Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 145 - Lĩnh vực khác (4.432)

Quyết Định Số: 34/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luật về kinh tế

Tài liệu tham khảo về luật kinh tế


Thông tư liên tịch Số 125/2009/TTLT-BTCBCT của Bộ tài chính - Bộ công thương

Thông tư liên tịch Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công


Quyết định số 127/2000-QĐ-BNN-KL của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp

Quyết định về cấp dự báo, báo động, và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng


Nghị định Số: 17/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về bán đấu giá tài sản


Luật số: 29/2009/QH12

LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG


LUẬT 65/2006/QH11

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10


Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành chương trình phát biểu du lich tỉnh Quảng Bình thời kì 2006-2010


Quyết định số: 419/2008/QĐ-BKH

Quyết định ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.


PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2003

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 1998; Pháp lệnh này quy định về cán bộ, công chức....


Số 1559 EVN/KTAT

Cùng tham khảo quyết định Số 1559 EVN/KTAT về việc ban hành bản quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện.


Báo cáo Số: 14/BC-BTP

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2004/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VỮNG MẠNH


Nghị Quyết Số: 63/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA


Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA CÁC TÀU ĐÁNH BẮT HẢI SẢN TRÊN BIỂN VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Quyết định Số: 11/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Thông báo Số: 28/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG VỀ VIỆC CHỈNH LÝ, HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)


Thông tư Số: 40/2009/TT-BCT

QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định Số: 08/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Quyết định Số: 32/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2010 TRỞ VỀ TRƯỚC VÀ PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO, TRÌNH BAN HÀNH. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Quyết định số: 176/QĐ-TTg

Quyết định số: 176/QĐ-TTg quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 thủ tướng chính phủ.


Quyết định Số: 395/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP


Thông tư Số: 72/2009/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA


Quyết định Số: 287/2010/QĐ-UBND

BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2012 VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN


Thông báo Số: 335/TB-VPCP

THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY


Luật số: 15/2008/QH12

LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN


Quy định Phòng cháy chữa cháy

Tài liệu tham khảo về quy định Phòng cháy chữa cháy


Thông tư số 120/2002/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.


Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 12/2007/ttlt-btc-btm-bca', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số 16 /2007/QĐ-BCN

QUY TRÌNH Thao tác hệ thống điện quốc gia (Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2007/QĐ-BCN ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số: 72/2007/NĐ-CP
 • 14/05/2016
 • 70.446
 • 938
Thông báo số 284/TB-VPCP
 • 13/12/2011
 • 25.746
 • 673
Quyết định 1348/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 95.869
 • 399
Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT
 • 23/10/2012
 • 81.131
 • 614
Quyêt định số 01/2011/QĐ-UBND
 • 30/05/2011
 • 74.682
 • 969

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu