Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Tài chính - Ngân hàng (13.191)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp cơ sở lý luận về HTTTKT, các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán thông qua khảo sát tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở Việt Nam

Đề tài hướng đến mục tiêu phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở Việt Nam. Từ đó nêu ra cũng như một số giải pháp nhằm giảm thiểu khoảng cách này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phá

Luận văn nhằm tìm hiểu những nhu cầu thông tin cho quản lý phát sinh tại một mảng kinh doanh mới Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát – Khách sạn The Blossom. Qua đó, định hướng các giải pháp nhằm tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh mới của Công ty TNHH Khởi Phát. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn

Luận văn tiến hành nghiên cứu và phân tích thực trạng KSNB các khoản thu, chi nhằm phát hiện ra các tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng KSNB các khoản thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Vận dụng Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN trong việc hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN. Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Đánh giá và vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích thực trạng đánh giá và vận dụng trọng yếu phục kiểm toán BCTC tại AAC. Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác đánh giá và vận dụng mức trọng yếu.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng côngtrình giao thông 5 (Cienco5)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm đã được nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại Tổng Công Ty miền Trung - Cosevco

Mục tiêu của luận văn này là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm đã nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng Công Ty miền Trung - Cosevco.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Qua tìm hiểu và đánh giá thực trạng KSNB đối với chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng, nhận biết những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường KSNB chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Tổng hợp thực trạng về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vận dụng mô hình nghiên cứu về phát hiện gian lận báo cáo tài chính để dự đoán khả năng sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATAX thực hiện đối với khách hàng XYZ

Khóa luận này có kết cấu nội dung gồm lời mở đầu, phần 1 - cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán theo chương trình kiểm toán mẫu do hội kiểm toán viên hành nghề việt nam ban hành, phần 2 - thực trạng kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX đối với khách hàng xyz, phần 3 - nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.


Major Thesis: Current situations of designing audit procedures in auditing the financial statements of listed companies implemented by AAC Auditing and Accounting Co., Ltd

The article divide into 3 chapters. Chapter 1: Overview of audit documentation and working papers in auditing financial statements. Chapter 2: Current situations of designing audit procedures in auditing the financial statements of listed companies implemented by AAC Auditing and Accounting Co., Ltd. Chapter 3: Some remarks and proposals for establishing working papers library of company accounting and audit aac.


English presentation report: Financing in foreign trade

"English presentation report: Financing in foreign trade" have content includes payment terms in foreign trade, documents used in foreign trade, financing techniques.


Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở khoa học và tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh nghiệp; thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á; thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực tập tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải

Thực tập tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Vận Tải và Dịch Vụ Long Hải trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở khoa học và tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quan kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam; thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác công toàn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tiểu luận: Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ của công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

Bài tiểu luận: Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ của công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Lý luận chung về công tác kế toán NVL- CCDC; thực trạng về công tác kế toán NVL- CCDC tại Công Ty Cổ Phần Dệt may Hoà Thọ; giải pháp hoàn thiện công tác kế toán NVL- CCDC của Công Ty Cổ Phần Dệt may Hoà Thọ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Khái quát chung về Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam; thực trạng công tác kế toán; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác công toàn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường THCS Nguyễn Trãi

Đề tài nghiên cứu: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường THCS Nguyễn Trãi trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương, kế toán tổng hợp tiền lương, kế toán tổng hợp các khoảng trích theo lương,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án: Đăng ký thống kê đất đai

Đồ án đăng kí thống kê đất đai trình bày về nội dung như sau: Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thống kê đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo thực tập Kinh tế: Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội

Bài báo cáo này nội dung gồm 3 chương: Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp và vai trò của lợi nhuận đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Thực trạng sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội; Một số giải pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo.


Khóa luận tốt nghiệp Kế Toán: Thực trạng sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty cổ phần thương mai và dịch vụ ITSHOP Hà Nội

Khóa luận trình bày: Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp và vai trò của lợi nhuận đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Thực trạng sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội; Một số giải pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài “Hoạt động nhượng quyền thương hiệu của Pizza Hut tại thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phân tích cách thức hoạt động của một hệ thống nhà hàng quy mô và bài bản như Pizza Hut ở khía cạnh người nhượng quyền, đánh giá những ưu, nhược điểm cũng như đưa ra một số giải pháp hoàn thiện cho hệ thống nhượng quyền này. Từ đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm cho doanh nghiệp mình.


Chuyên đề tốt nghiệp: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế

Mục đích nghiên cứu của đề tài Luận giải cơ sở về huy động vốn của ngân hàng thương mại, phân tích thực tiễn huy động vốn của chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Công Thương Thừa Thiên Huế, đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Công Thương Huế.


Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

Mục tiêu chính của báo cáo Khái quát cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh cũng như tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của ngân hàng, phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK), đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của TECHCOMBANK trong nội bộ ngành.


Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCM

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCP CK Rồng Việt – Hội sở TPHCM": Tìm hiểu thực tế hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt – Hội sở TP.HCM, đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty.


Tiểu luận: Quỹ Hedge Fund

Tiểu luận "Quỹ Hedge Fund" được trình bày với mục đích giúp người đọc hiểu thêm về quỹ HF và có một cái nhìn tổng quát về những quỹ đang có mặt tại Việt Nam, nội dung nhấn mạnh đến các mục đích, chiến lược và sản phẩm của quỹ HF thường dùng.


Bài thuyết trình: Internet Banking tại Việt Nam

Bài thuyết trình "Internet Banking tại Việt Nam" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về Internet Banking, thực trạng Internet Banking tại Việt Nam, dự đoán tình hình Internet Banking tại Việt Nam và giải pháp.


Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)

Bài thuyết trình "Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giả thiết thị trường hiệu quả, đặc điểm thị trường hiệu quả, ba hình thức thị trường hiệu quả,...


Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)

Bài thuyết trình "Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giả thiết thị trường hiệu quả, đặc điểm thị trường hiệu quả, ba hình thức thị trường hiệu quả,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu