Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Tài chính - Ngân hàng (13.191)

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH một thành viên Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4

Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4, một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành SPXL tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc

Kết cấu của khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc; chương 3, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh

Khóa luận gồm 3 chương chính: Chương 1, cơ sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Quang Minh; chương 3, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Quang Minh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng lợi nhuận của Công ty TNHH Tin học Trần Minh; đề quyết giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH vận tải và Thương mại Đại Dương

Khóa luận Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH vận tải và Thương mại Đại Dương tập trung nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp thông qua nghiên cứu tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp từ đó đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất và thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam, luận văn đưa ra các đánh giá khái quát thực trạng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Khóa luận được thực hiện nhằm khái quát một số vấn đề lý luận chung về thẻ và chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng, phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ trong thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Việt Nam

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương như sau: Chương 1, cơ sở lý luận về năng lực tài chính của công ty, chương 2, thực trạng năng lực tài chính của công ty, chương 3, giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Việt Dũng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CPTM và DVKT Việt Dũng.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Luận văn này nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay cũng như cho vay tiêu dùng của NHTM, xác định sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM; Nghiên cứu thực trạng chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng, qua đó nhìn nhận những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô

Khóa luận tập trung nghiên cứu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô. Từ đó tìm ra nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của công ty trong tương lai.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương

Nội dung khóa luận được kết cấu 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương; chương 3, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân trung – dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, Chi nhánh Hải Dương, Phòng giao dịch Sao Đỏ

Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính sau: Tổng hợp những cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân trong điều kiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; tìm hiểu thực trạng tín dụng cá nhân trung – dài hạn tại PGD Sao Đỏ, trực thuộc Chi nhánh Hải Dương của NHTMCP Ngoại thương; từ những nhận định về thực trạng ở trên, đưa ra những đánh giá, nhận xét và tìm giải pháp để tháo gỡ vấn đề còn tồn đọng.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thành An

Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thành An; chương 3, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thành An.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng công nghệ Bình Minh

Nội dung khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất; chương 2, thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh; chương 3, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH đầu tư và ứng dụng công nghệ Bình Minh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Quốc tế Thành Công

Khóa luận tập trung nghiên cứu về hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Thành Công, phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh, những kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân cả hạn chế. Từ đó đưa ra một số biện pháp tăng cường hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần du lịch Quốc tế du lịch Thành Công.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số 2 tỉnh Điện Biên

Mục đích nghiên cứu của đề tài là thông qua nhận thức lý luận, đối chiếu với thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động hiện nay của công ty cổ phần xây dựng số 2 tỉnh Điện Biên còn có những hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản

Luận văn gồm có 3 chương như sau: Chương 1, cở sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản; chương 3, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CP Xuất nhập khẩu Khoáng Sản.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc

Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1, lý luận chung về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc; chương 3, một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Du lịch Phương Bắc.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận chung về hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng và thực trạng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá một cách tổng quát, có hệ thống hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà Nội, từ đó chỉ ra những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khó khăn cần khắc phục.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Thực trạng hoạt động phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH cung ứng VLXD Nam Trang

Đề tài khóa luận tập trung vào việc tìm hiểu công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH cung ứng VLXD Nam Trang, từ đó thấy được thực trạng các vấn đề còn tồn tại, những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. Từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Hồ Gươm

Mục đích nghiên cứu của khoa luận: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần may Hồ Gươm. Qua đó, hoàn thiện kiến thức của bản thân đồng thời tìm ra những mặt hạn chế, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tam Dương

Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tam Dương, phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tam Dương.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – Bộ Quốc Phòng

Khóa luận tập trung vào những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp, thực trạng quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9, giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại xí nghiệp 9, kết luận và kiến nghị.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần 3B

Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần 3B, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần 3B.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Khóa luận đi sâu tìm hiểu tình hình hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2011 – 2013 thông qua các chỉ tiêu về đánh giá hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất và đồng thời đưa ra các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Linh Đàm

Khóa luận tốt nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại, thực trạng mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Linh Đàm, giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh 67 Linh Đàm.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Container Việt Đức

Mục đích của khóa luận này là hệ thống hóa lý luận cơ bản về vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận tải Việt Đức trên cơ sở nghiên cứu tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Phân tích tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế và Hóa chất Sao Mai

Mục đích nghiên cứu của đề tài gồm 3 mục tiêu chính: Hệ thống hóa các cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Thiết bị Y tế và Hóa chất Sao Mai dựa trên cơ sở lý luận, đưa ra những đánh giá về khả năng tài chính cũng như chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của Công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Nâng cao công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM

Khóa luận được lựa chọn nhằm giải quyết các mục đích cơ bản sau: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của doanh nghiệp; đánh giá thực trạng tình hình công tác huy động vốn tại công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội CPM; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu