Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu

Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu gồm 10 chương nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc, nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu Bài giảng Chi tiết máy, Chi tiết máy, Bài giảng cơ khí, Quá trình thiết kế máy, Thiết kế chi tiết máy, Chế tạo máy
4.2 5 1864
 • 5 - Rất hữu ích 308

 • 4 - Tốt 1.556

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Giôùi thieäu moân hoïc CHI TIEÁT MAÙY CBGD: TS. Bùi Trọng Hiếu Bm. Thieát keá maùy TS. Buøi Troïng Hieáu
 2. ÑÒNH NGHÓA MOÂN HOÏC Chi tiết máy là môn học nghiên cứu về các phương pháp tính toán và thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung.  Chi tiết máy có công dụng chung: bulông, đai ốc, bánh răng, ổ lăn,…  Chi tiết máy có công dụng riêng: trục khuỷu, cam, bánh tuabin,… 1/2 2
 3. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy. Các môn học liên quan: Cơ học lý thuyết Sức bền vật liệu Vẽ kỹ thuật Vẽ cơ khí Nguyên lý máy Vật liệu học 1/3 3
 4. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MÁY BAO GỒM: Xác định nhu cầu thị trường. Xác định yêu cầu kỹ thuật. Xác định nguyên lý hoạt động cho máy. Lập sơ đồ động máy. Tính toán bộ phận cung cấp năng lượng - Phân phối TST. Chọn vật liệu cho các chi tiết máy. Tính toán động học, động lực học cho các chi tiết máy. Sản xuất mẫu thử, điều chỉnh, sửa lại thiết kế. Lập tài liệu thiết kế. 1/4 4
 5. CHÖÔNG TRÌNH Chöông 1: CAÙC CHÆ TIEÂU TÍNH TOAÙN, THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT MAÙY Chöông 2: BOÄ TRUYEÀN ÑAI Chöông 3: BOÄ TRUYEÀN XÍCH Chöông 4: BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG Chöông 5: BOÄ TRUYEÀN TRUÏC VÍT - BAÙNH VÍT 1/5 5
 6. CHÖÔNG TRÌNH TRUÏC Chöông 6: OÅ LAÊN Chöông 7: OÅ TRÖÔÏT Chöông 8: MOÁI GHEÙP REN Chöông 9: Chöông 10: LOØ XO 1/6 6
 7. Taøi lieäu tham khaûo [1] Nguyeãn Höõu Loäc, Cô sôû thieát keá maùy, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp.HCM, 2004. [2] Nguyeãn Troïng Hieäp, Chi tieát maùy taäp 1, 2, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1998. [3] Nguyeãn Höõu Loäc, Baøi taäp chi tieát maùy, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp.HCM, 2003. [4] Trònh Chaát, Leâ Vaên Uyeån, Tính toaùn thieát keá heä daãn ñoäng cô khí taäp 1, 2, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 2003. 1/7 7
 8. Caùc qui ñònh veà ñieåm moân hoïc Toång soá giôø: 42 tieát lyù thuyeát + 14 tieát baøi taäp - SV phaûi coù maët vaøo giôø söûa baøi taäp. - SV phaûi laøm vaø noäp baøi taäp kieåm tra 15’. Hình thöùc ñaùnh giaù ñieåm: - Ñieåm kieåm tra (35%): Ñieåm thi giöõa hoïc kyø (25%). Ñieåm chuyeân caàn (10%). - Ñieåm cuoái kyø (65%): Ñieåm thi cuoái hoïc kyø. 1/8 8
 9. 1/9 9
 10. Chương 1 CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 10 Bm. Thieát keá maùy TS. Buøi Troïng Hieáu
 11. NỘI DUNG 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT 1.1.1. Taûi troïng 1.1.2. ÖÙng suaát 1.1.3. ÖÙng suaát tieáp xuùc 1.1.4. Hieän töôïng moûi 1.2. CHÆ TIEÂU ÑOÄ BEÀN 1.2.1. Ñoä beàn tónh 1.2.2. Ñoä beàn moûi 1.3. CHÆ TIEÂU ÑOÄ CÖÙNG 11
 12. Caùc chæ tieâu chuû yeáu ñaùnh giaù khaû naêng laøm vieäc cuûa chi tieát maùy: Ñoä beàn. Ñoä cöùng. Ñoä beàn moøn. Khaû naêng chòu nhieät. Ñoä oån ñònh dao ñoäng. Ñoä tin caäy. 12
 13. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng vaø öùng suaát laø caùc thoâng soá ñaëc tröng cho cheá ñoä laøm vieäc cuûa chi tieát maùy. Taûi troïng taùc ñoäng leân chi tieát maùy coù theå gaây ra caùc öùng suaát: keùo, neùn, caét, uoán, daäp, tieáp xuùc ... 13
 14. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT a. Taûi troïng: ngoaïi löïc taùc ñoäng leân chi tieát (taûi troïng laø nguyeân nhaân gaây ra öùng suaát). TAÛI TROÏNG Taûi troïng thay ñoåi Taûi troïng tónh Taûi troïng va ñaäp 14
 15. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Trong tính toaùn chi tieát maùy, ta chia ra: TAÛI TROÏNG Taûi troïng Taûi troïng Taûi troïng töông ñöông danh nghóa tính toaùn 15
 16. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng danh nghóa Qdn : taûi troïng ñöôïc choïn trong soá caùc taûi troïng taùc duïng leân maùy ôû cheá ñoä laøm vieäc oån ñònh. Taûi troïng töông ñöông Qtd : taûi troïng coù giaù trò khoâng ñoåi thay theá cho cheá ñoä thay ñoåi lieân tuïc hoaëc thay ñoåi theo baäc. Qtd  Qdn. k N k N : heä soá tuoåi thoï. 16
 17. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng tính toaùn Q : taûi troïng khi tính toaùn thieát t keá chi tieát maùy phuï thuoäc vaøo tính chaát thay ñoåi cuûa taûi troïng, söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân beà maët laøm vieäc, ñieàu kieän söû duïng, cheá ñoä taûi troïng. … Qt  Qtd . ktt . kd . kdk  Qdn. k N . ktt . kd . kdk ktt : heä soá xeùt ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân caùc beà maët tieáp xuùc, k d : heä soá taûi troïng ñoäng, k dk: heä soá phuï thuoäc ñieàu kieän laøm vieäc. 17
 18. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT b. ÖÙng suaát: döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng, trong chi tieát maùy seõ xuaát hieän öùng suaát. ÖÙNG SUAÁT ÖÙng suaát tónh ÖÙng suaát thay ñoåi 18
 19. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng tónh ÖÙng suaát tónh Phaù huûy tónh Taûi troïng thay ñoåi ÖÙng suaát thay ñoåi Phaù huûy moûi ÖÙng suaát thay ñoåi ñöôïc ñaëc tröng bôûi chu kyø öùng suaát.   max m  min 19 t
 20. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Naêm ñaëc tröng cuûa chu kyø öùng suaát (CKUS): ÖÙng suaát cöïc ñaïi:   ÖÙng suaát cöïc tieåu:  max  ÖÙng suaát trung bình:  m  max   min m   min 2 Bieân ñoä öùng suaát:   max   min t a  2  min Heä soá tính chaát chu kyø: r    max 20

Tài liệu cùng danh mục Cơ khí - Chế tạo máy

Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT19

Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Lý thuyết kèm đáp án) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.


Đồ gá - GS.TS. Trần Văn Địch

Cuối sách "Đồ gá" được biên soạn để làm tài liệu học tập cho môn "Đồ gá" trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học. Ngoài ra, nó còn dùng làm tài liệu cho cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy cơ khí và các xí nghiệp sủa chữa thiết bị công nghiệp khác nhau. Các học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh cũng có thể dùng tài liệu này để thiết kế và chế tạo các mô hình thí nghiệm phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình. Nội dung của cuốn sách giúp bạn có thể hiểu về phân loại đồ gá, gá đặt chi tiết trên đồ gá và các phương pháp gá đặt chi tiết gia công trên đồ gá.


Superconductor Part 12

Tham khảo tài liệu 'superconductor part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT04

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và làm bài thi tốt mời thầy cô và các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn tham khảo Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I: Nghề Hàn - HLT04 (kèm đáp án).


Sửa chữa động cơ - Chương 8

Sửa chữa phục hồi bằng ph-ơng pháp hàn Hàn phục hồi bao gồm các ph-ơng pháp sau : 1. Hàn nối các chi tiết lại với nhau do bị gãy, bị ngắn hụt so với yêu cầu,... 2. Hàn đắp để phục hồi lại kích th-ớc lắp ghép hay để nhận đ-ợc bề mặt chi tiết có đ-ợc các tính chất đặc biệt,... 3. Hàn khắc phục các h- hỏng do vận hành : bị nứt, bị sứt mẻ, bị rơ,...


Book Environmental Monitoring Part 5

Công nghệ cơ khí thường tạo ra các giả lập mô phỏng hoạt động của các đối tượng, như quy trình chế tạo thực tế theo trình tự tối ưu hóa sự thực hiện, hiệu quả kinh tế và chi phí năng lượng trước khi quyết định lựa chọn một thiết kế cụ thể.


Regulation and the Evolution of the Global Telecommunications Industry

Regulation of the telecommunications industry has traditionally focused on the supply side of the industry, chiefl y the retail segment of the market. Since liberalization of the industry has begun, regulation has gradually shifted to the wholesale segment of the market. The regulatory agencies have intervened to regulate access and facilitate entry and, hopefully, investment in infrastructure. This asymmetric regulation has had mixed results. As an answer to that some regulatory agencies have abandoned wholesale regulation (the case of the USA) and some others have shifted from light- handed regulation to heavy- handed regulation with mandatory unbundling of the local loop (the case of Australia). Other regulatory agencies have moved...


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tàu thủy - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTT-LT28

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Điện tàu thủy - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: ĐTT-LT28 sau đây với hình thức thi viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp sinh viên ôn thi tốt nghiệp hiệu quả.


Heat Transfer Theoretical Analysis Experimental Investigations and Industrial Systems part 11

Tham khảo tài liệu 'heat transfer theoretical analysis experimental investigations and industrial systems part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giới Thiệu Về Máy Tiện

Đây là bài thuyết trình mô tả sơ lược về máy tiện, đem lại 1 cái nhìn sơ lược về máy tiện. Máy tiện là máy cắt kim loại, được dùng rộng rãi để gia công các mặt tròn xoay như : mặt trụ, mặt định hình, mặt nón, mặt ren vít, gia công lỗ ren, mặt đầu cắt đứt và Không tròn xoay, hình nhiều cạnh, ellipse,…


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ma sát lăn
 • 11/12/2009
 • 18.780
 • 238
Supply Chain 2012 Part 14
 • 18/02/2012
 • 26.890
 • 861
ADVANCES IN SPACECRAFT TECHNOLOGIES
 • 04/07/2012
 • 41.508
 • 556
Ch-ơng 5 uốn ngang phẳng
 • 30/07/2010
 • 23.009
 • 117
Nguyên lý cắt gọt
 • 07/06/2012
 • 94.487
 • 672

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu