Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Luật học (5.769)

Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng gồm các nội dung chính như sau: Sự ra đời ngân sách nhà nước, vai trò ngân sách nhà nước, khái niệm đặc điểm ngân sách nhà nước, cơ cấu ngân sách nhà nước, nguyên tắc ngân sách nhà nước,...


Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể kinh doanh bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm,...


Bài giảng Luật dân sự 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Luật dân sự 1 được trình bày như sau: Khái quát về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu, quyền thừa kế,...


Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Nguyên tắc bảo vệ luật lao động, đảm bảo quyền được trả công, thực hiện bảo hộ lao động, bảo đảm quyền được nghỉ ngơi, thực hiện bảo hiểm xã hội,...


Bài giảng Luật thương mại quốc tế - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật thương mại quốc tế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại quốc tế, các thiết chế thương mại quốc tế cơ bản định thương mại đa phương trong khuôn,...


Bài giảng Luật dân sự 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Luật dân sự 1 được trình bày như sau: Khái quát về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu, quyền thừa kế,...


Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản của luật hành chính, thủ tục hành chính và quyết định hành chính, chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính,...


Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Nguyên tắc bảo vệ luật lao động, đảm bảo quyền được trả công, thực hiện bảo hộ lao động, bảo đảm quyền được nghỉ ngơi, thực hiện bảo hiểm xã hội,...


Bài giảng Luật chứng khoán - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật chứng khoán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về Luật Chứng khoán, quy chế pháp lý về hoạt động chào bán chứng khoán ra chúng; hoạt động đăng lưu ký,...


Bài giảng Luật sỡ hữu trí tuệ - ĐH Thương Mại

Nội dung của chương trình Bài giảng Luật sỡ hữu trí tuệ là: Những vấn đề chung về Luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu.


Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - ĐH Thương Mại

Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng gồm các nội dung chính như sau: Sự ra đời ngân sách nhà nước, vai trò ngân sách nhà nước, khái niệm đặc điểm ngân sách nhà nước, cơ cấu ngân sách nhà nước, nguyên tắc ngân sách nhà nước,...


Bài giảng Luật đầu tư - ĐH Thương Mại

  • 4,55/5 (29)

Nội dung chính của Bài giảng Luật đầu tư được trình bày như sau: Tổng quan về pháp luật đầu tư, các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư trong nước, hoạt động đầu tư ra nước ngoài, hoạt động đầu tư công


Bài giảng Luật sỡ hữu trí tuệ - ĐH Thương Mại

Nội dung của chương trình Bài giảng Luật sỡ hữu trí tuệ là: Những vấn đề chung về Luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu.


Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là: Những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, pháp luật về hành vi hạn chế cạnh tranh, pháp luật về MU vi cạnh tranh không lành hành mạnh, bộ máy thực thi Luật Cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh và xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh,...


Bài giảng Luật tố tụng dân sự - ĐH Thương Mại

Luật tố tụng dân sự gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về luật tố tụng dân sự Việt Nam, những quy định chung về giải quyết vụ, việc dân sự,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể kinh doanh bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm,...


Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản của luật hành chính, thủ tục hành chính và quyết định hành chính, chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính,...


Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - ĐH Thương Mại

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật với những nội dung chính là: Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật, hình thức, nội dung, ngôn ngữ trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật, kiểm tra, rà soát trong xây dựng văn bản pháp luật, soạn thảo một số văn bản pháp luật cụ thể,..


Bài giảng Luật kinh tế 2 - ĐH Thương Mại

Mục tiêu chính của Bài giảng Luật kinh tế 2 là: Giúp sinh viên hiểu biết một cách toàn diện về các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại hàng hóa dịch vụ và các phương thức giải quyết kinh doanh thương mại,...


Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật - ĐH Thương Mại

Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật với những nội dung chính là: Những vấn đề chung về xây dựng văn bản pháp luật, hình thức, nội dung, ngôn ngữ trong xây dựng và soạn thảo văn bản pháp luật, kiểm tra, rà soát trong xây dựng văn bản pháp luật, soạn thảo một số văn bản pháp luật cụ thể,..


Bài giảng Luật tố tụng dân sự - ĐH Thương Mại

Luật tố tụng dân sự gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về luật tố tụng dân sự Việt Nam, những quy định chung về giải quyết vụ, việc dân sự,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là: Những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, pháp luật về hành vi hạn chế cạnh tranh, pháp luật về MU vi cạnh tranh không lành hành mạnh, bộ máy thực thi Luật Cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh và xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh,...


Bài giảng Luật kinh tế 1 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật kinh tế 1 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh, bản chất quản lý của các loại hình công ty, bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh,...


Bài giảng Luật dân sự 2 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Luật dân sự 2 được trình bày như sau: Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, bồi thương thiệt hại ngoài hợp đồng,...


Bài giảng Luật đầu tư - ĐH Thương Mại

  • 4,59/5 (29)

Nội dung chính của Bài giảng Luật đầu tư được trình bày như sau: Tổng quan về pháp luật đầu tư, các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, hoạt động đầu tư trong nước, hoạt động đầu tư ra nước ngoài, hoạt động đầu tư công


Bài giảng Luật lao động - ĐH Thương Mại

  • 4,38/5 (29)

Luật lao động gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, nguyên tắc cơ bản trong luật lao động, quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động,...


Ebook Bộ luật dân sự - Khi cũ và mới đứng cạnh nhau

Bộ luật Dân sự 2015 với 6 phần, 27 chương, 689 điều và chứa đựng rất nhiều sự cải sửa so với Bộ luật Dân sự 2005. Bộ luật Dân sự được ví von như đạo luật của đời người, vì nó đặt nền móng cho sự điều chỉnh của pháp luật đối với hầu hết những khía cạnh quan trọng nhất của mỗi con ngƣời từ khi sinh ra đến khi trở về chốn vĩnh hằng.


Giáo trình Đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường trong một số lĩnh vực trọng điểm

Giáo trình "Đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường trong một số lĩnh vực trọng điểm" với mục tiêu của môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về một số lĩnh vực; về đặc điểm, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong từng lĩnh vực đó; nội dung và phương pháp tiến hành các hoạt động nghiệp vụ phòng ngừa và điều tra, khám phá tội phạm của lực lượng trinh sát Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường.


Bài giảng Khái quát chung về luật hôn nhân và gia đình - TS. Bùi Quang Xuân

Mục tiêu của bài giảng là trình bày được khái niệm về hôn nhân và các đặc điểm của hôn nhân, khái niệm và các chức năng cơ bản về gia đình, phân tích được khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, trình bày được nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.


Bài dự thi: Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Bài dự thi "Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014" trình bày nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình Việt Nam được quy định tại điều mấy trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, những hành vi nghiêm cấm,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Định nghĩa luật môi trường
  • 02/11/2012
  • 53.979
  • 858

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu