Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Quản trị kinh doanh (29.897)

Vai trò của các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Bài viết Vai trò của các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trình bày nội dung chính của bài viết là tập trung vào làm nổi bật vai trò và ý nghĩa quan trọng của các tổ chức tư vấn sở hữu trí tuệ đối với việc bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp ở thị trường trong nước và quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện

Bài viết Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện trình bày nghiên cứu về yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu, từ đó nhận diện những vấn đề, chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cần cải thiện trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xu hướng phát triển hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp

Bài viết Xu hướng phát triển hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp trình bày nội dung về khái niệm sáp nhập và mua lại, tình hình và xu thế phát triển hoạt động SN&ML DN trên thế giới, tình hình và xu thế phát triển SN&ML DN ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam: Chất lượng cải thiện chậm, đều giữa các nhóm doanh nghiệp

Bài viết Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam: Chất lượng cải thiện chậm, đều giữa các nhóm doanh nghiệp trình bày phân tích kết quả khảo sát dựa trên dữ liệu năm 2011 của 107 công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết theo bộ chỉ số Gov-Score cho thấy chất lượng quản trị công ty đại chúng tại Việt Nam đang trải qua một quá trình cải thiện chậm chạp và không có sự khác biệt rõ rệt giũa các nhóm doanh nghiệp cho dù chúng có quy mô khác nhau và niêm yết hay giao dịch tại các sở giao dịch khác nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Lý luận, thực tiễn và một số đánh giá ban đầu ở Việt Nam

Bài viết Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Lý luận, thực tiễn và một số đánh giá ban đầu ở Việt Nam trình bày Cộng đồng doanh nhân Việt Nam ngày càng có nhiều đóng góp, ảnh hưởng và tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, nhu cầu xây dựng văn hóa doanh nhân đã trở nên cấp thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu

Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu trình bày: Lai Châu là tinh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Thế nhưng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, tình trạng nghèo đói khá trầm trọng, nguồn nhân lực có năng suất lao động xã hội thấp, chỉ bằng 1/3 năng suất lao động xã hội của cả nước là nguyên nhân dẫn đến thực trạng kinh tế xã hội phát triển chậm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam

Bài viết Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam trình bày về chủ đề cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và mô hình cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước theo kinh nghiệm quốc tế, xem xét thực trạng Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp đối mới trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khu công nghiệp, chuỗi khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi sản phẩm

Bài viết Khu công nghiệp, chuỗi khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi sản phẩm trình bày việc tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi sản phẩm toàn cầu, trở thành các doanh nghiệp phụ trợ đã trở thành yêu cầu thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên con đường hình thành và phát triển các doanh nghiệp trọng tâm trong chuỗi, việc hình thành các địa bàn, các cơ sở để có các nhóm, các cụm doanh nghiệp là rất cần thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nới lỏng các quy định pháp lý để quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào cuộc sống

Bài viết Nới lỏng các quy định pháp lý để quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào cuộc sống trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sự cần thiết phải điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết Sự cần thiết phải điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày qua hơn 10 năm ban hành và thực hiện, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Việt Nam đã chủ động chỉnh sửa, thay đổi và hoàn thiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, đảm bảo bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, dần tiếp cận với toàn bộ thông lệ quốc tế, phục vụ tích cực và trực tiếp cho quá trình hội nhập chung của đất nước và tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bài viết Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày kết quả nghiên cứu của tác giả về những vấn đề tồn tại của phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhu cầu đào tạo về quản trị và PTNNL của DNNVV trên cơ sở khảo sát 200 DNNVV ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện phỏng vấn sâu 36 người phụ trách về PTNNL của Doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dệt may Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dệt may Việt Nam: Thực trạng và giải pháp trình bày Năng lực cạnh tranh cửa doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành dệt may Việt Nam được đánh giá bằng hệ thống 09 chi tiêu, đây là hệ thống chỉ tiêu phản ánh một cách tương đối đầy đủ về năng lực cạnh tranh của DNNVV dệt may Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề xuất mô hình phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam theo ngành/lĩnh vực và vùng/lãnh thổ

Bài viết trình bày cụm ngành công nghiệp là sự tập trung về mặt địa lý cùa các doanh nghiệp có liên quan đến nhau trong một ngành/lĩnh vực nhất định. Để đánh giá tiềm năng hình thành và phát triển cụm ngành công nghiệp tại một khu vực địa lý nhất định, trước hết cần xác định được mức độ tập trung về mặt địa lý của một ngành công nghiệp cụ thể tại một khu vực địa lý nhất định,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững trong ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa

Bài viết Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững trong ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trình bày quan điểm về doanh nghiệp dân doanh trong du lịch, đồng thời phân tích thực trạng cũng như những đóng góp của doanh nghiệp dân doanh đối với sự phát triển bền vững trong kinh doanh du lịch Khánh Hòa thời gian qua. Ngoài ra, bài viết cũng đề cập những điểm hạn chế cơ bản của doanh nghiệp dân doanh trong ngành du lịch Khánh Hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Trách nhiệm xã hội của doanh nghiêp: Vấn đề đặt ra từ thực tế ở Việt Nam

Bài viết Trách nhiệm xã hội của doanh nghiêp: Vấn đề đặt ra từ thực tế ở Việt Nam trình bày Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được hiểu là "Sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình, cho cộng đồng và toàn xã hội theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn sự phát triển của toàn xã hội",... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành hàng đồ gỗ gia dụng Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO

Bài viết Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành hàng đồ gỗ gia dụng Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO trình bày định hướng xuất khẩu và khuyến khích phát triển các doanh nghiệp kinh doanh ngành đỗ gỗ gia dụng thông qua chính sách tín dụng, đầu tư, thuế và chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tăng cường năng lực tổ chức bộ máy thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Bài viết Tăng cường năng lực tổ chức bộ máy thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trình bày loại hình doanh nghiệp này phát triển, hệ thống tổ chức bộ máy đã được thành lập và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tụy nhiên, bài báo này cho rằng, hệ thống tổ chức đó cần phải được tăng cường hơn nữa để thực hiện tổt hơn nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Những lực cản đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện tái cấu trúc

Bài viết Những lực cản đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện tái cấu trúc trình bày Tái cấu trúc là xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp, những lực cản chủ yếu đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc, nhận thức chưa đầy đủ về sự đổi mới trong đội ngũ lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp, năng lực quản lý yếu kém, tâm lý ngại đổi mới, khó khăn về tài chính, k đổi thành văn hóa doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Bài viết Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trình bày tình hình hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp ở Hà Nội thời gian qua, đặc điểm hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo một số ngành, thực trạng hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội qua kết quả khảo sát điều tra, một số vấn đề cần lưu ý để thúc đẩy thị trường M&A,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bài viết Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày những nội dung: Khó khăn về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quy mô vốn chủ sở hữu thấp, khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM, vốn vay từ cho thuê tài chính thấp, tín dụng thương mại chưa phát triển, hạn chế trong việc có được tài trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, một số giải pháp tháo gỡ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp

Bài viết Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp trình bày 4 nội dung về: Đặt vấn đề, đầu vào tăng quá nhanh - Nguyên nhân chủ yếu làm doanh nghiệp kiệt sức, các loại hình doanh nghiệp xét theo đặc điểm đầu tư và hoạt động, kiến nghị về một số giải pháp cứu doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc

Bài viết Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc trình bày nội dung về nghiên cứu về các vấn để liên quan tới tri thức, quản lý tri thức và sự ảnh hướng của lãnh đạo trong một tô chức thông qua cơ sở lý luận và khảo sát thực tế tại Công tỵ cổ phần Mai Linh Miền Bẳc (ML-MB). Từ kết quả nghiên cứu, bài viết sẽ đưa ra một số những kiến nghị trong đó có những vấn đề mà cán bộ, nhân viên công ty đã thực hiện tốt và nên tiếp tục duy trì và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phát triển các chuỗi siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết Phát triển các chuỗi siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội trình bày tập trung làm rõ một số quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển chuỗi siêu thị Hapro Mart thuộc Tổng công ty thương mại Hà Nội, một trong những doanh nghiệp thương mại lớn ở thủ đô Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội

Bài viết Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội trình bày đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp đã được Nhà nước quan tâm với hàng loạt chính sách và chương trình hỗ trợ trong thời gian qua. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ chưa thực sự thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bài viết Xây dựng và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trình bày 3 vấn đề chính sau: Quảng Ninh cần có thị trường công nghệ đồng bộ, đa dạng, năng động, kiến nghị mô hình thị trường công nghệ tỉnh Quảng Ninh, một số giải pháp xây dựng và phát triển thị trường công nghệ Quảng Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập lớn Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp: Thành lập công ty vận tải song trường với dòng sản phẩm là dịch vụ vận tải hàng hóa đông lạnh

bài tập lớn Kế hoạch khởi sự doanh nghiệp: Thành lập công ty vận tải song trường với dòng sản phẩm là dịch vụ vận tải hàng hóa đông lạnh trình bày nội dung về ý tưởng kinh doanh, giới thiệu mô hình doanh nghiệp được thành lập, phân tích thị trường, phân đạon thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, doanh thu dự kiến,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hiệp định Việt Nam EAEU: Cơ hội cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam

Bài viết Hiệp định Việt Nam EAEU: Cơ hội cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam trình bày: Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường có tổng GDP gần 2,2 nghìn tỷ USD, 183 triệu dân và ngược lại doanh nghiệp các nước EAEU sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường hơn 90 triệu dân của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tăng điểm quản trị cho doanh nghiệp niêm yết

Bài viết Tăng điểm quản trị cho doanh nghiệp niêm yết trình bày ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của thị trường chứng khoán và doanh nghiệp Việt Nam, mà còn gây nên những bất lợi đối với nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, cũng như thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò của ban lãnh đạo đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Bài viết Vai trò của ban lãnh đạo đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trình bày: Kết quả phân tích thực nghiệm hồi quy trên mẫu 206 DNNW cho thấy 3 yếu tố kinh nghiệm, khả năng định hướng kinh doanh tốt và số lượng thành viên Ban lãnh đạo có tác động tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNVV,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Văn hóa doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Bài viết Văn hóa doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trình bày lý do thật đơn giản nhưng cũng khó nhận biết, đó là bởi những doanh nghiệp này đã nhận thức được giá trị của văn hoá và sớm tiến hành cuộc cách mạng văn hoá. Tại Việt Nam, xu hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp ngày càng được nhiều doanh nghiệp chú trọng nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MOMENTUM STRATEGIES
 • 12/04/2012
 • 76.567
 • 537
Những ông sếp... "có độc"
 • 06/03/2009
 • 32.373
 • 613
Office Management
 • 07/08/2010
 • 24.526
 • 285
Excutive coaching
 • 10/04/2012
 • 12.979
 • 946

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu