Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Lĩnh vực khác (4.432)

Quyết định 1348/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1348/QĐ-BKHCN ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.


Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN phê quyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, ủy quyền cho địa phương quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2018.


Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.


Quyết định số 2703/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2703/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018.


Quyết định số 2944/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2944/QĐ-BKHCN Việc công bố tiểu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;...


Quyết định số 3196/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3196/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...


Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.


Quyết định số 450/QĐ-BKHCN

Quyết định số 450/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương.


Quyết định số 662/QĐ-BKHCN

Quyết định số 662/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.


Nghị định số 213/2013/NĐ-­CP

Nghị định số 213/2013/NĐ-­CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;...


Thông tư số 20/2017/TT-BLDTBXH

Thông tư số 20/2017/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.


Quyết định số 1134/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1134/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.


Quyết định số 1187/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1187/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.


Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ kh&cn đặt hàng thuộc dự án “thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017


Quyết định số 1910/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1910/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015.


Quyết định số 2514/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2514/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 5) cho các đơn vị trực thuộc Bộ.


Quyết định số 2694/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2694/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 6).


Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...


Quyết định số 3975/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3975/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới. Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;...


Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.


Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng. Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;...


Thông tư số 49/2015/TT-BLDTBXH

Thông tư số 49/2015/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.


Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn. Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 903/QĐ-BKHCN

Quyết định số 903/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Quyết định số 904/QĐ-BKHCN

Quyết định số 904/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2017.


Thông tư số 48/2016/TT-BLDTBXH

Thông tư số 48/2016/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Thông tư 50/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số: 38/2015/NĐ-CP
 • 13/10/2016
 • 14.724
 • 903
Quyết định số: 1481/QĐ-BTP
 • 21/10/2015
 • 69.667
 • 869
Quyết định số 430/QĐ-TTg
 • 29/05/2012
 • 12.118
 • 365
Quyết định số 1839/QĐ-UBND
 • 09/11/2017
 • 91.698
 • 990

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu