Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Kỹ thuật lập trình (36.371)

Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

 • 5/5 (1)

Nội dung chương 4 bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp, định nghĩa đối tượng đại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về giao diện cá nhân hóa, xây dựng User control & ứng dụng, xây dựng Inherited control & ứng dụng, xây dựng Owner-drawn control & ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 14 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát vềnhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 5: Các mẫu kiến trúc phần mềm phổ dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc tả phần mềm, đặc tả kiến trúc phần mềm, các mẫu kiến trúc phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về phát triển phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính & phần mềm, đời sống phần mềm, các mục tiêu của việc phát triển phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 5 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 5 giúp người học hiểu về "Mảng và xâu ký tự". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 1 chiều,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 6 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 6 - "Kiểu cấu trúc và vào ra file", sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Kiểu dữ liệu cấu trúc, khai báo và sử dụng cấu trúc, mảng cấu trúc và con trỏ cấu trúc, file trong ngôn ngữ C, các hàm vào ra file cơ bản.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 3 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 3 trình bày về "Các cấu trúc điều khiển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 4 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàm và chương trình con", cụ thể như: Khái niệm và Cú pháp, định nghĩa hàm, tham số và lời gọi hàm, đệ quy,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 7 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 7 "Thuật toán quy hoạch động và áp dụng" cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các bài toán con chung lồng nhau và giải thuật quy hoạch động, giải thuật quy hoạch động giải bài toán cái túi, giải thuật quy hoạch động giải bài toán dãy con lớn nhất, giải thuật quy hoạch động giải bài toán dãy con chung dài nhất,...


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 0 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Bài giảng Tin học cơ sở 2 Chương 0 nhằm giới thiệu đến các bạn đọc nội dung của bài giảng, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung chính của môn Tin học cơ sở 2.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 2 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

 • 5/5 (1)

Bài giảng Tin học cơ sở 2 do ThS. Nguyễn Mạnh Sơn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Các kiểu dữ liệu cơ sở, Biến, Hằng, Câu lệnh & Biểu thức, các lệnh nhập xuất, một số ví dụ minh họa.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 1 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 1 do ThS. Nguyễn Mạnh Sơn biên soạn gồm có 2 phần chính như: Thuật toán và chương trình; Giới thiệu ngôn ngữ C giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản, các bước xây dựng chương trình, biểu diễn thuật toán, cài đặt thuật toán bằng NNLT.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 2: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm, cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng, đối tượng, thuộc tính, tác vụ, abstract type, class,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifacts" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ mô hình UML, các phần tử cơ bản của UML; đặc tả phần mềm thông qua nhiều mô hình, các lược đồ, kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 7: Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia phân tích yêu cầu, qui trình phân tích yêu cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng chương 10 - Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng bao gồm các nội dung: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu abstract factory, mẫu factory method, mẫu prototype, mẫu builder, mẫu singleton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Hiện thực hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung công việc ở bước hiện thực, các artifacts cần tạo ra trong hiện thực, các workers tham gia trong hiện thực, stub, hệ thống con, build, quy trình hiện thực. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính, các mục tiêu chính yếu của việc xây dựng phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm, qui trình phát triển phần mềm, công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 6: Nắm bắt yêu cầu phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia nắm bắt yêu cầu, qui trình nắm bắt yêu cầu phần mềm, tìm các actor và use-case,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral patterns”, mẫu chain of responsibility, mẫu template method, mẫu strategy, mẫu state, mẫu command, mẫu observer.


Bài giảng môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, quy trình hợp nhất và UML, nguyên tắc dịch OOP, phân tích hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 1: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính & phần mềm, đời sống phần mềm, các mục tiêu của việc phát triển phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 5: Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 6: Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUP" bao gồm các nội dung: Qui trình phát triển phần mềm RUP, các mô hình cần tạo trong mỗi workflow, các lược đồ cần tạo trong mỗi mô hình, xây dựng các lược đồ như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm, cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ, abstract type, alass, tính bao đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 8: Thiết kế hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ của thiết kế, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia thiết kế, qui trình thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế từng use-case, thiết kế từng class, thiết kế các hệthống con.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Java 6 Platform Revealed phần 8
 • 30/08/2011
 • 81.962
 • 130
Hàm con
 • 10/07/2012
 • 73.817
 • 505
ASP.NET 4 Unleased - p 49
 • 30/11/2010
 • 94.961
 • 478
Secure PHP Development- P111
 • 08/12/2010
 • 11.756
 • 444

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu