Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Luật học (5.797)

Các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Bài viết này nhằm giới thiệu, đánh giá các kết quả nghiên cứu về pháp pháp luật quản trị ngân hàng trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây cũng như nhận xét, đánh giá của tác giả về các nghiên cứu này.


Cơ sở hoàn thiện các quy định về thời hạn trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

Bài viết tập trung giải quyết những vấn đề lý luận là cơ sở cho việc đánh giá, xem xét và đưa ra giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thời hạn tố tụng hình sự.


Bảo đảm sự thuận lợi, công bằng và hợp lý trong việc tự xử lý tài sản bảo đảm khi vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng

Biện pháp bảo đảm cung cấp cho bên nhận bảo đảm quyền định đoạt có điều kiện. Điều đó có nghĩa là bên nhận bảo đảm có quyền áp dụng bất kỳ phương thức định đoạt nào đối với tài sản bảo đảm khi xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ được bảo đảm miễn rằng việc định đoạt tài sản bảo đảm được thực hiện trong điều kiện thương mại hợp lý hoặc một cách thiện chí trung thực. Lý thuyết này được áp dụng phổ biến ở nhiều nước.


Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam

Công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam là một trong những loại hình công ty lâu đời nhất, công ty hợp vốn đơn giản đến nay vẫn không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định vị thế là một công ty ưu việt đối với các nhà kinh doanh. Thực tiễn kinh doanh đã chứng minh, công ty hợp vốn đơn giản rất gần gũi với người Á Đông.


Những vấn đề hiện đại về quản trị ngân hàng

Bài viết mang lại cách nhìn tổng quan về các vấn đề quản trị mà ngân hàng phải đối mặt. Trên cơ sở phân tích các đặc tính của ngân hàng, bài viết chỉ ra việc luôn luôn bị đặt trong tình trạng mang nghĩa vụ trả nợ nặng nề, rủi ro hệ thống và sự thiếu minh bạch về tài sản có là tính chất nổi trội của hoạt động ngân hàng.


Nhận diện hiện tượng sợ hãi tội phạm trong xã hội hiện đại

Sợ hãi tội phạm (Fear of crime) là vấn đề đáng quan ngại của xã hội hiện đại sợ hãi tội phạm là sự phản ánh cảm nhận và tâm lý lo âu của con người trước nguy cơ tội phạm xảy đến. Sợ hãi tội phạm với những tác động tiêu cực đại với xã hội và đời sống thường nhật của cư dân cần được quan tâm nghiên cứu giải mã nguyên nhân mối quan hệ giữa tình hình tội phạm các thông số của tình hình tội phạm các yếu tố xã hội giới tính tôn giáo dân trí truyền thông... với sự hình thành và hệ quả của sợ hãi tội phạm.


Pháp luật Việt Nam về hoạch định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Bài viết phân tích các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan về nội dung chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ ra một số quy định chưa rõ ràng, một số vướng mắc ban đầu của quá trình thực thi và đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về hoạch định chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.


Pháp luật Trung Quốc tế về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí gợi ý chính sách đối với Việt Nam

Bài viết giới thiệu tổng quan về những quy định của pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Trung hoa (Trung Quốc) về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí. Chính sách pháp luật của Trung Quốc về ô nhiễm không khí từ năm 1987 đến nay các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát không khí của Trung Quốc từ đó đưa ra một số nhận định và đề xuất về chính sách đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí.


Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp ở Việt Nam

Bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp từ cấp trung ương đến địa phương gồm các nhóm giải pháp về đồng bộ hóa pháp luật bổ sung hoàn thiện quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý chủ đầu tư ban quản lý khu công nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng vào hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp nói riêng đáp ứng yêu cầu của hoàn thiện pháp luật và hội nhập quốc tế.


Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự

Bài viết đưa ra các phân tích đánh giá các quy định của BLTTDS 2015 về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự đồng thời đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.


Giám sát của cơ quan dân cử trong tố tụng hình sự

Bài viết tập trung rõ các yêu cầu và kiến nghị khắc phục hạn chế hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đại biểu dân cử trong tố tụng hình sự. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập hạn chế làm cho chất lượng tố tụng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; quyền con người quyền công dân còn bị xâm phạm lợi ích nhà nước và trật tự pháp luật chưa được bảo đảm công lý chưa được tôn trọng, đòi hỏi phải được khắc phục.


Bảo hộ nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài trong hiệp định đầu tư: Xem xét từ những ví dụ thực tế của Nhật Bản

Bài viết này làm rõ ý định tăng cường bảo hộ và xúc tiến hoạt động đầu tư giữa các nước ký kết kể cả về mặt hình thức lẫn thực chất của Nhật Bản trong những Hiệp định đầu tư (IIAs) đã ký kết cho đến nay về nhà đầu tư là pháp nhân và công ty con được thành lập theo pháp luật của nước nhận đầu tư.


Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức của tội phạm có tổ chức

Bài viết này đề cập đến tội phạm có tổ chức là một mối đe dọa mới và những thách thức mà pháp luật hình sự Việt Nam phải đối mặt. Tội phạm có tổ chức đã chuyển từ các hoạt động phạm tội truyền thống sang các dạng mới và củng cố vai trò của nó trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa tác động đến các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức, tạo ra các cấu trúc đa dạng của tội phạm có tổ chức tại Việt Nam. Nhận diện được các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức và mô tả chính xác những đặc trưng của chúng trong Bộ luật hình sự là cơ sở cho việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các thành viên của các cơ cấu tội phạm có tổ chức.


Pháp luật về tham gia giao thông của người khuyết tật – Từ quy định đến thực tiễn thực hiện

Bài viết này tập trung phân tích quy định pháp luật về quyền tham gia giao thông của NKT và thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà nội, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo hơn nữa quyền tham gia giao thông cho NKT trong giai đoạn hiện nay.


Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền môi trường

Bài viết này tác giả muốn giới thiệu một số quy định của pháp luật quốc tế về quyền con người về môi trường, và những quy định của pháp luật Việt Nam về quyền môi trường được quy định trong Hiến pháp 2013 và Luật bảo vệ môi trường 2014.


Về tự quản địa phương ở Liên bang Nga

Bài viết là những nghiên cứu về bản chất, mô hình tổ chức, phương thức thực hiện quyền tự quản địa phương và thẩm quyền của chính quyền tự quản địa phương ở Nga. Bài viết cũng phân tích cơ chế phân quyền giữa tự quản địa phương với chính quyền nhà nước các cấp, cơ chế thanh kiểm tra, giám sát từ phía chính quyền nhà nước đối với tự quản địa phương ở Nga hiện nay.


Thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền và một số kiến nghị

Bài viết tập trung phân tích thực trạng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và kiến nghị một số giải pháp tiếp tục bảo đảm thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan , đơn vị, tổ chức của nhà nước trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình.


Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật và một số định hướng phát triển

Nhằm thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ những mục tiêu, sứ mệnh của mình, cũng như nhiệm vụ mà Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho, Khoa Luật đã thực hiện đa dạng nhiều hình thức hoạt động NCKH do đội ngũ cán bộ giảng dạy thực hiện với những thành tựu cơ bản. Bài viết đưa ra một số định hướng phát triển trong giai đoạn nâng cấp Khoa Luật thành Trường Đại học Luật thành viên ĐHQGHN.


Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Trong phạm vi bài viết này tác giả sẽ đề cập đến nguyên tắc bồi thường toàn bộ và các trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc bồi thường toàn bộ. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ là nguyên tắc được khoa học pháp lý thế giới cũng như Việt Nam thừa nhận. Nguyên tắc này là hệ luận của nguyên tắc “pacta sunt servanda ” theo đó bên có quyền phải được bồi thường toàn bộ những thiệt hại mà bên này phải gánh chịu.


Quyền công dân trong nhà nước thời hậu hiện đại

Bài viết sau đây lược dịch từ tác phẩm của học giả Jacques Chevallier ( Giáo sư Đại học Pantheon – Assas Paris 2) trong đó khái niệm quyền công dân được xem xét từ góc độ thời gian (từ nhà nước cổ xưa đến xã hội hậu hiện đại); và góc độ không gian (từ quốc gia đến quốc tế); từ lĩnh vực chính trị đến các lĩnh vực kinh tế xã hội.


Bị hại trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Trong bối cảnh Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã được ban hành nhưng tạm thời chưa có hiệu lực tác giả nghiên cứu những quy định về bị hại các quyền và nghĩa vụ của bị hại và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTT năm 2015.


Hoàn thiện cơ chế xác minh điều kiện thi hành án dân sự ở Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của châu Âu và một số nước thuộc truyền thống thông luật để từ đó đưa ra gợi ý cho việc hoàn thiện cơ chế xác minh điều kiện THADS ở Việt Nam, trong đó nổi bật là kiến nghị xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, kết nối thông tin về tài sản của các cơ quan đăng ký tài sản khác nhau và quy định chế tài nghiêm khắc để buộc người phải thi hành án cũng như các chủ thể có liên quan phải cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình THADS.


Chế độ hợp tác quốc tế trong Tố tụng Hình sự Trung Quốc

Bài viết này sẽ giới thiệu một số nội dung cơ bản về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra. Những quy định về hợp tác quốc tế trong Tố tụng hình sự đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh xử lý tội phạm có yếu tố nước ngoài tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia... và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng của Trung Quốc với các quốc gia khác trong lĩnh vực Tư pháp hình sự.


Vai trò của bầu cử

Bài viết trình bày về vai trò của bầu cử. Từ dân chủ trực tiếp của Athens đến dân chủ đại diện là một thành công có tính bước ngoặc xuất phát từ thực tiễn sự phát triển dân chủ Châu Âu thời Trung cổ. Mặc dù có những bước thăng trầm khác nhau, những dân chủ vẫn là xu thế của thời đại và bầu cử luôn luôn là công đoạn đầu tiên cho cả quá trình dân chủ để tạo nên sự chính danh của quyền lực nhà nước.


Những giới hạn của tự do ý chí và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay

Bài viết rà soát các quy định về giới hạn về tự do ý chí trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và năm 2015 (BLDS) gắn liền với giao kết hợp đồng giữa người tiêu dùng và thương nhân, nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập và so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật nước ngoài và đề xuất giải pháp thích hợp.


Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền

Bài viết này phân tích làm rõ vị trí vai trò không thể thiếu của biểu tình trong xã hội dân chủ pháp quyền. Việc ban hành luật về biểu tình đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh giao cơ quan chủ trì soạn thảo nhưng đã nhiều lần bị trì hoãn trong việc trình Quốc hội thảo luận xem xét.


462-1-882-1-10-20160504aTổ chức và hoạt động điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát/Viện công tố ở một số nước trên thế giới - Những kinh nghiệm rút ra đối với việc đổi mới Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân

Bài viết đã chỉ ra trong các mô hình tố tụng hình sự, đa phần các nước không tổ chức hệ thống cơ quan điều tra riêng mà hoạt động điều tra thường được giao cho các cơ quan nhà nước khác nhau thực hiện dưới sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan công tố, hoặc do cơ quan công tố trực tiếp đảm nhiệm.


Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị

Bài viết đã chỉ ra những chủ thể, nội dung, phạm vi, hình thức, hệ quả giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát của nhân dân, những hạn chế của pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.


Một số vấn đề lý luận về thời hạn tố tụng hình sự

Bài viết này tập trung giải quyết một số vấn đề lý luận là cơ sở cho việc đánh giá, xem xét và hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thời hạn tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề lý luận về quyền sao chép

Trong bài viết này tác giả đề cập tới việc phân tích những vấn đề lý thuyết cơ bản về quyền sao chép nhận diện các vấn đề pháp lý về quyền sao chép trong bối cảnh phát triển của các công nghệ sao chép trong thế giới hiện đại ngày nay.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu