Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Quản lý dự án (3.214)

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 11 - Mayo

Chapter 11 – Research techniques: Questionnaires. In this chapter students will be able to: Describe the purposes of questionnaires, identify the six types of questionnaires and their merits, explain the advantages and disadvantages of questionnaires as a data gathering method,...


Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 1 - Mayo

Chapter 1 – Reading and analyzing research. In this chapter students will be able to: Explain what a scholarly article is, differentiate between CPR and LOAF elements of a scholarly article, analyze the relative merits of various scholarly articles, use various search engines to find scholarly articles, identify an area of research interest, describe the various types of interviews.


Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 8 - Mayo

Chapter 8 – Sampling issues in research. In this chapter students will be able to: Explain the reasons for sampling, distinguish between probability and non-probability sampling methods, select an appropriate sampling procedure, explain the types of sampling bias, avoid sampling bias in your research designs now and in the future.


Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 9 - Mayo

Chapter 9 – Validity, reliability, and credibility in research. In this chapter students will be able to: Explain what a scholarly article is, differentiate between CPR and LOAF elements of a scholarly articles, analyze the relative merits of various scholarly articles,...


Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 12 - Mayo

Chapter 12 – Research techniques: Observation, focus groups, and other techniques. In this chapter students will be able to: Explain the advantages of observations, focus groups, expert panels, and content analysis; explain the challenges of conducting objective observations; conduct a research observation;...


Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 14 - Mayo

Chapter 14 – Writing the research proposal. In this chapter students will be able to: Explain the reasons for preparing a comprehensive proposal, identify the elements of a proposal, describe the voice that should be used in a proposal, distinguish between an abstract and an executive summary,…


Thiết lập báo cáo ngân lưu tài chánh của dự án đầu tư

Tài liệu "Thiết lập báo cáo ngân lưu tài chánh của dự án đầu tư" gồm các nội dung chính: Biên dạng ngân lưu của dự án, nguyên tắc lập báo cáo ngân lưu, các qui ước trong việc lập báo cáo ngân lưu, thiết lập báo cáo ngân lưu kế họach đầu tư,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tổ chức và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học ở Nhật

Nội dung bài viết giới thiệu một số thông tin về tổ chức và quản lý các đề tài nghiên cứu ở Nhật Bản - một cường quốc không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn là một cường quốc về khoa học và công nghệ.


Khung thẩm định dự án đầu tư

Tài liệu "Khung thẩm định dự án đầu tư" trình bày các nội dung chính như sau: Mục đích của thẩm định dự án đầu tư, vì sao phải có khung thẩm định dự án, các giai đoạn của thẩm định và thực hiện dự án,các lãnh vực phân tích của nghiên cứu Tiền khả thi và Khả thi,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Chiết khấu, các tiêu chuẩn đánh giá dự án

Nội dung chính của tài liệu "Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án" gồm chiết khấu, các tiêu chuẩn đánh giá dự án, giá trị hiện tại ròng (npv), nội suất thu hồi vốn (irr), tỷ số lợi ích- chi phí (b/c),...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài 6: Thẩm định kinh tế - xã hội dự án đầu tư

Nội dung tài liệu trình bày mục đích và yêu cầu của thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư, các căn cứ và tiêu chuẩn thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư, phương pháp điều chỉnh giá trong thẩm định dự án đầu tư, nội dung thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư.


Phân tích rủi ro - Đặng Văn Thanh

Phân tích rủi ro do Đặng Văn Thanh biên soạn gồm các nội dung chính như sau: các phương pháp phân tích rủi ro như phân tích độ nhạy, phân tích tình huống, phân tích rủi ro Monte Carlo, kiểm định mỗi lần một biến là không thực tế, các bước xây dựng mô phỏng Monte Carlo,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Thẩm định dự án - Dự án ánh dương

Thẩm định dự án Dự án ánh dương trình bày các nội dung sau: Ý tưởng hình thành dự án, sản phẩm, thương hiệu và thị trường, lịch đầu tư và vòng đời dự án, tồn kho thành phẩm, chi phí quản lý và bán hàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Phân tích tác động của lạm phát đến ngân lưu của dự án

Tài liệu "Phân tích tác động của lạm phát đến ngân lưu của dự án" dưới đây gồm có 3 phần được trình bày như sau: Các định nghĩa về giá, các giá trị được điều chỉnh theo lạm phát, phân tích tác động của lạm phát đến ngân lưu của dự án thông qua các hạng mục khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 7: Monitoring and controlling the project

The following will be discussed in this chapter: The plan-monitor-control cycle, data collection and reporting, earned value, project control, designing the control system, scope creep and change control.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 1: The world of project management

The following will be discussed in this chapter: What Is a project? project management vs. general management, what is managed? the three goals of a project, the life cycles of projects, selecting projects to meet organizational objectives, the project portfolio process.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project

Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project. The following will be discussed in this chapter: Pert and CPM networks, project uncertainty and risk management, simulation, the gantt chart, extensions to PERT/CPM.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 8: Evaluating and terminating the project

The following will be discussed in this chapter: Evaluation, project termination, project auditing, evaluation criteria, the audit process, when to terminate a project, types of project termination, the termination process, the project final report,...


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 2: The manager, the organization, and the team

The following will be discussed in this chapter: The PM’s roles, the PM’s responsibilities to the project, selection of a project manager, project management as a profession, fitting projects into the parent organization, the project team, multidisciplinary teams - balancing pleasure and pain.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 3: Project activity and risk planning

The following will be discussed in this chapter: The basis of a project plan - the “project charter”, the planning process - overview, the planning process - nuts and bolts, more on the work breakdown structure and other aids, risk management.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 8: Evaluating and terminating the project

The following will be discussed in this chapter: Evaluation, project termination, project auditing, evaluation criteria, the audit process, when to terminate a project, types of project termination, the termination process, the project final report,...


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 1: The world of project management

The following will be discussed in this chapter: What Is a project? project management vs. general management, what is managed? the three goals of a project, the life cycles of projects, selecting projects to meet organizational objectives, the project portfolio process.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 3: Project activity and risk planning

The following will be discussed in this chapter: The basis of a project plan - the “project charter”, the planning process - overview, the planning process - nuts and bolts, more on the work breakdown structure and other aids, risk management.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 4: Budgeting the project

The following will be discussed in this chapter: Methods of budgeting, cost estimating, improving cost estimates, budget uncertainty and project risk management, project risk simulation with crystal ball.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 5: Scheduling the project

Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project. The following will be discussed in this chapter: Pert and CPM networks, project uncertainty and risk management, simulation, the gantt chart, extensions to PERT/CPM.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 6: Allocating resources to the project

The following will be discussed in this chapter: Expediting a project, resource loading, resource leveling, allocating scarce resources to projects, allocating scarce resources to several projects, goldratt’s critical chain.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 7: Monitoring and controlling the project

The following will be discussed in this chapter: The plan-monitor-control cycle, data collection and reporting, earned value, project control, designing the control system, scope creep and change control.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 4: Budgeting the project

The following will be discussed in this chapter: Methods of budgeting, cost estimating, improving cost estimates, budget uncertainty and project risk management, project risk simulation with crystal ball.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 6: Allocating resources to the project

The following will be discussed in this chapter: Expediting a project, resource loading, resource leveling, allocating scarce resources to projects, allocating scarce resources to several projects, goldratt’s critical chain.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 2: The manager, the organization, and the team

The following will be discussed in this chapter: The PM’s roles, the PM’s responsibilities to the project, selection of a project manager, project management as a profession, fitting projects into the parent organization, the project team, multidisciplinary teams - balancing pleasure and pain.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghệ thuật khởi nghiệp
  • 08/03/2009
  • 96.784
  • 551
QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH CÔNG
  • 03/03/2013
  • 94.339
  • 635

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu