Tìm kiếm tài liệu miễn phí

01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/bhxh_ thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam 01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu thống kê, báo cáo thống kê, bảo hiểm xã hội Việt Nam
4.6 5 2717
 • 5 - Rất hữu ích 1.504

 • 4 - Tốt 1.213

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 01B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU, CHI QUü B¶O HIÓM B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... X∙ HéI VIÖT NAM §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Th¸ng) ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 I. TæNG THU 1 A. Thu từ nguồn ngân sách 2 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 3 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 4 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 5 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 6 143 B. Thu quỹ bảo hiểm xã hội 7 B.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 8 1. Thu từ các đối tượng 9 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 10 1.2. Thu của người lao động 11 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 12 3. Thu từ các nguồn khác 13 B.2. Quỹ khám chữa bệnh bắt buộc 14 1. Thu từ các đối tượng 15 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 16 1.2. Thu của người lao động 17 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 18 3. Thu khác 19 B.3. Quỹ khám chữa bệnh tự nguyện 20 1. Thu từ các đối tượng 21 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 22 3. Thu khác 23 B.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 24 1. Thu từ các đối tượng 25 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 26 3. Thu khác 27 B.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 28 1. Thu từ các đối tượng 29 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 30 1.2. Thu của người lao động 31 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 32 3. Thu khác 33 C. Số dư đầu kỳ 34 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 143
 2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 36 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 37 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 38 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 39 II. TæNG CHI 40 A. Chi trả bảo hiểm xã hội từ nguồn NSNN 41 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 42 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 43 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 44 144 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 B. Chi từ quỹ bảo hiểm xã hội 46 B.1. Chi quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 47 B.2. Chi quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 48 1. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 49 2. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 50 B.3. Chi quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 51 1. Chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu 52 2. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 53 3. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 54 4. Chi khác (Chi hoa hồng đại lý thu, phát hành thẻ y tế tự nguyện; chi cho công tác tuyên truyền...) 55 B.4. Chi quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 56 B.5. Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 57 C. Số dư cuối kỳ 58 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 59 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 60 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 61 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 62 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 63 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 144

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


MẪU THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng

Để hoàn thành nhanh chóng và chính xác tờ trình về việc đề xuất khen thưởng, bạn hãy tham khảo "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng" mà chúng tôi cung cấp. Với mẫu này, các bạn sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm và trình soạn mẫu tờ trình phù hợp với tính chất công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định cấp phó bản giấy phép xây dựng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ____ /___ ........., ngày....... tháng.........


Mẫu đề nghị giảm kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

Tài liệu tham khảo Mẫu đề nghị giảm kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số: 118 /2008/QĐ-BNN ngày 11 /12 /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


BM.TBXH.21. - Bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.21. - bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu báo cáo kết quả dự án thông tin tuyên truyền

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo kết quả dự án thông tin tuyên truyền


Mẫu 5: Danh mục thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết, gia nhập năm ………… và kế hoạch năm

Mẫu 5: Danh mục thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết, gia nhập năm ………… và kế hoạch năm ………………… 1. Danh mục thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết, gia nhập năm ……… T T Tên thỏa thuậ n quốc tế (tóm tắt nội dung ) Danh nghĩ a (Nhà nướ c/ Chín h phủ) Ngà y ký Nơ i ký Ngư ời ký Quyế t định cho phép ký, số, ngày ) Thủ tục hiệu lực (Hiệu lực ngay, phê chuẩ n, phê duyệt Quyết định phê chuẩ n/ Phê duyệt (số, ngày) Quyế...


Kế hoạch phấn đấu sau đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Trường Mầm non Sao Mai (Năm học 2014-2015)

 • 4,98/5 (735)

Tham khảo biểu mẫu "Kế hoạch phấn đấu sau đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Trường Mầm non Sao Mai" năm học 2014-2015 dưới đây để nắm bắt được cách lập kế hoạch đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp.


Mẫu báo cáo chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số: 01/QĐ-FHT
 • 11/12/2015
 • 53.329
 • 794
05B/LĐTBXH_Học sinh học nghề
 • 22/07/2010
 • 89.988
 • 889
Job Risk Analysis
 • 09/08/2016
 • 74.360
 • 959

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu