Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Ngân hàng - Tín dụng (8.179)

Xây dựng và ứng dụng mô hình tích hợp ABC và EVA trong công tác quản trị chi phí

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định tầm quan trọng của công tác quản trị chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu sự tương thích về việc tích hợp hai phương pháp ABC và EVA trong công tác quản trị chi phí để từ đó đề xuất áp dụng phương pháp tích hợp hai mô hình ABC và EVA trong công tác quản trị chi phí tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hoàn Cầu Nha Trang. Phương pháp nghiên cứu được áp dụng là phương pháp định tính.


Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp định giá bất động sản tại Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các bất cập trong các phương pháp định giá bất động sản đang được sử dụng tại Công ty Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam. Kết quả phân tích chỉ các bất cập chủ yếu là (1) các nguồn thông tin sử dụng cho việc định giá khó được kiểm chứng, do đó giá trị thẩm định bất động sản thường mang tinh chủ quan phụ thuộc vào năng lực của các thẩm định viên; (2) Cơ sở dữ liệu phục vụ định giá chưa được xây dựng đủ, các dữ liệu thường được giả định nên giá trị của bất động sản được thẩm định thường dễ bị thay đổi khi một trong các biến số tham gia vào quá trình định giá thay đổi; (3) khung pháp lý cho hoạt động thẩm định giá bất động sản chưa hoàn thiện gây khó khăn cho Công ty trong quá trình thực hiện các phương pháp định giá.


Quản trị có hiệu quả dòng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Nha Trang

Nghiên cứu này bàn về vấn đề quản trị dòng nhân lực, dựa trên cơ sở lý luận của Micheal Beer và cộng sự (1984) [3], kết hợp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động nhân lực theo mô hình nghiên cứu của Jinlou Shi (2007) [3] có điều chỉnh với số mẫu là 150 cán bộ nhân viên đã và đang làm việc tại Eximbank Nha Trang (EIBNT). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 trong số 7 nhân tố chính ảnh hưởng đến sự biến động nhân lực tại EIBNT, theo mức độ ảnh hưởng từ lớn đến nhỏ là (1) Đặc tính cá nhân, (2) Môi trường làm việc, (3) Môi trường xã hội, (4) Cấp độ kỹ thuật; 3 nhân tố còn lại là “Tuổithâm niên”, “Đầu tư nghề nghiệp”, “Quan niệm nghề nghiệp” chưa thể hiện sự ảnh hưởng đến biến động nhân lực. 6 nhóm kiến nghị lớn về quản trị có hiệu quả dòng nhân lực tại EIBNT được đề xuất thể hiện được quan điểm mới của quản trị nhân lực đó là quản trị xuất phát từ 3 quan điểm: quan điểm của cá nhân, quan điểm của tổ chức và quan điểm của xã hội.


Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

‘Quản lý tài chính y tế là việc quản lý toàn bộ các nguồn vốn, tài sản, vật tư của đơn vị để phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế ban đầu và tuyên truyền, huấn luyện’[2]. Nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa dựa trên phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh… Kết quả nghiên cứu đã đưa ra các nhận định về những mặt đạt được, những mặt hạn chế trong công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện: (i)Thực hiện khoán biên chế và khoán chi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện;(ii) Tăng cường công tác quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp; (iii) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các khẩu: lập, chấp hành, quyết toán chi, kiểm soát nội bộ và công khai tài chính.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Mục đích của bài viết này là tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Bài viết tập trung vào hai vấn đề chính gồm: Đánh giá thực trạng quản lý thuế hộ kinh doanh dựa trên kết quả điều tra, và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục thuế thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.


Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Khánh Hòa

Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – chi nhánh Khánh Hòa. Kết quả cho thấy, các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Sacombank – Chi nhánh Khánh Hòa bao gồm 2 thành phần: Đồng cảm và Đáp ứng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm duy trì và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.


Nâng cao chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Khánh Hòa

Mục đích của nghiên cứu là xác định các thành phần cấu tạo nên sự hài lòng của người nộp thuế, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Khánh Hòa. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng dựa trên mô hình SERVQUAL của Parasuraman và cộng sự năm 1988 [7]. Kết quả cho thấy, các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Khánh Hòa bao gồm 3 thành phần: Vật chất, Công bằng, Minh bạch.


Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nghệ An

Mục đích của bài viết này là tìm hiểu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Nghệ An (Agribank Nghệ An). Bài viết tập trung vào ba vấn đề chính trong công tác CRM tại Chi nhánh gồm: (1) Phân loại và nhận diện khách hàng; (2) Cá biệt hóa và tương tác khách hàng; và (3) Gia tăng giá trị cho khách hàng. Bài viết đã chỉ ra những hạn chế cơ bản và quan trọng nhất trong CRM tại Chi nhánh và đề xuất các giải pháp toàn diện từ (1) Hoàn thiện và phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng; (2) Lựa chọn khách hàng mục tiêu và cá biệt hóa khách hàng; đến (3) Xây dựng các chương trình nhằm gia tăng giá trị cho các nhóm khách hàng. Vì công tác CRM còn khá mới mẻ đối với một Chi nhánh Ngân hàng, bài viết có giá trị tham khảo cao cho Ban giám đốc Chi nhánh cũng như các chi nhánh ngân hàng khác trong toàn hệ thống Agribank Việt Nam.


Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng là một yêu cầu mang tính khách quan, cần thiết đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng cung ứng các loại hình dịch vụ thanh toán trong nước và chất lượng dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa (BIDV Khánh Hòa) để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại BIDV Khánh Hòa.


Công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Mục đích của nghiên cứu này là phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Diên Khánh, phát hiện ra những bất cập và nguyên nhân của chúng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở địa bàn huyện, đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách thuế.


Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang

Nghiên cứu tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang (VCB Nha Trang) thông qua đánh giá các yếu tố nội lực sẵn có của VCB Nha Trang so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Với những chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh; nghiên cứu đã đưa ra những nhận định về điểm mạnh, điểm yếu trong cạnh tranh của VCB Nha Trang, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VCB Nha Trang.


Hoàn thiện công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Nha Trang

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Đây là lĩnh vực bao gồm nhiều hoạt động; đối tượng điều chỉnh rộng; hàng hóa vừa là hữu hình vừa là vô hình; các yếu tố đầu ra, đầu vào không rõ ràng dẫn đến khó xác định thu nhập tính thuế. Những năm qua Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đã tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này mặc dù đã có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại những bất cập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Nha Trang, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Nha Trang.


Các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính vụ lúa hè thu và thu đông của nông hộ trồng lúa tỉnh Sóc Trăng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính của vụ Hè Thu và vụ Thu Đông dựa trên bộ dữ liệu khảo sát 167 nông hộ trồng lúa tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy ba chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của vụ Thu Đông cao hơn của vụ Hè Thu, tuy nhiên mức chênh lệch không cao.


Mối quan hệ tăng trưởng và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ tăng trưởng và rủi ro tín dụng giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Bài giảng International financial management: Chapter one - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter one: NCs & multinational financial management" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao học tài chính quốc tế, mục tiêu của MNCs, sự xuất hiện và tăng trưởng của MNCs, quốc tế hóa của kinh doanh và tài chính, quản trị tài chính quốc tế: Lý thuyết và thực hành.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, cơ chế tài trợ, thu nhập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 3 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học hiểu nội dung lý thuyết lượng cầu tài sản, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tài sản, vận dụng lý thuyết lượng cầu tài sản vào lựa chọn phương án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 4 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học nắm vững cơ chế hình thành thành lãi suất thị trường trên thị trường trái phiếu; nắm vững cơ chế hình thành thành lãi suất thị trường trên thị trường tiền tệ; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 7 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng giúp người học có thể nắm được vai trò của các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, nắm vững cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng International financial management: Chapter two - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter two: The determination of exchange rates" introduce to you the content: Exchange rate equilibrium, the fundamental of Central bank intervention. Invite you to consult.


Bài giảng International financial management: Chapter four - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter four: Balance of payment" has contents: Explain what the balance of payments BOP is study how to analyze BOP, discuss the relationship between the BOP and the gross domestic product, the exchange rate, the interest rate, and the inflation rate.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 6: Tín dụng và lãi suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm tín dụng, vai trò của tín dụng, các hình thức tín dụng, lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng International financial management: Chapter seven - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter seven: Foreign currency futures market" has contents: A futures market giao dịch các hợp đồng futures về tài sản cơ sở (underlying assets), commodity futures contract, foreign currency futures contract,... and other contents.


Bài giảng International financial management: Chapter nine - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter nine: Currency swaps" has contents: Interest rate swap can reduce interest rate risk, a swap can convert a floating rate loan into a fixed rate loan and vice versa.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 8: Thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 3: Tài chính công" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng International financial management: Chapter eight - Ngo Thi Ngoc Huyen

Bài giảng "International financial management - Chapter eight: Foreign currency options" trình bày các nội dung: Option market là thị trường giao dịch các hợp đồng quyền chọn về tài sản cơ sở (Underlying Asset), tài sản giao dịch trên thị trường quyền chọn.


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - Diệp Gia Luật

Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 5: Các định chế tài chính trung gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò của các định chế tài chính trung gian, một số định chế tài chính trung gian chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 12 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng "Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 12: Mô hình IS - LM" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ chu chuyển của tiền ( Velocity) và công thức trao đổi, lý thuyết về số lượng - Quantity Theory,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

LE MANUEL DES ACHATS
  • 25/09/2012
  • 51.878
  • 452

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu