Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng (1.494)

Dye-sensitized solar cells using deep eutectic solvents mixed with ethanol as an effective electrolyte medium

This research aims to develop a new type of electrolyte for dye-sensitized solar cells (DSCs) which can be produced in cost-effective and large scale. DSCs using deep eutectic solvents (DESs) mixed with ethanol (50% w/w DES content), as an electrolyte medium, was studied herein for the first time.


Petroleum system modeling in cenozoic sediments, Block 05-1a, Nam Con Son Basin

The results of assessments for source rock, oil sampling analysis is used to determine the relationship between in–situ oil or oil migrated from other places. The workflow of basin modeling is assigned to get output (migration pathways, volume of accumulation), as well as data calibration. Main source rocks include H150, H125 shales and H150 coal with Total organic carbon (TOC)~1 and 47 respectively.


Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí

Bài viết này đánh giá tác động của cấu trúc vốn (CTV) đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng cho giai đoạn 5 năm và 30 doanh nghiệp được niêm yết.


Tối ưu vị trí tua bin trong nhà máy điện gió sử dụng phương pháp tìm kiếm tia sét

Bài viết khảo sát một trang trại máy phát điện gió đặt ở biển dựa trên các điều kiện như hướng gió, tốc độ gió, sự ảnh hưởng của lưu khối không khí phía sau máy phát điện gió (hiệu ứng Wake), độ nhám bề mặt. Từ đó xác định vị trí tối ưu lắp đặt tua-bin gió để đạt được công suất cao nhất.


Nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng nước công suất nhỏ để làm lạnh

Bài viết trình bày sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh sử dụng sức nước để sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm, các cơ sở lý thuyết, tính toán thiết kế và lựa chọn thiết bị, kết quả lắp đặt hệ thống thiết bị và phân tích hiệu quả kinh tế của dự án ứng dụng năng lượng tái tạo để làm lạnh đã được triển khai ứng dụng thực tế tại Khu Du lịch Sinh thái Lái Thiêu – Đà Nẵng.


Nghiên cứu tác động của chính sách giá điện đến phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới tại Việt Nam

Trong các hệ thống quang điện mặt trời lắp mái nối lưới năng lượng phát ra có thể bán cho các đơn vị điện lực. Cơ chế hoạt động này cho phép các chủ đầu tư có thể thu hồi được vốn lắp đặt đồng thời thời gian thu hồi vốn của công trình phụ thuộc vào chính sách giá điện. Trong bài báo này sẽ nghiên cứu sự tác động của ba nhóm nội dung trong chính sách giá điện: (1) cơ chế bù giá (Feed-in-tariff) đối với các nguồn năng lượng tái tạo nói chung và mặt trời nói riêng, (2) giá điện bậc thang và (3) giá điện theo thời điểm sử dụng.


Different models for LMP calculation in wholesale power markets considering active power reserves: A comparison

This paper compares the DC optimal power flow (DCOPF) model and AC optimal power flow (ACOPF) that are used to calculate LMP in the wholesale electricity market. The study takes into account the price-sensitive loads and active power reserves. DCOPF model has 2 forms: DCOPF without losses and iterative DCOPF with losses.


EEG features extraction for classification of human intention and non-intention

This study is to classify brain’s state Intention and Non-Intention base on only one channel of the Electroencephalogram (EEG) signal, then apply results to real world’s problem. Because the brain signal is much different between different people, this article only discusses personal EEG data. First, data is recorded by EEG-SMT device of Olimex Ltd.


Peak load forecasting for Vietnam national power system to 2030

Using the feed-forward back propagation (FFBP) method, a modified model of neural network, this paper will introduce a new long-term prediction approach for the maximum load power of Vietnam. Results from simulation indicate a considerable correlation of three parameters regarding electric power consumption demand, GDP growth rate, and maximum load power demand; the mean error of suggested model is about 1.92%. This is a reasonable range of mean error for a long-term prediction where the correlation of variables is not explicit.


Wireless LAN based experiment and evaluation of effect on the two-state ECG compression algorithm

This paper describes the experiment and evaluation of the efficiency of the proposed WLAN-based two-state ECG compression algorithm. ECG data used in this experiment was from an arrhythmia ECG database. The results of experiment were evaluated by comparing some parameters such as packet error rate-PER, signal throughput, percentage of RMS difference (PRD), PRD Normalized (PRDN) and time delay between compressed and uncompressed signals and showed that the two-state compression algorithm helped to improve efficacy in ECG signal- WLAN transmission.


Nghiên cứu áp dụng định luật Bernoulli để kiểm tra hệ số chuyển đổi năng lượng gió và công suất của turbine gió

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu áp dụng định luật Bernoulli trong động lực học chất lưu để kiểm tra hệ số Betz (còn gọi là giới hạn Betz, là giá trị giới hạn của hệ số chuyển đổi từ năng lượng gió thành động năng trên trục quay đối với turbine) và công suất của turbine gió lý tưởng.


Nghiên cứu thực hiện đánh giá tiềm năng điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày phương pháp nghiên cứu thực hiện đánh giá tiềm năng điện mặt trời, đồng thời áp dụng cho địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phương pháp thực hiện đó bao gồm các bước: thu thập dữ liệu, đánh giá sơ bộ tiềm năng năng lượng mặt trời, tiềm năng mặt trời lý thuyết, tiềm năng mặt trời kỹ thuật và tiềm năng kinh tế.


Đánh giá so sánh các giải pháp duy trì kết nối của hệ thống năng lượng gió DFIG khi lưới bị sự cố

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu và đánh giá các giải pháp điều khiển để thấy được khả năng vượt trội của chúng. Hệ thống DVR thể hiện đáp ứng vận hành tốt nhất thông qua việc giữ điện áp stator của máy phát không đồng bộ ba pha nguồn kép (DFIG) bằng hằng số khi có giảm áp cũng như điều kiện bình thường.


Thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Bài báo nghiên cứu nhằm khuyến khích mở rộng phạm vi ứng dụng một số thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại Việt Nam với các sản phẩm cụ thể là hạt ca cao, lúa, củ tỏi và măng tre.


Áp dụng kỹ thuật trùng phùng gama-gama xác định selenium trong mẫu smell

Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả xác định hàm lượng selenium trong mẫu smell bằng phương pháp trùng phùng gamma - gamma để đánh giá thêm về khả năng áp dụng của phương pháp trên nhiều đối tượng mẫu phân tích khác nhau, chuẩn bị cho việc hoàn thiện quy trình phân tích.


Ứng dụng kĩ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất tại một số khu vực miền Đông Nam Bộ

Trong bài viết này, tác giả áp dụng phương pháp “định tuổi nhiệt phát quang liều tích lũy” (TL) để xác định niên đại cho hai khu vực địa tầng ở miền Đông Nam Bộ bao gồm hệ tầng Bà Miêu và hệ tầng Thủ Đức. Đây là nghiên cứu ứng dụng TL lần đầu tiên được thực hiện tại một phòng thí nghiệm trong nước để xác định niên đại địa chất.


Kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu những thành công, thách thức và các chính sách trong quá trình phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian gần đây của Trung Quốc. Từ những kinh nghiệm được rút ra trong việc quản lý, xây dựng khung chính sách, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, thực thi bảo vệ môi trường,.. của các loại năng lượng tái tạo ở Trung quốc, bài viết tổng hợp thành các bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam nhằm phát triển ngành năng lượng tái tạo còn non trẻ, góp phần phát triển kinh tế bền vững vào bảo vệ môi trường.


Ứng dụng các bộ điều khiển điện tử công suất trong điều khiển nối lưới các nguồn phân tán

Bài báo đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới các nguồn phân tán sử dụng các bộ biến đổi điện tử công suất, nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống bất chấp tải nối với hệ thống.


Công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả của Nhật Bản

Tài liệu này giới thiệu các công nghệ phát triển cao về hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo bằng cách trình bày một cách tổng quan về năng lượng thế giới, tình hình năng lượng tại Nhật Bản. Qua đó phân tích hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực thương mại và nhà ở. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phổ biến và ứng dụng các công nghệ phát triển cao về hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Dtudy of effect of friction stir welding parameters on impact energy of AA7075-T6

The experimental results showed that, in all cases, the lowest impact energy is located at the stirred zone and that energy seems to be increased from the SZ to the HAZ across the welding. Furthermore, it is also found that the impact energy is decreased when the ratio of rotation speed to welding speed (ω/v) is increased.


Mô phỏng lưu động của nước trong bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống thủy tinh chân không

Trong bài báo, một mô phỏng về quá trình lưu động của nước trong bộ thu đã được xây dựng. Mô phỏng được thực hiện cho nhiều chế độ khác nhau, phụ thuộc vào cường độ bức xạ mà ống thủy tinh chân không hấp thụ được, nhiệt độ nước trong bình cũng như góc chắn tia trực xạ.


Giáo trình Lò hơi: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 "Giáo trình Lò hơi" gồm nội dung các chương: Quá trình thủy động trong lò hơi, chế độ nước của lò hơi, bộ quá nhiệt, bộ hâm nước và bộ sấy không khí, kết cấu xây dựng và trang bị phụ, vận hành lò hơi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Lò hơi: Phần 1

Phần 1 "Giáo trình Lò hơi" gồm nội dung các chương: Nguyên lý làm việc của lò hơi, nguyên liệu và quá trình cháy, cân bằng nhiệt và hiệu suất lò hơi, buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu, trao đổi nhiệt trong lò hơi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế công trình hiệu quả năng lượng

Bài báo này giới thiệu tổng quan phương pháp tối ưu hóa trong toán học (bài toán tìm cực đại, cực tiểu của hàm số) và việc phát triển các ứng dụng nhằm đưa tối ưu hóa vào thiết kế xây dựng. Hai trường hợp nghiên cứu điển hình được dùng để minh họa phương pháp thiết kế này. Thứ nhất là một công trình chung cư thông gió tự nhiên được tối ưu hóa thiết kế bằng thuật tìm kiếm bầy đàn, giúp cải thiện tối đa tiện nghi nhiệt.


Quy trình phân tích tự động đặc tính khí động của turbine gió trục đứng

Bài viết này trình bày quy trình phân tích hiệu suất của turbine gió trục đứng (VAWT) một cách tự động. Bài viết sẽ nêu chi tiết quy trình bao gồm việc thiết kế hình học cho biên dạng cánh sử dụng phương pháp CST, quá trình chia lưới lai kết hợp giữa lưới có cấu trúc và không có cấu trúc, quá trình tính toán CFD và quá trình xử lý kết quả để cho ra được giá trị hiệu suất của VAWT.


Implementation supervisory controller for hybrid wind microgrid system using adaptive neural MIMO model

This paper investigates a novel forward adaptive neural model which is applied for modeling and implementing the supervisory controller of the hybrid wind microgrid system. The nonlinear features of the hybrid wind microgrid system are thoroughly modeled based on the adaptive identification process using experimental input-output training data.


Performance prediction of Darrieus vertical axis wind turbines using double multiple stream-tube model

Horizontal and vertical axis wind turbines (HAWTs and VAWTs) are two main kinds of wind turbines, which are the most popular way to catch energy from the wind. By comparison, VAWTs have some advantages, but they also have the complexity in aerodynamics that needs a deep investigation.


Finite element analysis of Horizontal Axis Wind Turbine blade by ANSYS

In this paper, the authors based on the blade element theory (BET) and the model of an optimum rotor developed by Glauert’s to design a 1000-mm-long horizontal axis turbine blade model.


Selecting renewable energy technology via a Fuzzy MCDM approach

This paper proposes an extension of fuzzy multi-criteria decision making (MCDM) approach for selecting solar PV energy technologies. In the proposed approach, several PV technologies are used as the alternatives. The ratings of alternatives - PV technologies under various criteria and the weights of criteria are assessed in linguistic terms represented by fuzzy numbers.


Hiện trạng môi trường một số mỏ đá và sét sau khai thác khu vực huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và biện pháp quản lý

Qua khảo sát sơ bộ, hiện nay ở một số mặt bằng của các mỏ đá và sét đã có dấu hiệu không an toàn và ô nhiễm, có thể do quá trình cải tạo không theo đúng qui định, do công tác quản lý của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, do sử dụng chưa đúng mục đích hoặc do các nguồn gây ô nhiễm từ bên ngoài khu vực mỏ. Do đó, bài báo tập trung vào công tác khảo sát phân tích hiện trạng môi trường một số mỏ đá và sét sau cải tạo và sau khai thác ở huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương đồng thời đề xuất biện pháp quản lý mặt bằng này.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

THERMAL-HYDRAULIC IN NUCLEAR REACTOR
 • 20/04/2013
 • 83.733
 • 690
Reactions
 • 01/02/2013
 • 76.103
 • 954

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu