Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Kinh tế học (11.385)

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 2 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Chi phí sản xuất và quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sản xuất với sự hình thành và vận động của giá cả, quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 4 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Lý thuyết định giá trong cấu trúc thị trường sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm, sự hình thành và vận động của giá cả trên thị trường CTHH, sự hình thành giá cả trên thị trường độc quyền bán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 6 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Phương pháp xác định mức giá trong nền kinh tế thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá, căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia, căn cứ vào cầu thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 7 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Quản lý nhà nước về giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước về giá cả, mục tiêu quản lý nhà nước về giá cả, hình thức và công cụ quản lý nhà nước về giá cả,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 3 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Cung cầu hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế cung cầu và cân bằng thị trường, cầu hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả Cung hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Hữu Nhuần

Bài giảng Kinh tế học sản xuất Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phân tích sản xuất, hàn cực biên, phân tích chi phí sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 4 - Trần Thị Thu Trang

Chương 4 giúp người học hiểu về "Kinh tế tài nguyên rừng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số đặc điểm của rừng ảnh hƣởng tới quá trình quản lý sử dụng và khai thác, mô hình sinh học và kinh tế khai thác gỗ (Tietenberg, Tom, 1988), Mô hình khai thác rừng đạt hiệu quả dựa trên khoảng thời gian khai thác và chi phí cơ hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Chương 5 "Kinh tế tài nguyên thuỷ sản" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Giới thiệu chung, mô hình khai thác thuỷ sản, cơ sở thuế tối ƣu và các công cụ kinh tế của Chính phủ quản lý tài nguyên thuỷ sản


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu chung về kinh tế tài nguyên không thể tái tạo, các vấn đề cần quan tâm trong quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên không thể tái tạo, các mô hình kinh tế cơ bản trong quản lý, khai thác và sử dụng NRR,...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Cạnh tranh không hoàn toàn

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Đặc điểm của thị trường cạnh tranh độc quyền, tối đa hóa lợi nhuận, đặc điểm của thị trường độc quyền nhóm, cân bằng trong thị trường độc quyền nhóm,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường yếu tố sản xuất, cầu về lao động, sản phẩm hiện vật biên và doanh thu biên, sản phẩm doanh thu biên và đường cầu, sản phẩm giá trị biên của vốn


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - Nguyễn Hữu Nhuần

Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích chi phí sản xuất". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.


Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Ngọc Hảo

Sau khi học xong chương 6 "Xác định sản lượng cân bằng quốc gia" này người học có thể hiểu về: Tổng cầu – Tổng cung, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giãn đơn, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 do Trần Thị Thu Trang biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và lịch sử hình thành khoa học KTTN, đối tượng, nhiệm vụ và PP cơ bản tiếp cận môn học, khái niệm TN, các vấn đề cần NC và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kinh tế tài nguyên đất và Kinh tế tài nguyên nước", cụ thể như: Đặc điểm và các vấn đề cơ bản trong quản lý khai thác tài nguyên có thể tái tạo, kinh tế đất và kinh tế nước,...


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Một số vấn đề xã hội đối với người lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Phúc lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp và cứu trợ xã hội,...


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực, một số quan niệm về yếu tố con người trong quá trình LĐSX và các mô hình quản lý NNL,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 8 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, tác hại của lạm phát đối với nền kinh tế, định nghĩa thất nghiệp, phân loại thất nghiệp, chi phí và lợi ích của thất nghiệp.


Bài giảng Kinh tế học: Chương 7 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 7 do Trương Ngọc Hảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 3.1 - Nguyễn Hữu Nhuần

Nội dung chương 3.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàm cực biên", cụ thể như: Khái niệm về hàm cực biên, các dạng hàm cực biê, hàm cực biên và Hàm trung bình, các loại mô hình hàm cực biên có tham số, ước lượng hàm cực biên, ứng dụng của hàm cực biên,...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Thặng dư của người tiêu dùng, thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất,lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lý thuyết sản xuất và chi phí

Chương 4 trình bày về "...ghi tiêu đề chương". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hàm sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn, năng suất trung bình và năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, mối quan hệ giữa năng suất biên và sản lượng,...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Sau khi học xong chương 5 này người học có thể hiểu về: Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo, phân tích doanh nghiệp trong ngắn hạn, quyết định trong điều kiện thua lỗ, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 1 - Trương Ngọc Hảo

Chương 1 trình bày về "Giới thiệu kinh tế học". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kinh tế học là gì, các vấn đề kinh tế cơ bản, kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, chi phí cơ hội, mô hình kinh tế học,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 do Trương Ngọc Hảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các lực lượng cung và cầu trên thị trường, thị trường và sự cạnh tranh, sự kết hợp của cung và cầu, độ co giãn và ứng dụng, chính sách kiểm soát giá,...


Bài giảng Kinh tế học: Chương 4 - Trương Ngọc Hảo

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường cạnh tranh và Thị trường độc quyền", cụ thể như: Sự cạnh tranh, hãng cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu của hãng độc quyền, hãng độc quyền tối đa hóa lợi nhuận, chính sách của chính phủ đối với các hãng độc quyền,...


Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 8 - Trần Thị Thu Trang

Cùng nắm kiến thức trong chương 8 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Vì sao phải đánh giá giá trị TNTN, giá trị kinh tế của TN và đặc điểm của hàng hoá công cộng, các phương pháp đánh giá tài nguyên,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 2 - Trần Thị Thu Trang

Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường lao động", cụ thể như: Khái niệm và đặc điểm thị trường lao động, cầu lao động, cung lao động, cân bằng thị trường lao động,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 4 do Trần Thị Thu Trang biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Năng suất lao động, các chỉ tiêu để tính năng suất lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động, tăng năng suất lao động, phân tích thống kê năng suất lao động.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Nhập môn Kinh tế học

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế vi mô, nội dung nghiên cứu của kinh tế vi mô, tổ chức của một nền kinh tế, quy luật lợi suất giảm dần, tổ chức của một nền kinh tế,...


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

History of Economic Analysis part 58
  • 30/10/2010
  • 46.289
  • 515

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu