Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Quản trị kinh doanh (29.916)

The impact of training on firm performance in a transitional economy: Evidence from Vietnam

This study is among the first research to examine the level at which employers perceived and utilised training as a means to improve employee productivity and organisational performance in transitional economies.


The impact of hard and soft quality management on quality and innovation performance: An empirical study

This study examines the conflicting relationship between quality management (QM) and innovation on a global basis using a multidimensional view of QM. QM is divided into two dimensions: hard QM and soft QM. Quality performance as an intended consequence of QM implementation is also examined as a potential mediator between QM and innovation


Tiện lợi dịch vụ và sự hài lòng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa

Bài báo nhằm xem xét ảnh hưởng của tiện lợi dịch vụ (service convenience) đối với sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu 265 khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nội địa. Kết quả cho thấy năm thành phần của tiện lợi dịch vụ đều có ảnh hưởng tích cực lên sự hài lòng của khách hàng. Do vậy, đây cũng là hướng gia tăng sự hài lòng của khách hàng mà các nhà cung cấp dịch vụ cần quan tâm.


Bài giảng Định hướng chương trình MTQG xây dựng nông thông mới giai đoạn 2016-2020 - Vi Việt Hoàng

Bài giảng Định hướng chương trình MTQG xây dựng nông thông mới giai đoạn 2016-2020 - Vi Việt Hoàng trình bày bố cục: sự cần thiết; mục tiêu, phạm vi và thời gian thực hiện, nội dung cụ thể của chương trình giai đoạn 2016-2020, giải pháp chủ yếu, dự kiến nguồn lực và cơ chế huy động và nguồn lực thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Determining applicability of feminist theories by examining the mediation and moderation effects on economic performance in Lao micro, small, and medium size enterprises

This study aimed to establish the applicability of social feminist theory and liberal feminist theory to micro, small, and medium sized enterprises (MSMEs) in Lao People’s Democratic Republic (PDR) by examining the results of the mediation effects and moderation effects of the gender of entrepreneurs.


A new application model of lean management in small and medium sized enterprises

The research aims to find out a better model of Lean implementation for Vietnamese SMEs. An AS-IS model reflects the current model of Lean implementation employed by Vietnamese SMESs; input of the model is collected from the SMEs’ survey and in-depth interviews.


Các yếu tố ảnh hưởng và hệ quả của sự cuốn hút vào sản phẩm quần áo thời trang

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng và hệ quả của sự cuốn hút của người tiêu dùng vào sản phẩm quần áo thời trang. Mẫu dữ liệu được thu thập trực tiếp qua bảng câu hỏi từ 193 sinh viên tại chức tại ba trường đại học trong TPHCM để kiểm định giả thuyết trong mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị thể hiện bản thân và giá trị tiêu khiển có ảnh hưởng tích cực lên sự cuốn hút vào sản phẩm quần áo thời trang. Ngoài ra, sự cuốn hút cũng có ảnh hưởng tích cực lên kiến thức chủ quan (mức độ hiểu biết) và khả năng hướng dẫn dư luận của người tiêu dùng.


Ảnh hưởng của phẩm chất lãnh đạo đến uy tín lãnh đạo

Nghiên cứu này điều tra các mối quan hệ giữa lãnh đạo và danh tiếng lãnh đạo tổng thể. Thử nghiệm thực nghiệm trên 293 nhân viên toàn thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, bằng cách sử dụng mô hình phương trình cấu trúc, xác nhận tính hợp lệ của cả Trung Quốc Implicit Quy mô lãnh đạo [CILS] [1] và các biện pháp danh tiếng tổng thể của nhà lãnh đạo được sử dụng trong nghiên cứu. CILS có bốn chiều nhưng chỉ hai trong số này - Hiệu suất mục tiêu (0,49) và Đạo đức cá nhân (0,27) có ảnh hưởng đáng kể về mặt thống kê đối với danh tiếng tổng thể của nhà lãnh đạo.


Hành vi quyết định chọn nơi làm việc của nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Lâm Đồng

Bài viết Hành vi quyết định chọn nơi làm việc của nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Lâm Đồng trình bày kết quả cho thấy, thang đo gồm có 6 thành phần: việc làm – Cơ hội; thủ tục – Chính sách; giáo dục; dịch vụ hạ tầng; vị trí – Môi trường và chi phí, với 16 biến quan sát được khẳng định độ tin cậy, độ giá trị khái niệm và giá trị nội dung có tác động tương đối đến thoả mãn và hành vi quyết định chọn nơi làm việc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của quản lý chất lượng toàn diện đến môi trường dịch vụ một nghiên cứu trong ngành dịch vụ khách sạn tại thành phố Đà Lạt

Bài viết trình bày khái niệm môi trường dịch vụ đang được các học giả dành nhiều quan tâm vì tầm quan trọng của nó trong việc thúc đẩy các kết quả đầu ra của tổ chức như: Chất lượng dịch vụ, kết quả công việc, sự hài lòng của khách hàng và kết quả kinh doanh. Nghiên cứu này phân tích sự tác động của quản lý chất lượng toàn diện đến môi trường dịch vụ ở ngành khách sạn tại thành phố Đà Lạt,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên quản trị kinh doanh tại trường Đại học Lao động – xã hội (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh)

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên quản trị kinh doanh tại trường đại học lao động – xã hội (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) trình bày kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 05 nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp kinh doanh (KNKD) của sinh viên bao gồm, giáo dục và đào tạo tại trường Đại học, kinh nghiệm và trải nghiệm, gia đình và bạn bè, tính cách cá nhân, nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vacation ownership business in Vietnam

The article summarizes some theories on vacation ownership and analyzes the current situation of trading in holiday ownership in Vietnam with some comments on the benefits and challenges to the model. The author then makes some suggestions to promote the trading of holiday ownership in Vietnam in the coming time.


The relationship of human resource training, fair assessment and employee engagement in Vietnam small and medium-sized enterprises

The paper presents research results of the relationship of human resource training and human resource assessment and employee engagement in Vietnam small and medium-sized enterprises (SMEs). Quantitative research results showed 4 factors affecting the employee engagement in SMEs including employee age, time worked in business, human resource training, and fair assessment. The results showed that the human resources training has no impact on promoting the commitment of employees in SMEs. From the research results, the article strongly proposed a number of recommendations to strengthen the employee engagement in SMEs in the current period.


Factors affecting business strategy implementation - A case study in garment

This article showed the research results of factors affecting business strategy implementation. The typical research at Garco 10 with sample includes 83 managers at multi levels: company, department, division and production unit level. The result demontrates all of 5 factors: Strategy Planning, Organizational Culture, Personnel, Communication and Leadership have a positively affect company's business strategy implementation.


Training needs of Vietnamese SMEs in entering and expanding export markets

The small and medium-sized enterprises (SMEs) are often considered as the key factor in the economic development of Vietnam, making great contribution to the GDP, export growth and employment creation.


Building up and developing brand equity for fashion products of Vietnam garment enterprises - situation and solutions

The fluctuations of the market in 2016 and early 2017 have created big pressure, which badly affects their business performance. Upon analyzing the process of building up and developing brand equity for fashion products of Vietnam garment and textile enterprises, the author comes up with some proposals to help raise the brand equity so that Vietnam garment and textile enterprises can improve their competitiveness and business performance in the market.


Ebook CEO và Hội đồng quản trị - NXB Lao động xã hội

Tài liệu gồm các nội dung chính: Chủ tịch HĐQT, HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên HĐQT, CEO, HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, một số vấn đề về quản trị công ty cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Định hướng lãnh đạo của CEO trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội

Bài viết trình bày Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, nghiên cứu này đã khảo sát 136 CEO cùa các DNNVV tại Hà Nội về định hướng lãnh đạo tổ chức. Kết quả khảo sát cho thấy như sau.Thứ nhất, không phải tất cả các CEO đều xác định được định hướng lãnh đạo rõ ràng khi dẫn dắt tổ chức. Thứ hai, kết quả phân tích 62 CEO có định hướng lãnh đạo rõ ràng, và tỷ lệ giữa các định hướng lãnh đạo phân bố tương đối đồng đều,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nguồn vốn cho đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Bài viết Nguồn vốn cho đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp trình bày vai trò quan trọng trong việc quyết định đầu tư của doanh nghiệp, trong đó đầu tư cho khoa học và công nghệ đòi hỏi có lượng vốn lớn và thời gian đầu tư lâu dài. Vốn đầu ít có thể có từ ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay liên kết hợp tác và vốn vay từ ngân hàng thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò của các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Bài viết Vai trò của các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trình bày nội dung chính của bài viết là tập trung vào làm nổi bật vai trò và ý nghĩa quan trọng của các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp ở thị trường trong nước và quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện

Bài viết Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện trình bày nghiên cứu về yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu, từ đó nhận diện những vấn đề, chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cần cải thiện trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xu hướng phát triển hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp

Bài viết Xu hướng phát triển hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp trình bày nội dung về khái niệm sáp nhập và mua lại, tình hình và xu thế phát triển hoạt động SN&ML DN trên thế giới, tình hình và xu thế phát triển SN&ML DN ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam: Chất lượng cải thiện chậm, đều giữa các nhóm doanh nghiệp

Bài viết Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam: Chất lượng cải thiện chậm, đều giữa các nhóm doanh nghiệp trình bày phân tích kết quả khảo sát dựa trên dữ liệu năm 2011 của 107 công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết theo bộ chỉ số Gov-Score cho thấy chất lượng quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam đang trải qua một quá trình cải thiện chậm chạp và không có sự khác biệt rõ rệt giũa các nhóm doanh nghiệp cho dù chúng có quy mô khác nhau và niêm yết hay giao dịch tại các sở giao dịch khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Lý luận, thực tiễn và một số đánh giá ban đầu ở Việt Nam

Bài viết Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Lý luận, thực tiễn và một số đánh giá ban đầu ở Việt Nam trình bày Cộng đồng doanh nhân Việt Nam ngày càng có nhiều đóng góp, ảnh hưởng và tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, nhu cầu xây dựng văn hóa doanh nhân đã trở nên cấp thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu

Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu trình bày: Lai Châu là tinh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Thế nhưng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, tình trạng nghèo đói khá trầm trọng, nguồn nhân lực có năng suất lao động xã hội thấp, chỉ bằng 1/3 năng suất lao động xã hội của cả nước là nguyên nhân dẫn đến thực trạng kinh tế xã hội phát triển chậm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam

Bài viết Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam trình bày về chủ đề cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và mô hình cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước theo kinh nghiệm quốc tế, xem xét thực trạng Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp đối mới trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khu công nghiệp, chuỗi khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi sản phẩm

Bài viết Khu công nghiệp, chuỗi khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi sản phẩm trình bày việc tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi sản phẩm toàn cầu, trở thành các doanh nghiệp phụ trợ đã trở thành yêu cầu thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên con đường hình thành và phát triển các doanh nghiệp trọng tâm trong chuỗi, việc hình thành các địa bàn, các cơ sở để có các nhóm, các cụm doanh nghiệp là rất cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nới lỏng các quy định pháp lý để quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào cuộc sống

Bài viết Nới lỏng các quy định pháp lý để quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào cuộc sống trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sự cần thiết phải điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết Sự cần thiết phải điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày qua hơn 10 năm ban hành và thực hiện, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Việt Nam đã chủ động chỉnh sửa, thay đổi và hoàn thiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, đảm bảo bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, dần tiếp cận với toàn bộ thông lệ quốc tế, phục vụ tích cực và trực tiếp cho quá trình hội nhập chung của đất nước và tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bài viết Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày kết quả nghiên cứu của tác giả về những vấn đề tồn tại của phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhu cầu đào tạo về quản trị và PTNNL của DNNVV trên cơ sở khảo sát 200 DNNVV ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện phỏng vấn sâu 36 người phụ trách về PTNNL của Doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The War After the War
 • 29/01/2013
 • 21.849
 • 674
HR Docs in English
 • 09/03/2009
 • 58.672
 • 661
Kinh doanh kiểu gia đình
 • 26/02/2010
 • 87.998
 • 591
Bài tập marketing
 • 09/05/2011
 • 80.129
 • 454

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu