Tìm kiếm tài liệu miễn phí

nghiên cứu y học (15.701)

Mục lục bài viết Tạp chí nghiên cứu Y học

Nội dung của tạp chí này là nêu tổng quát mục lục các bài viết về Tạp chí nghiên cứu Y học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 12: Hồi qui Logistic đơn biến và đa biến

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, mô hình hồi qui logistic, liên hệ giữa X, p và logit, hồi qui logistic đơn biến, hồi qui logistic đa biến, xác suất tử vong P theo NĐ Procalcitonin.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 9: Phép kiểm F phân tích phương sai

Nội dung bài giảng "Phép kiểm F phân tích phương sai" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân phối F, phép kiểm F phân tích phương sai và ứng dụng phép kiểm F phân tích phương sai trong SPSS và bảng phân phối F.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Phụ lục: Cách thu thập dữ liệu

Nội dung bài giảng "Mô tả dữ liệu" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về câu hỏi (giả thuyết nghiên cứu), quá trình thiết kế, biến dự đoán, biến nhiễu, biến kết cục, nghiên cứu bệnh chứng và định nghĩa các biến.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 14: Phân tích sống sót (Survival Analysis)

Nội dung bài giảng "Phân tích sống sót (Survival Analysis)" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân tích sống sót, thời gian sống sót trung bình, kiểm định Log rank và mô hình Cox.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Phụ lục: Mô tả dữ liệu

Nội dung bài giảng "Mô tả dữ liệu" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về trung bình và trung vị, mô tả dữ liệu, trung bình, trung vị, mode, phương sai, độ lệch chuẩn, phân phối chuẩn.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 17: Cỡ mẫu nghiên cứu

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về ước tính cỡ mẫu, cỡ mẫu cho nghiên cứu 1 nhóm, cỡ mẫu cho nghiên cứu 2 nhóm, ước tính chỉ số trung bình, ước tính tỉ lệ, nghiên cứu RCT, nghiên cứu Cohort, nghiên cứu bệnh chứng, phân tích sống sót và phân tích tương quan.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 1: Các bước tiến hành một nghiên cứu

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về các bước tiến hành nghiên cứu khoa học: ý tưởng nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích đa biến và xử lý số liệu.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 6: Phân phối chuẩn (Normal distribution)

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân phối chuẩn và phân phối không chuẩn, trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn, trung bình, trung vị và mode, hàm mật độ phân phối chuẩn, hàm xác suất chuẩn tích lũy, hàm phân phối chuẩn tắc, ứng dụng phân phối chuẩn và giá trị tới hạn.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 2: Các loại nghiên cứu

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về quá trình thiết kế nghiên cứu, dạng nghiên cứu, sự liên hệ giữa các biến, nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu cắt ngang, so sánh các loại nghiên cứu và nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 7: Phép kiểm chi bình phương (Chi square test)

Nội dung bài giảng "Phép kiểm chi bình phương" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phép kiểm chi bình phương, bảng tính online, ODDS Ratio Online và bảng tính giá trị tới hạn của phân phối.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 3: Báo cáo ca bệnh

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về các kênh trao đổi thông tin, giá trị về y học chứng cớ và phát hiện các bệnh lý mới, hình thức của báo cáo ca bệnh, phần mở đầu và phần báo cáo ca bệnh.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 15: Kiểm định phi tham số

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về kiểm định phi tham số, dữ liệu không phân phối chuẩn, kiểm định dấu (sign test), kiểm định dấu và hạng, kiểm định dấu và hạng trong SPSS, kiểm định Mann - Whitney.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 10: Tương quan và hồi qui tuyến tính

Nội dung bài giảng "Tương quan và hồi qui tuyến tính" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về tương quan và hồi qui, tương quan, hồi qui tuyến tính và mô hình hồi qui tuyến tính.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 8: Phép kiểm T Student

Nội dung bài giảng "Phép kiểm T Student" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phép kiểm T Student, kiểm định giả thuyết, phép kiểm T và ứng dụng phép kiểm T trong SPSS.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 4: Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Nội dung bài giảng "Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về thử nghiệm lâm sàng đối chứng, thiết kế lâm sàng đối chứng, cách tính cỡ mẫu, phân bổ ngẫu nhiên và phân tích kết quả.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 5 (Đo lường ảnh hưởng: RR và OR)

Nội dung bài giảng "Đo lường ảnh hưởng" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về nguy cơ tương đối, tỉ số ODDS, RR và OR, nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu đoàn hệ và Risk Difference.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 11: Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

Nội dung bài giảng "Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về hồi qui đa biến, hồi qui tuyến tính đơn biến, hồi qui tuyến tính đa biến.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 13: Phân tích phương sai tái đo lường (Repeated measures ANOVA)

Nội dung bài giảng "Phân tích phương sai tái đo lường" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về phân tích phương sai tái đo lường, phương sai tái đo lường khi mỗi đối tượng được đo nhiều lần, trị trung bình và độ lệch chuẩn, sự đồng nhất của phương sai và hiệp phương sai.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 10: Các loại nghiên cứu

Mục tiêu của bài giảng là giúp sinh viên có thể mô tả được những thiết kế thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học y học và hạn chế của mỗi loại nghiên cứu, trình bày được từng loại nghiên cứu có ảnh hưởng gì đến tính giá trị và tính tin cậy của kết quả nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu y học: Đánh giá nhận thức, thái độ của nhân viên y tế trong việc thu gom, phân loại chất thải y tế tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Thống Nhất

Nghiên cứu y học: Đánh giá nhận thức, thái độ của nhân viên y tế trong việc thu gom, phân loại chất thải y tế tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Thống Nhất với mục đích đánh giá nhận thức và thái độ của nhân viên y tế trong việc thu gom, phân loại chất thải y tế để có biện pháp nhằm thay đổi hành vi của nhân viên y tế tốt hơn.


Ebook Phương pháp nghiên cứu y học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Phương pháp nghiên cứu y học" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 là những nội dung chính xoay quanh vấn đề những nguyên tắc chung khi viết một tóm tắt; chọn tài liệu tham khảo; việc chuẩn bị bản thảo và việc sửa lỗi;...


Ebook Phương pháp nghiên cứu y học: Phần 1

Ebook Phương pháp nghiên cứu y học nhằm giúp cho những ai muốn viết một luận án, một bản thu hoạch hay một bản báo cáo khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách để nắm bắt một số vấn đề cơ bản về những nguyên tắc viết một tài liệu khoa học y học;...


Bài giảng Các nguyên lý của thử nghiệm LS

Thử nghiệm LS là nghiên cứu khoa học nhằm xác định can thiệp tốt nhất cho bệnh nhân và ghi nhận tất cả những tác hại và ích lợi của can thiệp đó. Bài giảng "Các nguyên lý của thử nghiệm LS" sau đây sẽ cung cấp đến người học một số nội dung liên quan đến thử nghiệm LS, mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu các nội dung chi tiết.


Luận án Tiến sĩ Y học: Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi - căng - xoay bằng phẫu thuật Bohlman cải tiến

Luận án Tiến sĩ Y học: "Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi - căng - xoay bằng phẫu thuật Bohlman cải tiến" nhằm xác định cỡ chỉ thép phù hợp và độ vững chắc của phẫu thuật Bohlmancải tiến trong điều trị chấn thương CSC thấp; đánh giá các đặc điểm tổn thương CSC thấp cơ chế Cúi-Căng-Xoay và kết quả điều trị.


Luận án Tiến sĩ Yhọc: Thực trạng bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường ở người khmer tỉnh hậu giang và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp

Luận án tiến sĩ y học với đề tài "Thực trạng bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường ở người khmer tỉnh hậu giang và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp" đã hoàn thành với kết cấu nội dung trình bày gồm 4 chương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong luận án này.


Bài giảng Trách nhiệm của nghiên cứu viên chính - Trần Tịnh Hiền

Bài giảng Trách nhiệm của nghiên cứu viên chính trình bày khái niệm về nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, trách nhiệm của người nghiên cứu viên, các yêu cầu chuyên môn của nghiên cứu viên,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Bài giảng Nhân học y tế ứng dụng và phương pháp nghiên cứu định tính

Bài giảng Nhân học y tế ứng dụng và phương pháp nghiên cứu định tính nhằm phân biệt được phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, liệt kê được ba phương pháp thu thập thông tin định tính, thực hiện được ít nhất một phương pháp thu thập thông tin định tính và phát triển được đề cương nghiên cứu định tính: vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.


Bài giảng Đảm bảo chất lượng nghiên cứu

Bài giảng Đảm bảo chất lượng nghiên cứu nhằm trình bày về vai trò của nghiên cứu đảm bảo chính xác và tin cậy. 3 cách giải thích cho một kết quả. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Phương pháp ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học (Nguyễn Văn Tuấn)

Một công trình nghiên cứu thường dựa vào một mẫu (sample). Một trong những câu hỏi qua trọng nhất trước khi tiến hành nghiên cứu là cần bao nhiêu mẫu hay bao nhiêu đối tượng nghiên cứu.


Tài liệu mới download

VIÊN NÉN CINNARIZIN
  • 01/04/2011
  • 12.240
  • 475
Tiểu luận: Giản đồ BODE
  • 06/06/2013
  • 71.300
  • 709

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu