Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Kỹ thuật lập trình (36.326)

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 5: Dùng UML để xây dựng các artifacts" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ mô hình UML, các phần tử cơ bản của UML; đặc tả phần mềm thông qua nhiều mô hình, các lược đồ, kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 7: Phân tích yêu cầu theo hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia phân tích yêu cầu, qui trình phân tích yêu cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng chương 10 - Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng bao gồm các nội dung: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu abstract factory, mẫu factory method, mẫu prototype, mẫu builder, mẫu singleton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Hiện thực hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung công việc ở bước hiện thực, các artifacts cần tạo ra trong hiện thực, các workers tham gia trong hiện thực, stub, hệ thống con, build, quy trình hiện thực. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 3: Hiện thực mô hình hướng đối tượng trên C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính, các mục tiêu chính yếu của việc xây dựng phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm, qui trình phát triển phần mềm, công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 6: Nắm bắt yêu cầu phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ của phân tích yêu cầu chức năng, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia nắm bắt yêu cầu, qui trình nắm bắt yêu cầu phần mềm, tìm các actor và use-case,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral patterns”, mẫu chain of responsibility, mẫu template method, mẫu strategy, mẫu state, mẫu command, mẫu observer.


Bài giảng môn học Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, quy trình hợp nhất và UML, nguyên tắc dịch OOP, phân tích hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 1: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính & phần mềm, đời sống phần mềm, các mục tiêu của việc phát triển phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 5: Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 6: Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUP" bao gồm các nội dung: Qui trình phát triển phần mềm RUP, các mô hình cần tạo trong mỗi workflow, các lược đồ cần tạo trong mỗi mô hình, xây dựng các lược đồ như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm, cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ, abstract type, alass, tính bao đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 8: Thiết kế hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ của thiết kế, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia thiết kế, qui trình thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế từng use-case, thiết kế từng class, thiết kế các hệthống con.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung chương 9 - Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns) bao gồm: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu adapter, mẫu composite, mẫu proxy, mẫu decorator, mẫu facade, mẫu flyweight. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 3: Interface & Class trong C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 4: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giáo trình Tối ưu hóa - Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin

Giáo trình gồm các chương chính: Bài toán tối ưu tổng quát và ứng dụng, phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán đối ngẫu và một số ứng dụng, quy hoạch nguyên, một số phương pháp quy hoạch phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Giáo trình Vận trù học - Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin

Giáo trình gồm các chương chính: Một số mô hình và phương pháp tối ưu, các mô hình mạng, giới thiệu lí thuyết mô phỏng và mô hình hàng chờ, phân tích markov và ứng dụng, một số mô hình ra quyết định và ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Lớp - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đóng gói mô-đun Guesser, đánh giá SimpleAI (assessment), máy chơi với máy, đóng gói mô-đun Assessment, hàm khởi tạo, danh sách khởi tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Danh sách liên kết - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Trò chơi Snake, kỹ thuật mảng 2 chiều, bắt phím với SDL_PollEvent, xử lý hiện tượng rớt phím, thêm, chèn, xóa trên danh sách hiệu quả.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Nạp chồng toán tử hàm bạn & tham chiếu - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Nạp chồng toán tử hàm bạn & tham chiếu trình bày các khái niệm cơ bản về nạp chồng toán tử, từ khóa friend & đổi kiểu tự động, tham chiếu & các toán tử nạp chồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm khởi tạo, hàm hủy & các công cụ khác - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm khởi tạo, hàm hủy & các công cụ khác cung cấp cho người học các kiến thức về hàm khởi tạo, hàm hủy, một số công cụ khác, giới thiệu lớp vector. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Các cấu trúc điều khiển - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Các cấu trúc điều khiển cung cấp cho người học các kiến thức về biểu thức logic, các cấu trúc lựa chọn, các cấu trúc lặp, chuyển điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm cung cấp cho người học các kiến thức về hàm định nghĩa sẵn (hàm trả về giá trị, hàm không trả về giá trị), hàm tự định nghĩa (định nghĩa, khai báo, gọi; chồng hàm, hàm đệ quy), phạm vi hoạt động (biến cục bộ, hằng & biến toàn cục). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Giới thiệu lập trình C ++ - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Giới thiệu lập trình C ++" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chương trình và lập trình, cấu trúc một chương trình, biên soạn, biên dịch chương trình, chạy chương trình, sửa và gỡ lỗi chương trình, môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Kiểu dữ liệu cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu cơ bản, phép toán, biến số, hằng số, hàm số toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Hàm - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Đoán số (guess it), chuyển hóa vấn đề thành chương trình, kỹ thuật sinh số ngẫu nhiên, kỹ thuật vòng lặp, điều kiện vòng lặp, kỹ thuật mô-đun hóa chương trình bằng hàm.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, kiến thức cơ bản về C++,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The HKEY_LOCAL_MACHINE Key phần 2
 • 26/07/2010
 • 62.709
 • 250
Lập trình C-Bài
 • 13/02/2012
 • 94.884
 • 219
6.2.5.PostScript Fill Dialog
 • 03/08/2010
 • 27.948
 • 200
Bài 3: HTML cơ bản
 • 12/12/2013
 • 39.161
 • 893

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu