Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (43.136)

Ebook Business communication (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Business communication” has contents: Sentence fragments, comma splices, using idioms, active and passive voice, singular and plural possessives, making subjects and verbs agree, dangling modifers, parallel structure,… and other contents.


Ebook Statistics for business and economics (12/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Statistics for business and economics” has contents: Simple linear regression, multiple regression, time series analysis and forecasting, nonparametric methods, statistical methods for quality control, decision analysis on website,… and other contents.


Ebook Statistics for business and economics (12/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Statistics for business and economics” has contents: Data and statistics, introduction to probability, discrete probability distributions, continuous probability distributions, sampling and sampling distributions, interval estimation, hypothesis tests,… and other contents.


Ebook Business communication (6/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Business communication” has contents: Run-On sentences, combining sentences, delivering criticism, choosing levels of formality, being concise, improving paragraphs, improving paragraphs, using details,… and other contents.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 5 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Chương 1 giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, nội dung cơ bản của pháp luật bầu cử nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 trình bày về "khái quát về bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về bộ máy nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, kỳ họp quốc hội, đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước


Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn nhận diện được các quan hệ do luật hành chính điều chỉnh, xác định được các phương pháp điều chỉnh của ngành luật hành chính, phân biệt được LHC với các ngành luật khác, phân biệt ngành luật hành chính với khoa học luật hành chính và môn học luật hành chính.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 trình bày về "Chính phủ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động,...


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngành luật hiến pháp việt nam, lý luận về hiến pháp, lịch sử lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 3 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 2013,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn của luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 5 - ĐH Luật

Mục đích của Bài giảng Luật hành chính Bài 5 giúp các bạn hiểu và phân biệt được ba khái niệm: cán bộ, công chức và viên chức, nắm được quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức, biết đánh giá và vận dụng pháp luật về CB, CC, VC để giải quyết các tình huống thực tiễn.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 8 - ĐH Luật

Mục đích của bài giảng giúp các bạn hiểu và phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm, xác định được các hình thức, biện pháp trách nhiệm hành chính, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, xác định được trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí pháp lý của chủ tịch nước, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chế độ chính trị, các hình thức thực hiện quyền lực nhà nước, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 giúp người học hiểu về "Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các nguyên tác tổ chức và hoạt động,....


Bài giảng Luật hành chính: Bài 4 - ĐH Luật

Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu khái niệm, đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước và phân biệt được với CQNN khác, nắm rõ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cưỡng chế hành chính, các biện pháp cưỡng chế hành chính cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước ta có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân. Từ những thực tiễn sinh động đó, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”(1) của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo!


Câu hỏi và đáp án môn Khoa học quản lý

Tài liệu này trình bày các câu hỏi và đáp án liên quan đến môn Khoa học quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Mời các bạn tham khảo!


Câu hỏi và đáp án môn kinh tế vi mô

Tài liệu tham khảo về kinh tế vĩ mô, có kèm đáp án để bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu gồm 34 câu trắc nghiệm dành cho học sinh hệ cao đẳng - đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo làm bài để mở mang kiến thức.


Cơ hội và thách thức của dệt may Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Nghiên cứu phân tích tình hình thương mại ngành dệt may của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bằng việc sử dụng các chỉ số thương mại và tính toán cơ cấu xuất, nhập khẩu các nhóm sản phẩm của ngành, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: TPP là thị trường chính của hàng dệt may Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên TPP như Mỹ, Nhật Bản, Canada. Lợi thế cạnh tranh của ngành chỉ biểu hiện ở 2 nhóm sản phẩm cuối cùng (quần áo và hàng dệt may phụ trợ) trong 14 nhóm sản phẩm phân theo mã HS của ngành. Như vậy, Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu hàng dệt may trong khu vực TPP. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ được tận dụng tối đa khi mà Việt Nam đảm bảo được quy tắc xuất xứ sản phẩm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước: Nghiên cứu tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bài viết này phân tích những vấn đề đối với ngân sách xã trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Nội dung phân tích tập trung vào một số thay đổi kinh tế - xã hội nông thôn dẫn đến biến động khoản thu và nhiệm vụ chi của ngân sách xã. Bằng chứng cho những nội dung thảo luận của bài viết được thu thập từ một xã nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng.


Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa

Bài viết làm rõ đặc điểm văn hóa riêng biệt của kinh tế thị trường Việt Nam, phân tích vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng như mối quan hệ trung tâm - ngoại vi của từng thành phần kinh tế qua góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa.


Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới

Bài viết tổng quan về kinh tế thế giới, các nước và khu vực năm 2014 và những tháng đầu năm 2015; đồng thời phân tích các đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 đặt trong hành trình 30 năm đổi mới dựa trên khung phân tích chính sách.


Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015

Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 nhằm phản ánh tăng trưởng ở 3 khía cạnh (kinh tế, xã hội và môi trường). Qua đó xác định những hạn chế của tăng trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu