Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính - Ngân hàng (13.183)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần lâm sản Đà Nẵng

Đề tài nhằm tìm hiểu thực tế công tác kế toán doanh nghiệp tại Công ty CP lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng nhận diện những nội dung kế toán trách nhiệm còn chưa đầy đủ, còn thiếu sót và đề xuất những phương pháp xây dựng và hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm ở Công ty, giúp góp phần tăng hiệu quả quản lý của Công ty.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần xi măng VICEM Hải vân

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại các doanh nghiệp. Khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân. Đề xuất hướng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền trong điều kiện tin học hóa tại công ty.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ Phần Songwol Vina

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ Phần Songwol Vina . Qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm của công ty này. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán một số chu trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán hai chu trình kinh doanh chính của doanh nghiệp là Bán hàng – thu tiền và Mu hàng – thanh toán.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương

Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu và nhận diện những bất cập trong công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận với những nội dung phù hợp về KTQT có thể vận dụng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trong đó có các trường thuộc bậc giáo dục đại học, cao đẳng, kết hợp với các phương pháp khoa học để nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Kế toán trách nhiệm tại Công ty xây dựng Phú Xuân

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu bản chất, chức năng và cơ sở ñể thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty xây dựng Phú Xuân trên cơ sở đó nêu ra được những tồn tại và bất cập cần phải hoàn thiện. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Công tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của đề tài là Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập dự toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng việc lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng. Đề xuất các phương hướng, giải pháp và các điều kiện để lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Từ đó, đưa ra một số kiến nghị cho việc quản trị vốn lưu động để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh

Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tính hữu ích của hệ thống báo cáo kế toán quản trị để phục vụ công tác quản trị tại công ty. Đồng thời tìm hiểu nhu cầu thông tin cho nhà quản trị tại đơn vị. Từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại đơn vị.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu là hệ thống hóa lý thuyết về minh bạch thông tin và các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin DN. Đo lường mức độ minh bạch thông tin của các công ty niêm yết. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các DN niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức

Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP và tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP trong doanh nghiệp. Luận văn xây dựng giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức trong các chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình mua hàng và thanh toán, chu trình sản xuất, chu trình tài chính.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Luận văn được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau: Trình bày kết quả thực trạng và đánh giá hành vi vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, từ đó nhận diện tính thích hợp của các chính sách kế toán được vận dụng ở các công ty.


Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về kế toán trách nhiệm, luận văn xem xét thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng. Từ trực trạng đó đưa ra những kiến nghị tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng.


Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu Chuẩn mực kế toán số 15 “ Hợp đồng xây dựng” tại Công ty cổ phần xây lắp An Thịnh Phát

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu thực trạng và tìm ra những mặt còn tồn tại về kế toán doanh thu, chi phí HĐXD tại Công tycổ phần xây lắp An Thịnh Phát so với chuẩn mực số 15.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Vận dụng thẻ cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu là hệ thống hóa cơ sở lý luận vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả tại doanh nghiệp. Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng nhằm xác định mục tiêu và thước đo cho bốn khía cạnh trong thẻ cân bằng điểm dựa trên tầm nhìn và chiến lược của Công ty.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Vận dung thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động của công ty dược Danapha

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là tổng hợp cơ sở lý thuyết về thẻ cân bằng điểm, tìm hiểu hoạt động cũng như đánh giá những điểm hạn chế của hệ thống đo lường hiện tại. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, rút ra những ưu nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đối với việc cung cấp thông tin cho quản trị chi phí. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhằm phục vụ cho quản trị chi phí.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Châu trong điều kiện TABMIS

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Châu trong điều kiện TABMIS. Từ đó đưa ra các giải pháp, nhằm hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Châu trong điều kiện TABMIS.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh - Huế

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tổng hợp những vấn ñề lý luận về kế toán quản trị trong các đơn vị kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh - Huế. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh - Huế.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Tăng cường công tác kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Luận văn sẽ làm rõ thực trạng công tác kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam theo cách tiếp cận dựa trên nền tảng khuôn khổ thống nhất về KSNB. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát thu BHXH, chống thất thu quỹ BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp cơ sở lý luận về HTTTKT, các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng đối với HTTTKT. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng đối với hệ thống thông tin kế toán thông qua khảo sát tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở Việt Nam

Đề tài hướng đến mục tiêu phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khoảng cách kỳ vọng kiểm toán ở Việt Nam. Từ đó nêu ra cũng như một số giải pháp nhằm giảm thiểu khoảng cách này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phá

Luận văn nhằm tìm hiểu những nhu cầu thông tin cho quản lý phát sinh tại một mảng kinh doanh mới Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát – Khách sạn The Blossom. Qua đó, định hướng các giải pháp nhằm tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh mới của Công ty TNHH Khởi Phát. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn

Luận văn tiến hành nghiên cứu và phân tích thực trạng KSNB các khoản thu, chi nhằm phát hiện ra các tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng KSNB các khoản thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -Côn trùng Quy Nhơn.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Vận dụng Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN trong việc hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN. Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN trong các DN sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Đánh giá và vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích thực trạng đánh giá và vận dụng trọng yếu phục kiểm toán BCTC tại AAC. Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác đánh giá và vận dụng mức trọng yếu.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng côngtrình giao thông 5 (Cienco5)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán trách nhiệm đã được nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Tổng hợp thực trạng về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vận dụng mô hình nghiên cứu về phát hiện gian lận báo cáo tài chính để dự đoán khả năng sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu