Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Kỹ thuật lập trình (36.326)

Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về interface và class tổng quát hóa, class cụ thể - Stack các số nguyên, class tổng quát hóa - Stack các phần tử kiểu T, ràng buộc về tham số kiểu hình thức, sử dụng class tổng quát hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng bao gồm các nội dung: Cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ; abstract type; tính bao đóng; tính thừa kế & cơ chế 'override', tính bao gộp; thông điệp, tính đa xạ và kiểm tra kiểu; tính tổng quát hóa, class. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung của bài giảng gồm: Tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#, tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC#, Extended Backus-Naur Form (EBNF) notation, cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name), cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung bài giảng "Các kiến thức cơ bản về lập trình C# đã học" bao gồm: Cấu trúc của 1 ứng dụng C# nhỏ, kiểu dữ liệu định sẵn, kiểu liệt kê, kiểu record, kiểu array, phân tích top-down theo hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về ₫ời sống của dữ liệu của ứng dụng VC#, các cấp độ ghi/đọc dữ liệu phổ biến, ghi/đọc chuỗi byte thô ra/từ file, ghi/đọc chuỗi ký tự ra/từ file, ghi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file nhị phân, hi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về lập trình song song, lập trình multi-process bằng class Process; lập trình multi-thread bằng class Thread, demo tính hiệu quả của multi-thread, demo vấn đề tương tranh giữa các thread đồng thời, demo việc giải quyết tương tranh giữa các thread.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế hướng đối tượng, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Decorator,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung bài giảng bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý), định nghĩa ₫ối tượng ₫ại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#, liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình; đối tượng vẽ và cơ chế vẽ nội dung; xuất chuỗi văn bản; xuất ảnh bitmap; xuất hình ₫ồ họa toán học; thí dụ viết ứng dụng vẽ đối tượng phức hợp; xây dựng đối tượng giao diện có hình dạng tùy ý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung bài giảng bao gồm: Dẫn nhập; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#; liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp; liên kết động để có đa xạ, xử lý sự kiện luôn có tính đa xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Facade, mẫu Flyweight. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State, mẫu Command, mẫu Observer. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Nội dung chương 4 bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp, định nghĩa đối tượng đại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quát về xây dựng ứng dụng bằng VS .Net, một số đối tượng giao diện thường dùng, hiệu chỉnh thuộc tính các đối tượng giao diện, sự kiện - Hàm xử lý sự kiện, qui trình điển hình viết 1 ứng dụng bằng VC#,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về truy xuất database, truy xuất database thông qua ADO .Net; thí dụ lập trình dùng ADO .Net; databinding; thí dụ về databinding mà không viết code; thí dụ về databinding có viết code khởi tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 5: Các mẫu kiến trúc phần mềm phổ dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc tả phần mềm, đặc tả kiến trúc phần mềm, các mẫu kiến trúc phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 14 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát vềnhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về phát triển phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính & phần mềm, đời sống phần mềm, các mục tiêu của việc phát triển phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về giao diện cá nhân hóa, xây dựng User control & ứng dụng, xây dựng Inherited control & ứng dụng, xây dựng Owner-drawn control & ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 5 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 5 giúp người học hiểu về "Mảng và xâu ký tự". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 1 chiều,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 6 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 6 - "Kiểu cấu trúc và vào ra file", sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Kiểu dữ liệu cấu trúc, khai báo và sử dụng cấu trúc, mảng cấu trúc và con trỏ cấu trúc, file trong ngôn ngữ C, các hàm vào ra file cơ bản.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 3 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 3 trình bày về "Các cấu trúc điều khiển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 4 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàm và chương trình con", cụ thể như: Khái niệm và Cú pháp, định nghĩa hàm, tham số và lời gọi hàm, đệ quy,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 7 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Chương 7 "Thuật toán quy hoạch động và áp dụng" cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các bài toán con chung lồng nhau và giải thuật quy hoạch động, giải thuật quy hoạch động giải bài toán cái túi, giải thuật quy hoạch động giải bài toán dãy con lớn nhất, giải thuật quy hoạch động giải bài toán dãy con chung dài nhất,...


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 0 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Bài giảng Tin học cơ sở 2 Chương 0 nhằm giới thiệu đến các bạn đọc nội dung của bài giảng, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung chính của môn Tin học cơ sở 2.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 2 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Bài giảng Tin học cơ sở 2 do ThS. Nguyễn Mạnh Sơn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Các kiểu dữ liệu cơ sở, Biến, Hằng, Câu lệnh & Biểu thức, các lệnh nhập xuất, một số ví dụ minh họa.


Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 1 - ThS. Nguyễn Mạnh Sơn

Bài giảng Tin học cơ sở 2: Chương 1 do ThS. Nguyễn Mạnh Sơn biên soạn gồm có 2 phần chính như: Thuật toán và chương trình; Giới thiệu ngôn ngữ C giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản, các bước xây dựng chương trình, biểu diễn thuật toán, cài đặt thuật toán bằng NNLT.


Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 2: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm, cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng, đối tượng, thuộc tính, tác vụ, abstract type, class,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Hướng dẫn thực hành Access
 • 24/03/2017
 • 91.835
 • 129
Ebook Kỹ thuật sơn đồ gỗ
 • 01/08/2012
 • 52.022
 • 691
Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 84.444
 • 932

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công Nghệ Web và Ứng dụng
 • 18/02/2014
 • 56.125
 • 233
TIA Portal V11 – Exercises
 • 13/01/2016
 • 60.682
 • 266
Java Swing phần 2
 • 22/10/2011
 • 87.519
 • 347

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu