Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Hệ điều hành (13.535)

Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 1 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 1 Giới thiệu môn học nhằm Cung cấp các kiến thức cơ bản về giấy phép mã nguồn mở và cộng đồng FOSS, hiểu về cách thức làm việc của hệ điều hành Linux, hiểu về các khái niệm cơ bản của HĐH Linux, biết sử dụng giao diện dòng lệnh cơ bản, biết làm việc với hệ thống file, tiến trình và dịch vụ.


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Quản lý phần mềm trên linux, cài đặt phần mềm từ mã nguồn, cài đặt phần mềm từ script setup, cài phần mềm với bộ quản lý gói, quy ước đặt tên gói,...


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 2 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 2 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Một số khái niệm cơ bản trong Linux, cài đặt linux trên máy ảo,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 4 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Các lệnh cung cấp thông tin, các lệnh làm việc với tập tin và thư mục, các lệnh làm việc với nội dung tập tin, quan điểm của linux về phân quyền,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 11 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 11 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Khái niệm máy chủ internet, phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi, cài đặt LAMP trên CentOS,...


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 6 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 6 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Một số hệ thống file và hệ điều hành linux, hệ thống file, hệ thống file của linux, gắn kết (mount) hệ thống file, file cấu hình /etc/fstab, một số thủ thuật làm việc với tập tin,...


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 8 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 8 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Tiến trình trên linux, các khái niệm liên quan, các loại tiến trình, một số lệnh thông dụng làm việc với tiến trình, điều khiển tác vụ,...


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 10 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 10 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Quá trình khởi động linux, dịch vụ (service), quản lý dịch vụ, một số khái niệm về mạng IP, các tập tin cấu hình mạng, dịch vụ mạng (network).


Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 12 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 12 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Quản trị từ xa với internet server, các kiểu công cụ quản trị từ xa, quản trị từ xa với giao diện web, phân cấp người dùng với RCP,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận: Phân tích kiến trúc PCI BUS

Tiểu luận "Phân tích kiến trúc PCI BUS" gồm các nội dung chính như: Giới thiệu tổng quan bus, sự xuất hiện PCI bus, các đặc tính, thông số PCI bus, một số cấu trúc Bus và một số chuẩn Bus mở rộng,....


Bài giảng Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

Nội dung của bài giảng trình bày về kiểu dữ liệu cơ sở, mảng dữ liệu, tập hợp dữ liệu, hướng đối tượng trong Java và bẫy lỗi ngoại lệ, kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu, biến và hằng số, các xử lý và thao tác trên kiểu String, khái niệm mảng, mảng một chiều, các hàm xử lý khác trên mảng và tập hợp Collection.


Hệ điều hành Linux - Bài 2: Lập trình C trên Linux

Nội dung của tài liệu trình bày về chương trình trên Linux, các tập tin tiêu đề (header), các tập tin thư viện, thư viện liên kết trên trên Linux, thư viện liên kết tĩnh và thư viện liên kết động, nội dung của bài thực hành số 2, viết chương trình C in ra màn hình các số nguyên từ 0 đến 9, viết chương trình cộng và nhân 2 số nguyên sử dụng thư viện liên kết tĩnh, viết chương trình cộng và nhân 2 số nguyên sử dụng thư viện liên kết động và một số bài tập thêm.


Bài giảng Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động - Bài 2: Tổng quan về Android

Nội dung của bài giảng trình bày về tổng quan Android, hệ điều hành Android, lập trình trên Android, kiến trúc Android, môi trường phát triển ứng dụng Android, tạo ứng dụng đầu tiên, cập nhật Android API, cài đặt và sử dụng Android Virtual Device.


Hệ điều hành Linux - Bài 1: Linux và các lệnh cơ bản

Nội dung của tài liệu trình bày về lý thuyết và các khái niệm cơ bản về hệ điều hành, thực thi lệnh, một số bài thực hành, nội dung bài thực hành số 2, cách tạo cây thư mục, cách tạo tập tin, sao chép tập tin và thư mục, di chuyển file và thư mục, thao tác nén và giải nén, thao tác xóa tập tin, thư mục.


Hệ điều hành Linux - Bài 5: Các tập lệnh Linux

Nội dung của tài liệu trình bày về quyền sử dụng tập tin và thư mục, kiểu tập tin, quyền tập tin, số liên kết, thay đổi chủ sở hữu, thay đổi nhóm sở hữu, điều khiển tiến trình, định hướng nhập xuất, kiểm soát tiến trình, xem thông tin về tiến trình, tiến trình tiền cảnh, tiến trình hậu cảnh, tạm dừng tiến trình, đánh thức tiến trình và hủy tiến trình, luyện tập về thay đổi quyền truy xuất, liên kết tắt, điều khiển tiến trình.


Giáo trình Android - Phần 1

Phần 1 của "Giáo trình Android" trình bày từ mục 1 đến mục 4 với các nội dung: những kiến thức cơ bản về thiết bị di động và lập trình cho thiết bị di động, nhập môn lập trình Android, các Activity, Fragment và Intent.


Hệ điều hành Linux - Bài 3: Xử lý tiến trình trên Linux

Nội dung của tài liệu trình bày về lý thuyết về xử lý tiến trình trong Linux, khái quát về Linux, định nghĩa của tiến trình, cách hoạt động của tiến trình, cấu trúc tiến trình, bảng thông tin tiến trình, xem thông tin của tiến trình, tạo lập tiến trình và một số bài thực hành về tạo lập tiến trình.


Hệ điều hành Linux - Bài 7a: Lập trình đa tuyến (multi –thread)

Nội dung tài liệu trình bày lý thuyết về tuyến, định nghĩa về tuyến, lý do phải dùng tuyến, tạo lập và hủy tuyến, chờ tuyến kết thúc, chờ tuyến hoàn thành xong tác vụ, chờ đồng thời nhiều tuyến, đồng bộ hóa tuyến với đối tượng mutex, tạo và khởi động mutex, khóa và tháo khóa cho mutex, hủy mutex và một số bài tập thực hành.


Hệ điều hành Linux - Bài 8: Lập trình mạng bằng socket

Nội dung tài liệu trình bày khái niệm về socket, định nghĩa về socket, kết nối socket, sever và client trog kết nối socket, cách socket làm việc, thuộc tính của socket, vùng giao tiếp của socket, kiểu socket, giao thức của socket, tạo socket, định địa chỉ socket, đặt tên cho socket, tạo hàng đợi cho socket, chờ và chấp nhận kết nối, yêu cầu kết nối, đóng kết nối, xử lý kết nối đồng thời của nhiều trình khách.


Hệ điều hành Linux - Bài 4: Giao tiếp giữa các tiến trình trên Linux

Nội dung của tài liệu trình bày về khái quát về một số cơ chế giao tiếp giữa các tiến trình, xử lý tín hiệu, khái niệm về xử lý tín hiệu, gởi tín hiệu đến tiến trình từ bàn phím và từ dòng lệnh, đón bắt xử lý tín hiệu, bộ xử lý tín hiệu mặc định, cài đặt bộ xử lý tín hiệu, đường ống, khái niệm về đường ống, tạo đường ống, đường ống hai chiều, đường ống có đặt tên và một số bài tập thực hành về giao tiếp giữa các tiến trình trên Linux.


Hệ điều hành Linux - Bài 6a: Lập trình đa tuyến(multi –thread)

Nội dung tài liệu trình bày về lý thuyết về tuyến và tầm quan trọng của việc dùng tuyến, các cách tạo lập và hủy tuyến, chờ tuyến kết thúc, đồng bộ hóa tuyến với đối tượng mutex và một số bài tập thực hành về tuyến.


Bài giảng Hệ điều hành - Lương Trần Hy Hiến

Nội dung của bài giảng trình bày những khái niệm tổng quan về hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, tiến trình và luồng, điều phối CPU, đồng bộ hóa tiến trình, tắc nghẽn, quản lý bộ nhớ, quản lý bộ nhớ ảo, nhấn mạnh đến các nguyên tắc, các chủ đề, các phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề liên quan.


Hệ điều hành Linux - Bài 6b: Lập trình đa tuyến

Nội dung tài liệu trình bày về semaphore, định nghĩa về semaphore, ứng dụng của semaphore, hủy bỏ và chấm dứt tuyến, đối tượng semaphore, cách gọi hàm semaphore, yêu cầu đối số, tuyến song song, hàm thực thi tuyến, khởi tạo tuyến, cài đặt hàm thực thi tuyến, tuyến chính, tạo tuyến, giá trị thiết lập mặc định và yêu cầu chấm dứt tuyến.


Giáo trình Android - Phần 2

Phần 2 của "Giáo trình Android" trình bày từ mục 5 đến mục 9 với các nội dung: giao diện người dùng của ứng dụng Android, thiết kế giao diện người dùng với các View cơ bản, lưu trữ dữ liệu, lập trình mạng với Android và Google Play Store và việc phân phối ứng dụng.


Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 7 - William Stallings

Chapter 7 - Memory management. After studying this chapter, you should be able to: Discuss the principal requirements for memory management, understand the reason for memory partitioning and explain the various techniques that are used, understand and explain the concept of paging,...


Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 14 - William Stallings

Chapter 14 - Computer security threats. After studying this chapter, you should be able to: Describe the various approaches to virtualization, understand the processor issues involved in implementing a virtual machine, understand the memory management issues involved in implementing a virtual machine, understand the I/O management issues involved in implementing a virtual machine,...


Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 3 - William Stallings

Chapter 3 "Process description and control", this chapter occasionally refers to virtual memory. Much of the time, we can ignore this concept in dealing with processes, but at certain points in the discussion, virtual memory considerations are pertinent.


Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 4 - William Stallings

Chapter 4 "Threads, SMP, and microkernels". This chapter examines some more advanced concepts related to process management, which are found in a number of contemporary operating systems. We show that the concept of process is more complex and subtle than presented so far and in fact embodies two separate and potentially independent concepts: one relating to resource ownership and another relating to execution.


Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 5 - William Stallings

Chapter 5 - Concurrency: Mutual exclusion and synchronization. After studying this chapter, you should be able to: Discuss basic concepts related to concurrency, such as race conditions, OS concerns, and mutual exclusion requirements; understand hardware approaches to supporting mutual exclusion; define and explain semaphores; define and explain monitors;...


Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 1 - William Stallings

Chapter 1 "Computer system overview". After studying this chapter, you should be able to: Describe the basic elements of a computer system and their interrelationship, eplain the steps taken by a processor to execute an instruction, understand the concept of interrupts and how and why a processor uses interrupts,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Clojure Programming
  • 19/01/2013
  • 23.873
  • 253
quản lý bộ nhớ
  • 13/07/2010
  • 70.327
  • 537
JIRA 4 Essentials
  • 09/03/2013
  • 95.685
  • 191

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu