Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Kỹ thuật lập trình (36.371)

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung chương 9 - Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns) bao gồm: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu adapter, mẫu composite, mẫu proxy, mẫu decorator, mẫu facade, mẫu flyweight. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 3: Interface & Class trong C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 4: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giáo trình Tối ưu hóa - Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin

Giáo trình gồm các chương chính: Bài toán tối ưu tổng quát và ứng dụng, phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán đối ngẫu và một số ứng dụng, quy hoạch nguyên, một số phương pháp quy hoạch phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Vận trù học - Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin

Giáo trình gồm các chương chính: Một số mô hình và phương pháp tối ưu, các mô hình mạng, giới thiệu lí thuyết mô phỏng và mô hình hàng chờ, phân tích markov và ứng dụng, một số mô hình ra quyết định và ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Danh sách liên kết - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Trò chơi Snake, kỹ thuật mảng 2 chiều, bắt phím với SDL_PollEvent, xử lý hiện tượng rớt phím, thêm, chèn, xóa trên danh sách hiệu quả.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Lớp - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đóng gói mô-đun Guesser, đánh giá SimpleAI (assessment), máy chơi với máy, đóng gói mô-đun Assessment, hàm khởi tạo, danh sách khởi tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm khởi tạo, hàm hủy & các công cụ khác - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm khởi tạo, hàm hủy & các công cụ khác cung cấp cho người học các kiến thức về hàm khởi tạo, hàm hủy, một số công cụ khác, giới thiệu lớp vector. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Nạp chồng toán tử hàm bạn & tham chiếu - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Nạp chồng toán tử hàm bạn & tham chiếu trình bày các khái niệm cơ bản về nạp chồng toán tử, từ khóa friend & đổi kiểu tự động, tham chiếu & các toán tử nạp chồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Các cấu trúc điều khiển - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Các cấu trúc điều khiển cung cấp cho người học các kiến thức về biểu thức logic, các cấu trúc lựa chọn, các cấu trúc lặp, chuyển điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu cơ bản, phép toán, biến số, hằng số, hàm số toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Đoán số (guess it), chuyển hóa vấn đề thành chương trình, kỹ thuật sinh số ngẫu nhiên, kỹ thuật vòng lặp, điều kiện vòng lặp, kỹ thuật mô-đun hóa chương trình bằng hàm.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Giới thiệu lập trình C ++ - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Giới thiệu lập trình C ++" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chương trình và lập trình, cấu trúc một chương trình, biên soạn, biên dịch chương trình, chạy chương trình, sửa và gỡ lỗi chương trình, môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm cung cấp cho người học các kiến thức về hàm định nghĩa sẵn (hàm trả về giá trị, hàm không trả về giá trị), hàm tự định nghĩa (định nghĩa, khai báo, gọi; chồng hàm, hàm đệ quy), phạm vi hoạt động (biến cục bộ, hằng & biến toàn cục). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Một số vấn đề khác - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Một số vấn đề khác cung cấp cho người học các kiến thức về các chỉ thị tiền xử lý, xử lý ngoại lệ & bắt lỗi, mẫu template & thư viện STL, lập trình trên nhiều files. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, kiến thức cơ bản về C++,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Các tính chất của lớp (đa hình – hàm ảo) - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Các tính chất của lớp (đa hình – hàm ảo) cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hàm ảo (Liên kết muộn/động, cài đặt hàm ảo, sử dụng hàm ảo, lớp trừu tượng & Hàm ảo thuần), con trỏ & hàm ảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Hàm – Cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Hàm – Cơ bản" trình bày các khái niệm chung, định nghĩa hàm, sử dụng hàm, truyền tham số, phạm vi biến. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lựa chọn - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lựa chọn do TS. Lê Nguyên Khôi biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về biểu thức lô-gic, luồng điều khiển, cấu trúc lựa chọn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Mảng & xâu ký tự - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Mảng & xâu ký tự cung cấp cho người học các kiến thức về khai báo & khởi tạo, vòng lặp & mảng, chèn / xóa/sắp xếp/tìm kiếm, mảng & hàm, mảng đa chiều, xâu ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Xâu ký tự cstring, lớp string. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Thông tin môn học - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Giới thiệu lập trình: Thông tin môn học do TS. Lê Nguyên Khôi biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc mảng - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Cấu trúc mảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, truyền mảng vào hàm, lập trình với mảng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Con trỏ - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Con trỏ cung cấp cho người học các kiến thức về biến kiểu con trỏ, toán tử con trỏ, quản lý bộ nhớ, khai báo & sử dụng, các phép toán với con trỏ, con trỏ tới hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Vào ra dữ liệu - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Vào ra dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức về luồng nhập/xuất, công cụ cho luồng nhập/xuất, tệp truy cập ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Thao tác với tệp - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Thao tác với tệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập liệu từ tệp văn bản, xử lý lỗi với tệp, kỹ thuật giới thiệu các thư viện, kỹ thuật xử lý lỗi đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Đồ hoạ với SDL - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Đồ hoạ với SDL" cung cấp cho người học các kiến thức: Thư viện SDL, xây dựng API vẽ, vẽ hình bằng bút vẽ, vẽ hình fractal. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lặp - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Cấu trúc lặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc điều khiển – lặp, cấu trúc lặp giới hạn, cấu trúc lặp giới hạn for, cấu trúc lặp không giới hạn, cấu trúc lặp không giới hạn while,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Giới thiệu - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chương trình và lập trình, cấu trúc một chương trình, biên soạn, biên dịch chương trình, chạy chương trình, sửa và gỡ lỗi chương trình, môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Reacting to Multiple Conditions
  • 08/08/2010
  • 85.645
  • 126
Cracker Handbook 1.0 part 275
  • 18/10/2010
  • 23.830
  • 177
TCSH
  • 11/11/2009
  • 53.760
  • 482

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu