Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Lĩnh vực khác (4.432)

Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.


Quyết định số 1688/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1688/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc dự án “xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017.


Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của bộ trưởng và các thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ. Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 4) cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Quyết định số 2888/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2888/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 9) cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.


Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.


Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;


Thông tư số 48/2015/TT-BLDTBXH

Thông tư số 48/2015/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người.


Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1082/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1082/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016.


Quyết định số 2515/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2515/QĐ-BKHCN Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 6) cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Quyết định số 3250/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3250/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp. Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;...


Quyết định số 2143/QĐ-BTP

Quyết định số 2143/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014 - 2016).


Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp ngày 21 tháng 11 năm 2007;...


Quyết định số 1972/QĐ-BTP

Quyết định số 1972/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của bộ tư pháp. Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Quyết định số 498/QĐ-BTP

Quyết định số 498/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.


Thông tư 19/2015/TT-BTP

Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định việc kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.


Thông tư số 20/2015/TT-BTP

Thông tư số 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị đinh số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


Thông tư số 09/2015/TT-BTP

Thông tư số 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc tổng cục thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự.


Thông tư số 06/2015/TT-BTP

Thông tư số 06/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Quyết định số 1301/QĐ-BTP

Quyết định số 1301/QĐ-BTP Điều chỉnh danh mục văn bản, đề án kèm theo quyết định số 281/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của bộ tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017.


Thông tư số 07/2017/TT-BTP

Thông tư số 07/2017/TT-BTP Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Thông tư số 06/2017/TT-BTP

Thông tư số 06/2017/TT-BTP Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.


Quyết định số 565/QĐ­-BTP

Quyết định số 565/QĐ­-BTP ban hành quy chế mẫu phối hợp đưa học sinh của các trường trung cấp luật thuộc bộ tư pháp đi thực tập tại các phòng tư pháp, chi cục thi hành án dân sự và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA- BTC-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA- BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;


Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Căn cứ Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015


Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLDTBXH

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLDTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết.


Quyết định số 2285/QĐ-BTP

Quyết định số 2285/QĐ-BTP ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016.


Quyết định số 635/QĐ-BTP

Quyết định số 635/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016. Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
  • 13/07/2011
  • 69.263
  • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lệnh số: 11/2015/L-CTN
  • 28/08/2015
  • 76.879
  • 494
Quyết định số 6868/QĐ-BCT
  • 28/01/2011
  • 16.189
  • 996

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu