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) cho rằng, với thực tế hoạt động của mình, các đại biểu là doanh nhân có thể tham gia hiệu quả vào hoạt động giám sát của Quốc hội, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cảm nhận của một doanh nhân trong vai trò đại biểu Quốc hội về nền kinh tế hiện nay như thế nào, ông có thể chia sẻ? Nền kinh tế hiện đang phải đối mặt với rất nhiều...


Property Estate Modelling and Forecasting_11

Tham khảo tài liệu 'property estate modelling and forecasting_11', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


World investment prospects to 2011: Foreign direct investment and the challenge of political risk

From non-profit performance space to galleries, to businesses that offer classes, to specialty supply shops, to the individual artist entrepreneur and contractor, neighborhood arts activity is an identifiable business sector. In some communities, artist entrepreneurs play a similar early entrant role for commercial strips as they do for artist housing development. As economists who study business clusters recognize, geographical proximity and the interactions that emerge from related activities within a local area are important even in the age of electronic connectivity. Clustering facilitates productivity and innovation; it generates new start-ups that provide a cushion against normal market churning. Arts organizations...


Protecting Your Wealth in Good Times and Bad Chapter 3

Chapter 3 Investing for retirement usually means placing at least a portion of your money in the stock market. The reason is that, over long periods of time, it is highly probable that the returns from stocks will exceed the returns from most other asset classes, such as bonds and money market funds.


VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ

Trong thời gian gần đây, các ngân hàng thương mại (NHTM) nước ta đã đẩy mạnh việc cung ứng các sản phẩm ngân hàng bán lẻ trong đó có nghiệp vụ cho vay mua nhà trả góp. Đối tượng khách hàng nhắm đến của nghiệp vụ này thường là các cặp vợ chồng trẻ, hoặc các gia đình có mức thu nhập trung bình chưa đủ khả năng mua nhà. Tuy nhiên, đối với bất kỳ NHTM nào thì điều kiện tiên quyết khi cung cấp sản phẩm này là người mua nhà phải thế chấp ngôi nhà sẽ mua...


6 giải pháp ổn định thị trường bất động sản

Dưới đây là tài liệu về "6 giải pháp ổn định thị trường bất động sản" nhằm giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định sau khi rơi vào tình trạng sốt giá liên tục và trầm lắng như hiện nay.


Clark University Residential Life and Housing’s New! Off-Campus Apartment Listing

The residences are outfitted with Comcast Standard Service which includes Limited Basic and Expanded Basic channels. This is available and ready to use when you move-in. To connect your television insert and tighten your coaxial cable into the round coaxial jack. You may need to program your television to the Cable setting under the menu program on your TV. If you receive some stations, then the problem is your TV is not programmed to Cable. If you are just receiving snow, then it is related to the connection and you will need to contact Comcast Bulk Services Customer line at...


SUSTAINABLE INVESTMENT IN REAL ESTATE

Investors favour real assets as a hedge against rising inflation rates. Whereas, in an environment of higher inflation, financial assets such as bonds lose value in real terms, the real prices of real assets remain stable or increase. During the last 15 years, inflation rates in the industrialised countries have fluctuated at moderate levels of up to 3% p.a. (see Fig. 11), although in some countries they have been considerably less. In such an environment, investment in real assets with a view to inflation protection typically offers hardly any advantages. For the next two years, in our basic scenario we...


GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ ĐẤT - TS. HỒ THỊ LAM TRÀ - 5

Phạm vi áp dụng của phương pháp thặng dư Từ công thức tính toán và đặc điểm của phương pháp thặng dư, có thể thấy phương pháp thặng dư chủ yếu là dùng để xác định giá đất cho mấy loại hình sau đây: (1) Ðịnh giá cho đất đai chờ phát triển; (2) Ðịnh giá nhà đất tái phát triển phải di chuyển cải tạo, lúc đó chi phí xây dựng trong công thức còn bao gồm cả chi phí di chuyển. (3) Định giá đất trong công trình nhà đất hiện có, nghĩa là lấy giá nhà đất trừ...


Nên kinh doanh nhà mặt tiền như thế nào trong thời buổi khó khăn?

Trong thời buổi khó khăn như hiện nay, có rất nhiều nhà mặt tiền đang không biết làm gì ngoài việc đăng bảng cho thuê mặt bằng. Thoạt nhìn có vẻ đây là cách làm an toàn, tuy nhiên về lâu dài, khả năng sinh lợi của mặt bằng cũng chỉ có như vậy, và người chủ mặt bằng hoàn toàn bị động khi người thuê rút đi. Vậy thì dựa vào căn cứ nào để xác định sản phẩm kinh doanh trên mặt bằng của bạn?...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giấy đặt cọc mua nhà
 • 13/03/2009
 • 72.534
 • 848

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu