Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Quản trị kinh doanh (29.916)

Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở

Bài viết Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở trình bày kết quả khảo sát xã hội học sơ bộ tại Công ty TNHH may Kyung Việt, khu Công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên. Những thông tin được tác giả thu thập thông qua một số phỏng vấn sâu và trưng cầu ý kiến tại địa bàn này. Trên cơ sở vận dụng lý thuyết Vai trò để chỉ ra những yếu tố tác động đến hoạt động Công đoàn tại doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Liabilities and the impacts on financial performance of the Vietnamese listed small and medium-sized enterprises

Liabilities and the impacts on financial performance of the Vietnamese listed small and medium-sized enterprises. This research aims to examine the relationship between liabilities and firm performance of the Vietnamese listed small and medium-sized enterprises (SMEs). We explore a panel data set of 61 listed SMEs in Vietnam from 2011 to 2014 and apply random-effects models.


Measurement of career success: The case of rural to urban migrant labourers in Ho Chi Minh City, Vietnam

Measurement of career success: The case of rural to urban migrant labourers in Ho Chi Minh City, Vietnam. Despite the rich literature on the antecedents of career success, the success criterion has generally been measured in a rather deficient manner. This study aims to operationalize and measure career success of rural to urban migrant laborers in Ho Chi Minh City, Vietnam by developing an integrated index.


Xác định mẫu trong thu thập thông tin định lượng khi nghiên cứu liên quan tới công đoàn, người lao động

Bài viết Xác định mẫu trong thu thập thông tin định lượng khi nghiên cứu liên quan tới công đoàn, người lao động trình bày vấn đề xác định và lựa chọn mẫu trong nghiên cứu liên quan đến mẫu trong thu thập thông tin định lượng khi nghiên cứu liên quan tới công đoàn, người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Dịch vụ trong kinh doanh thương mại

Bài viết Dịch vụ trong kinh doanh thương mại trình bày ứng dụng và phân tích trong dịch vụ Công nghệ thông tin của công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT cho thấy vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay

Bài viết Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay trình bày Việc thực hiện Luật doanh nghiệp và các chính sách về cổ phần hoá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài làm cho các doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình phát triển mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức cơ sở Đảng và hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may

Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may trình bày thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp dệt may Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lao động tại các doanh nghiệp dệt may,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp hiện nay

Bài viết Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp hiện nay trình bày đề cấp đến tất cả những nội dung cơ bản của VHDN, mà chỉ phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hoá trong doanh nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,... Mơi các bạn cùng tham khảo.


Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại

Bài viết Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại trình bày quan niệm về bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại, đặc điểm bán hàng trong nền kinh tế thị trường; phân tích vai trò của bán hàng và các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng ở cửa hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động và vai trò của công đoàn

Bài viết Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động và vai trò của công đoàn trình bày việc đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho người lao động và vai trò của công đoàn trong vấn đề này,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày phân tích thực trạng của các DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam hiện nay, thảo luận về những cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đem lại, đề cập một số các giải pháp để tạo điều kiện thúc đẩy các DNNVV do phụ nữ làm chủ phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp

Bài viết Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp trình bày đề cập đến một số vấn đề về vai trò của công đoàn trong việc xây dựng, ký kết, thực thi, giám sát thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

Bài viết Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay trình bày một số hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết của vấn đề nâng cao chất lượng lao động và việc làm ở nước ta hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The impact of the public expenditure cuts policy on the labor market in Vietnam

The impact of the public expenditure cuts policy on the labor market in Vietnam. The purp ose of this study is to evaluate the imp act of public exp enditure cuts on employ ment and income to supp ort policies for the develop ment of the labor mar- ket. Imp act evaluation is of interest for policy makers as well as researchers.


Issues in the balanced scorecard implementation: Vietnamese case study

Issues in the balanced scorecard implementation: Vietnamese case study. This case study examines the issues in the Balanced Scorecard (BSC) imp lemen- tation in a business unit of a branch of an international accounting f irm in Vietnam. The study described the process of the BSC system imp lemented a Vietnam-based international auditf irm, and used Kasurinen (2002).


The knowledge creation organization: The case of alphanam.

The knowledge creation organization: The case of alphanam. Knowledge and the cap ability to create and utilize knowledge today are consid- ered to be the most important sources of af irm ’s sustainable comp etitive advantage. This p ap er aims to advance understanding of the knowledge creation of firm in Vietnam by studying Alphanam Company.


Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập thắng lợi

Bài viết Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập thắng lợi đề cập và phân tích vấn đề đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong những nhân tố quan trọng góp phần cho việc hội nhập thành công,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Strategic knowledge management, innovation and firm performance: An empirical study in Vietnamese firms

Strategic knowledge management, innovation and firm performance: An empirical study in Vietnamese firms. The main purpose of this paper is to test the relationship between strategic knowledge management, innovation and firm performance in the Vietnamese context. Our results show that strategic knowledge management significantly enhances innovation and organizational performance.


Comparison of discount rates disclosure analysis in goodwill impairment testing among singapore listed firms

Comparison of discount rates disclosure analysis in goodwill impairment testing among singapore listed firms. This study presents some evidence of discount rate selection on goodwill imp air- ment testing under the new requirements of FRS 36. The selection of discount rates is believed to be an important key factor that affects the outcome of impairment assessment, esp ecially when using the method of value in use.


Family influence on business: Application of a modified F-PEC scal to private small business in Vietnam

Family influence on business: Application of a modified F-PEC scal to private small business in Vietnam. This paper uncovers dimensions of family influence on private small business in Vietnam. Although the F-PEC scale, which comprises three subscales or power, experience and culture dimensions of family in luence, has been validated in the lit- erature, app lication of the scale in an Asian context, like Vietnam


Modeling of financial distress probability for Vietnamese listed companies

Modeling of financial distress probability for Vietnamese listed companies. To date, an in-depth discussion of the factors influencing financial distress in Vietnam is still lacking. This paper explores the determinants of corporate financial distress of Vietnamese firms listed on the Hochiminh Stock Exchange using a dynamic logit model.


Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay

Bài viết Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay đề cập đến vấn đề mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Determinants of labor force participation of older people in Vietnam

Determinants of labor force participation of older people in Vietnam. As the proportion of the older population (those aged 60 and over) keeps increasing quickly in Vietnam, issues related to older individuals’ labor market behavior have drawn a great deal of public attention. This paper aims to identify the determinants of the Vietnamese older people’s decision to be active in the labor force.


Human resource training and development as facilitators of corporate social responsibility

Human resource training and development as facilitators of corporate social responsibility. Recent corporate social respinsibility (CSR) literature has emphasized the impor-tance of labor practics in the CSR implementation. The research presentd in this paper explores how employees respond to human resource training and development of CSR in the context of a developing country.


Corporate image in the context of organizational transformation: An integrative theoretical model

Corporate image in the context of organizational transformation: An integrative theoretical model. Contemporary researchers often study the concepts of corporate image and organizational transformation from different perspectives: the first in marketing and the second in management. Yet there are opportunities to link these two concepts in the field of marketing


Supplier visibility: Important relationship- specific capability for buying firms

Supplier visibility: Important relationship- specific capability for buying firms. Obtaining visibility into key supp liers is considered of utmost imp ortancef or man- ufacturers. However, the term supp lier visibility has been underdevelop ed. For bet- ter future studies and app lication of the concept, we need to clarify it theoretically and p ractically.


Determinants of firm growth in the Vietnamese commercial-service sector

Determinants of firm growth in the Vietnamese commercial-service sector. Employing the dynamic panel model, this study tests the validity of Gibrat ’s law and investigates determinants of firm growth in Vietnam. The empirical study is setup for both simple and multiple regressions with the data of the commercial-service sector.


The choice between international joint ventures and Wholly owned subsidiaries

The choice between international joint ventures and Wholly owned subsidiaries. The p urp ose of this article is to analyze and exp lainf oreign investors ’entry mode choices between Wholly Owned Subsidiaries (WOS) and International Joint-ven- tures (IJ V). Research hypotheses have been established and verif ied over a samp le of 6603f oreignf irms who made investments in Vietnam during the periodf rom 1988 to 2010.


An investigation of the relationships between internal integration, antecedents and functional performance in Vietnam

An investigation of the relationships between internal integration, antecedents and functional performance in Vietnam. Supply chain integration has been considered to be a source of competitive advantage for firms as it improves relationships and the flow of information and resources both between internal functions in an organization and between supply chain partners.


Determinants of corporate investment decisions: The case of Vietnam

Determinants of corporate investment decisions: The case of Vietnam. The purpose of this study is to examine determinants of corp orate investment deci-sions. By adopting a static app roach, the findings show that cash-f low, fixed cap ital intensity, business risk, leverage, andfirm size are the key elements in making invest- ment activities.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phần 7 – Marketing
  • 17/08/2010
  • 82.673
  • 343

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu