Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.281)

Áp dụng nguyên tắc 5 Why

Áp dụng nguyên tắc 5 Why giải thích nguyên nhân nhân viên trượt té gãy tay do nền xưởng trơn tại khu vực sản xuất, phân tích tại sao sự việc xảy ra, tại sao vấn đề không được phát hiện, phân tích để tìm hiểu nguyên nhân gốc của lỗi hệ thống cũng như đúc kết kinh nghiệm tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào dù nguy cơ rất nhỏ nên phả thường xuyên nêu cao ý thức an toàn lao động và quy trình an toàn lao động cận được kiểm tra hàng ngày. Mời các bạn cùng tham khảo.


TCVN 5603-1998: Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

TCVN 5603-1998 xem xét cho toàn chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu tới người tiêu dùng cuối cùng, và đưa ra những điều kiện vệ sinh cần thiết để sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho những tiêu chuẩn khác, đặc biệt đối với những quy phạm riêng cho từng ngành . Những quy phạm đặc thù và những hướng dẫn như vậy được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này và với hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn và hướng dẫn để áp dụng hệ thống HACCP.


Tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007

Tiêu chuẩn Chuỗi đánh giá hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS) quy định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để tổ chức có thể kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cải tiến việc thực hiện OH&S. Tiêu chuẩn OHSAS nhằm sử dụng cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, nó không được dùng cho các phạm vi sức khỏe và an toàn khác như chương trình an sinh người lao động, an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản môi trường.


Hướng dẫn chung về những nội dung cơ bản của điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP) áp dụng trong các cơ sở sản xuất thực phẩm

Hướng dẫn gồm các nội dung cơ bản của điều kiện thực hành sản xuất tốt, áp dụng chung cho các cơ sở sản xuất thực phẩm nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng thức phẩm từ thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến, điều kiện phục vụ và chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến, bao gói bảo quản và con người điều hành các hoạt động chế biến thực phẩm.


TCVN ISO 9000-2007

TCVN ISO 9000:2007 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng, một đối tượng của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 cũng như xác định các thuật ngữ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.


TCVN ISO 9001:2008

Mục đích của TCVN ISO 9001:2008 không nhằm dẫn đến sự đồng nhất về cấu trúc của các hệ thống quản lý chất lượng hoặc sự đồng nhất của hệ thống tài liệu. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quy định trong tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu đối với sản phẩm. Tiêu chuẩn này khuyến khích việc chấp nhận cách tiếp cận theo quá trình khi xây dựng, thực hiện và cải tiến hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thống qua việc đáp ứng yêu cầu của họ.


Bộ quy tắc ứng xử BSCI

Bộ quy tắc ứng xử BSCI là bộ các nguyên tắc và giá trị phản ánh sự tin tưởng của người tham gia BSCI và những mong đợi của họ đối với các đối tác kinh doanh. Các nguyên tắc được nêu trong Bộ quy tắc ứng xử BSCI trình bày những mục tiêu đầy tham vọng và những kỳ vọng tối thiểu mà người tham gia BSCI có được liên quan đến cách ứng xử xã hội của chuỗi cung ứng của họ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tri Tôn ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Thoại Sơn

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Thoại Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


Pháp luật về bảo đảm quyền được thông tin của công dân và việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin

Ở nước ta, Điều 69 của Hiến pháp 1992 có quy định về quyền được thông tin của công dân. Theo quy định trong Công ước về quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc - Việt Nam đã tham gia Công ước này - quyền được thông tin là quyền con người, là một phần của quyền tự do ngôn luận. Trên thế giới, nhiều nước đã có luật về quyền được thông tin từ hàng trăm năm trước1. Việt Nam, do những điều kiện khách quan và chủ quan, gần đây, chúng ta mới quan tâm đến việc xây dựng đạo luật này. Việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin là một bước tiến quan trọng để người dân thực hiện quyền hiến định của mình.


Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội)

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tìm hiểu khái niệm và chỉ ra những đặc điểm riêng của bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất so với trách nhiệm về bồi thường oan sai trong lĩnh vực pháp luật hình sự, trách nhiệm vật chất trong lĩnh vực pháp luật lao động.


Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Phân tích từ góc độ pháp luật cạnh tranh

Quy định về bồi thường thiệt hại trong pháp luật cạnh tranh của Việt Nam hiện nay giống như quy định đối với các hình thức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khác, với nguyên tắc cơ bản được sử dụng là bồi thường ngang bằng.


Thực hiện phân phối sản phẩm công bằng ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Phân phối sản phẩm công bằng vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, để đảm bảo sự công bằng trong phân phối sản phẩm thì cần phải thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Mời các bạn tham khảo!


A decision support system for farm regional planning

This paper presents a Decision Support System (DSS) for planning of farm regions in Greece. The DSS is based on the development possibilities of the agricultural sector in relation with the agricultural processing industries of the region and aims at the development of farm regions through a better utilization of available agricultural recourses and agricultural industries.


Convergence of estimated optimal inventory levels in models with probabilistic demands

The behavior of estimations of the optimal inventory level is analyzed. Two models are studied. The demands follow unknown probability distribution function. The included density functions are estimated and a plug-in rule is suggested for computing estimates of the optimal levels. Two search algorithms are proposed and compared using Monte Carlo experiments.


Long-step homogeneous interior point algorithm for the P* -nonlinear complementarity problems

A P*-Nonlinear Complementarity Problem as a generalization of the P*-Linear Complementarity Problem is considered. We show that the long-step version of the homogeneous self-dual interior-point algorithm could be used to solve such a problem.


Deterministic inventory model for items with time varying demand, weibull distribution deterioration and shortages

In this paper, an EOQ inventory model is depleted not only by time varying demand but also by Weibull distribution deterioration, in which the inventory is permitted to start with shortages and end without shortages. A theory is developed to obtain the optimal solution of the problem; it is then illustrated with the aid of several numerical examples.


An expert system for ranking companies and investments: Wood industry case

The evaluation and ranking of Greek wood companies based on actual financial data is a very complicated task and it requires expertise knowledge and skills. On the other hand a computer expert system can perform validation and evaluation in an efficient way and can substitute human experts. An expert system was designed and developed towards this direction.


An inventory model for deteriorating items with exponential declining demand and partial backlogging

This study proposes an EOQ inventory mathematical model for deteriorating items with exponentially decreasing demand. In the model, the shortages are allowed and partially backordered. The backlogging rate is variable and dependent on the waiting time for the next replenishment. Further, we show that the minimized objective cost function is jointly convex and derive the optimal solution. A numerical example is presented to illustrate the model and the sensitivity analysis is also studied.


On the single-server retrial queue

In this work, we review the stochastic decomposition for the number of customers in M/G/1 retrial queues with reliable server and server subjected to breakdowns which has been the subject of investigation in the literature. Using the decomposition property of M/G/1 retrial queues with breakdowns that holds under exponential assumption for retrial times as an approximation in the non-exponential case, we consider an approximate solution for the steady-state queue size distribution.


Applicability of an agent-based modeling concept to modeling of transportation phenomena

This paper examines the link between today's transportation problems and agent-based modeling, presents the framework of agent based modeling, notes recently used examples applied to transportation, and discusses limitations. The intent of this paper is to explore a new avenue for the direction of modeling and analysis of increasingly complex transportation systems.


Stochastic modeling of the number of trees and the number of felled trees in selection stands

This paper solves the problem of forecasting the number of trees in the selection stands predicted for harvesting in a future period, so that the present resource of the number of trees is sustained. This is achieved by stochastic modeling of the number of trees and the number of felled trees and by solving the partial differential equation.


A production inventory model with deteriorating items and shortages

A continuous production control inventory model for deteriorating items with shortages is developed. A number of structural properties of the inventory system are studied analytically. The formulae for the optimal average system cost, stock level, backlog level and production cycle time are derived when the deterioration rate is very small. Numerical examples are taken to illustrate the procedure of finding the optimal total inventory cost, stock level, backlog level and production cycle time.


Approximation results toward nearest neighbor heuristic

In this paper, we revisit the famous heuristic called nearest neighbor (N N) for the traveling salesman problem under maximization and minimization goal. We deal with variants where the edge costs belong to interval [a;ta] for a>0 and t>1, which certainly corresponds to practical cases of these problems.


Further notes on convergence of the weiszfeld algorithm

The Fermat-Weber problem is one of the most widely studied problems in classical location theory. In his previous work, Brimberg (1995) attempts to resolve a conjecture posed by Chandrasekaran and Tamir (1989) on a convergence property of the Weiszfeld algorithm, a well-known iterative procedure used to solve this problem.


Phân tích kinh tế học pháp luật đối với hành vi kỳ thị giá và đề xuất hoàn thiện Luật Cạnh tranh 2004

Kỳ thị giá là một dạng phổ biến của hành vi phân biệt đối xử trong giao dịch. Về mặt kinh tế học, hành vi kỳ thị giá không phải luôn mang lại hậu quả bất lợi cho xã hội, ngược lại, trong nhiều trường hợp chủ thể kinh doanh thực hiện hành vi kỳ thị giá vì mục tiêu chiết khấu chức năng hoặc nhằm tối đa hóa tổng thặng dư xã hội. Trên cơ sở phân tích bản chất kinh tế của hành vi kỳ thị giá, bài viết này đưa ra đề xuất hoàn thiện quy định của Luật Cạnh tranh về phân biệt đối xử trong kinh doanh.


Một số phương thức thương mại hóa và chuyển giao sản phẩm KH&CN của các trường đại học trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam

Bài báo trình bày một số phương thức cơ bản để TMH&CG sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) của các trường đại học trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp mang tính gợi ý về phát triển mô hình TMH&CG phù hợp với điều kiện Việt Nam.


Impact of defective items on (Q,r,L) inventory model involving controllable setup cost

In a recent paper, Ouyang et al. proposed a (Q,r,L) inventory model,with defective items in an arrival lot. The purpose of this study is to generalize Ouyang et al.’s model by allowing setup cost (A) as a decision variable in conjunction withorder quantity (Q), reorder point (r) and lead time (L). In this study, we first assumethat the lead time demand follows a normal distribution, and then relax this assumption by only assuming that the first two moments of the lead time demand are given. For each case, an algorithm procedure of finding the optimal solution is developed.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ebook Kinh tế học: Phần 2
  • 19/05/2016
  • 87.524
  • 310
INTERNATIONAL STANDARD
  • 18/12/2010
  • 12.865
  • 250

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu