Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Tài chính - Ngân hàng (13.191)

Đề tài: Tác động của việc điều hành lãi suất của NHTW hiện nay tới huy động vốn của các doanh nghiệp VN

Nội dung trình bày của đề tài: Tổng quan vốn, các hình thức huy động vốn qua công cụ nợ, khái niệm lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tác động của chính sách lãi suất của NHTW đến huy động vốn từ tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo: Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

Bài báo cáo có nội dung trình bày: Cơ sở lý luận về phương thức tín dụng chứng từ; phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại Công ty TNHH giấy Đồng Tiến Bình Dương; lợi ích, rủi ro và giải pháp trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình Thị Trường Chứng Khoán: Vai trò của nhà mô giới trong thị trường chứng khoán

Bài thuyết trình trình bày về các nội dung: Môi giới chứng khoán là gì?, lợi ích từ nhà môi giới chứng khoán, điều kiện để trở thành nhà môi giới chứng khoán và vai trò của nhà môi giới chứng khoán. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động hạch toán các chế độ tại Bảo hiểm xã hội quận Dương Kinh

Khóa luận lý luận chung về BHXH và kế toán BHXH, trình bày thực trạng hoạt động hạch toán kế toán các chế độ BHXH tại BHXH quận Dương Kinh và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động hạch toán kế toán các chế độ BHXH tại quận Dương Kinh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động hạch toán kế toán các chế độ BHXH tại BHXH quận Dương Kinh

Khóa luận lý luận chung về BHXH và kế toán BHXH, trình bày thực trạng hoạt động hạch toán kế toán các chế độ BHXH tại BHXH quận Dương Kinh và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động hạch toán kế toán các chế độ BHXH tại quận Dương Kinh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số biện pháp đẩy mạnh công tác thu nợ BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020

Luận giải cơ sở khoa học, đánh giá tổng quát thực trạng nợ BHXH bắt buộc trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014 và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác thu nợ BHXH bắt buộc giai đoạn 2015 đến 2020 tại thành phố Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Hải Phòng

Đề tài có mục đích cơ bản sau: đưa ra được tổng quan về cách trả lương hiện nay của các lực lượng trong xếp dỡ ở cảng Hải Phòng, qua đó phân tích đánh giá ưu nhược điểm về cách trả lương của các lực lượng xếp dỡ đó; đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa phương pháp trả lương hiện nay của các lực lượng xếp dỡ đó. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận Xây dựng thang bảng lương: Quy trình xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp so sánh cặp

  • 4,33/5 (303)

Đề tài trình bày các nội dung: khái niệm thang lương, bảng lương và bội số lương; nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương; vai trò của thang, bảng lương; quy trình xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp so sánh cặp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ Phần Thương mại XNK Tân Đức

Luận văn nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty, tìm hiểu vai trò của Công ty đối với nền kinh tế cũng như những khó khăn, thách thức mà Công ty gặp phải. Đồng thời đi sâu tìm hiểu những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty Cổ phần Sông Đà 2, một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 2.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh

Khóa luận gồm 3 phần chính: Cơ sở lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh, nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội

Khóa luận tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng đặc biệt là tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội để từ đó chỉ ra kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó đồng thời kiến nghị nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương thông qua các báo cáo tài chính

Khóa luận được chia thành ba chương như sau: Chương 1, cơ sở lý luận của phân tích tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương; chương 3, một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Luận văn tập trung đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh từ đó đưa ra một số biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

Khóa luận đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2012 thông qua các chỉ tiêu tài chính. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần AFOLI

Khóa luận gồm có 3 chương với những nội dung chủ yếu sau: Lý luận chung về ma trận SWOT trong hoạch định chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp, thực trạng ứng dụng ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần AFOLI, hoạch định và giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở ma trận SWOT cho Công ty cổ phần AFOLI.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và Thiết bị nâng hạ Hoàng Anh

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất. Tìm hiểu, đánh giá tình hình thực tế về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Kết cấu thép và Thiết bị nâng hạ Hoàng Anh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79

Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận là đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các công trình mà công ty phụ trách để rút ra những ưu điểm, những mặt tồn tại về tổ chức công tác kế toán từ đó đề xuất ý kiến của bản thân nhằm góp phần hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xậy dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Trường Linh

Luận văn phân tích cơ sở lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp; xem xét, đánh giá một cách tổng quát về cách sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt

Dựa trên hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kết hợp với việc khảo sát tình hình thực tế tại phòng tài chính – kế toán tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt, luận văn sẽ đưa ra được một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Nội dung chính bao gồm ba chương: Chương 1, cơ sở lý luận của việc mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; chương 2, thực trạng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, chương 3, một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Đức Dương

Nội dung chính của luận văn gồm: Lí luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương, một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu

Mục đích của đề tài là đưa ra một cái nhìn về rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long và đề xuất một số giải pháp để nhằm hạn chế và phòng ngừa những rủi ro đó xảy ra.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất và thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phẩn Cáp quang Việt Nam VINA-OFC để đưa ra các đánh giá khái quát thực trạng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Ngân hàng: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn

Luận văn này phân tích một cách rõ ràng, chi tiết tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn từ năm 2010 đến năm 2012, từ đó thấy được điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đồng thời khóa luận cũng nghiên cứu và đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - chi nhánh Hà Nội

Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của Ngân hàng đối với doanh nghiệp vùa và nhỏ; nghiên cứu thực trạng hoạt động và hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - chi nhánh Hà Nội; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng giai đoạn 2010 – 2012. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội

Cấu trúc khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội; chương 3, một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Lạc Hồng

Mục đích nghiên cứu của khóa luận nhằm tìm hiểu về hoạt động thực tế của doanh nghiệp và đóng góp một số ý kiến nhằm củng cố cũng như phát triển hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Lạc Hồng.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại Pharmatek USA

Vận dụng những kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề trong quá trình lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty CPTM Pharmatek USA, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu