Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Luật học (5.797)

Quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ở Việt Nam

Bài viết chỉ ra những bất cập trong các quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ở Việt Nam hiện hành và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định này.


Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam

Bài viết tập trung vào giới thiệu và phân tích các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Anh và so sánh với hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam; từ đó rút ra các nhận định mang tính gợi mở để góp phần hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.


Chế định dẫn độ trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bài viết này tập trung phân tích làm rõ nhu cầu cơ sở căn cứ của việc sửa đổi bổ sung các quy định về dẫn độ của BLTTHS 2003 thông qua đó khẳng định sự cần thiết có BLTTHS mới thay thế khắc phục những hạn chế của pháp luật về vấn đề này. Trên cơ sở đó luận giải những nội dung sửa đổi bổ sung của BLTTHS 2015 về dẫn độ đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn dẫn độ trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.


Hoàn thiện chế định lớn về tội phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành

Bài viết phân tích thực trạng và chỉ ra những nhược điểm cơ bản của chế định lớn về tội phạm trong Phần chung pháp luật hình sự hiện hành (tức BLHS năm 2015) (gồm 12 điều từ Điều 8 đến Điều 19), đồng thời trên cơ sở đó đưa ra đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện PLHS Việt Nam trong tương lai với một mô hình lập pháp gồm: Giữ nguyên 03 điều (13, 18-19); Chuyển 01 Điều (13 BLHS năm 2015) sang Chương mới độc lập về TNHS (cần phải được bổ sung vào BLHS trong tương lai) cho phù hợp và; Bổ sung thêm 11 điều mới hoàn toàn để hoàn thiện tốt và đầy đủ hơn các quy phạm của nó.


Góp phần nhận thức lại về trách nhiệm pháp lý dưới góc độ lý luận

Trong khoa học pháp lý Việt Nam hiện nay, trách nhiệm pháp lý được tiếp cận theo nghĩa tiêu cực, gắn liền với vi phạm pháp luật. Cách tiếp cận trách nhiệm pháp lý theo nghĩa hẹp này tạo ra những hạn chế trong việc tiếp cận kiến thức chuyên ngành của người học. Bài viết phân tích những hạn chế của cách tiếp cận truyền thống và đề xuất một cách tiếp cận mới về trách nhiệm pháp lý.


Giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến: Những vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam

Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến và những thách thức pháp lý đặt ra cho Việt Nam để phát triển phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến.


Các mô hình pháp luật tiêu biểu về bắt giữ tàu biển trên thế giới

Bài viết nghiên cứu một số mô hình pháp luật tiêu biểu của nước ngoài về bắt giữ tàu biển. Trong phần đầu bài viết phân biệt sự khác biệt có tính nền tảng giữa bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối vật tại những nước theo truyền thống thông luật và bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối nhân tại những nước theo truyền thống dân luật.


Những giá trị nổi bật về quyền con người của hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa phát triển trong Hiến pháp năm 2013

Bài viết phân tích những quy định của Hiến pháp 1946 về quyền công dân và sự kế thừa phát triển trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Có thể khẳng định trong lịch sử lập hiến ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay đỉnh cao của tinh thần tôn trọng đề cao quyền con người vẫn là bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.


Hình phạt tù trong pháp luật hình sự Cộng hòa Pháp và vấn đề tiếp thu hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các quy định pháp luật thực định về hình phạt tù của Cộng hòa Pháp. Trên cơ sở đó đưa ra các kinh nghiệm quý báu và hợp lý trong xây dựng và áp dụng pháp luật về hình phạt tù của Cộng hòa Pháp góp phần vào hoàn thiện pháp luật về hình phạt tù trong pháp luật hình sự của Việt Nam.


Nghiên cứu các luận điểm từ lý luận về lập pháp hình sự trong nhà nước pháp quyền

Bài viết phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến sự nhận thức khoa học về PHS trong PQ thông qua một loạt phạm trù trong lĩnh vực này như: Sự phân chia các loại văn bản pháp luật hình sự; Cấp độ điều chỉnh của một văn bản PHS; Khái niệm bản chất và nội hàm của một văn bản PHS tốt; Khái niệm và hệ thống các nguyên tắc của PHS.


Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Bài viết trình bày về hệ thống các quyền tự nhiên của con người như: quyền được sống, quyền được tự do và quyền được sở hữu vẫn là những quyền cơ bản, đặt tiền đề cho việc sinh ra các quyền tự do ngôn luận, quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền bí mật thư tín, bí mật đời tư... Quyền bí mật thư tín được sinh ra từ bất khả xâm phạm nhà cửa nơi cư trú.


Ảnh hưởng của khoa học pháp lý thế giới đối với việc xây dựng khái niệm vi phạm hợp đồng trong luật tư Việt Nam

Bài viết này sẽ xem xét các cách tiếp cận chính trên thế giới cũng như nội hàm của chúng để từ đó làm sáng tỏ việc sử dụng thuật ngữ chỉ đến hành vi không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng trong luật hợp đồng Việt Nam.


Chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc ở biển Đông và giải pháp cho Việt Nam

Bài viết trình bày tổng quan về chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” này từ sự hình thành cho đến những nội dung cơ bản của chính sách. Từ đó đề xuất các giải pháp cho Việt Nam để thực hiện hợp tác cùng phát triển (tiến hành khai thác chung) tại Biển Đông nhưng vẫn giữ vững chủ quyền của Việt Nam và các bên tranh chấp khác. Việt Nam sẽ chỉ tiến hành khai thác chung trên cơ sở Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng và Trường cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982.


Bàn thêm về khái niệm “Nguồn pháp luật”

Bài viết trình bày về khái niệm “Nguồn pháp luật” - Là một khái niệm pháp lý cơ bản phức tạp có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng nên “nguồn pháp luật” đã được nhiều nhà khoa học pháp lý trên thế giới và Việt Nam quan tâm nghiên cứu và họ đã đạt được những thành tựu quan trọng.


Quy định về tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước - Bất cập và phương hướng hoàn thiện

Bài viết trình bày về quy định tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước. Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được quy định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công.


Giá trị và tác động của Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Luật biển năm 1982 về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc

Bài viết trình bày tổng quan những nội dung chính của Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước Luật biển năm 1982 về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc – một phán quyết được đánh giá là sẽ tạo ra bước ngoặt lịch sử cho vấn đề tranh chấp Biển Đông; phân tích ý nghĩa, giá trị pháp lý và hiệu lực ràng buộc của Phán quyết này, dự báo hành động tiếp theo của Trung Quốc và cách thức buộc quốc gia này tuân thủ Phán quyết.


Suy ngẫm về định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai

Bài viết bàn về những nội dung liên quan đến định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai như: Khái niệm và nội hàm của định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai; những nguyên tắc và cơ sở khoa học - thực tiễn của định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai; Lịch sử khoa học về mô hình lập pháp của những kiến giải lập pháp cụ thể theo định hướng tiếp tục hoàn Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai; và vấn đề tiếp thu, lĩnh hội của nhà làm luật đối với những kiến giải lập pháp cụ thể trong các công trình khoa học của tác giả.


Những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình và vấn đề tiếp tục hoàn thiện

Bài viết giới thiệu những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; phân tích và đề xuất một số ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Việt Nam và phương án sử dụng Tòa trọng tài theo phụ lục VII Công ước luật biển 1982 trước những yêu sách của Trung Quốc tại biển Đông

Bài viết đề xuất phương án cho Việt Nam nhằm đưa các yêu sách trái pháp luật quốc tế của Trung Quốc ra trước Tòa trọng tài quốc tế về luật biển, góp phần vào việc giải quyết các tranh chấp, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển, đảo của Việt Nam tại biển Đông hiện nay.


Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật pháp quốc tế

Bài viết gồm có hai nội dung chính: Nguyên tắc chiếm hữu thực sự và việc áp dụng trong thực tiễn pháp lý quốc tế; Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm ở Việt Nam

Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một nội dung nghiên cứu phức tạp của Tội phạm học và là hướng nghiên cứu mới của Tội phạm học Việt Nam. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm suy cho cùng cũng chính là để phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung làm sáng tỏ chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên cơ sở lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm.


Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình

Bài viết bàn về Nhà nước pháp quyền. Xây dựng nhà nước pháp quyền là con đường phát triển tất yếu của đất nước ta, phù hợp với xu thế tất yếu chung của thời đại, không chỉ là nguyện vọng mà đã và đang trở thành nhu cầu hiện thực và khả năng hiện thực. Thế nhưng, muốn xây dựng nhà nước pháp quyền, trước hết cần nhận biết những tiêu chí mà nó hướng tới.


Bàn về tội loạn luân và các trường hợp phạm tội có tính chất loạn luân trong luật hình sự Việt Nam

Bằng việc phân tích các đặc điểm pháp lý của tội loạn luân trong luật hình sự Việt Nam và vấn đề trách nhiệm hình sự đối với từng trường hợp phạm tội có yếu tố loạn luân, bài viết đã chỉ ra một số bất cập trong pháp luật hình sự và đề xuất một vài kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với các tội phạm này bằng pháp luật hình sự.


Xử lý nợ xấu của Ngân hàng chính sách xã hội - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Bài viết tập trung vào đánh giá thực trạng hoạt động xử lý nợ xấu tại ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và tìm hiểu những vướng mắc đặt ra trong quá trình xử lý nợ xấu, trên cơ sở đó nêu ra các giải pháp khắc phục cần thiết để đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH.


Chức năng giám sát của hội đồng địa phương

Mặc dù không được quy định cụ thể trong Hiến pháp và luật, nhưng giống như Quốc Hội / Nghị viện, Hội đồng địa phương ngày càng cố gắng thực thi tốt chức năng giám sát bên cạnh chức năng quyết định. Thực hiện tốt chức năng này với những công cụ, hình thức đa dạng khác nhau có tác dụng tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện của địa phương.


Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của phụ nữ trên cơ sở tiếp thu pháp luật quốc tế

Bài viết bàn về quyền của phụ nữ cần được bảo vệ. Là một trong các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, phụ nữ được bảo hộ đặc biệt bởi pháp luật quốc tế về quyền con người. Những nội dung và yêu cầu của chế độ bảo hộ đó là căn cứ mà tác giả sử dụng để đánh giá và kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền phụ nữ trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành.


Nguồn gốc và sự phát triển của nguyên tắc quản trị tốt

Nguyên tắc quản trị tốt được khởi xướng đời nhằm đáp ứng những cải cách sâu rộng trong xây dựng chính sách công và điều hành quốc gia, đánh dấu sự chuyển đổi từ cách quản lý mang tính điều hành, chỉ đạo truyền thống sang phương thức quản trị mềm dẻo, bớt nặng nề, khuyến khích sự tham gia và mang tính lan tỏa, từ mối quan hệ chiều dọc - áp đặt sang chiều ngang, từ quản lý sang đối tác hành động. Sự hình thành và phổ biến của nguyên tắc quản trị tốt cũng phản ánh những biến đổi sâu rộng của nhà nước đương đại dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.


Chính sách pháp luật biển của Trung Quốc từ góc nhìn của luật quốc tế hiện đại

Bài viết trình bày tổng quan về chính sách và pháp luật biển của Trung Quốc từ góc nhìn của pháp luật quốc tế hiện đại. Qua đó bài viết tập trung đánh giá chính sách và pháp luật biển của quốc gia này trong khuôn khổ các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế. Từ đó bài viết đưa ra kết luận rằng: Chính sách pháp luật về biển của Trung Quốc trong gần bảy thập kỷ qua đều thể hiện rất rõ tham vọng mở rộng kiểm soát trên các vùng biển của nước này.


Thuyết tư pháp tích cực: Khái niệm, biểu hiện và những điều tranh cãi

Bài viết cung cấp những tri thức khoa học xoay quanh Thuyết Tư pháp tích cực trên những phương diện: khái niệm, biểu hiện và những điều gây tranh cãi. Qua đó, tác giả lý giải bối cảnh ra đời của Thuyết Tư pháp tích cực và những gợi mở của quan niệm này đối với khoa học pháp lý.


Xây dựng một xã hội hài hòa - mục đích của việc bảo vệ chế độ nhà nước hay bảo vệ quyền con người

Bài viết trình bày về việc xây dựng một xã hội hài hòa. Ở phương Đông đề cập đến việc xây dựng một xã hội hài hòa với mục đích nhằm bảo vệ chế độ nói chung thể hiện qua các đức tính của người quân tử ở phương Tây việc xây dựng một xã hội hài hòa được biểu hiện cụ thể hơn là các quyền của con người và cơ cấu tổ chức nhà nước.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.372
  • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
  • 26/02/2011
  • 12.485
  • 768

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu