Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (5.787)

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 5 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Chương 1 giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, nội dung cơ bản của pháp luật bầu cử nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 trình bày về "khái quát về bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về bộ máy nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, kỳ họp quốc hội, đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước


Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn nhận diện được các quan hệ do luật hành chính điều chỉnh, xác định được các phương pháp điều chỉnh của ngành luật hành chính, phân biệt được LHC với các ngành luật khác, phân biệt ngành luật hành chính với khoa học luật hành chính và môn học luật hành chính.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 trình bày về "Chính phủ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động,...


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngành luật hiến pháp việt nam, lý luận về hiến pháp, lịch sử lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 3 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 2013,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn của luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 5 - ĐH Luật

Mục đích của Bài giảng Luật hành chính Bài 5 giúp các bạn hiểu và phân biệt được ba khái niệm: cán bộ, công chức và viên chức, nắm được quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức, biết đánh giá và vận dụng pháp luật về CB, CC, VC để giải quyết các tình huống thực tiễn.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 8 - ĐH Luật

Mục đích của bài giảng giúp các bạn hiểu và phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm, xác định được các hình thức, biện pháp trách nhiệm hành chính, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, xác định được trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí pháp lý của chủ tịch nước, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chế độ chính trị, các hình thức thực hiện quyền lực nhà nước, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 giúp người học hiểu về "Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các nguyên tác tổ chức và hoạt động,....


Bài giảng Luật hành chính: Bài 4 - ĐH Luật

Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và phân biệt được với CQNN khác, nắm rõ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế hành chính, các biện pháp cưỡng chế hành chính cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật phòng vệ thương mại ở Việt Nam

Bài viết phân tích thực trạng thi hành pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thi hành pháp luật về phòng vệ thương mại ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam trong thời gian tới.


Sự cần thiết ban hành pháp luật về “Hợp đồng không giờ” tại Việt Nam

Bài viết này sẽ đề cập đến yêu cầu cấp thiết để ban hành pháp luật điều chỉnh quan hệ này và những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng pháp luật về “Hợp đồng lao động không giờ”.


Khái niệm tranh chấp đất đai trong luật đất đai năm 2013

Trên cơ sở nghiên cứu khái quát tình hình thụ lý và giải quyết tranh chấp đất đai những năm gần đây, quy định pháp luật qua các thời kỳ cũng như quan điểm của nhiều nhà khoa học về khái niệm tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất… tác giả đưa ra quan điểm cá nhân về các khái niệm này.


Bài tiểu luận Luật lao động: Đề tài lao động là người giúp việc gia đình

Nội dung bài tiểu luận gồm 2 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của lao động là người giúp việc gia đình trong pháp luật Việt Nam và chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động là người giúp việc gia đình và định hướng hoàn thiện. Mời các bạn tham khảo!


Sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam

Cuốn sổ tay này nhằm hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự tại Việt Nam đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu của cam kết quốc tế và tố tụng trong nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong quan hệ dân sự, thương mại nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ dân sự thương mại và hội nhập quốc tế.


Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luật kinh tế)

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật kinh doanh (Luật kinh tế) được biên soạn nhằm mục đích làm phong phú nguồn tài liệu học tập và đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên. Nội dung tài liệu cập nhật các quy định pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường. Qua đó trang bị cho người học kiến thức pháp luật kinh tế, giúp họ hiểu biết cơ bản về luật kinh doanh và vai trò của luật kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Hy vọng tập tài liệu này giúp các bạn sinh viên đạt kết quả tốt hơn trong quá trình tự học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề lý luận về quyền im lặng trong tố tụng hình sự

Quyền im lặng là quyền cơ bản của con người trong tố tụng hình sự và một trong những biện pháp quan trọng bảo vệ quyền con người. Quyền im lặng đã được quy định từ rất lâu trong Bộ luật tố tụng hình sự của nhiều nước và tỏ ra có hiệu quả trong việc đảm bảo quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong hoạt động tố tụng hình sự.


Quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Bài viết Quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 trình bày bộ luật dân sự năm 2015 kế thừa Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 1995, tiếp tục quy định về trường hợp “hạn chế năng lực hành vi dân sự”. Tuy nhiên, nội dung quy định lại hầu như không thay đổi dù còn nhiều vấn đề bất cập,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014

Bài viết Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 trình bày bài viết không tìm hiểu các quy định về chủ thể góp vốn đối các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và các doanh nghiệp nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014

Bài viết Những vấn đề lý luận về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 trình bày các quy định pháp luật, cụ thể là quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em

Bài viết Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em trình bày bạo lực trẻ em đang là vấn nạn cần được toàn xã hội quan tâm. Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là sự nghiệp lớn của các quốc gia, là trách nhiệm của gia đình và của cả cộng đồng. Hiện nay, tình trạng bạo lực trẻ em không những không có xu hướng thuyên giảm mà ngày càng gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển

Bài viết Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển trình bày giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tạo ra những bước chuyển biến mang tính đột phá trong hoạt động của Khoa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu