Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Luật học (5.797)

Luật tố tụng quốc tế và thủ tục tố tụng quốc tế

Bài viết nghiên cứu về luật tố tụng quốc tế và các quan hệ tố tụng liên quan đến thủ tục tố tụng quốc tế minh chứng thủ tục tố tụng quốc tế có xuất phát điểm dự trên các quy phạm giống nhau về nội dung được áp dụng trước hết trong thủ tục tố tụng quốc gia và dần dần trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế độc lập được điều chỉnh bằng các quy phạm luật tố tụng quốc tế.


Bàn thêm về tính trái pháp luật quốc tế trong chính sách pháp luật biển của Trung Quốc – nhìn từ góc độ các nguyên tắc cơ bản và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc

Bài viết trình bày khái quát và đặc điểm của chính sách pháp luật biển Trung Quốc. Từ đó bài viết đi đến kết luận rằng: Nội dung xuyên suốt trong chính sách pháp luật biển của Trung Quốc là tư tưởng bá quyền và chủ nghĩa “Đại Hán” thể hiện tham vọng bành trướng trên biển; mặc dù đã sử dụng nhiều xảo thuật nhưng vẫn không thể che đậy tính trái pháp luật quốc tế cũng như sự vô trách nhiệm của quốc gia này trước cộng đồng quốc tế.


Khoa học pháp lý và giải pháp pháp lý nhằm góp phần phục vụ chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông

Bài viết phân tích vai trò củ khoa học pháp lý trong chiến lược tiến ra biển làm chủ biển và xây dựng sức mạnh biển củ Việt Nam và cơ sở của việc vận dụng khoa học pháp lý và biện pháp pháp lý trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông từ đó các tác giả đã đưa ra các hệ giải pháp để phát huy tiềm lực khoa học pháp lý nhằm phục vụ chiến lược tiến ra biển làm chủ biển và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.


Tòa án với vai trò bảo đảm quyền con người trong mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Bài viết trình bày về vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người. Với chức năng thực hiện quyền tư pháp, Tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, tại các quốc gia khác nhau, theo các mô hình tố tụng hình sự khác nhau, vai trò bảo đảm quyền con người của tòa án cũng có thể rất khác nhau. Tại Việt Nam, quốc gia theo mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm, thiết chế Tòa án cũng mang cách tiếp cận đặc trưng của mô hình tố tụng kiểm soát tội phạm đối với vấn đề quyền con người.


Tiếp cận công lý và vấn đề hoàn thiện cơ chế bảo hiến ở Việt Nam

Bài viết này phân tích một số vấn đề chung về mối quan hệ giữa tiếp cận công lý và bảo hiến, từ đó đánh giá những hạn chế, khó khăn, triển vọng và đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền tiếp cận công lý thông qua cơ chế bảo hiến ở Việt Nam.


Nhận diện tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Nội dung bài viết làm rõ những vấn đề về nguyên nhân hình thành bản chất đặc điểm pháp lý và các loại hình tr nh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty nhằm bổ sung và góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận cho việc nhận diện tranh chấp giữa các thành viên, giữa thành viên với công ty. Nội dung bài viết cũng đồng thời làm rõ tính chất đặc thù củ một loại hình tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất hiện và tồn tại gắn liền với quá trình thành lập và tổ chức hoạt động của công ty.


Quyết định hình phạt trong đồng phạm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017

Bài viết chỉ ra được các đặc điểm riêng biệt của quyết định hình phạt trong đồng phạm so với quyết định hình phạt trong trường hợp thông thường từ đó đối chiếu với các quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017 để có nhận thức toàn diện hơn về các lý luận và thực tiễn lập pháp của chế định này đồng thời tìm ra các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung là rất cần thiết nhất là khi Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017 đã được thông qua và chuẩn bị có hiệu lực thi hành.


Hợp tác quốc tế và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bài viết này tập trung làm rõ cơ sở lý do sửa đổi, bổ sung BLTTHS năm 2003 và những nội dung chính của BLTTHS năm 2015 về hợp tác quốc tế trong TTHS. Bài viết cũng đề cập đến những vấn đề đặt ra, cần được xem xét, hoàn thiện giải quyết khi thi hành BLTTHS năm 2015 để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về hình sự trong quá trình tiến hành tố tụng, giải quyết vụ án.


Chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị hoàn thiện

Trong bối cảnh Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực nhóm tác giả nghiên cứu một số quy định về chức năng củ Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố và đưa ra kiến nghị hoàn thiện các quy định này trong BLTTHS 2015.


Việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong vụ giải quyết tranh chấp chủ quyền đảo Pedra Branca và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết này đưa ra đánh giá về việc tôn trọng tuân thủ pháp luật quốc tế của các chủ thể liên quan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở liên bang Nga và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích pháp luật của Liên Bang Nga về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng so sánh với pháp luật Việt Nam về vấn đề này từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong cho vay ngân hàng trên cơ sở đó hạn chế nợ xấu và tình trạng phá sản ngân hàng.


Xung đột bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu trong Hiệp định TPP và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

Bài viết phân tích việc giải quyết xung đột này trong Hiệp định TPP, so sánh tương quan với các hiệp định thương mại tự do song phương và với hệ thống pháp luật của một thành viên, đưa ra một số vấn đề cho cho Việt Nam khi thực thi Hiệp định này.


Pháp luật của Nhật Bản về thay đổi giới tính - Gợi mở phương hướng hài hòa với quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Bài viết nghiên cứu pháp luật Nhật Bản về thay đổi giới tính dưới góc độ lý luận và thực tiễn, qua đó đưa ra những đề xuất về phạm vi điều chỉnh, cấu trúc của Luật liên quan về chuyển đổi giới tính của Việt Nam trong tương lai.


Hiệp định Trips: Những tác động tới quy định về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ luật Hình sự năm 1999

Trong bài viết tác giả đưa ra những phân tích về các yêu cầu liên quan đến biện pháp hình sự bảo vệ quyền SHTT trong Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT 1994 - Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights 1994 (TRIPS), đánh giá sự tương thích của các quy định về tội phạm liên quan đến SHTT trong BLHS hiện hành của Việt Nam với các yêu cầu của TRIPS. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về tội phạm liên quan đến quyền SHTT trong BLHS 1999.


Policy on Prisoners, Sex Offenders with Mental Disorders: Practice of Germany and Some Other Countries and Recommendations for Vietnam

This paper identifies the grounds and contents of the policy and offers reccommen dations to Vietnam, thus contributing to the guarantee of human rights as well as to the addressing of related current practical issues of criminal justice in Vietnam.


Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống

Bài viết giải quyết sơ bộ về vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống những thách thức an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra các yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và pháp luật hình sự ở nước ta hiện nay nhằm ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.


Bàn về triết học pháp luật trong mối tương quan với lý luận chung về pháp luật

Bài viết này trình bày một số vấn đề liên quan đến triết học pháp luật trong mối tương quan với lý luận chung về pháp luật, điểm qua một số trường phái cơ bản cũng như xu hướng phát triển hiện nay của triết học pháp luật tại một số quốc gia trên thế giới.


Bảo hiến với việc bảo vệ quyền con người ở theo mô hình bảo hiến phi tập trung – Nghiên cứu trường hợp Hoa Kỳ

Trên cơ sở luận giải bảo vệ quyền con người là cơ sở của mô hình bảo hiến phi tập trung của Hoa Kỳ, tác giả phân tích quy trình, thủ tục, phương thức bảo vệ các quyền con người bởi các tòa án Hoa Kỳ, từ đó làm rõ thực trạng vị trí, vai trò của các tòa án Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các quyền con người.


Chế định công nhận trong luật quốc tế

Bài viết này sẽ phân tích và bình luận về các vấn đề: về các thực thể được thành lập vi phạm các quy phạm và các nguyên tắc của luật quốc tế; một thực thể sẽ nhận được sự công nhận pháp lý quốc tế khi nó được thành lập phù hợp với các nguyên tắc và các quy phạm pháp luật quốc tế; khi một lãnh thổ ly khai hay tự xưng mà xuất hiện trên lãnh thổ của một quốc gia, dưới bất kỳ phương thức nào, thì quốc gia đó có toàn quyền loại bỏ thực thể như vậy vì đã xâm phạm nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.


Pháp luật giải quyết tranh chấp tiêu dùng Việt Nam dưới góc nhìn so sánh với quốc tế

  • 5/5 (1)

Bài viết trình bày về quy phạm pháp luật và thể chế thực thi pháp luật là hai thành tố quyết định hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó có nội dung giải quyết tranh chấp tiêu dùng hiện nay. Thực tiễn 7 năm thi hành luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phản ánh hiệu quả hạn chế của hai thành tố này ở Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế là những gợi mở cho công tác hoàn thiện pháp luật và thể chế thực thi pháp luật giải quyết tranh chấp tiêu dùng thời gian tới.


Án lệ trong dân luật Pháp và hướng áp dụng án lệ ở Việt Nam

Bài viết được thực hiện nhằm phân tích bản chất vai trò và hiệu lực của án lệ trong mô hình trong dân luật Pháp và mô hình của Việt Nam hiện nay từ đó chỉ ra những thiếu sót bất cập và đề xuất những giải pháp nền tảng nhằm xây dựng mô hình phù hợp.


Án lệ trong hệ thống pháp luật Liên Bang Nga hiện đại

Bài viết tập trung phân tích các nguyên nhân cơ bản thúc đẩy sự hình thành và phát triển bản chất vị trí và vai trò của án lệ với tư cách là nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật nước Nga hiện đại. Khác với nguyên tắc “stare decisis” của án lệ trong Thông luật án lệ ở Nga chiếm vị trí thứ yếu là nguồn bổ trợ mang tính chất giải thích pháp lý của hệ thống pháp luật.


Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Những tác động từ truyền thống và hiện tại

Bài viết khái quát sự hình thành và phát triển quan điểm, tư tưởng về Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; phân tích, làm rõ những tác động của truyền thống và hiện tại và đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Bài viết bàn về Luật tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp mới mở ra khả năng phân định thẩm quyền trung ương và địa phương, giữa địa phương với địa phương, để tăng cường tính chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhưng vẫn chưa thể hiện tinh thần của chế độ tự quản địa phương. Một trong những yêu cầu của nhà nước pháp quyền, cũng là hướng tiên tiến của chế độ quản lý nhà nước đối với các địa phương.


Pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam - Từ quy định đến thực tiễn

Bài viết trình bày vấn đề pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm... Các luật này điều chỉnh ít nhiều đến việc thành lập, hoạt động và tổ chức lại các ngân hàng thương mại liên quan đến hoạt động sáp nhập.


Thu hồi, xử lý tài sản cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại - Từ quy định đến thực tiễn

Thu hồi, xử lý tài sản cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại là biện pháp dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bên cho thuê tài chính mà không cần khởi kiện lên Tòa án. Việt Nam đã xây dựng các quy định pháp luật liên quan nhưng hiệu quả áp dụng không cao mà nguyên nhân chính là sự bất cập của pháp luật. Bài viết này làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn áp dụng pháp luật từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp.


Chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện bị hại trong Tố tụng hình sự ở Nga và những gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Bài viết bàn về chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện cho người bị hại trong Tố tụng hình sự Liên bang Nga và phân tích những xu hướng phát triển trong hoạt động nghiên cứu về loại chiến thuật này trong khoa học điều tra hình sự xuất phát từ những thay đổi về tư duy cũng như các nguyên tắc pháp luật hình sự trong hệ thống pháp luật Liên bang Nga hiện đại. Trên cơ sở những phân tích trường hợp Liên bang Nga, nhóm tác giả đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo tranh tụng trong xét xử và đổi mới hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay.


Vai trò và những đóng góp của ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đối với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu

Bài viết bàn về vai trò và những đóng góp của ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu đối với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệm vụ cơ bản của IPCC cung cấp cho thế giới với một quan điểm khoa học rõ ràng về tình trạng nhận thức về biến đổi khí hậu và những tác động tiềm năng mang tính chất môi trường, kinh tế và xã hội của vấn đề biến đổi khí hậu.


Thực hiện pháp luật nhìn từ phương diện hành vi hợp pháp và tính tích cực pháp luật của công dân

Bài viết tập trung phân tích hành vi hợp pháp và tính tích cực pháp luật của công dân, mối tương quan giữa hành vi hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật. Tác giả đề cập các yếu tố tác động đến hành vi hợp pháp và tính tích cực pháp luật của công dân cùng những điều kiện bảo đảm việc thực hiện chúng trên thực tế.


Thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Bài viết luận giải một số vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất kiến nghị bảo đảm thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
  • 02/07/2013
  • 86.649
  • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu