Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Quỹ đầu tư (1.295)

Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 2: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Mục tiêu trình bày trong chương 2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành phần đầu tư trực tiếp nước ngoài.


Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 6: Quản lý nhà nước trong KCN, KCX, khu công nghệ cao

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 6: Quản lý nhà nước trong KCN, KCX, khu công nghệ cao trình bày về cơ sở pháp lỳ về quản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, quy trình quản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.


Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Nội dung Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 1 Lợi nhuận và rủi ro nhằm trình bày về xác định lợi nhuận của chu kỳ đầu tư đơn và đầu tư đa chu kỳ, phân biệt giữa lợi nhuận bình quân đại số, lợi nhuận bình quân số học và lợi nhuận bình quân có tỷ trọng theo tiền tệ. Phân biệt lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Xác định lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của chứng khoán.


Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Chương 4 Mô hình chỉ số đơn thuộc bài giảng Đầu tư tài chính nhằm trình bày về xác định các yếu tố đầu vào của mô hình Markowitz và mô hình chỉ số, phân tích lợi nhuận chứng khoán và rủi ro hệ thống. Ước lượng phương trình hồi quy của mô hình chỉ số đơn.


Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Mục tiêu chính của Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 5 Mô hình định giá tài sản nhằm trình bày về mô hình CAPM, phân biệt giữa mô hình CAPM & mô hình chỉ số, ứng dụng mô hình CAPM vào thực tiễn. Mở rộng mô hình CAPM.


Bài giảng Ngưỡng chấp nhận rủi ro

Bài giảng Ngưỡng chấp nhận rủi ro nhằm trình bày thế nào là ngưỡng chấp nhận rủi ro, điều hòa vốn, những yếu tố cơ bản xác định ngưỡng chấp nhận rủi ro. Ngưỡng chấp nhận rủi ro là mức rủi ro cao nhất mà nhà đầu tư còn có thể chấp nhận được.


Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Mục tiêu của Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 3 Danh mục rủi ro tối ưu nhằm trình bày về chiến lược đa dạng hóa danh mục nhằm giảm thiểu rủi ro. Hiểu một số khái niệm như rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. Xác định lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn, phương sai, hiệp phương sai, và hệ số tương quan của danh mục 2 tài sản rủi ro.


Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 6 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Mục tiêu trình bày trong chương 6 Mô hình kinh doanh chênh lệch giá và fama-french model thuộc bài giảng Đầu tư tài chính nhằm trình bày về mô hình lợi nhuận chứng khoán đơn tố và đa tố, xác định đường thị trường chứng khoán đa tố, thảo luận lý thuyết định giá chênh lệch đơn tố và đa tố.


Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 - TS. Phạm Hữu Hồng Thái

Nội dung chính của chương 2 Độ E ngại rủi ro và chiến lược phân phối tài sản nằm trong bài giảng Đầu tư tài chính nhằm trình bày về khái niệm cơ bản về lý thuyết danh mục như phần bù rủi ro (Risk premiums), độ e ngại rủi ro (Risk aversion), và giá trị hữu dụng.


Bài giảng Đa dạng hóa đầu tư

Bài giảng Đa dạng hóa đầu tư nhằm trình bày thế nào là đa dạng hóa đầu tư, các hình thức đa dạng hóa đầu tư, hệ số tương quan. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc bỏ vốn đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro khác nhau, dựa trên những tỷ lệ đầu tư không giống nhau trên thị trường, xây dựng lên một cơ cấu tài sản hợp lý để có thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu tư.


Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu tư

Tài liệu Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu tư trình bày các nội dung chính: huy động vốn trong nước, nguồn vốn đầu tư từ Chính phủ, huy động vốn nước ngoài, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, các kênh thu hút nguồn vốn, xúc tiến nhanh việc phát triển thị trường chứng khoán, huy động vốn qua các tổ chức Tài chính-Tín dụng,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Tài chính.


Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư - Th.S Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm thiết lập dự án đầu tư, những vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Thực hành thẩm định dự án đầu tư.


Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Chương 1 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về tổng quan dự án đầu tư, khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án đầu tư, vai trò của nhà đầu tư, tổng quan về dự án đầu tư, khái niệm, vai trò và yêu cầu của dự án.


Bài giảng Tổng quan đầu tư - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng Tổng quan đầu tư trình bày về khái niệm, phân loại và đặc điểm của đầu tư và nhà đầu tư. Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh với mục đích tiêu thụ một số vốn đã bỏ ra, thông qua lợi nhuận.


Bài giảng Phân tích hiệu quả đầu tư

Bài giảng Phân tích hiệu quả đầu tư nhằm trình bày về phân tích tài chính giản đơn, như lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận, điểm hòa vốn, thời gian hoàn vốn.


Bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án - ThS. Nguyễn Kim Nam

Nội dung bài giảng Phân tích thị trường và các yếu tố đầu vào của dự án nhằm nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội liên quan đến đầu tư. Nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của dự án đầu tư.


Bài giảng Quản lý đầu tư - Lê Đạt Chí

Bài giảng Quản lý đầu tư nêu mục tiêu đầu tư, phương thức đầu tư (phân bổ), cách đánh giá sản phẩm đầu tư, chiến lược đầu tư, cách tốt nhất để xây dựng danh mục, kỹ thuật đánh giá thành quả, thiết lập mục tiêu đầu tư, thiết lập một chính sách đầu tư.


Bài giảng Đầu tư quốc tế - TS. Ngô Công Khánh

Nội dung chính của bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về môi trường đầu tư, chu trình dự án đầu tư, Globl business Project và phân tích hiệu quả đầu tư.


Bài giảng Chu trình của dự án đầu tư

Nội dung bài giảng Chu trình của dự án đầu tư trình bày về quá trình xác định dự án, nghiên cứu cơ hội đầu tư, xác định mục tiêu của dự án, sàng lọc các ý đồ của dự án, nghiên cứu tiền khả thi.


Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 1 - Nguyễn Kim Nam

Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế đầu tư Chương 1 Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tư nêu phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu của môn học. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 5 - Nguyễn Kim Nam

Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế đầu tư Chương 5 Phương pháp luận và trình tự lập dự án đầu tư phát triển nhằm trình bày về khái niệm dự án và chu kỳ dự án đầu tư, sự cần thiết phải thiết lập dự án đầu tư.


Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 2 - Nguyễn Kim Nam

Nội dung chương 2 Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển trong Kinh tế đầu tư nhằm phân loại đầu tư và đặc điểm của đầu tư phát triển. Vai trò và nội dung của đầu tư phát triển trong nền kinh tế.


Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 3 - Nguyễn Kim Nam

Nội dung chính của Chương 3 Nguồn vốn đầu tư, quản lý đầu tư và kế hoạch hóa đầu tư trong bài giảng Kinh tế đầu tư trình bày khái niệm nguồn vốn đầu tư. Vốn đầu tư là tiền và các loại tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp.


Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 7 - Nguyễn Kim Nam

Bài giảng Kinh tế đầu tư Chương 7 Một số vấn đề về đấu thầu trình bày về khái niệm, phạm vi, vai trò và các loại hình đấu thầu. Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau.


Bài giảng Chương 6: Các tiêu chí quyết định đầu tư dài hạn

Bài giảng Các tiêu chí quyết định đầu tư dài hạn nhằm trình bày các kỹ thuật trong quyết định hoạch định đầu tư, đánh giá và lựa chọn dự án, các khó khăn có thể gặp phải, hạn chế vốn đầu tư, theo dõi dự án, hậu kiểm khi dự án hoàn thành.


Bài giảng: Đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư - TS. Ngô Quang Huân

Bài giảng Đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư của TS Ngô Quang Huân trình bày một số vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn, hoạch định ngân quỹ đầu tư. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Giáo trình Quản trị dự án đầu tư - TS Võ Ngàn Thơ

(NB) Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực về tài chính, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư, có thể có những cách hiểu khác nhau về đầu tư.


Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ - TS Hà Thị Ngọc Oanh

Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ của TS Hà Thị Ngọc Oanh gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu Đầu Tư Quốc Tế. Phần 2 trình bày Dự án đầu tư quốc tế. Hi vọng giáo trình là tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành kinh doanh.


Bài học về đầu tư : Đầu tư - Một kế hoạch chứ không phải sản phẩm

Có nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau và có nhiều kiểu (hay còn gọi là kỹ thuật, phương pháp) đầu tư khác nhau. Vậy đầu tư thực sự là gì? Sự khác nhau giữa phương tiện đầu tư và đầu tư Phương tiện đầu tư là gì? Phương tiện là những thứ, những cách có thể giúp bạn đi từ điểm A đến điểm B


Bắt đầu đầu tư như thế nào?

Đầu tiên chúng tôi xin chúc các bạn một năm mới thành công rực rỡ trong vấn đề tài chính cá nhân. Như các bạn đã biết quản lý tài chính cá nhân gồm có các phần lớn như sau: 1Quản lý thu chi, và dòng tiền


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Amana Mutual Funds Trust 2012
  • 04/04/2013
  • 94.275
  • 770
Bài giảng FDI
  • 12/12/2010
  • 78.638
  • 916

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu