Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.162)

Ebook Corporate finance - The core (4/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Corporate finance - The core” has contents: The corporation, introduction to financial statement analysis, financial decision making and the law of one price, the time value of money, interest rates, valuing bonds, investment decision rules,… and other contents.


Ebook Corporate finance - The core (4/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Corporate finance - The core” has contents: Capital markets and the pricing of risk, capital markets and the pricing of risk, investor behavior and capital market efficiency, financial distress, managerial incentives and information, payout policy,… and other contents.


Cập nhật ngành ngân hàng và cơ hội đầu tư VPB

Tài liệu "Cập nhật ngành ngân hàng & cơ hội đầu tư VPB" trình bày cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng, mô hình kinh doanh ngân hàng lý tưởng và chất lượng tài sản. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển.


Danh mục các bảng

Tài liệu "Danh mục các bảng" trình bày sơ đồ kế toán tổng hợp thành phẩm, sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức đổi hàng và sơ đồ hạch toán doanh thu dùng để biếu, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ. Mời các bạn tham khảo!


Bộ công thức Doanh lợi và rủi ro

Mời các bạn tham khảo "Bộ công thức Doanh lợi và rủi ro" để nắm rõ hơn tổng quan về công thức đo lường rủi ro của một tài sản tài chính và các bài tập thực hành. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain

Nội dung bài thuyết trình này là phân tích và hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Thương mại Việt Nam sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020

Bài viết này đánh giá hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mại sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu gia đoạn 2016-2020 và một số triển vọng cho năm 2018.


Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long đến năm 2020

Bài viết này phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài đã tác động đến hoạt động của ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011. Trên cơ sở xác định điểm mạnh và điểm yếu từ môi trường bên trong, cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài, tác giả xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cần ưu tiên thực hiện đến năm 2020.


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bài viết nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN V&N) thông qua việc thu thập số liệu 120 doanh nghiệp và 10 ngân hàng thương mại tại tỉnh Trà Vinh, sử dụng phương phân tích hồi qui.


Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen

Ebook "Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen" đưa ra những hướng dẫn dễ hiểu những phương pháp cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo!


Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện rõ ở ba nhóm tiêu chí khác nhau, đó là tiêu chí phản ánh tình trạng thể lực; tiêu chí phản ánh trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật; và tiêu chí phản ánh phẩm chất đạo đức. Trên cơ sở đó, bài viết đã đưa ra những đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực ở các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước và các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đề ra các giải pháp phù hợp cho ngành ngân hàng.


Sự hài lòng và trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Trong bài viết này, tác giả chủ yếu trình bày một số khái niệm quan trọng về sự hài lòng, lòng trung thành, chất lượng dịch vụ và các biến điều tiết vận dụng vào bối cảnh dịch vụ ngân hàng ở Hậu Giang, từ đó đưa ra những giải pháp mang tính định hướng để nâng cao lòng trung thành của khách hàng.


Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm cho vay tiểu thương chợ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín - Chi nhánh Trà Vinh

Mục tiêu của bài viết nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng là tiểu thương đối với sản phẩm cho vay tiểu thương chợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh.


Chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các hộ sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ: Thực trạng và giải pháp

Bài viết tập trung phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các hộ sản xuất (HSX) qua 5 tiêu chí của mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ của Parasuraman: Độ tin cậy, sự cảm thông, khả năng đáp ứng, độ bảo đảm và phương tiện hữu hình. Qua đó phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng dịch vụ tín dụng đối với hộ sản xuất. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng đối với hộ sản xuất của Agribank chi nhánh huyện Đồng Hỷ trong thời gian tới.


Tác động của các yếu tố nội bộ đến nợ xấu của ngân hàng thương mại

Bài viết phân tích các yếu tố nội bộ tác động đến nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Nội dung nghiên cứu gồm các phần như: Cơ sở lý luận, mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Phần cuối cùng là kết quả nghiên cứu và đề xuất hàm ý chính sách cho nhà quản trị.


Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích tác động của vốn CSH ngân hàng cùng một số yếu tố kiểm soát khác đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.


Kết quả điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam và một số vấn đề đặt ra thời gian tới

Bài viết này sẽ tập trung đề cập các mô hình lý thuyết lựa chọn chế độ tỷ giá. Trên cơ sở đề cập khái quát chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam những năm qua, bài viết đưa ra một số vấn đề cần chú ý trong thời gian tới trong chính sách điều hành tỷ giá.


Chất lượng tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam nhìn từ phía sinh viên: Nghiên cứu thực nghiệm tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài báo dưới đây sẽ tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của chương trình cho vay này từ phía sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đã được tham gia vào chương trình tín dụng này. Trên cơ sở những đánh giá của sinh viên về hạn mức, quy trình giải ngân cũng như những kênh thông tin và hình thức hỗ trợ trong việc sử dụng vốn vay, bài báo tập trung đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn này một cách đúng, đủ, kịp thời...


Mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng tại Việt Nam – Những vấn đề đặt ra từ thương vụ sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Đệ Nhất – Tín Nghĩa

Vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nói riêng là một chủ chương đúng đắn và đang được xã hội hết sức quan tâm. Việc sáp nhập ba ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn – Tín Nghĩa – Đệ Nhất là thương vụ sáp nhập đầu tiên theo chủ chương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bài báo đề cập đến những vấn đề này và đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.


Nâng cao hiệu quả thu phí dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Các dịch vụ của các Ngân hàng phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của các cá nhân cũng như các doanh nghiệp đã và đang chứng minh sự hữu ích và tiện lợi trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các dịch vụ này là nguồn thu an toàn và ổn định cho các Ngân hàng thương mại, mặc dù vậy, tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các Ngân hàng Việt Nam còn khá thấp so với hệ thống các ngân hàng Thương mại của các nước khác. Dựa trên kết quả nghiên cứu về hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bài viết đánh giá thực hoạt động thu phí dịch vụ của BIDV, đồng thời đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thu phí dịch vụ, tận dụng tốt những cơ hội và lợi thế trên cơ sở phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức; đứng vững trước những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường


Một số vấn đề về huy động vốn của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Ngân hàng thương mại vừa có chức năng là trung gian tài chính, trung gian thanh toán đồng thời ngân hàng thương mại cũng có chức năng cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Với chức năng cơ bản này trong những năm gần đây Ngân hàng Thương mại ngày càng đạt kết quả tốt hơn, tuy nhiên trong thời gian tới Ngân hàng Thương mại cần giải quyết tốt một số vấn đề sau: Ban hành lãi suất trần huy động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cả về lý thuyết lẫn thực tế nghiệp vụ kinh doanh; phát triển thêm nhiều sản phẩm huy động mới nhằm thu hút khách hàng; áp dụng nhiều công nghệ hiện đại… tất cả các hoạt động trên hướng tới một hệ thống ngân hàng lành mạnh và có hiệu quả hơn.


Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Hệ thống tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế, chính sách tiền tệ, tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Phần 1 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Sự ra đời của tiễn tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


So sánh hệ thống cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam theo cách tiếp cận tham số và phi tham số

Mục tiêu của bài viết này là so sánh hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ (KHTT) tại Việt Nam theo cách tiếp cận tham số và phi tham số trong giai đoạn từ tháng 1/2002 đến tháng 12/2014.


Các yếu tố ảnh hưởng đến hội nhập tài chính khu vực Đông Nam Á (ASEAN)

Bài viết này phân tích và kiểm nghiệm các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập thị trường tài chính ở khu vực ASEAN như quy mô quốc gia, kiểm soát vốn, trình độ phát triển, sự phát triển của thị trường tài chính, môi trường chính trị và đầu tư và độ mở thương mại.


Chất lượng thông tin báo cáo tài chính - Tác động của các nhân tố bên ngoài: Phân tích nghiên cứu tình huống tại Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu chủ yếu là xác định các nhân tố tác động đến Chất lượng thông tin báo cáo tài chính, đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính được phân làm hai nhân tố chính: bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, nghiên cứu này được giới hạn trong phạm vi các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.


Một số vấn đề về ngân hàng thương mại khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các NHTM Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với hệ thống NHTM của các nước trong AEC dựa trên các chỉ tiêu kinh tế và tài chính, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam.


Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế

Bài viết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2005 - 2011 theo phương pháp SFA (Stochatic Frontier Panel Data).


Tính khả thi của việc áp dụng pháp luật phá sản đối với tổ chức tín dụng

Phá sản tổ chức tín dụng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Luật Phá sản 2014, chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2015. Đây là vấn đề được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm bởi lần đầu tiên luật phá sản dành hẳn một chương quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải quyết phá sản tổ chức tín dụng và cũng bởi từ trước đến nay chưa từng có tổ chức tín dụng nào phá sản ở Việt Nam mặc dù Luật Phá sản 2004.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị ngân hàng
  • 29/07/2013
  • 88.800
  • 572

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu