Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản

Nội dung bài giảng của Tiến sĩ Nguyễn Đình Công trình bày về các loại hệ thống, các mức bất biến, hệ thống thông tin bất động sản, quản lý thông tin bất động sản và phân tích 7 giai đoạn thiết kế hệ thống thông tin bất động sản.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản Bài giảng Bất động sản, Hệ thống thông tin bất động sản, Quản lý thông tin bất động sản, Thiết kế hệ thống thông tin, Các loại hệ thống
4.3 5 94
 • 5 - Rất hữu ích 29

 • 4 - Tốt 65

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội
Khoa Tài nguyên và Môi trường
------***-----

Bài giảng

HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

TS. Nguyễn Đình Công
Bộ môn Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

Hà nội, 3/2012

1

LỜI NÓI ĐẦU
Quá trình tin học hoá công tác quản lý thông tin bất động sản tạo ra sự chuyển đổi hệ
thống thông tin bất động sản cũ, thủ công thành hệ thống thông tin bất động sản hiện đại.
Bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết và phương pháp phân tích toàn diện
các yêu cầu đối với một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể, sau đó tiến hành xây dựng hệ
thống mới, hiện đại. Hệ thống được xây dựng phải đảm bảo tính thích hợp với hiện trạng của
cơ sở, các qui tắc, thủ tục quản lý hiện hành và các yêu cầu cụ thể của công tác quản lý thông
tin bất động sản.
Nội dung:
Phần lý thuyết
-

Hệ thống thông tin: các loại hệ thống, các mức bất biến

-

Hệ thống thông tin bất động sản

-

Quản lý thông tin bất động sản

-

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bất động sản: 7 giai đoạn phân tích thiết kế
hệ thống, Phân tích hiện trạng hệ thống thông tin bất động sản, mô hình hệ
thống: Phương pháp, qui trình thiết kế mô hình hệ thống thông tin bất động sản
cụ thể và thực hiện hệ thống: Thể hiện mô hình đã thiết kế trong môi trường xây
dựng cụ thể tạo nên hệ thống vật lý có thể khai thác.

Phần bài tập
Yêu cầu xây dựng, thiết lập một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể từ mô hình đến
mức vật lý.
Phần thực tập
Yêu cầu triển khai thực hiện một hệ thống thông tin bất động sản dựa trên môi trường
xây dựng hệ thống là phần mềm ArcView.

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................ 2
PHẦN A: LÝ THUYẾT ............................................................................. 2
Chương 1: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN .................................. 2
1.1. THÔNG TIN.......................................................................................................2
1.1.1. Khái niệm về thông tin .................................................................................2
1.1.2. Thông tin và dữ liệu .....................................................................................2
1.1.3. Các đặc tính của thông tin ............................................................................2
1.2. HỆ THỐNG ........................................................................................................3
1.2.1. Khái niệm về hệ thống ..................................................................................3
1.2.2. Vòng đời của hệ thống..................................................................................4
1.2.3. Các loại hệ thống trong một tổ chức .................................................................4
1.3. HỆ THỐNG THÔNG TIN ..................................................................................6
1.3.1. Định nghĩa ...................................................................................................6
1.3.2. Phân loại ......................................................................................................6
1.3.3. Cấu trúc tổng quát ........................................................................................7
1.3.4. Chức năng hoạt động của hệ thống thông tin ................................................7
1.3.5. Các mức bất biến của hệ thống thông tin ......................................................9

Chương 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 11
2.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ....................... 11
2.1.1. Khái niệm................................................................................................... 11
2.1.2. Vai trò ........................................................................................................ 11
2.1.3. Cách tiếp cận hệ thống thông tin bất động sản tại Việt Nam ....................... 13
2.2. CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ............... 14
2.1.1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 14
2.1.2. Cơ sở dữ liệu .............................................................................................. 18
2.1.3. Các giải pháp tổ chức, quản lý .................................................................... 21
2.1.4. Nguồn nhân lực .......................................................................................... 22
2.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ...................... 24

Chương 3: QUẢN LÝ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......................... 27
3.1. KHÁI NIỆM ..................................................................................................... 27

i

3.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA ................... 32
3.2.1. Đăng ký bất động sản Việt Nam thời kỳ trước 1975 ................................... 32
3.2.2. Đăng ký bất động sản thời kỳ từ 1975 đến 2003 ......................................... 33
3.2.3.Thực hiện các quy định của Luật đất đai 2003 ............................................. 34
3.3. QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HỆ
THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ..................................................................................... 35

Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN . 36
4.1. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .......................... 36
4.1.1. Lập kế hoạch .............................................................................................. 36
4.1.2. Phân tích hiện trạng .................................................................................... 36
4.1.3. Nghiên cứu khả thi ..................................................................................... 36
4.1.4. Mô hình hoá hệ thống ................................................................................. 36
4.1.5. Thực hiện hệ thống ..................................................................................... 37
4.1.6. Khai thác hệ thống...................................................................................... 37
4.1.7. Bảo trì hệ thống .......................................................................................... 37
4.2. MỤC TIÊU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......... 37
4.2.1 Mục đích ..................................................................................................... 37
4.2.2 Yêu cầu ....................................................................................................... 37
4.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ..... 37
4.3.1. Quá trình phân tích ..................................................................................... 37
4.3.2. Đại cương về phân tích hiện trạng .............................................................. 39
4.3.3. Phân tích hiện trạng ở mức tổng thể............................................................ 39
4.3.4. Phân tích hiện trạng ở vị trí làm việc .......................................................... 40
4.3.5. Hoàn thiện kết quả phân tích hiện trạng ..................................................... 41
4.4. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 43
4.4.1. Tổng quan về mô hình hệ thống.................................................................. 43
4.4.2. Thực thể ..................................................................................................... 44
4.4.3. Kết hợp ...................................................................................................... 46
4.4.4. Mô hình dữ liệu cơ sở................................................................................. 50
4.4.5. Xây dựng mô hình dữ liệu .......................................................................... 53
4.4.6. Mô hình xử lý............................................................................................. 56
4.5. THỰC HIỆN, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG............................................................... 62
4.5.1. Môi trường xây dựng hệ thống ....................................................................... 62

ii

4.5.2. Hệ thống thông tin địa lý ............................................................................ 64
4.5.3. Hệ thống thông tin logic ............................................................................. 65
4.5.4. Hệ thống thông tin vật lý ............................................................................ 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 69

iii

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Property Estate Modelling and Forecasting_13

Tham khảo tài liệu 'property estate modelling and forecasting_13', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


An International Investment Regime? Issues of Sustainability

The White Paper also explains how, as we work to rebuild our own economy, we must redouble our efforts to enable developing countries to build their own paths to growth through trade and investment, and to help them develop the capacity to do so, especially in Africa. This is the right thing to do both on moral grounds and for Britain’s national interest. Finally, I would like to take this opportunity to acknowledge the hard work and commitment of Lord Brittan, Trade Adviser to the Prime Minister, who has guided the strategy set out in this White Paper. He, I, and the whole Government are convinced of one...


Vì sao chủ đầu tư bất động sản không chịu giảm giá?

Theo suy luận chung của số đông, một khi thị trường có sự đóng băng về giao dịch trong suốt thời gian dài thì trước sau giá cả cũng phải được điều chỉnh theo hướng có lợi cho bên mua. Thế nhưng, logic trên đã không đúng với thị trường bất động sản hiện nay, đặc biệt là tại khu vực Hà Nội, khi mà giá các dự án bất động sản, căn hộ chung cư, dù ở cách xa khu vực trung tâm hàng chục km, cũng không nơi nào có giá dưới 25 triệu đồng/m2. Một số chuyên gia cho...


Định giá Bất động sản part 5

1. Chi phí năm thứ nhất: - Chi phí đầu tư hạ tầng: 8.000m2 x 0,4tr.đ/m2 = 3,2 tỷ - Chi phí thiết kế, qui hoạch: 1 tỷ - Chi phí phá dỡ nhà cũ: 1 tỷ – 0,5 tỷ = 0,5 tỷ - Chi phí về bán: 1% x 299,52 tỷ = 2,9952 tỷ - Chi xây dựng chung cư: 4,5tr.đ/m2 x 4.800m2 x 20tầng x 40% = 172,8 tỷ - Nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất: 4.800m2 x (2tr.đ/m2 - 1,2tr.đ/m2 ) = 3,84 tỷ Tổng chi phí năm thứ nhất: 182,8852 tỷ


Những hiệu ứng của cuộc khủng hoảng thế chấp cho vay bất động sản dưới chuẩn: Nó là một quy luật hay một cú sốc tài chính?

Cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất bắt đầu vào tháng 8 năm 2007 đã được George Soros, Joseph Stiglitz, Quĩ Tiền tệ Quốc tế, và những người bình luận khác gọi là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ sau cuộc đại suy thoái. Hơn nữa, Soros nghĩ rằng cơn khủng hoảng đó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thực, tuy nhiên phạm vi của ảnh hưởng của nó chưa hoàn toàn được nhận biết. Trong bài này, chúng ta nghiên cứu bằng cách nào mà cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất có thể từ khu vực tài chính lan...


Tiếp cận thị trường đất nông nghiệp của hộ nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày tiếp cận thị trường đất nông nghiệp đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn là khái niệm mới mẻ. Một cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện vào tháng 11 năm 2014 tại ba huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê và Lâm Thao cho thấy thực tế chưa có nhiều hộ nghèo tham gia vào trao đổi mua bán, cho thuê, chuyển nhượng đất nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Điều kiện để kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh BĐS phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Việc xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký kinh doanh.


Ag. Triada - Villa Afroditi

The spatial effect of the no longer existing original is taken up by the appearance of the protective building, which - even with the biggest restraint - goes beyond its actual function. In order to counteract that, a timber construction was planned, which should allusively be an approach of the original structure. Different criteria (purely functional, modern arrangement, following the appearance of the buildings etc.) were discussed and calculated. Finally, the model of a protective building turned out to be unsatisfactory, since the substance, which was to be protected, would essentially have consisted of foundations....


TỔNG QUAN VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - VAI TRÒ CỦA MÔI GIỚI

Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản b) Vai trò môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản. e) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản f) Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động...


Thông tư số 153/2007/NĐ-CP

Cùng tham khảo hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.


Tài liệu mới download

Quản lí rừng cộng đồng
 • 06/05/2011
 • 80.707
 • 782
Cẩm nang về ngành lâm nghiệp
 • 06/12/2012
 • 75.022
 • 692

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu