Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Quản lý dự án (3.214)

Tiểu luận: Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN

Tiểu luận "Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN" với các nội dung chính như sau: Tổng quan về công ty VISSAN, phân tích môi trường nội bộ, tầm nhìn, sứ mệnh, tiêu, xây dựng các lựa chọn chiến lược, các giải pháp để đề xuất chiến lược,..


Bài giảng Bài 07: Chi phí tài chánh của vốn - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 07: Chi phí tài chánh của vốn do TS. Cao Hào Thi biên soạn trình bày các nội dung chính như: Chi phí vốn, cấu trúc nguồn vốn, xác định MARR của dự án,...


Bài giảng Bài 08: Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 08: Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn với nội dung chính như: Xem xét ảnh hưởng của lạm phát, Giới thiệu các tác động của lạm phát lên ngân lưu của dự án, trình bày một số kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm mô phỏng Crystal-Ball dùng để xem xét các tổ hợp tỷ lệ lạm phát trong tương lai,...


Bài giảng Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế do TS. Cao Hào Thi biên soạn trình bày các nội dung chính như: Phân tích tài chánh và phân tích kinh tế, các nguyên nhân làm kết quả phân tích kinh tế khác kết quả phân tích tài chánh, các nguyên nhân làm giá kinh tế khác giá tài chánh,...


Bài giảng Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính như: Các loại biến dạng của thị trường, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế,...


Bài giảng Bài 02: Xây dựng ngân lưu dự án đầu tư - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 02: Xây dựng ngân lưu dự án đầu tư do TS. Cao Hào Thi biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học như: Nguyên tắc xây dựng ngân lưu, các qui ước xây dựng ngân lưu, xây dựng biên dạng ngân lưu Kế hoạch đầu tư,...


Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học như: Các dự án tổng hợp, tính chất bổ sung và thay thế, tính chất bổ sung thay thế về mặt chi phí, vấn đề thay thế tài sản,...


Bài giảng Bài 09: Phân tích rủi ro - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 09: Phân tích rủi ro do TS. Cao Hào Thi biên soạn với nội dung chính như: Giới thiệu về rủi ro, các công cụ phân tích rủi ro, các giải pháp hạn chế rủi ro, các hạn chế của phân tích độ nhạy,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 3

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 3 Lập kê hoạch yêu cầu nguyên vật liệu, tổng quan về MRP, quy trình xử lý của MRP, Kỹ thuật xây dựng kế hoạch OOPP (Objective.Oriented Project Planning),..


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 1

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 1 Lập kế hoạch trung hạn với nội dung chính như: Giới thiệu chung về kế hoạch trung hạn, các phương án lựa chọn (Options) trong kế hoạch trung hạn, các chiến lược cho kế hoạch trung hạn,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 7

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 7 Giới thiệu phương pháp mô phỏng monte carlo nội dung gồm có 6 ví dụ và lời giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 5

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 5 Quản lý dự án trình bày các nội dung chính như: Khái niệm, mục đích và công cụ sử dụng, các khía cạnh về thái độ, hành vi đối với quản lý dự án, phương pháp tính toán khi thời gian của các hoạt động là xác định,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 6

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 6 Phân tích việc xếp hàng gồm các nội dung chính như: Lý do và mục tiêu của phân tích xếp hàng, các đặc thù của hệ thống, mô hình phân tích khi nguồn khách hàng là không hạn chế,...


Bài giảng Bài 04: Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 04: Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Tiêu chí giá trị hiện tại ròng NPV, tiêu chí suất thu lợi nội tại IRR, tiêu chí tỉ số lợi ích - chi phí B/C, tiêu chí Thời gian bù vốn Tbv,...


Bài giảng Bài 12: Phân tích phân phối - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 12: Phân tích phân phối do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính như: Các loại hình phân tích trong phân tích dự án, hàng phi ngoại thương thị trường không biến dạng, dự án SX hàng có thể xuất khẩu,..


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 2

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 2 Quản lý dự trữ kho trình bày các nội dung chính như: Khái quát về quản lý kho, các yêu cầu đối với việc quản lý kho hiệu quả, số lượng hàng cần đặt – mô hình đơn đặt hàng kinh tế nhất,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 4

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 4 Lập lịch trình công việc với các nội dung chính như sau: Khái quát vê lập lịch trình công việc, phân công công việc dựa trên phương pháp quy hoạch tuyến tính, trình tự công việc có tính đến thời gian thiết đặt máy móc,...


Bài giảng Bài 01: Giới thiệu Thẩm định Dự án - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 01: Giới thiệu Thẩm định Dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học như: Các bước trong thẩm định dự án, vai trò của thẩm định dư án đầu tư, ý tưởng và định nghĩa dự án,...


Bài giảng Bài 03: Phân tích dự án đầu tư từ các quan điểm khác nhau - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 03: Phân tích dự án đầu tư từ các quan điểm khác nhau do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các quan điểm phân tích, các loại hình phân tích trong phân tích dự án, phân biệt một số khái niệm,...


Bài giảng Bài 05: Qui mô và thời điểm đầu tư của dự án đầu tư - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 05: Qui mô và thời điểm đầu tư của dự án đầu tư do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Qui mô dự án, thời điểm đầu tư, các trường hợp tính toán, thời điểm kết thúc dự án,...


Lecture Project management in practice - Chapter 4: Project organisational structures and cultures

The main goals of this chapter are to: Understand the different project organisational structures that broadly define how the project fits with the organisational structures that may already exist in an organisation, realise the importance of an organisation’s culture and the effect it can have on the management of a project.


Lecture Project management in practice - Chapter 5: Defining the scope of a project

In this chapter, the learning objectives are: Understand the importance of scoping a project, how it defines what the project is to achieve, in what timeframe and at what cost; develop a comprehensive scope document and understand some of the practical techniques that can be applied in developing the content for the scope document; understand how the Scope Management Plan differs from the Scope document, and define and establish a process for change management in project environment.


Lecture Project management in practice - Chapter 7: Project time management

This chapter presents the following content: Developing the project schedule, from work package to network, activity-on-node (AON) fundamentals, sequence the activities, add the durations, carry out the forward pass, identify the critical path, extended network techniques to come closer to reality,...


Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management

Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management. This chapter presents the following content: Cost of quality, planning for quality assurance, planning for quality control, planning for quality assurance and quality control,...


Lecture Project management in practice - Chapter 12: Project stakeholder management

"Lecture Project management in practice - Chapter 12: Project stakeholder management" presents the following content: Identifying project stakeholders, stakeholder engagement, managing stakeholders, a note on managing customer relations,...


Lecture Project management in practice - Chapter 14: Project risk management

Lecture Project management in practice - Chapter 14: Project risk management, this chapter presents the following content: Risk event graph, risk management process, contingency funds and risk, risk monitoring and review,...


Lecture Project management in practice - Chapter 16: Project wrap-up

Lecture Project management in practice - Chapter 16: Project wrap-up. This chapter presents the following content: Types of project closure, wrap-up closure activities, deliverable acceptance, creating the final report, lessons learned (retrospectives), project celebration.


Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 2 - Kathy Schwalbe

Chapter 2 - The project management and information technology context. This chapter discusses some of the components involved in understanding the project environment, such as using a systems approach, understanding organizations, managing stakeholders, matching product life cycles to the project environment, understanding the context of information technology projects, and reviewing recent trends affecting IT project management.


Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 5 - Kathy Schwalbe

Chapter 5 - Project scope management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of good project scope management, discuss methods for collecting and documenting requirements in order to meet stakeholder needs and expectations, explain the scope definition process and describe the contents of a project scope statement,...


Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 7 - Kathy Schwalbe

Chapter 7 - Project cost management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of project cost management; explain basic project cost management principles, concepts, and terms; discuss different types of cost estimates and methods for preparing them;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
  • 02/03/2009
  • 89.128
  • 335
Quản trị dự án - Chương 1
  • 08/06/2011
  • 73.548
  • 592

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu