Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Tài chính - Ngân hàng (13.191)

Tiểu luận Hoạt động tín dụng đen ở nông thôn

Tiểu luận Hoạt động tín dụng đen ở nông thôn được thực hiện nhằm làm rõ tác hại của tín dụng đen nhất là đối với người nông dân, bên cạnh đó cũng thấy được những chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc ổn định sản xuất ở nông thôn.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo

Đề tài khóa luận trình bày cơ sở lý luận về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hang, thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Thảo, một số phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.


Đề tài: Phân tích thực trạng hệ thống thông tin tại bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng. Đưa ra một số giải pháp cải thiện hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm mục đích thấy được tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong quá trình quản lý và ra quyết định, thấy được thực trạng của vấn đề hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa Luận Tốt Nghiệp: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng

Nội dung của đề tài khóa luận gồm 3 chương: Những lý luận cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương, thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng, nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Vận Tải - Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng

Đề tài gồm các nội dung báo cáo: Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đất Cảng; thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Vận Tải - Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng; nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Một số biện pháp đẩy mạnh công tác thu nợ BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020

Đề tài trình bày một số vấn đề lý luận về bảo hiểm, BHXH và thực tiễn quản lý thu BHXH; thực trạng BHXH và nợ đọng tiền BHXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ 2010-2014; một số biện pháp đẩy mạnh công tác thu nợ tiền BHXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ 2015-2020. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Một số giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay

Đề tài nghiên cứu với mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chính sách xã hội và Bảo hiểm y tế trong xã hội hiện đại, luận giải quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách xã hội làm tiền đề để phân tích thực trạng và rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề xuất những một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng đối tượng, nâng cao chất lượng hoạt động Bảo hiểm y tế trên địa bàn.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco

Đề tài nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở "Công ty cổ phần du lịch Xanh Nghệ An Vneco"; từ đó, để hiểu sâu hơn về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Một số biện pháp mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả hoạt động BHYT trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về Bảo hiểm và BHYT trong xã hội hiện đại; đánh giá tổng quát thực trạng về bảo hiểm y tế trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 tại thành phố Hải Phòng và đề xuất những một số biện pháp chủ yếu nhằm mở rộng đối tượng, nâng cao chất lượng hoạt động BHYT trên địa bàn, tiến tới mọi người dân Hải Phòng đều có thẻ BHYT trước lộ trình BHYT toàn dân mà Nhà nước đã đề ra và đáp ứng tốt nhất quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án chuyên môn: Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Anh Quốc

Nội dung trình bày của đề tài: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán chi phí trong doanh nghiệp, thực trạng công tác kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Anh Quốc và đưa ra một số ý kiến - nhận xét nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Anh Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Chương trình xây dựng nông thôn mới: "Góc nhìn từ huy động vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư"

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới và huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; đánh giá thực trạng của công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chỉ ra những kết quả đạt được; đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề Kế toán: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp

Mục tiêu chung của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh và thực hiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh với số liệu của Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quy định thực tập tốt nghiệp (Đại học ngành Kế toán)

Mục đích của biểu mẫu: Giúp sinh viên củng cố, nắm vững, bổ sung kiến thức lý luận trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý luận vào nghiên cứu, khảo sát, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác kế toán, kiểm toán tại đơn vị thực tập; giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học, so sánh giữa lý luận và thực tiễn; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; rèn luyện năng lực thực hành công tác kế toán, kiểm toán từ đó học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc khi tốt nghiệp.


Đề tài: Trung Quốc phá giá nội tệ năm 2015 và tác động tới nền kinh tế Việt Nam

Bài báo cáo trình bày về cơ sở lý thuyết tỷ giá hối đoái, phá giá tiền tệ; diễn biến - nguyên nhân và ảnh hưởng của việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và tác động tới Việt Nam và phản ứng của chính phủ về vấn đề này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Sai phạm trong báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đề tài có nội dung trình bày: Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phân tích sai phạm trong trình bày báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, phân tích ảnh hưởng khi doanh nghiệp bị công bố tồn tại gian lận BCTC đến giá trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN trong các doanh nghiệp XNK trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đề tài hướng đến các mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về pháp luật và kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp; đánh giá thực trạng công tác hạch toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp trong các trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, qua đó chỉ ra vai trò của hạch toán kế toán thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cũng như đối với công tác quản lý thuế hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo thực tập tổng hợp: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Từ Sơn - Bắc Ninh

Bài báo cáo có nội dung trình bày: Khái quát chung về Chi cục thuế huyện Từ Sơn; một số ý kiến, giải pháp và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Từ Sơn - Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo sáng kiến đề nghị cấp cục công nhận: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trên cơ sở lý luận về thanh tra, kiểm tra. Đề tài nghiên cứu thực trạng việc kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn các Doanh nghiệp do Cục Thuế Thừa Thiên Huế quản lý năm 2013 để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng cường chống thất thu Ngân sách Nhà nước đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Biện pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với DNNN do cục thuế Hà Tây quản lý

Đề tài có nội dung nghiên cứu: Doanh nghiệp nhà nước và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước, thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước tại Cục thuế Hà Tây và giải pháp tăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước tại Cục thuế Hà Tây. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế Thừa Thiên Huế

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp khả thi góp phần hoàn thiện công tác hoàn thuế GTGT góp phần hạn chế gian lận và tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế GTGT các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Huế

Đề tài với mục đích thực hiện: Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế GTGT các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Thành phố Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số biện pháp chống thất thu thuế GTGT tại Chi cục thuế Quận 5

Đề tài "Một số biện pháp chống thất thu thuế GTGT tại Chi cục thuế Quận 5" nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý và chống thất thu tại chi cục thuế quận 5 hòa nhập với thành phố hồ chí minh cùng với xu thế phát triển chung của cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế

Mục tiêu thực hiện đề tài: Hệ thống hóa lý thuyết về thuế và công tác kiểm tra thuế, tìm hiểu quy trình kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà Chi cục thuế thành phố Huế đang áp dụng, đánh giá được công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế thành phố Huế, tìm hiểu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế Thành phố Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Một số vấn đề về công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở lý luận về thanh tra, kiểm tra. Tiểu luận nghiên cứu thực trạng việc thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng do Cục Thuế TP Đà Nẵng quản lý từ năm 2002 - 2007 để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước đối với thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề tốt nghiệp: Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp năm 2010

Đề tài có nội dung trình bày: Lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp, thực trạng chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những lý luận, tư tưởng về quản lý thuế thu nhập cá nhân trên giác độ tuân thủ của người nộp thuế trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân khi triển khai ở Việt Nam;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Tăng cường kiểm soát thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận văn nghiên cứu thực trạng việc kiểm soát thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng do Cục Thuế TP. Đà Nẵng quản lý từ năm 2003 - 2007 để đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Ứng dụng mô hình SVAR cấu trúc trong phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát tại Việt Nam

Bài nghiên cứu tập trung vào hai mục tiêu chính: Tìm hiểu sự phát triển của phương pháp SVAR trong kinh tế học thực nghiệm, ứng dụng phương pháp SVAR vào việc xây dựng một mô hình phân tích lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Các yếu tố tác động tới lạm phát tại Việt Nam - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến

Mục đích của bài viết "Các yếu tố tác động tới lạm phát tại Việt Nam - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến" là xác định các yếu tố ảnh hưởng tới lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 trở lại đây và lượng hóa các tác động này bằng phân tích chuỗi thời gian phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đề tài: Nguồn vốn ODA từ Ngân hàng phát triển Châu Á ADB

Tài liệu trình bày nội dung tổng quan về ADB và quan hệ hợp tác giữa ADB và Việt Nam, tổng quan sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam, các chương trình và dự án do ADB hỗ trợ,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu