Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Quản trị kinh doanh (29.897)

Family influence on business: Application of a modified F-PEC scal to private small business in Vietnam

Family influence on business: Application of a modified F-PEC scal to private small business in Vietnam. This paper uncovers dimensions of family influence on private small business in Vietnam. Although the F-PEC scale, which comprises three subscales or power, experience and culture dimensions of family in luence, has been validated in the lit- erature, app lication of the scale in an Asian context, like Vietnam


Modeling of financial distress probability for Vietnamese listed companies

Modeling of financial distress probability for Vietnamese listed companies. To date, an in-depth discussion of the factors influencing financial distress in Vietnam is still lacking. This paper explores the determinants of corporate financial distress of Vietnamese firms listed on the Hochiminh Stock Exchange using a dynamic logit model.


Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay

Bài viết Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay đề cập đến vấn đề mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Determinants of labor force participation of older people in Vietnam

Determinants of labor force participation of older people in Vietnam. As the proportion of the older population (those aged 60 and over) keeps increasing quickly in Vietnam, issues related to older individuals’ labor market behavior have drawn a great deal of public attention. This paper aims to identify the determinants of the Vietnamese older people’s decision to be active in the labor force.


Human resource training and development as facilitators of corporate social responsibility

Human resource training and development as facilitators of corporate social responsibility. Recent corporate social respinsibility (CSR) literature has emphasized the impor-tance of labor practics in the CSR implementation. The research presentd in this paper explores how employees respond to human resource training and development of CSR in the context of a developing country.


Corporate image in the context of organizational transformation: An integrative theoretical model

Corporate image in the context of organizational transformation: An integrative theoretical model. Contemporary researchers often study the concepts of corporate image and organizational transformation from different perspectives: the first in marketing and the second in management. Yet there are opportunities to link these two concepts in the field of marketing


Supplier visibility: Important relationship- specific capability for buying firms

Supplier visibility: Important relationship- specific capability for buying firms. Obtaining visibility into key supp liers is considered of utmost imp ortancef or man- ufacturers. However, the term supp lier visibility has been underdevelop ed. For bet- ter future studies and app lication of the concept, we need to clarify it theoretically and p ractically.


Determinants of firm growth in the Vietnamese commercial-service sector

Determinants of firm growth in the Vietnamese commercial-service sector. Employing the dynamic panel model, this study tests the validity of Gibrat ’s law and investigates determinants of firm growth in Vietnam. The empirical study is setup for both simple and multiple regressions with the data of the commercial-service sector.


The choice between international joint ventures and Wholly owned subsidiaries

The choice between international joint ventures and Wholly owned subsidiaries. The p urp ose of this article is to analyze and exp lainf oreign investors ’entry mode choices between Wholly Owned Subsidiaries (WOS) and International Joint-ven- tures (IJ V). Research hypotheses have been established and verif ied over a samp le of 6603f oreignf irms who made investments in Vietnam during the periodf rom 1988 to 2010.


An investigation of the relationships between internal integration, antecedents and functional performance in Vietnam

An investigation of the relationships between internal integration, antecedents and functional performance in Vietnam. Supply chain integration has been considered to be a source of competitive advantage for firms as it improves relationships and the flow of information and resources both between internal functions in an organization and between supply chain partners.


Determinants of corporate investment decisions: The case of Vietnam

Determinants of corporate investment decisions: The case of Vietnam. The purpose of this study is to examine determinants of corp orate investment deci-sions. By adopting a static app roach, the findings show that cash-f low, fixed cap ital intensity, business risk, leverage, andfirm size are the key elements in making invest- ment activities.


Characteristics of innovation in Vietnamese firms: An exploratory research

Characteristics of innovation in Vietnamese firms: An exploratory research. Based on previous literature on innovation at the firm level as well as literature on the business environment in developing countries and in Vietnam, this research proposes four propositions on characteristics of firm innovation in the country.


Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bài viết Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trình bày thực trạng đình công tại các khu công nghiệp hiện nay, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; lý giải nguyên nhân và một số hạn chế trong việc quản lý nhà nước về đình công. Qua đó, tác giả bài viết đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The impact of some macro-economic factors on Vietnam youth entrepreneurship and self-employment

The impact of some macro-economic factors on Vietnam youth entrepreneurship and self-employment. The main objective of this work is to empirically understand the impact of some macro-economic factors on youth entrepreneurship and self-employment. In comparison with most of the existing literature that mainly considers self-employment in general, this study refers to two groups of young self-employed people.


Determinant of the factors influencing tax compliance of enterprises in Dong Nai province

Determinant of the factors influencing tax compliance of enterprises in Dong Nai province. Vietnam tax industry has carried out a new tax management mechanism which is tax self-declaration and self-payment. With this mechanism, tax payers self-declare their taxes, self-calculate their tax payables and self-pay their taxation to the state budget.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động hành nghề Kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động hành nghề Kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai trình bày xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động hành nghề kế toán trong các doanh nghiệp nh ỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai, dữ liệu nghiên cứu được thu thập t ừ 250 kế toán viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản từ thị trường Việt Nam

Mục tiêu của bài viết là đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản từ thị trường Việt Nam. Bài viết giới hạn ở hai nhóm mặt hàng, đó là mặt hàng cá và mặt hàng tôm.


Đánh giá liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp

Nghiên cứu này tập trung vào làm rõ các vấn đề như: Các hình thức liên kết phổ biến là gì? Hiệu quả của các hình thức này? Sự khác biệt trong đánh giá giữa Trường ĐH và DN khi đánh giá về những vấn đề này? Nguyên nhân của sự khác biệt này là gì.


Doanh nghiệp nhỏ và vừa: sự phân nhóm và dạng thức của nhà quản lý chủ nhân

Nghiên cứu này nhằm tìm ra các cấu trúc nhóm của các doanh nghiệp này thông qua các đặc điểm tâm lý, nhân khẩu của nhà quản lý chủ nhân. Từ đó, xác định bộ các tiêu chí để nhận diện dạng thức nhà quản lý chủ nhân và dự đoán kết quả hoạt động của doanh nghiệp.


Mối liên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học: So sánh nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học, so sánh kết quả nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng dựa trên quan điểm của các nhà doanh nghiệp.


Lựa chọn nhà cung cấp trong quản lý chuỗi cung ứng: Cách tiếp cận AHP (Nghiên cứu chọn nhà cung cấp carton cho trường hợp công ty PVM)

Nghiên cứu này nhằm tổng kết các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp trong quản lý chuỗi cung ứng về mặt lý thuyết và xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng carton cho công ty PVM đáp ứng thị trường xuất khẩu; và phân tích, so sánh giữa phương án lựa chọn mới nhà cung ứng với phương án phát triển nhà cung ứng hiện tại.


Kiểm định và nhận diện mô hình nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu này thực hiện kiểm định nhằm tìm ra mô hình phù hợp nhất để nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Qua đó, nhận diện xu hướng điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản lý các công ty này.


Nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần điện nước An Giang

Bài viết này nhằm xác định các nhân tố tác động lên sự hài lòng trong công việc của nhân viên và đề ra các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Công ty cổ phần điện nước An Giang.


Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Dựa vào “Lý thuyết chi phí giao dịch” của Hennart (1991), nghiên cứu này giả thuyết rằng, khi khoảng cách văn hóa giữa Việt Nam và các nước nhập khẩu càng lớn thì xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sẽ càng giảm.


Tổng quan hệ thống đánh giá chuỗi cung ứng

Bài viết với mục đích tổng hợp một số mô hình đánh giá năng lực chuỗi cung ứng, đồng thời nêu lên tầm quan trọng của việc đánh giá chuỗi cung ứng cho những cải tiến vận hành trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay.


Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả hoạt động của 9 ngành phân theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark)2 từ cơ sở dữ liệu Datastream sử dụng cùng lúc 3 thước đo phổ biến: tỷ số Sharpe (1994), hệ số alpha theo CAPM (Sharpe, 1964;Lintner, 1965) và Fama và French (1993).


Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm

Bài viết hướng đến việc phát triển một mô hình khái niệm, có thể được sử dụng như một “cẩm nang” cho việc đo lường và thực thi các giải pháp SCQM cũng như tạo ra những tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nghiên cứu thực nghiệm/ ứng dụng.


Ứng dụng phương pháp CFMAE để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực TP. HCM

Bài viết cung cấp một phương pháp ứng dụng kết hợp giữa kỹ thuật ra quyết định và logic mờ để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu là sự kết hợp giữa phân tích lý thuyết, kỹ thuật định tính Delphi và phương pháp đánh giá đa thuộc tính liên kết mờ (CFMAE - Combined Fuzzy Multiple Attribute Evaluation).


Statistical analysis of factors affecting the service quality of Jetstar Pacific Airlines

The aim of this paper is to study the effects of service quality in Jetstar Pacific Airlines towards customer’s satisfaction under the perspective of Servqual and Gronroos service quality model and the relationship between functional quality, technical quality, internal and external environment influences mediated by Jetstar Pacific Airlines images and service quality using the main statistical methods such as factor analysis and multiple linear regression.


So sánh chất lượng dịch vụ và ý định quay lại của khách hàng giữa nhà hàng nhượng quyền thương mại và tự quản lý tại TP.HCM

Mục tiêu của bài viết này là đo lường tác động của chất lượng dịch vụ đến ý định quay lại của khách hàng và so sánh chất lượng dịch vụ và ý định quay lại của khách hàng giữa hai dạng nhà hàng: nhượng quyền thương mại và tự quản lý.


Tài liệu mới download

Hệ điều hành MS-DOS
  • 01/12/2010
  • 44.628
  • 674

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài thuyết trình IPO
  • 14/08/2011
  • 95.384
  • 239
The Profits of Religion
  • 29/01/2013
  • 64.722
  • 288

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu