Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.179)

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng - trường hợp Agribank Vĩnh Long

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ được thực hiện khá phổ biến tuy nhiên hiểu biết về mức độ hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng còn khá khiêm tốn. Nghiên cứu này vận dụng mô hình SERQUAL kết hợp với mô hình Logit và sử dụng các biến kiểm soát để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Vĩnh Long


An EOQ model for a deteriorating item with non-linear demand under inflation and a trade credit policy

This paper develops an infinite time-horizon deterministic economic order quantity (EOQ) inventory model with deterioration based on discounted cash flows (DCF) approach where demand rate is assumed to be non-linear over time. The results are illustrated with a numerical example. Sensitivity analysis of the optimal solution with respect to the parameters of the system is carried out.


Application of Electre III and dea methods in the BPR of a bank branch network

This paper presents the application of Electre multi-criteria methodology and Data Envelopment Analysis, as a part of a small commercial bank’s ongoing effort to reengineer its branch network. We focus on two particular problems: first, categorization of the branches so as to apply adequate equivalent organizational schemas and second the assessment of relative efficiency of human resources.


Risks in ATM transactions

This paper aims to analyze risk factors in ATM transactions. Both qualitative and quantitative methods are employed to address risk factors and their origin, and then tailor some fundamental measures to tackle such risks. The study has pointed out some risks such as short-changing, robbery, wrong debit, ATM skimming, etc. in ATM transactions.


Measuring the quality of consumer loan service by commercial banks: The case of Vietcombank Đà Nẵng

The research finds that factors affecting the quality of consumer loan service by VCB Đà Nẵng are, in order of importance, “assurance and empathy”, “price awareness”, “reliability of pledge”, “convenience and tangibles”, “responsiveness after disbursement”, and “reliability of service supply process”.


Credit solutions for rural - agricultural development in Vietnam

Rural agriculture has been playing an essential role in the Vietnamese economy. The Vietnamese Communist Party (VCP) and Government regard agricultural development and farmer life enhancement as top priorities. In reality, however, there are so many targets to accomplish in order to motivate the overall development of agriculture. Among these is credit supply that is indispensable for agricultural development.


Factors affecting the loyalty of bank clerks

This research determines factors affecting the loyalty of bank clerks. Through responses from 266 employees of 15 bank branches in Cần Thơ City and together with quantitative analytical methods, the paper shows that factors positively affecting the bank clerk’s loyalty include leadership style, working environment, job characteristics, salary and allowance, training opportunities, promotion opportunities.


The business performance of Vietnam’s commercial banks

In this paper, the authors employ multiple methods to evaluate the business performance of Vietnam’s commercial banks and extend some suggestions for applying analyzing methods and improving their performance.


Empirical evidence of asymmetric interest rate pass through in Vietnam

This paper seeks evidence and explanatory factors of asymmetric relationship in interest rate pass-through in Vietnam. The results show that the capital and liquidity requirements of commercial banks are main causes of asymmetric interest rate pass-through in Vietnam.


Restructuring of Vietnam’s banking system: Problems and recommendations

The paper analyzes the current situation of the Vietnam’s banking system and figured out four primary difficulties facing it namely high ratio of bad debts, low owner’s equity, unsustainable liquidity and unfair competition.


Financial performance and income structure in Vietnam’s commercial banks

The paper, therefore, tries to suggest some measures to improve financial strength and adjust the income structure for commercial banks by controlling income from lending service and developing sources of income from non-lending services.


On short - and long - term measures to restructure the Vietnam’s banking system

The article presents the following content: About official view on banking system, objectives of the restructuring of the banking system and measures to restructure the banking system, measures to control the system and regulate its operations at the macro level should SBV take to carry out the restructuring.


Tác động của các nguồn vốn đầu tư đến hội tụ thu nhập ở Việt Nam

Xuất phát từ lý thuyết hội tụ thu nhập Solow (1956), mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xem xét có hay không hiện tượng hội tụ thu nhập giữa các tỉnh của Việt Nam, đồng thời đánh giá mức độ tác động của các nguồn đầu tư đến quá trình hội tụ thu nhập ở Việt Nam.


Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 1 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, các kiến thức cơ bản, yêu cầu môn học và những lưu ý khi học môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Bài giảng là những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính trong doanh nghiệp, các lý thuyết về tài chính doanh nghiệp. Năng lực hiểu biết các khái niệm, công thức xác định cơ bản để vận dụng vào việc tính toán các chỉ tiêu tài chính và các báo cáo thông thường.


Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 3 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng - Bài 3: Giới thiệu về hệ thống ngân hàng Việt Nam trình bày lịch sử phát triển của ngân hàng nhà Việt Nam, công cụ thực thi chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng: Bài 2 - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Bài giảng Nhập môn ngành Tài chính - Ngân hàng - Bài 2: Tổng quan về tài chính trình bày sự ra đời và phát triển của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Corporate finance - The core (4/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Corporate finance - The core” has contents: The corporation, introduction to financial statement analysis, financial decision making and the law of one price, the time value of money, interest rates, valuing bonds, investment decision rules,… and other contents.


Ebook Corporate finance - The core (4/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Corporate finance - The core” has contents: Capital markets and the pricing of risk, capital markets and the pricing of risk, investor behavior and capital market efficiency, financial distress, managerial incentives and information, payout policy,… and other contents.


Cập nhật ngành ngân hàng và cơ hội đầu tư VPB

Tài liệu "Cập nhật ngành ngân hàng & cơ hội đầu tư VPB" trình bày cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng, mô hình kinh doanh ngân hàng lý tưởng và chất lượng tài sản. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Báo cáo Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển.


Danh mục các bảng

Tài liệu "Danh mục các bảng" trình bày sơ đồ kế toán tổng hợp thành phẩm, sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức đổi hàng và sơ đồ hạch toán doanh thu dùng để biếu, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ. Mời các bạn tham khảo!


Bộ công thức Doanh lợi và rủi ro

Mời các bạn tham khảo "Bộ công thức Doanh lợi và rủi ro" để nắm rõ hơn tổng quan về công thức đo lường rủi ro của một tài sản tài chính và các bài tập thực hành. Mời các bạn tham khảo!


Bài thuyết trình: Hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain

Nội dung bài thuyết trình này là phân tích và hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư crypto dài hạn - Pink blockchain. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Thương mại Việt Nam sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020

Bài viết này đánh giá hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mại sau đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu gia đoạn 2016-2020 và một số triển vọng cho năm 2018.


Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long đến năm 2020

Bài viết này phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài đã tác động đến hoạt động của ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011. Trên cơ sở xác định điểm mạnh và điểm yếu từ môi trường bên trong, cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài, tác giả xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cần ưu tiên thực hiện đến năm 2020.


Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen

Ebook "Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James Chen" đưa ra những hướng dẫn dễ hiểu những phương pháp cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo!


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bài viết nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DN V&N) thông qua việc thu thập số liệu 120 doanh nghiệp và 10 ngân hàng thương mại tại tỉnh Trà Vinh, sử dụng phương phân tích hồi qui.


Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bài viết này tập trung làm rõ khái niệm chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện rõ ở ba nhóm tiêu chí khác nhau, đó là tiêu chí phản ánh tình trạng thể lực; tiêu chí phản ánh trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật; và tiêu chí phản ánh phẩm chất đạo đức. Trên cơ sở đó, bài viết đã đưa ra những đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực ở các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ sở thực tiễn để các cơ quan quản lý nhà nước và các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đề ra các giải pháp phù hợp cho ngành ngân hàng.


Sự hài lòng và trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Trong bài viết này, tác giả chủ yếu trình bày một số khái niệm quan trọng về sự hài lòng, lòng trung thành, chất lượng dịch vụ và các biến điều tiết vận dụng vào bối cảnh dịch vụ ngân hàng ở Hậu Giang, từ đó đưa ra những giải pháp mang tính định hướng để nâng cao lòng trung thành của khách hàng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

OPPORTUNITIES IN AN URBANIZING WORLD
  • 01/02/2013
  • 91.393
  • 255
Đề thi SHB Hà Nội
  • 13/10/2011
  • 83.190
  • 876
Tỷ giá hối đoái
  • 22/03/2010
  • 91.416
  • 915

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu