Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nông - Lâm - Ngư (28.283)

Quang hợp và tốc độ tăng trưởng của khoai sọ (colocasia ecsculenta var. esculenta) ở thời kỳ bắt đầu phân hóa củ và thời kỳ tăng nhanh tích lũy vào củ ngừng sinh trưởng thân lá

Bài viết nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá đặc điểm quang hợp và mối quan hệ giữa hiệu suất quang hợp thuần với tốc độ tăng trưởng của khoai sọ ở hai thời kỳ quan trọng của sự hình thành và tích lũy mạnh về củ: bắt đầu phân hóa củ và thời kỳ thân lá ngừng sinh trưởng và tăng tích lũy vào củ.


Xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết trên cá lăng (ictalurus punctatus) tại một số tỉnh phía bắc Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tìm ra nguyên nhân gây bệnh xuất huyết trên cá lăng (ictalurus punctatus) tại một số tỉnh phía bắc Việt Nam và biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả.


Thay đổi sinh kế của hộ nông dân vùng ven thành phố Nam Định trong quá trình đô thị hóa

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá thực trạng thay đổi sinh kế hộ, từ đó đề xuất các giải pháp giúp hộ nông dân lựa chọn thay đổi sinh kế phù hợp với bối cảnh mới trong thời gian tới.


Phân tích rủi ro trong sản xuất cà phê của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bài viết này phân tích các nội dung về rủi ro chủ yếu như: rủi ro trong sản xuất, rủi ro về thị trường, rủi ro về tài chính trong sản xuất kinh doanh cà phê của hộ nông dân. Qua phân tích nghiên cứu cũng chỉ ra mức độ thiệt hại do các yếu tố rủi ro gây ra và đưa ra các khuyến nghị để các hộ nông dân sản xuất cà phê ở địa bàn thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro, khuyến nghị đó tập trung vào việc hộ nông dân cần mua bảo hiểm sản xuất và thực hiện liên kết trong sản xuất.


Phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng và hồng Gia Thanh ở tỉnh Phú Thọ

Bài viết phân tích thực trạng diện tích, sản lượng, giá trị và thực trạng đầu tư phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng và hồng Gia Thanh ở tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Đoan Hùng, hồng Gia Thanh.


Kết quả đánh giá đặc điểm nông sinh hóa và năng suất cá thể một số mẫu giống lúa khi xử lý hạn nhân tạo ở 3 giai đoạn mẫn cảm

Mục đích nghiên cứu của bài viết là qua xử lý hạn ở một số giai đoạn mẫn cảm để chọn lọc những mẫu giống lúa chịu hạn phục vụ trong công tác phát triển giống lúa chịu hạn hiện nay.


Một số giải pháp phát triển hợp đồng liên kết sản xuất – Tiêu thụ lúa gạo ở tỉnh Đồng Tháp

Bài viết nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá việc thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo thông qua hợp đồng.


Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất ngô hàng hóa vùng Tây Bắc

Bài viết nghiên cứu này nhằm tìm ra giải pháp phát triển ngô hàng hóa vùng Tây Bắc cụ thể mang tính khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn của vùng. Nghiên cứu được tiến hành với các mục tiêu: Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ và những khó khăn trong sản xuất ngô hàng hóa của các hộ dân vùng Tây Bắc; đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất ngô hàng hóa của các hộ vùng Tây Bắc.


Nghiên cứu sự ổn định về một số đặc tính sinh học và sinh học phân tử của chủng virus KTY-PRRS-01 phân lập tại việt nam

Bài viết nghiên cứu sự ổn định về một số đặc tính sinh học và sinh học phân tử của chủng virus KTY-PRRS-01 này với mục tiêu xác định được khả năng sinh trưởng ổn định và đặc điểm di truyền của chủng này, làm cơ sở cho việc lựa chọn chủng virus sử dụng trong sản xuất vacxin vô hoạt phòng PRRS ở Việt Nam.


Giải pháp tăng cường sự tham gia của các chủ thể vào sản xuất và tiêu thụ rau vietgap tại tỉnh Hòa Bình

Trên cơ sở phân tích thực trạng tham gia của các chủ thể vào sản xuất và tiêu thụ rau VietGAP tại tỉnh Hòa Bình, bài viết này hướng đến mục tiêu: Đánh giá thực trạng tham gia của các chủ thể vào sản xuất và tiêu thụ rau VietGAP tại tỉnh Hòa Bình; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của các chủ thể vào sản xuất và tiêu thụ rau VietGAP tại tỉnh Hòa Bình; đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của các chủ thể vào sản xuất và tiêu thụ rau VietGAP tại tỉnh Hòa Bình.


Giám sát sự lưu hành virus cúm a (H5N1, H5N6 và H7N9) tại một số chợ ở các tỉnh biên giới phía bắc giáp Trung Quốc

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm giám sát sự lưu hành virus cúm A/H5N1, H5N6 và H7N9 tại một số chợ ở các tỉnh biên giới phía bắc giáp Trung Quốc. Qua đó thu thập dữ liệu để cảnh báo sớm dịch cúm gia cầm và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp.


Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rau đến hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của thông tin về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm rau đến hành vi tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và tăng khả năng tiếp cận thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng.


Phân tích tác động của các nhân tố đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương

Mục đích nghiên cứu của bài viết nhằm xác định các nhân tố và mức độ tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hải Dương nhằm giúp các doanh nghiệp này sản xuất kinh doanh có hiệu quả và phát triển trong thời gian tới.


Phân tích hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng thanh long tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Mục đích nghiên cứu của bài viết là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả này của các hộ trồng thanh long dựa trên bộ dữ liệu khảo sát 118 hộ trồng thanh long tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


Nghiên cứu sử dụng gen kéo dài lóng cổ bông (EUI) trong chọn dòng bất dục đực tế bào chất ở lúa

Bài viết nghiên cứu này cung cấp những dẫn liệu về việc sử dụng gen eui nhằm thu được dòng CMS trỗ thoát góp phần hạn chế hoặc loại bỏ việc sử dụng GA3 trong sản xuất hạt lai F1 .


An ninh lương thực của các hộ nghèo ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá thực trạng an ninh lương thực của các hộ nghèo dựa trên 4 tiêu chí: tính tạo lương thực, tính tiếp cận lương thực, tính ổn định của lương thực, và tính sử dụng lương thực. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng và triển khai đề án an ninh lương thực tại 5 xã lựa chọn điểm nghiên cứu ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.


Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành khách hàng đối với sản phẩm.


Một số vấn đề lý luận và thực tiễn để chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết này tập trung thảo luận Khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò và các nhóm yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả và kết quả của quá trình chuyển giao. Bài viết này cũng thảo luận kinh nghiệm thực tiễn từ một số nước trên thế giới và ở tại Việt Nam trong việc triển khai và ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa giảm khí nhà kính để củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn của kỹ thuật canh tác lúa tiến bộ này.


Hoạt động dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp với kinh tế hộ nông dân ở tỉnh Thái Bình và Hòa Bình

Bài viết nghiên cứu nhằm khảo sát hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp và vai trò của nó với kinh tế hộ nông dân qua ý kiến đánh giá của các hộ xã viên tại 2 tỉnh Thái Bình và Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đa số các hộ nông dân đều biết rõ và sử dụng những dịch vụ cơ bản của hợp tác xã.


Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của nông dân tỉnh Thái Bình

Mục đích của bài viết này nhằm đánh giá thực trạng, nhu cầu, một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia và đề xuất một số giải pháp tăng cường sự tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của nông dân tỉnh Thái Bình.


Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của virus ca rê phân lập được tại một số tỉnh phía bắc Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về đặc tính sinh học phân tử của các chủng virus Ca rê phân lập tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin về dịch tễ học phân tử dựa trên dữ liệu di truyền của các chủng virus Ca rê phân lập được, từ đó giúp cho việc sàng lọc và lựa chọn được chủng virus tiềm năng phục vụ sản xuất vacxin phòng bệnh, chế tạo kit chẩn đoán, chế tạo kháng nguyên dùng trong chẩn đoán, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do bệnh Ca rê gây ra cho đàn chó nuôi ở trong nước.


Rào cản kỹ thuật của mỹ đối với tôm và cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam

Bài viết nhằm phân tích thực trạng xuất khẩu tôm và cá da trơn của Việt Nam vào thị trường Mỹ, xác định các rào cản kỹ thuật từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của nhà nhập khẩu Mỹ.


Quản lý nhà nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của hộ nông dân ở tỉnh Thái Bình

Bài viết này nhằm mục tiêu: Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của các hộ nông dân ở tỉnh Thái Bình; chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của hộ nông dân ở tỉnh Thái Bình; và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của hộ nông dân ở tỉnh Thái Bình.


Quản lý cây giống trồng rừng sản xuất tại tỉnh Đồng Nai

Bài viết nghiên cứu và làm rõ quy định về công tác quản lý cây giống trồng rừng sản xuất của nhà nước và các địa phương; thực trạng công tác quản lý cây giống trồng rừng sản xuất tại Đồng Nai. Nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp giúp khắc phục những tồn tại trong quản lý cây giống trồng rừng sản xuất tại Đồng Nai. Những nội dung được đề cập sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn về công tác quản lý giống trong chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất.


Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn tập trung theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (vietgap) của các hộ nông dân ngoại thành Hà Nội

Bài viết nghiên cứu này nhằm các mục tiêu sau: Đánh giá một cách khách quan thực trạng chăn nuôi lợn nói chung và chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGap của các hộ chăn nuôi ngoại thành Hà nội; xác định hiệu quả kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả kinh tế của các hình thức chăn nuôi lợn thịt tại các cơ sở nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi theo hướng VietGAP ở ngoai thành Hà Nội.


Hiệu quả kinh tế sản xuất nấm rơm (volvariella volvacea) ngoài trời ở huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Bài viết là kết quả của nghiên cứu phân tích hiện trạng sản xuất nấm rơm, hiệu quả sản xuất và hiệu quả kinh tế của sản xuất nấm rơm ngoài trời ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy sự phát triển nghề trồng nấm rơm ở tỉnh này. Hiệu quả kinh tế được đề cập trong bài viết là các chỉ số tài chính trong hạch toán chi phí doanh thu lợi nhuận của sản xuất nấm rơm.


Hiệu quả của mô hình nuôi tôm chân trắng (penaeus vannamei) ghép với cá diêu hồng (oreochromis sp.) thích ứng với biển đổi khí hậu tại huyện Giao Thủy, Nam Định

Bài viết nghiên cứu này đánh giá hiệu quả mô hình nuôi kết hợp giữa tôm chân trắng với cá Diêu hồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khả năng phù hợp của mô hình xem đây có phải là một giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản ở vùng duyên hải.


Năng lực canh tranh về giá cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường mỹ giai đoạn 2006 – 2015

Bài viết nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích tác động của 3 yếu tố giá nội địa, giá quốc tế và tỷ giá hối đoái đến năng lực cạnh tranh mặt hàng cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong giai đoạn 2006-2015. Kết quả phân tích sẽ cho chúng ta có cái nhìn tổng quan năng lực cạnh tranh về giá của mặt hàng cá ngừ xuất khẩu Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho các nhà quản lý trong việc hoạch định các chính sách phát triển ngành hàng cá ngừ theo hướng hiệu quả và bền vững.


Thành phần polyphenol và hoạt tính kháng oxi hóa của giống chè Shan

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm làm rõ đặc tính của giống chè Shan, tạo dữ liệu khoa học cho công nghiệp chế biến chè, cũng như trong mục đích khai thác các hợp chất có hoạt tính sinh học cao (polyphenol/catechin) trong giống chè này.


Ứng dụng mô hình toán về lan truyền ẩm để xác định chế độ tưới nhỏ giọt cho cà chua vụ đông vùng Gia Lâm, Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm ứng dụng hàm xác định định ẩm đất để đưa ra được chế độ tưới nhỏ giọt thích hợp cho cây trồng trong điều kiện nguồn nước khan hiếm.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

IN DEAD WATER
  • 19/03/2012
  • 16.691
  • 881
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 07/05/2013
  • 42.821
  • 262
Phương pháp trồng chuối tây
  • 09/09/2011
  • 22.956
  • 508

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu