Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Tài chính - Ngân hàng (13.183)

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại Công ty Cổ Phần Thương mại XNK Tân Đức

Luận văn nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty, tìm hiểu vai trò của Công ty đối với nền kinh tế cũng như những khó khăn, thách thức mà Công ty gặp phải. Đồng thời đi sâu tìm hiểu những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty Cổ phần Sông Đà 2, một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 2.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh

Khóa luận gồm 3 phần chính: Cơ sở lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh, nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội

Khóa luận tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng đặc biệt là tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội để từ đó chỉ ra kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó đồng thời kiến nghị nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương thông qua các báo cáo tài chính

Khóa luận được chia thành ba chương như sau: Chương 1, cơ sở lý luận của phân tích tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương; chương 3, một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Luận văn tập trung đánh giá thực trạng hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh từ đó đưa ra một số biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

Khóa luận đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2012 thông qua các chỉ tiêu tài chính. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần AFOLI

Khóa luận gồm có 3 chương với những nội dung chủ yếu sau: Lý luận chung về ma trận SWOT trong hoạch định chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp, thực trạng ứng dụng ma trận SWOT để hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần AFOLI, hoạch định và giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở ma trận SWOT cho Công ty cổ phần AFOLI.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và Thiết bị nâng hạ Hoàng Anh

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất. Tìm hiểu, đánh giá tình hình thực tế về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Kết cấu thép và Thiết bị nâng hạ Hoàng Anh. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79

Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận là đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các công trình mà công ty phụ trách để rút ra những ưu điểm, những mặt tồn tại về tổ chức công tác kế toán từ đó đề xuất ý kiến của bản thân nhằm góp phần hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xậy dựng Hạ tầng và Phát triển Công nghệ 79.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Trường Linh

Luận văn phân tích cơ sở lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp; xem xét, đánh giá một cách tổng quát về cách sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ du lịch tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt

Dựa trên hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kết hợp với việc khảo sát tình hình thực tế tại phòng tài chính – kế toán tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Tân Thành Đạt, luận văn sẽ đưa ra được một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại Pharmatek USA

Vận dụng những kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề trong quá trình lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty CPTM Pharmatek USA, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Nội dung chính bao gồm ba chương: Chương 1, cơ sở lý luận của việc mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; chương 2, thực trạng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, chương 3, một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Đức Dương

Nội dung chính của luận văn gồm: Lí luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương, một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu

Mục đích của đề tài là đưa ra một cái nhìn về rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long và đề xuất một số giải pháp để nhằm hạn chế và phòng ngừa những rủi ro đó xảy ra.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất và thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phẩn Cáp quang Việt Nam VINA-OFC để đưa ra các đánh giá khái quát thực trạng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Ngân hàng: Giải pháp tăng cường huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn

Luận văn này phân tích một cách rõ ràng, chi tiết tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn từ năm 2010 đến năm 2012, từ đó thấy được điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đồng thời khóa luận cũng nghiên cứu và đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - chi nhánh Hà Nội

Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của Ngân hàng đối với doanh nghiệp vùa và nhỏ; nghiên cứu thực trạng hoạt động và hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - chi nhánh Hà Nội; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng giai đoạn 2010 – 2012. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội

Cấu trúc khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội; chương 3, một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Lạc Hồng

Mục đích nghiên cứu của khóa luận nhằm tìm hiểu về hoạt động thực tế của doanh nghiệp và đóng góp một số ý kiến nhằm củng cố cũng như phát triển hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Lạc Hồng.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH một thành viên Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4

Luận văn gồm có những nội dung chính sau: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4, một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành SPXL tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc

Kết cấu của khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc; chương 3, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng An Phúc.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy và Xây dựng Quang Minh

Khóa luận gồm 3 chương chính: Chương 1, cơ sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Quang Minh; chương 3, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Quang Minh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng lợi nhuận của Công ty TNHH Tin học Trần Minh; đề quyết giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH vận tải và Thương mại Đại Dương

Khóa luận Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH vận tải và Thương mại Đại Dương tập trung nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp thông qua nghiên cứu tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp từ đó đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất và thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam, luận văn đưa ra các đánh giá khái quát thực trạng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH S.P.B Engineering Việt Nam.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Khóa luận được thực hiện nhằm khái quát một số vấn đề lý luận chung về thẻ và chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng, phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013, từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ trong thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông Việt Nam

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương như sau: Chương 1, cơ sở lý luận về năng lực tài chính của công ty, chương 2, thực trạng năng lực tài chính của công ty, chương 3, giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
  • 04/03/2016
  • 88.677
  • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu