Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Kinh tế học (11.497)

Determinants of CEO turnover in transition economies: Vietnam as an ideal case

In this article we have review the literature on CEO turnover from prior studies in both developed countries and transition countries. Those studies provide useful concepts in understanding the determinants of CEO turnover in Vietnam.


Customer satisfaction and quality of Vietnam Airlines domestic services

The paper examines relation between quality of Vietnam Airlines domestic services and customer satisfaction by gathering opinions from 402 passengers employing Skytrax scale with some modification along with Cronbach’s alpha, EFA and multiple regression analysis.


Tiềm năng phát triển dịch vụ logistics ở tỉnh Quảng Bình

Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế [6]. Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng và lợi thế vượt trội so với các địa phương khác trong khu vực Bắc Trung Bộ.


Nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường Đại học Quảng Bình

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh (KSKD) của sinh viên khối ngành Kinh tế (KT) tại trường đại học Quảng Bình. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 160 sinh viên khối ngành Kinh tế tại trường đại học Quảng Bình. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.


Tăng trưởng kinh tế tỉnh bình định, thực hiện tăng trưởng trong điều kiện mới

Bài báo này đã phân tích tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2016 chủ yếu phụ thuộc vào vốn, đóng góp của công nghệ còn rất khiêm tốn. Nghiên cứu này cũng đề xuất bảy giải pháp tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Bình Định trong bối cảnh Cách mạng 4.0 đang diễn ra trên thế giới.


Nguồn nhân lực với cơ cấu lại nền kinh tế ở nước ta hiện nay

Bài viết phân tích làm rõ vai trò, thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!


Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Bài viết này tác giả chủ yếu phân tích thực trạng của kinh tế tư nhân, một số bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.


Vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân - kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và bài học cho tỉnh Đồng Nai

Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ vai trò của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế tư nhân; trên cơ sở đó, chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho chính quyền tỉnh Đồng Nai nhằm phát huy vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - Khóa XII và Nghị quyết X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Giải pháp nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

Trên cơ sở khái quát về kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển và phân tích thực trạng, môi trường chính sách phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong thời gian qua, bài viết tập trung đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam. Từ đó tìm ra những tồn tại và rào cản phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta. Cuối cùng, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam thời gian tới.


Thực trạng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện nay

Trong thời gian vừa qua, khu vực kinh tế tư nhân cả nước nói chung và khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Hưng Yên nói riêng đã đóng góp tích cực vào phát triển và tăng trưởng kinh tế. Kinh tế tư nhân của Hưng Yên đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Tuy nhiên khu vực kinh tế tư nhân của Hưng Yên số lượng ít, quy mô còn nhỏ, phát triển chưa đồng đều trên các lĩnh vực, gây ô nhiễm môi trường…


Đầu tư tư nhân: Động lực phát triển của nền kinh tế

Trong bài viết này, tác giả chủ yếu phân tích vai trò của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những yếu tố tác động tới việc thu hút đầu tư tư nhân ở Việt Nam.


Tác động của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế và ngưỡng đầu tư công hợp lý tác động thúc đẩy đầu tư tư nhân ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là đánh giá mức độ tác động trong ngắn hạn và dài hạn của các nguồn đầu tư, đặc biệt là đầu tư tư nhân trong nước đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, đồng thời xem xét ngưỡng đầu tư công hợp lý tác động thúc đẩy đầu tư tư nhân đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc của nghiên cứu, giai đoạn kế hoạch NC, giai đoạn thực hiện NC, xây dựng đề cương nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 5 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 5: Phương pháp trình bày báo cáo khoa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Viết nghiên cứu khoa học, trích dẫn tài liệu và tài liệu tham khảo theo quy định của VNUA,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 4 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý thông tin (số liệu), các phương pháp phân tích thông tin (số liệu), trình bày kết quả xử lý và phân tích thông tin.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 1: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những một số khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học, nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin nghiên cứu" bao gồm các nội dung: Khái niệm, mục đích thu thập thông tin, quá trình thu thập thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Business communication (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Business communication” has contents: Sentence fragments, comma splices, using idioms, active and passive voice, singular and plural possessives, making subjects and verbs agree, dangling modifers, parallel structure,… and other contents.


Ebook Statistics for business and economics (12/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Statistics for business and economics” has contents: Simple linear regression, multiple regression, time series analysis and forecasting, nonparametric methods, statistical methods for quality control, decision analysis on website,… and other contents.


Ebook Statistics for business and economics (12/E): Part 1

(BQ) Part 1 book “Statistics for business and economics” has contents: Data and statistics, introduction to probability, discrete probability distributions, continuous probability distributions, sampling and sampling distributions, interval estimation, hypothesis tests,… and other contents.


Ebook Business communication (6/E): Part 2

(BQ) Part 2 book “Business communication” has contents: Run-On sentences, combining sentences, delivering criticism, choosing levels of formality, being concise, improving paragraphs, improving paragraphs, using details,… and other contents.


Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước ta có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân. Từ những thực tiễn sinh động đó, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”(1) của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo!


Câu hỏi và đáp án môn kinh tế vi mô

  • 5/5 (1)

Tài liệu tham khảo về kinh tế vĩ mô, có kèm đáp án để bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu gồm 34 câu trắc nghiệm dành cho học sinh hệ cao đẳng - đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo làm bài để mở mang kiến thức.


Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa

Bài viết làm rõ đặc điểm văn hóa riêng biệt của kinh tế thị trường Việt Nam, phân tích vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng như mối quan hệ trung tâm - ngoại vi của từng thành phần kinh tế qua góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa.


Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới

Bài viết tổng quan về kinh tế thế giới, các nước và khu vực năm 2014 và những tháng đầu năm 2015; đồng thời phân tích các đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 đặt trong hành trình 30 năm đổi mới dựa trên khung phân tích chính sách.


Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015

Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 nhằm phản ánh tăng trưởng ở 3 khía cạnh (kinh tế, xã hội và môi trường). Qua đó xác định những hạn chế của tăng trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam.


Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2001-2015)

Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến cơ cấu ngành kinh tế là gì, quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Khánh Hòa (2001-2015) và hệ quả về kinh tế - xã hội của quá trình này.


Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp

Bài báo viết về kinh nghiệm hỗ trợ của nhà nước và quy định của doanh nghiệp nhỏ ở các nước phát triển ở giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bài viết xem xét đến các hình thức và chiến lược hỗ trợ của nhà nước và quy định của các công ty sáng tạo vừa và nhỏ ở các nước phát triển nhất thế giới.


Sổ tay thuế Việt Nam 2018

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2017. Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.


Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Asean - Thực trạng và gợi ý chính sách

Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với chỉ số lợi thế so sánh (RCA) nhằm phân tích thực trạng và làm rõ lợi thế so sánh trong xuất khẩu một số nhóm hàng hóa chính của Việt Nam sang thị trường ASEAN trong giai đoạn 2010-2016.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế vĩ mô - Chương 12
  • 18/10/2011
  • 89.520
  • 440

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu