Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (40.034)

Bí mật nốt ruồi trên cơ thể

Nội dung tài liệu trình bày vị trí và đặc điểm của những nốt ruồi trên cơ thể bạn. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Multiple modal features and multiple kernel learning for human daily activity recognition

These results prove our proposed methods are effective and feasible for activity recognition system in the daily environment.


Tài liệu thi Nghiệp vụ công tác Đảng - Trung cấp lý luận chính trị

Nội dung tài liệu trình bày 6 câu hỏi về Nghiệp vụ công tác Đảng và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Triển khai thực hiện các chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tài liệu trình bày tình trạng xóa đói giảm nghèo và các phương pháp triển khai thực hiện các chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu thi Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Đoàn thể - Trung cấp lý luận chính trị

Nội dung tài liệu trình bày 6 câu hỏi về Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Đoàn thể và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu thi Lịch sử Đảng - Trung cấp lý luận chính trị

Nội dung tài liệu trình bày 6 câu hỏi về Lịch sử Đảng và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu thi Triết (Có đáp án)

Nội dung tài liệu trình bày 10 câu hỏi về triết học và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí vai trò đạo đức

Tài liệu trình bày các câu hỏi và đáp án lien quan đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí vai trò đạo đức. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu!


Phương thức lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu trình bày khái niệm lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo!


Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung đạo đức

Nội dung tài liệu đưa ra các câu hỏi và phân tích các câu hỏi liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Phân tích đặc điểm, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung trình bày các câu hỏi phân tích đặc điểm, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Quan điểm của C. Mác về phân phối theo lao động và vấn đề phân phối theo lao động ở Việt Nam hiện nay

Theo C. Mác, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ đạo nhằm đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, là một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; thực hiện phân phối theo lao động nhằm thực hiện công bằng xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, cần giữ vững nguyên tắc phân phối theo lao động, đồng thời vận dụng, kết hợp với các hình thức phân phối khác nhằm thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.


Hiệu quả của chương trình can thiệp trẻ tự kỷ dựa trên sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can thiệp

Nghiên cứu này xây dựng và đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp cho trẻ tự kỷ (TTK) có sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can thiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm trên 32 trẻ từ 30 đến 72 tháng tuổi đang học tại một số trường chuyên biệt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tiếp cận từ chính sách tiền lương

Trách nhiệm xã hội (TNXH) là thuật ngữ tương đối mới không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Với sự tham gia của Việt Nam vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007, TNXH doanh nghiệp đang nhận được nhiều mối quan tâm từ các doanh nghiệp bởi đó là điều kiện cần thiết để các doanh doanh nghiệp có thể phát triển bền vững, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các đối tác trong, ngoài nước. Từ năm 2005, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


Truyện ngắn đương đại Nam Bộ từ góc nhìn phê bình sinh thái tinh thần

Trong các phương diện của nó, phê bình sinh thái tinh thần vừa lấy tư tưởng sinh thái làm trung tâm, mặt khác xem đời sống tinh thần xã hội là bối cảnh của sáng tạo văn học, thúc đẩy vườn ươm sáng tạo nghệ thuật. Bài viết tiếp cận truyện ngắn đương đại Nam Bộ từ mối tương quan giữa các yếu tố bên trong tinh thần và lý giải mối quan hệ giữa tinh thần và những yếu tố bên ngoài nó từ bình diện sinh thái.


Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương quan

Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một mô hình khuyến nghị cộng tác mới trên mạng đồng tác giả nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc xác định các mối cộng tác đã có và tăng cường quan hệ hợp tác trong tương lai. Mô hình đề xuất dựa trên ý tưởng về cải tiến hệ tư vấn trong mạng đồng tác giả với hai chỉ số cộng tác và tương quan nhằm cải tiến hiệu năng khuyến nghị.


Truyện kể dân gian ven hồ Tây

Bài viết khảo sát truyện kể dân gian vùng ven Hồ Tây trong mối quan hệ với văn học, văn hoá dân gian. Dựa trên kho tàng văn học dân gian và văn nghệ dân gian khu vực ven hồ dưới góc độ những văn bản ngôn từ được lưu truyền trong dân gian và được các nhà nghiên cứu sưu tầm, tác giả tiến hành phân loại truyện kể dân gian thành ba nhóm: Tên gọi và địa danh; nhân vật trong truyện kể; giai thoại. Kết quả cho thấy, truyện kể vùng ven hồ Tây với tư cách là một bộ phận của văn học dân gian đóng vai trò quan trọng đối với văn hoá dân gian và văn hoá truyền thống.


Dấu ấn văn hóa tiền sử hang động miền núi biên giới Nghệ An

Nội dung bài viết trình bày dấu ấn văn hóa tiền sử hang động miền núi biên giới Nghệ An. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.


Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu trình bày cơ sở hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền đạo đức Việt Nam đã mang bản chất mới và đã được chính Người gọi tên cho nó, đó là đạo đức mới, đạo đức cách mạng.


Nguyen tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Mời các bạn tham khảo!


Tìm hiểu nhận thức của các nhà tâm lý trị liệu Việt Nam về liệu pháp chú tâm

Nội dung bài viết trình bày chương trình đào tạo chú tâm ở Việt Nam còn thiếu nhiều và chưa bài bản, dẫn đến một vài khó khăn cho các nhà tâm lý trong quá trình áp dụng chú tâm ở Việt Nam. Các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai có thể tập trung vào tìm hiểu lợi ích của chú tâm khi áp dụng chú tâm ở các thân chủ với các rối loạn khác nhau.


Hành vi của người tiêu dùng Việt Nam và mức độ sẵn lòng chi trả cho rau an toàn trong điều kiện thông tin bất đối xứng - Nghiên cứu cho trường hợp Hà Nội

Bài viết nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng trên thị trường rau an toàn Việt Nam, trong đó tập trung ở địa bàn Hà Nội. Vấn đề đáng quan tâm được đặt ra là: Người tiêu dùng dựa trên tiêu chí nào để xét đoán về sự an toàn của rau và những yếu tố nào tác động đến mức độ sẵn lòng chi trả nếu rau là thực sự an toàn.


Mối quan hệ giữa năng lực nhận thức và thành tích học tập ở nhóm học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý

Nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên hệ giữa năng lực nhận thức (bằng trắc nghiệm WISC-IV phiên bản Việt) và thành tích học tập ở học sinh với các biểu hiện tăng động giảm chú ý (ADHD). Kết quả nghiên cứu đối với 42 học sinh khẳng định có sự tương quan giữa năng lực nhận thức và thành tích học tập. Hệ số Tổng điểm trí tuệ (FSIQ) có tương quan mạnh nhất và là yếu tố dự báo tốt nhất về thành tích học tập các môn Văn và Toán. Trong bốn hệ số trí tuệ thành phần, hệ số Tư duy ngôn ngữ (VCI) dự báo thành tích học tập môn Văn của học sinh là tốt nhất.


Tiếp cận hàm sản xuất đường biên ngẫu nhiên ước lượng đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng TFP: Nghiên cứu từ số liệu doanh nghiệp

Nghiên cứu nhằm lượng hóa tác động của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng bằng kỹ thuật tham số sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên phân tách tiến bộ công nghệ trong tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).


Tín ngưỡng Bà ThủyLong: Phức thể liên văn hóa

Bài viết nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Thủy Long với tư cách là một biểu tượng liên văn hóa. Dựa trên các sử liệu Hán Nôm, các văn bản thần tích, sắc phong, và kế thừa luận điểm của các học giả đi trước, tác giả coi đây như là một phức thể liên văn hóa, và cho rằng biểu tượng này được hình thành bằng cách sử dụng và hòa kết các tín ngưỡng cổ truyền của nhiều dân tộc.


Xây dựng Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu trình bày và phân tích về xây dựng Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu này.


Vận dụng thể tản văn bút ký vào kiến tạo diện mạo thể loại tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử

Bài viết nghiên cứu vai trò và hiệu quả của việc vận dụng thể tản văn bút ký vào kiến tạo diện mạo thể tài tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử1 . Công việc phê bình thể loại này được tiến hành trên tiền đề nhận thức rằng, hình dung diện mạo thể loại một tác phẩm tiểu thuyết chính là tìm hiểu xem một cuốn sách đã trở thành chính nó ra sao giữa rất nhiều cuốn sách khác. Trong trường hợp Ngô Kính Tử, đó chính là “Ngoại sử của làng Nho” - một cuốn sách mà thiếu nó thì hình dung của văn học sử về tiểu thuyết Minh - Thanh sẽ trống vắng đi một góc không nhỏ.


Những thành tựu nổi bật trong hợp tác nghiên cứu khảo cổ học Việt - Nga

Bài viết về những phát hiện khảo cổ học mới nhất ở Việt Nam, Nga và cùng nhau công bố. Hai bên đã cùng tham gia các chương trình sinh hoạt khoa học (các hội thảo do hai nước hoặc nhiều nước tổ chức, giảng bài, báo cáo khoa học) và cùng tìm kiếm nguồn kinh phí tài trợ thực hiện chương trình hợp tác theo hướng hai bên cùng quan tâm. Thành tựu nổi bật nhất trong Chương trình hợp tác này là kết quả khai quật, nghiên cứu hang Con Moong (Thanh Hóa) và hệ các di tích sơ kỳ Đá cũ ở An Khê (Gia Lai).


Sự tương tác thể loại trong truyện ngắn Việt Nam đương đại

Bài viết hướng tới nghiên cứu sự tương tác thể loại trong truyện ngắn Việt Nam đương đại, qua đó để thấy tính vừa ổn định vừa biến đổi của thể loại truyện ngắn, quy luật vận động và phát triển của thể loại này trong tiến trình lịch sử.


Possible classification of the methods of operational research applicable in the field of defense

The overall dynamic development of operational research in various fields of human activities urges the need for a clearer and mathematically more explicit classification of its methods. This need is also very urgent in the field of defense, particularly because of the complications of modern conflicts, as well as of new security requirements. One of the possible classifications of methods based on the theory of games as a mathematical model for solving conflict situations is presented in this paper. The connections between methods and their mathematical description are underlined.


Tài liệu mới download

Bài tập Phay
 • 08/05/2010
 • 36.762
 • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Napoleon I
 • 24/10/2011
 • 65.652
 • 782
Lôgic của sự toàn cầu hóa
 • 01/04/2016
 • 82.958
 • 774
Spartacus
 • 21/10/2011
 • 28.368
 • 830

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu