Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 2 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Chi phí sản xuất và quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sản xuất với sự hình thành và vận động của giá cả, quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 2
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
QUY LUẬT GIÁ TRỊ VỚI SỰ
HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG
CỦA GIÁ CẢ

Chương 2
Nội dung:
1

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả

2

Quy luật giá trị với sự hình thành và
vận động của giá cả

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
1. Khái niệm chi phí sản xuất

- Theo nghĩa hẹp: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của
toàn bộ những hao phí về vật chất và lao động cần thiết phát
sinh trong quá trình chế biến nguyên vật liệu thành sản
phẩm hoàn chỉnh.
- Theo nghĩa rộng: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn
bộ những hao phí vật chất và lao động cần thiết phát sinh
trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
2. Các loại chi phí
1

Theo hình
thái vật chất
của các yếu
tố đầu vào

- Chi phí vật chất: CP NVL chính,

VL phụ, nhiên liệu,…
- Chi phí thuộc về lao động sống: tiền

lương công nhân sx,…
- Chi phí khác: CP thuê mặt bằng

kinh doanh, CP khánh tiết, …

2

Theo phương
pháp tập hợp
chi phí

3

Theo mối QH
với quy mô SX
và tiêu thụ SP

- Chi phí trực tiếp
- Chi phí gián tiếp

- Chi phí sản xuất cố định

- Chi phí sản xuất biến đổi

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
2. Các loại chi phí

4

5

Theo giai
đoạn của
quá trình
sản xuất

Theo nội dung
tính chất các
khoản chi

- Chi phí sản xuất gắn

liền với khâu sản xuất
- Chi phí gắn liền với

phân phkối và tiêu thụ
sản phẩm
- Chi phí cơ hội
- Chi phí chìm
- Chi phí tài nguyên

- CP phân phối và

tiêu thụ gắn liền với
khâu bán buôn
- CP phân phối và

tiêu thụ gắn liền với
khâu bán lẻ HH

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Một số nhận định về cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam

Bài viết Một số nhận định về cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam trình bày một số nhận định về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế về cải cách thể chế, hàm ý cho Việt Nam từ một số bài học quốc tế. Mời các bạn tham khảo.


Tăng cường vai trò hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong

Hội nhập kinh tế quốc tế bên cạnh những lợi ích đáng kể về mặt kinh tế đang đặt Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức mới, trong đó phải kể đến những tranh chấp quốc tế có liên quan đến Nhà nước. Việc xử lý những tranh chấp này trước hết là trách nhiệm của các bên tranh chấp (Chính phủ, nhà đầu tư…). Tuy nhiên, sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp vào các thủ tục giải quyết tranh chấp này là rất quan trọng và hữu ích. Nghiên cứu đây xem...


Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA)

Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).


Phát triển kinh tế xanh và những thách thức đối với mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Bài viết Phát triển kinh tế xanh và những thách thức đối với mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam bao gồm những nội dung về nhận thức và sự cần thiết hướng tới nền kinh tế xanh; thách thức đối với mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở VN và một số nội dung khác.


Social Attitudes and Economic Development: An Epidemiological Approach

Much of this debate reflects differences in analysis scope (Litman 2009b). Highway expansion advocates tend to focus on traffic congestion reduction objectives and ignore the negative effects of induced vehicle travel and sprawl. 1 Advocates of investments in alternative modes tend to consider a wider range of impacts and objectives, including traffic congestion reduction, parking cost savings, consumer cost savings, accident reductions, improved mobility for non-drivers, energy conservation, pollution reductions, and public fitness and health. ...


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật tổ chức phát triển tài nguyên thiên nhiên vùng tây nam bộ p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật tổ chức phát triển tài nguyên thiên nhiên vùng tây nam bộ p1', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Microeconomics and behavior (9th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Microeconomics and behavior" has contents: Thinking like an economist, thinking like an economist, rational consumer choice, applications of rational choice and demand theories, the economics of information and choice under uncertainty, departures from standard rational choice models, production, costs.


Giáo trình phân tích khả năng phát triển nền kinh tế thị trường thuần túy trong khối công nghiệp p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng phát triển nền kinh tế thị trường thuần túy trong khối công nghiệp p10', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hoạch định chính sách công - nhân tố quyết định phát triển bền vững - Nguyễn Tấn Phát

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Hoạch định chính sách công - nhân tố quyết định phát triển bền vững" để nắm bắt nội dung về nâng tầm hoạch định chính sách công, quy trình thủ tục thực hiện chính sách và bộ máy tác nghiệp, xác định đúng mục tiêu chính sách công,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Lecture Business and society - Chapter 14: Consumer Stakeholders: Product and Service Issues

Contents: Two Central Issues: Quality and Safety; Consumer Product Safety Commission; Food and Drug Administration; Business’s Response to Consumer Stakeholders; Customer Service Programs; Total Quality Management Programs; Six Sigma Strategy and Process.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu