Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị Web (4.601)

Hệ thống cảnh báo tấn công thay đổi giao diện Website

Bài viết trình bày một phương pháp mới cho phép phát hiện sự thay đổi giao diện, nội dung của Website. Phương pháp đề xuất được phát triển dựa trên hàm băm và các kỹ thuật đối sánh chuỗi để tìm sự thay đổi nội dung dựa trên sự khác biệt giữa hai tài liệu HTML (Hyper Text Markup Language) của cùng một trang Web tại hai thời điểm khác nhau.


Blockchain – khởi nguồn của một nền kinh tế mới: lời mở đầu

Bitcoin và công nghệ Blockchain, như một mô hình phân cấp, có thể là công nghệ đột phá lớn và mô hình điện toán toàn cầu tiếp theo (theo sau máy tính lớn, máy tính cá nhân, Internet và mạng xã hội/điện thoại di động), với khả năng tái định dạng lại mọi hoạt động của con người một cách phổ biến như Web đã làm.


Một số vấn đề an toàn cho các ứng dụng trên nền web

Trong bài báo này, tác giả sẽ phân tích những lỗ hổng phổ biến nhất của các ứng dụng trên nền web và khuyến nghị các phương pháp để kiểm tra phát hiện.


Nâng cao hiệu năng của chuẩn IEEE 802.11e bằng cơ chế điều khiển cửa sổ tranh chấp

Chuẩn IEEE 802.11e được đề xuất cho mạng không dây để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng dịch vụ (QoS). Nó bao gồm nhiều cải tiến phương thức điều khiển truy cập môi trường truyền tại tầng MAC có ưu tiên đối với các luồng dữ liệu khác nhau. Trong chuẩn này chia các luồng dữ liệu vào bốn cấp độ truy cập (AC) với độ ƣu tiên khác nhau, mỗi AC sử dụng một hàng đợi với các tham số truy cập môi trường truyền khác nhau. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất cơ chế điều khiển cửa sổ tranh chấp nhằm tránh việc xung đột giữa các luồng cùng một trạm hoặc giữa các trạm với nhau khi cùng tranh chấp đường truyền trong mạng không dây, nâng cao QoS cho các kênh truyền không dây sử dụng chuẩn IEEE 802.11e.


Determine the location an object by image processing used for controlling autonomous vehicles

In this paper we propose a new method to locating of objects by a camera CNN Bi-i V2. These objects are on the ground and they have any position with camera. It is method to locate objects based on geometric relationships of real size of object with its image in camera. The hybrid algorithms are performed in Bi-i that includes parallel and serial tasks of processing. The values of distance and orient are sent to an embedded computer on the robot for controlling. Experiments are successfully implemented on the robot Pioneer 3DX.


Bài giảng Chapter 6: Application Layer

Chapter 6: Application Layer. Overview of Transport Layer, HTPP and Web, domain name, electrical Email, file transfer. Request and response messages, request and status lines, header format, domain name space, domain names and labels, query and response messages, header format


Xây dựng hệ thống thông tin tra cứu từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh

Bài viết nghiên cứu đề xuất xây dựng phương pháp và mô hình tra từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh trên cơ sở phân tích, đánh giá và lựa chọn giải thuật tối ưu trong các phương pháp so khớp văn bản.


Inter layer bit allocation for scalable high efficiency video coding inter layer bit allocation for scalable high efficiency video coding

Inter layer bit allocation for scalable high efficiency video coding inter layer bit allocation for scalable high efficiency video coding. Bit allocation is essential for a video encoder to accurately control the generated bits, and thus greatly influences the visual quality. In this paper, an improved bit allocation algorithm is proposed at the frame level for the emerging Scalable High -efficiency Video Coding (SHVC) standard.


Solutions for auto testing and auto warning website errors based on the results of the website error scanning tools

Solutions for auto testing and auto warning website errors based on the results of the website error scanning tools. Nowadays, there are commercial and free tools to automatically test websites’ security which is considered to be the positive point for pen-tester. In contrast, these tools might also produce false alerts.


Phát triển chương trình logic mô tả cho việc tích hợp các quy tắc và các ontology cho Web ngữ nghĩa

Bài viết này giới thiệu về các kỹ thuật kết hợp các quy tắc với các ontology và chương trình logic mô tả, nó gồm cơ sở tri thức L và một tập hữu hạn các quy tắc logic mô tả P. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 3: Requirement engineering - Modeling web applications

After studying this chapter you will be able to understand: Project management, responsibilities/tasks of a project manager, (planning, risk management, people management, reporting, proposal writing), traditional vs. web project management.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 22: Introduction to PHP (Part 1)

After studying this chapter you will be able to understand: Setting the environment, overview of PHP, constants and variables in PHP, basic rules of PHP syntax, writing and executing PHP code, writing output to the browser, integrating HTML with PHP,...


Lecture Web technologies and programming – Lecture 25: Validating User Input

After studying this chapter you will be able to understand: Super global variables, passing form data, passing data with sessions, regular expressions in PHP, validating user input at server, string functions.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 5: Web application architecture

After studying this chapter you will be able to understand: Software system architecture, specifics of web application architecture, layered web architecture, 2-layered architecture, 3-layered architecture, n-layered architecture.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 32: Summary of Lecture 16-30

This chapter summaries the following content: Guidelines of interface design, introduction to javascript, dialog boxes in javascript, HTML dom (document object model), controlling the background dynamically, working with images, date object, history object, navigator object, screen object, form object, introduction to jQuery, XML, PHP (Part 1), PHP (Part 2).


Lecture Web technologies and programming – Lecture 28: Introduction to ASP.NET

After studying this chapter you will be able to understand: What is ASP.NET, ASP.NET web forms model, components of .NET framework, setting the environment, ASP.NET: an example, event handling in ASP.NET, application and session events, page and control events, event handling using controls, common control events, postback and nonpostback events, controls with default events.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 29: Web services, intro to web hosting

Lecture Web technologies and programming – Lecture 29: Web services, intro to web hosting. After studying this chapter you will be able to understand: Web services, history of web services, model of web services, components of web services, web hosting, types of web hosting.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 4: Modeling web applications and implementation and testing web application

After studying this chapter you will be able to understand: Introduction to RE, RE basics, Requirements specification, RE process, RE specifics in web engineering, system modeling, modeling requirements.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 15: CSS3

Lecture Web technologies and programming – Lecture 15: CSS3. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction to CSS3; CSS3 properties; rounded corners, box shadows; CSS3 transformations; CSS3 media queries.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 6: Introduction to HTML

After studying this chapter you will be able to understand: Software system architecture, specifics of web application architecture, layered web architecture, introduction to HTML, basic Structure of a HTML page, text formatting tags in HTML, lists in HTML.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 19: Working with Background and Images

After studying this chapter you will be able to understand: Dialog boxes in JavaScript, HTML DOM, retrieving HTML elements, setting HTML elements, controlling the background dynamically, working with images, date object.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 20: History, navigator, screen and form objects

Lecture Web technologies and programming – Lecture 20: History, navigator, screen and form objects. After studying this chapter you will be able to understand: History object, navigator object, screen object, form object, accessing form elements, setting form elements, validating form data.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 21: jQuery, data description and transformation, XML, DOM

Lecture Web technologies and programming – Lecture 21: jQuery, data description and transformation, XML, DOM. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction to jQuery, DOM and jQuery, jQuery Selectors and events, DOM Objects, XML, components of XML.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 8: HTML images, audio and video

After studying this chapter you will be able to understand: Internal links, external links, directory structure, internal document reference, adding images to web pages, using images as links, image map, adding video to web pages, adding audio to web pages.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 9: HTML tables

After studying this chapter you will be able to understand: Adding images to web page, using images as links, image map, adding audio and video to web page, how to create tables, page lay-out using tables.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 24: Passing Data Between Pages

After studying this chapter you will be able to understand: Operators in PHP, conditional statements in PHP, looping statements, arrays in PHP, super global variables, passing form data, passing data with sessions.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 26: Database connectivity, data insertion, file upload in PHP

After studying this chapter you will be able to understand: Intro to MySQL, creating database in MySQL using WAMP, connecting PHP with MySQL, inserting data in database, connections: user registration, files super global variable, file uploading in PHP, storing reference of uploaded file in database, user registration in connections web application with file upload.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 16: Style guidelines for interface design (Elements of visual design)

After studying this chapter you will be able to understand: Guidelines and principles of user interface design, principles of screen design, interface design goals, interaction styles, types of interfaces, what are the advantages of style guidelines? What are advantages of good interface? What are disadvantages of bad interface?


Lecture Web technologies and programming – Lecture 17: Introduction to JavaScript

After studying this chapter you will be able to understand: What is JavaScript? embedding javascript with HTML, javascript conventions, variables in javascript, javascript operators, input output in javascript, javascript functions, conditional statements, looping statements.


Lecture Web technologies and programming – Lecture 30: Search engine optimization (SEO)

After studying this chapter you will be able to understand: What is SEO? What are organic results? Why SEO? How does a search engine works? conceptual categories, SEO tactics and methods, mobile SEO, what is mobile SEO, techniques of mobile SEO, tools for mobile SEO.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tạo Chat Box
  • 24/12/2010
  • 11.238
  • 559

Bộ sưu tập

Thủ Thuật Lập Trình PHP
  • 11/04/2013
  • 24.949
  • 637
Khai phá công nghệ web
  • 11/04/2013
  • 38.771
  • 200

Danh mục tài liệu