Tìm kiếm tài liệu miễn phí

kinh tế thị trường (4.373)

Một số ý kiến về cải tiến phương án điều tra lâm nghiệp

Việc nghiên cứu cải tiến các phương án điều tra trong ngành nông nghiệp và thuỷ sản là cần thiết nhằm khắc phục những nhược điểm của phương án điều tra đó ban hành trước đây, nâng cao một bước chất lượng thu thập số liệu điều tra trong nền kinh tế thị trường đa thành phần trong nông nghiệp và nông thôn. Mời các bạn tham khảo!


Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước ta có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân. Từ những thực tiễn sinh động đó, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”(1) của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo!


Phân tích PEST và SWOT của một công ty

Tài liệu "Phân tích PEST và SWOT của một công ty" trình bày và phân tích chi tiết PEST và SWOT của một công ty. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Cơ hội và thách thức của Thư viện Việt Nam

Bài viết này đi sâu phân tích cơ hội để các thư viện tiếp tục phát triển nhanh hơn, rộng hơn và có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó những thách thức đối với các thư viện hiện nay cũng được tác giả phân tích trên các bình diện như sự bùng nổ thông tin và cách mạng công nghệ thông tin, chất lượng cán bộ thư viện, kinh tế thị trường, thách thức từ sự khó khăn của khủng hoảng kinh tế.


Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bài viết Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình bày thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1-2016), Hội nghị Trung ương Đảng 5 khóa XII (6-2017) đã ra Nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa",... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đổi mới nhận thức và tư duy về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là quan điểm được xác định nhất quán trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội lần thứ VII đến nay. Khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là nhằm làm rõ bản chất, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN.


Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước động lực thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Bài viết này trình bày cơ sở lý luận của sự tồn tại, phát triển và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phân tích và đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế ở nước ta.


Vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nhằm đánh giá vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua hoạt động của thị trường sơ cấp trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, tập trung qua sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.


Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Nhìn lại để bước tiếp

Bài viết Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Nhìn lại để bước tiếp trình bày Thực tiễn đổi mới kinh tế gần 30 năm qua ở nước ta đã chứng tỏ mỗi khi có cải cách thể chế kinh tế mạnh mẽ theo cơ chế thị trường thì nền kinh tế lại có thêm động lực để tăng trường và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động Ủy ban nhân dân xã

Ðánh giá hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân (UBND) xã là công việc khó khãn và phức tạp. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của UBND xã cần có những tiêu chí nhất định. Xác định tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của UBND xã là công việc khó khãn, phức tạp. Tác giả bài viết bước đầu phác thảo một số tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của UBND xã.


Ebook Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Chào bạn tân sinh viên, thất nghiệp là tín hiệu tuyệt vời của kinh tế thị trường, tiêu tiền có ý thức,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Chế độ công hữu và kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường này là do thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tương ứng với thành phần kinh tế nhà nước là sở hữu toàn dân. Sở hữu toàn dân là một hình thức của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Sở hữu là cái để phân biệt chế độ chính trị xã hội khác nhau, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ở nước ta, chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò nền tảng và là xương sống của nền kinh tế quốc dân.


Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa

Bài viết Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa có nội dung trình bày về: Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn trung tâm ngoại vi; Kinh tế thị trường từ gốc nhìn văn hóa,...Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Từ truyền thống đến thị trường: Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bài viết trình bày về: Kinh tế hàng hóa ở khu vực miền núi vùng đồng bào ít người; Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực được trình bày như sau: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, các nguồn lực chủ yếu trong DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hoá của DNTM, hiệu quả kinh tế của DNTM,...


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực được trình bày như sau: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, các nguồn lực chủ yếu trong DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hoá của DNTM, hiệu quả kinh tế của DNTM,...


Đề tài: Xu hướng phân tầng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài đưa ra một số dự báo xu hướng về sự biến đổi của phân tầng xã hội nước ta từ nay đến năm 2010; trên cơ sở đó, góp phần tổng kết lý luận và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp lên các cấp lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mặt tích cực đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của phân tầng xã hội, đưa đất nước đi đến một thời kỳ phát triển năng động - dân chủ, công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.


Đề tài: Xu hướng phân tầng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài đưa ra một số dự báo xu hướng về sự biến đổi của phân tầng xã hội nước ta từ nay đến năm 2010; trên cơ sở đó, góp phần tổng kết lý luận và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp lên các cấp lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mặt tích cực đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của phân tầng xã hội, đưa đất nước đi đến một thời kỳ phát triển năng động - dân chủ, công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nội dung của bài giảng trình bày về quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới, sự hình thành tư duy của đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mục tiêu và quan điểm cơ bản, một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.


Bài giảng Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với mục tiêu Cung cấp cho người học một số vấn đề chung nhất lý luận quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý hoạt động kinh tế của chính quyền cơ sở,..Mời các bạn cùng tham khảo!


Nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày quan niệm tư duy mới về mô hình phát triển kinh tế, nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam và một số kết luận bước đầu về nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam.


Bài giảng Kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước

Nội dung bài giảng trình bày định nghĩa về kinh tế thị trường, nguyên nhân nhà nước can thiệp vào thị trường, cách thức xây dựng kinh tế thị trường bền vững, những thay đổi trong vai trò của nhà nước khi nền kinh tế chín muồi, những thay đổi trong nền kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ tại Hàn Quốc, những kết luận sơ bộ và gợi ý cho Việt Nam về kinh tế thị trường.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Công ty CP TKCN Hóa Việt

Đề tài lựa chọn, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng đội ngũ CBQL doanh nghiệp trong kinh tế thị trường; đánh giá tình hình chất lượng đội ngũ CBQL của Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp Hóa Việt trong thời gian qua cùng những nguyên nhân; đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa Việt trong thời gian tới.


Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Dân chủ và kinh tế thị trường - Hai bánh của mộ cổ xe ngựa, dân chủ và công bằng xã hội, thiết chế chính trị, dân chủ và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Điều chỉnh kinh tế, công bằng và hỗ trợ người lao động, kinh tế chính trị của cải cách - Công bằng và hỗ trợ người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh

Mục đích của đề tài là lựa chọn, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong kinh tế thị trường; đánh giá tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh trong thời gian qua cùng những nguyên nhân; đề xuất 1 số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Đề tài được lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Công chức trong nền kinh tế thị trường

Mục đích của đề tài là góp phần vào công cuộc nghiên cứu, xây dựng nền tảng lý luận về đội ngũ công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, từ đó có thể đóng góp vào thực tiễn cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhà nước, những vai trò và nội dung của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản lý nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước nói riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về các chức năng của nhà nước ta hiện nay; đánh giá thực trạng thực hiện chức năng của nhà nước; tìm ra những thành tựu và hạn chế trong thực hiện chức năng của nhà nước để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu