Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Luật học (5.797)

Từ khởi nguồn đến kết thúc của luật hình sự

Từ việc nghiên cứu tội phạm và trách nhiệm hình sự, bài viết làm sáng tỏ vai trò của luật hình sự trong đời sống xã hội, nội dung của mối quan hệ giữa tội phạm và trách nhiệm hình sự với ý nghĩa là vấn đề khởi nguồn và kết thúc của luật hình sự, qua đó, chỉ ra các các hình thức và hậu quả mà khi có hành vi nguy hiểm cho xã hội (hành vi gây thiệt hại cho xã hội) xảy ra trong thực tiễn xét xử.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Phân tích hồi quy bội - Một số vấn đề mở rộng trình bày các vấn đề đơn vị tính trong hồi quy OLS, bàn thêm về dạng hàm hồi quy, bàn thêm về độ phù hợp và vấn đề lựa chọn biến độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Thuế - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng

Bài giảng có cấu trúc gồm 5 chương cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về thuế, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn Kinh tế lượng giới thiệu tới người học bản chất Kinh tế lượng và Dữ liệu Kinh tế. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 9 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 9: Một số vấn đề mở rộng về dạng hàm và dữ liệu" trình bày các nội dung: Vấn đề xác định sai dạng hàm, sử dụng biến đại diện cho các biến giải thích không quan sát được, mô hình với hệ số góc ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy bội - Vấn đề suy diễn thống kê trình bày phân phối mẫu của ước lượng OLS, kiểm định giả thuyết về từng tham số tổng thể, kiểm định giả thuyết về tổ hợp tuyến tính của các tham số, kiểm định nhiều ràng buộc tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy đơn cung cấp cho người học các định nghĩa về mô hình hồi quy tuyến tính đơn, tìm các ước lượng bình phương nhỏ nhất, các tính chất của OLS trên mẫu dữ liệu bất kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Phân tích hồi quy bội với biến định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô tả thông tin định tính, sử dụng biến giả cho trường hợp biến định tính có nhiều lựa chọn, thành phần tương tác có biến giả, bàn thêm về phân tích chính sách và đánh giá chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Phương sai thay đổi" trình bày: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi, ước lượng bình phương nhỏ nhất có trọng số(WLS),... Mời các bạ cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Phân tích hồi quy bội - Vấn đề ước lượng trình bày sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội, cách thực hiện và diễn giải của phương pháp OLS, giá trị kỳ vọng của ước lượng OLS, phương sai của ước lượng OLS, tính hiệu quả của OLS - Định lý Gauss-Markov,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phân tích hồi quy bội - Tính tiệm cận của OLS trình bày tính vững, tính tiệm cận chuẩn và suy luận trên mẫu lớn. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Luật bảo vệ người tiêu dùng - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Luật bảo vệ người tiêu dùng do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày về những vấn đề lý luận về bảo vệ người tiêu dùng gồm những nội dung chính được trình bày như sau: tổng quan về bảo vệ người tiêu dùng, những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, khái quát pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.


Bài giảng Luật hiến pháp - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật hiến pháp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Luật hiến pháp và lịch sử lập hiến ở Việt Nam, các chế độ chính sách cơ bản của nước cộng hòa XHCN Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,...


Bài giảng Luật thương mại quốc tế - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật thương mại quốc tế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế, các thiết chế thương mại quốc tế cơ bản định thương mại đa phương trong khuôn,...


Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường đất đai, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, đánh giá tác động môi trường, pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất đai,...


Bài giảng Luật chứng khoán - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật chứng khoán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về Luật Chứng khoán, quy chế pháp lý về hoạt động chào bán chứng khoán ra chúng; hoạt động đăng lưu ký,...


Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường đất đai, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, đánh giá tác động môi trường, pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất đai,...


Bài giảng Tư pháp quốc tế - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Tư pháp quốc tế là: Những vấn đề chung về Tư pháp quốc tế, Vấn đề xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế, thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án Việt Nam, công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án, phán quyết của trọng tài nước ngoài,...


Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - ĐH Thương Mại

Lý luận nhà nước và pháp luật gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, các kiểu nhà nước và pháp luật, quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật và thực hiện pháp luật


Bài giảng Tư pháp quốc tế - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Tư pháp quốc tế là: Những vấn đề chung về Tư pháp quốc tế, Vấn đề xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế, thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án Việt Nam, công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án, phán quyết của trọng tài nước ngoài,...


Bài giảng Pháp luật đại cương - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật đại cương gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước - nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam, một số nội dung cơ bản của luật dân sự, luật hành chính, luật hình sự,...


Bài giảng Luật lao động - ĐH Thương Mại

  • 4,87/5 (30)

Luật lao động gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, nguyên tắc cơ bản trong luật lao động, quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động,...


Bài giảng Luật hiến pháp - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật hiến pháp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Luật hiến pháp và lịch sử lập hiến ở Việt Nam, các chế độ chính sách cơ bản của nước cộng hòa XHCN Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,...


Bài giảng Luật dân sự 2 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Luật dân sự 2 được trình bày như sau: Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, bồi thương thiệt hại ngoài hợp đồng,...


Bài giảng Luật kinh tế 2 - ĐH Thương Mại

Mục tiêu chính của Bài giảng Luật kinh tế 2 là: Giúp sinh viên hiểu biết một cách toàn diện về các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại hàng hóa dịch vụ và các phương thức giải quyết kinh doanh thương mại,...


Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - ĐH Thương Mại

Lý luận nhà nước và pháp luật gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, các kiểu nhà nước và pháp luật, quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật và thực hiện pháp luật


Bài giảng Pháp luật đại cương - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật đại cương gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước - nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam, một số nội dung cơ bản của luật dân sự, luật hành chính, luật hình sự,...


Bài giảng Luật kinh tế 1 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật kinh tế 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh, bản chất quản lý của các loại hình công ty, bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh,...


Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng gồm các nội dung chính như sau: Sự ra đời ngân sách nhà nước, vai trò ngân sách nhà nước, khái niệm đặc điểm ngân sách nhà nước, cơ cấu ngân sách nhà nước, nguyên tắc ngân sách nhà nước,...


Bài giảng Luật dân sự 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Luật dân sự 1 được trình bày như sau: Khái quát về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu, quyền thừa kế,...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.372
  • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chương 2: Lý luận dạy học
  • 30/12/2010
  • 56.511
  • 486

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu