Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính - Ngân hàng (13.191)

Đề án chuyển đổi viện kỹ thuật biển thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo nghị định 115 - CP

Đề án trình bày nhiệm vụ, thực trạng tổ chức và hoạt động của việc chuyển đổi viện kỹ thuật biển thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo nghị định 115 - CP. Mời các bạn tham khảo!


Chủ đề 3 Lãi suất học phần: Thị trường và các định chế tài chính

Nội dung chủ đề trình bày quá trình thay đổi lãi suất ở Việt Nam qua các giai đoạn và nhận định về sự thay đổi lãi suất ở Việt nam qua các giai đoạn. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự đáp ứng công việc của công chức ngành Thuế tại tỉnh Sóc Trăng

Mục tiêu chung nghiên cứu của đề tài là phân tích nhân tố ảnh hưởng sự đáp ứng công việc của công chức ngành thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Báo cáo Top 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về Tài sản vô hình và Giá trị thương hiệu của Brand Finance

Báo cáo này là quan điểm tại thời điểm định giá của hầu hết các thương hiệu Việt Nam ngày 31/12/2015. Chúng tôi hy vọng rằng bản phân tích giá trị thương hiệu này có thể giúp các chuyên gia marketing và chuyên gia tài chính có cái nhìn sâu hơn về hoạt động marketing của họ và thương hiệu sẽ luôn được coi là một phần chủ chốt trong quá trình ra quyết định.


Báo cáo tóm tắt Ngành ngân hàng

Báo cáo tóm tắt Ngành ngân hàng trình bày ngân hàng bắt đầu điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng, cụ thể như tăng trưởng tín dụng nhanh hơn, sự kiện thu giữ tài sản đảm bảo của nợ xấu do VAMC xử lý và khả năng BID sẽ huy động vốn cấp 1 thành công sau thời gian dài chờ đợi.


Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên Hải Khánh

Mục tiêu nghiên cứu: Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nhằm củng cố, bổ sung những kiến thức đã học, học hỏi, trang bị thêm vốn kiến thức thực tế về công tác doanh thu tiêu thụ, và xác định kết quả kinh doanh. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại Sơn Trà – TP. Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi loài dế than, góp phần phát triển nghề nuôi côn trùng, đa dạng hóa sinh kế cho địa phương vùng nghiên cứu.


Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực tiễn cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH Tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua để tìm ra những mặt đạt được và những mặt hạn chế của hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng, Luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo, giúp những người nghèo và các đối tượng chính sách có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho họ thoát khỏi cảnh nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần lâm sản Đà Nẵng

Đề tài nhằm tìm hiểu thực tế công tác kế toán doanh nghiệp tại Công ty CP lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng nhận diện những nội dung kế toán trách nhiệm còn chưa đầy đủ, còn thiếu sót và đề xuất những phương pháp xây dựng và hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm ở Công ty, giúp góp phần tăng hiệu quả quản lý của Công ty.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần xi măng VICEM Hải vân

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại các doanh nghiệp. Khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân. Đề xuất hướng tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền trong điều kiện tin học hóa tại công ty.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ Phần Songwol Vina

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ Phần Songwol Vina . Qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm của công ty này. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán một số chu trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán hai chu trình kinh doanh chính của doanh nghiệp là Bán hàng – thu tiền và Mu hàng – thanh toán.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương

Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu và nhận diện những bất cập trong công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận với những nội dung phù hợp về KTQT có thể vận dụng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trong đó có các trường thuộc bậc giáo dục đại học, cao đẳng, kết hợp với các phương pháp khoa học để nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Kế toán trách nhiệm tại Công ty xây dựng Phú Xuân

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu bản chất, chức năng và cơ sở ñể thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty xây dựng Phú Xuân trên cơ sở đó nêu ra được những tồn tại và bất cập cần phải hoàn thiện. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Công tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của đề tài là Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập dự toán của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng việc lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng. Đề xuất các phương hướng, giải pháp và các điều kiện để lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Từ đó, đưa ra một số kiến nghị cho việc quản trị vốn lưu động để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh

Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá tính hữu ích của hệ thống báo cáo kế toán quản trị để phục vụ công tác quản trị tại công ty. Đồng thời tìm hiểu nhu cầu thông tin cho nhà quản trị tại đơn vị. Từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại đơn vị.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu là hệ thống hóa lý thuyết về minh bạch thông tin và các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin DN. Đo lường mức độ minh bạch thông tin của các công ty niêm yết. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các DN niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức

Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP và tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP trong doanh nghiệp. Luận văn xây dựng giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức trong các chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình mua hàng và thanh toán, chu trình sản xuất, chu trình tài chính.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Luận văn được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau: Trình bày kết quả thực trạng và đánh giá hành vi vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, từ đó nhận diện tính thích hợp của các chính sách kế toán được vận dụng ở các công ty.


Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí đáp ứng yêu cầu Chuẩn mực kế toán số 15 “ Hợp đồng xây dựng” tại Công ty cổ phần xây lắp An Thịnh Phát

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu thực trạng và tìm ra những mặt còn tồn tại về kế toán doanh thu, chi phí HĐXD tại Công tycổ phần xây lắp An Thịnh Phát so với chuẩn mực số 15.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Vận dụng thẻ cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu là hệ thống hóa cơ sở lý luận vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả tại doanh nghiệp. Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng nhằm xác định mục tiêu và thước đo cho bốn khía cạnh trong thẻ cân bằng điểm dựa trên tầm nhìn và chiến lược của Công ty.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Vận dung thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động của công ty dược Danapha

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là tổng hợp cơ sở lý thuyết về thẻ cân bằng điểm, tìm hiểu hoạt động cũng như đánh giá những điểm hạn chế của hệ thống đo lường hiện tại. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, rút ra những ưu nhược điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đối với việc cung cấp thông tin cho quản trị chi phí. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhằm phục vụ cho quản trị chi phí.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Châu trong điều kiện TABMIS

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Châu trong điều kiện TABMIS. Từ đó đưa ra các giải pháp, nhằm hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hải Châu trong điều kiện TABMIS.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh - Huế

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tổng hợp những vấn ñề lý luận về kế toán quản trị trong các đơn vị kinh doanh khách sạn. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh - Huế. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh - Huế.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Tăng cường công tác kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Luận văn sẽ làm rõ thực trạng công tác kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam theo cách tiếp cận dựa trên nền tảng khuôn khổ thống nhất về KSNB. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát thu BHXH, chống thất thu quỹ BHXH tại BHXH tỉnh Quảng Nam.


Luận văn Thạc sĩ Kế Toán: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về kế toán trách nhiệm, luận văn xem xét thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng. Từ trực trạng đó đưa ra những kiến nghị tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến LTTP niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
  • 22/09/2014
  • 70.426
  • 966
Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.181
  • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu