Tìm kiếm tài liệu miễn phí

01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/bhxh_ thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam 01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu thống kê, báo cáo thống kê, bảo hiểm xã hội Việt Nam
4.6 5 2717
  • 5 - Rất hữu ích 1.504

  • 4 - Tốt 1.213

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 01B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU, CHI QUü B¶O HIÓM B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... X∙ HéI VIÖT NAM §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Th¸ng) ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 I. TæNG THU 1 A. Thu từ nguồn ngân sách 2 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 3 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 4 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 5 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 6 143 B. Thu quỹ bảo hiểm xã hội 7 B.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 8 1. Thu từ các đối tượng 9 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 10 1.2. Thu của người lao động 11 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 12 3. Thu từ các nguồn khác 13 B.2. Quỹ khám chữa bệnh bắt buộc 14 1. Thu từ các đối tượng 15 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 16 1.2. Thu của người lao động 17 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 18 3. Thu khác 19 B.3. Quỹ khám chữa bệnh tự nguyện 20 1. Thu từ các đối tượng 21 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 22 3. Thu khác 23 B.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 24 1. Thu từ các đối tượng 25 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 26 3. Thu khác 27 B.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 28 1. Thu từ các đối tượng 29 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 30 1.2. Thu của người lao động 31 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 32 3. Thu khác 33 C. Số dư đầu kỳ 34 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 143
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 36 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 37 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 38 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 39 II. TæNG CHI 40 A. Chi trả bảo hiểm xã hội từ nguồn NSNN 41 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 42 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 43 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 44 144 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 B. Chi từ quỹ bảo hiểm xã hội 46 B.1. Chi quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 47 B.2. Chi quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 48 1. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 49 2. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 50 B.3. Chi quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 51 1. Chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu 52 2. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 53 3. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 54 4. Chi khác (Chi hoa hồng đại lý thu, phát hành thẻ y tế tự nguyện; chi cho công tác tuyên truyền...) 55 B.4. Chi quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 56 B.5. Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 57 C. Số dư cuối kỳ 58 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 59 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 60 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 61 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 62 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 63 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 144

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Tài liệu tham khảo mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh ,


Biểu mẫu"Quyền sở hữu nhà đất"

Biểu mẫu"Quyền sở hữu nhà đất"


Quy định quản lý hồ sơ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu Quy định quản lý hồ sơ - Quy định quản lý hồ sơ


Biểu mẫu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Mẫu tờ khai thuế GTGT bên dưới dùng cho cơ sở tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ. Cùng tham khảo nhé.


MẪU PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM...

ỦY BAN DÂN TỘC ------HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI DỰ ÁN NCKH..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày... tháng... năm 2... PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH NĂM.......... (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) UV phản biện: Ủy viên: ...


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NSNN

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NSNN (Ban hành kèm theo Thông tư 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


MẪU SỔ CẤP PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT

Ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20 tháng 06 năm 2011 về quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Mẫu số: 04/NG-LS


BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Giải quyết chế độ Tử tuất. "

Mẫu bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ Tử tuất.


MẪU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tham khảo tài liệu 'mẫu chương trình công tác', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính

Khi phát hiện các hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính để đưa ra quyết định xử phạt hành chính. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc những mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính. Các mẫu biên bản xử phạt vi phạm hành chính được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc gồm đầy đủ các thông tin liên quan, hình thức trình bày theo đúng quy định của pháp luật. Mời quý bạn đọc tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu