Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (4.247)

Mối quan hệ giữa năng lực nhận thức và thành tích học tập ở nhóm học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý

Nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên hệ giữa năng lực nhận thức (bằng trắc nghiệm WISC-IV phiên bản Việt) và thành tích học tập ở học sinh với các biểu hiện tăng động giảm chú ý (ADHD). Kết quả nghiên cứu đối với 42 học sinh khẳng định có sự tương quan giữa năng lực nhận thức và thành tích học tập. Hệ số Tổng điểm trí tuệ (FSIQ) có tương quan mạnh nhất và là yếu tố dự báo tốt nhất về thành tích học tập các môn Văn và Toán. Trong bốn hệ số trí tuệ thành phần, hệ số Tư duy ngôn ngữ (VCI) dự báo thành tích học tập môn Văn của học sinh là tốt nhất.


Mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực tuyến ở học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội

Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực tuyến ở học sinh trung học phổ thông (THPT). Khách thể gồm 873 học sinh từ 5 trường THPT ở khu vực nội và ngoại thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 292 học sinh (chiếm 34,3% tổng số khách thể nghiên cứu) là nạn nhân của ít nhất một hình thức bắt nạt trực tuyến, 211 học sinh (chiếm 24,8%) là thủ phạm của ít nhất một hình thức bắt nạt và 130 học sinh (chiếm 15,3%) vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm bắt nạt trực tuyến.


Thực trạng và giải pháp về đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Bài viết này vạch ra tình trạng hiện tại về đầu tư phát triển các nguồn lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học từ các lĩnh vực chính của giai đoạn 2011-2016, qua đó đề xuất một số biện pháp để phát triển tiềm năng khoa học và công nghệ cho các cơ sở này.


Thực trạng và giải pháp đảm bảo chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu mới tại trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay

Bài viết đề cập thực trạng và giải pháp đảm bảo chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương trong bối cảnh hiện nay. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Muốn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại cơ sở giáo dục của mình thì người quản lý phải có hiểu biết sâu sắc về hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để quản lý nó. Bài viết này chúng tôi muốn nói đến việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại khoa Tự nhiên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.


Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên các trường nghệ thuật hiện nay

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc các trường nói chung và các trường nghệ thuật nói riêng muốn giáo dục sinh viên phát triển toàn diện "đức, trí, thể, mỹ" thì cần phải quán triệt trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ trong đó có giáo dục chính trị đạo đức. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, bài viết này đã đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.


Common professional development activities: Perceptions of EFL teachers at some lower secondary schools in Hue city

The study aims to explore EFL teachers’ perceptions towards common professional development activities at some lower secondary schools in Hue city. A survey questionnaire was conducted to gain responses from fifty EFL teachers at different lower secondary schools in Hue city.


Khó khăn trong hoạt động tự học của sinh viên khoa giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Bài viết đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên giảm bớt khó khăn về mặt tâm lý trong hoạt động tự học và đồng thời góp phần nâng cao chất lượng học tập ở sinh viên ngành giáo dục mầm non. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


A study on peer feedback activities in writing classes at Quang Binh university

This research aims to explore students’ perceptions of peer feedback in English writing classes at Quang Binh University (QBU). In addition, it examines the reality of using peer feedback activities in some English writing classes and seeks solutions in order to improve peer feedback’s efficiency as well as students’ writing ability in English writing classes at QBU.


Thực trạng sử dụng ngữ liệu thật trong việc thúc đẩy sinh viên Trường Đại học Y Dược phát triển năng lực nói tiếng Anh

Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra thực trạng sử dụng các ngữ liệu thực để nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Y dược Thái Nguyên nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngôn ngữ thực để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên.


Hướng dẫn sinh viên chuyên tiếng Anh Trường Đại học Hải Phòng thực hành kĩ năng viết luận tiếng Anh hiệu quả

Bài viết phân tích các bước cơ bản cũng như quy trình viết và khung tiêu chí đánh giá của một bài luận tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu giúp sinh viên chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Hải Phòng thực hành kĩ năng viết luận hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên.


Liên kết trường đại học và doanh nghiệp - phương thức nâng cao chất lượng đào tạo

Bài viết trình bày định nghĩa, nội dung, vai trò của việc liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp, một số hạn chế và đề xuất biện pháp để thực hiện liên kết hiệu quả hơn. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Trường học thông minh: Nguồn gốc, định nghĩa và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trường học thông minh là mô hình trường học tiên tiến hướng đến đào tạo công dân thông minh đáp ứng yêu cầu xây dựng quốc gia thông minh, khởi nghiệp. Bài báo phân tích nguồn gốc và định nghĩa, đặc điểm của trường học thông minh dựa trên tiếp cận lịch sử. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong cho phát triển mô hình trường học thông minh ở Việt Nam hiện nay.


Nghiên cứu, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường các trường đại học ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh mới

Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường khi đáp ứng được chuẩn khung năng lực sẽ lãnh đạo và quản trị trường đại học theo đúng mục tiêu đặt ra. Bài viết đề cập đến vấn đề này đối với các trường đại học ngành Tài nguyên và Môi trường ở nước ta hiện nay.


Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An

Bài viết trình bày việc khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm định hướng cho học sinh trung học phổ thông trong quá trình định hướng nghề nghiệp.


Thực trạng giáo dục nội quy, nề nếp học tập cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng giáo dục nội quy, nề nếp học tập cho sinh viên trường đại học Sư phạm - Đại học Huế năm học 2016-2017. Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện thực trạng thực hiện nội quy, nề nếp của sinh viên.


Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường Cao đẳng Y tế An Giang

Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra đánh, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá, nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Y tế An Giang.


Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học

Bài viết làm rõ các khái niệm về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, xác định các kỹ năng giao tiếp có thể giáo dục cho học sinh tiểu học, đồng thời chỉ ra con đường hình thành kỹ năng giao tiếp cho học sinh.


Phát triển chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông theo tiếp cận năng lực và chuẩn hiệu trưởng

Bài viết đề xuất việc đổi mới chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực và chuẩn hiệu trưởng. Bài viết phân tích các yêu cầu phát triển năng lực cán bộ quản lý trường phổ thông, từ đó đề xuất một số chuyên đề bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trường phổ thông dựa trên chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.


Thực trạng quản lí dạy học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học và quản lí dạy học ở trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học, khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài nhà trường và bên trong nhà trường đến quản lí dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường và phát triển năng lực học tập cho người học.


Thực trạng tính cố kết trong nhóm chính thức của học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Bài viết khảo sát thực trạng tính cố kết trong nhóm chính thức của học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ năm học 2016-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính cố kết nhóm trong nhóm chính thức của học sinh này ở mức độ tương đối cao. Nhóm đã thể hiện được là một chỉnh thể thống nhất có sự liên kết khá chặt chẽ. Hoạt động nhóm diễn ra thường xuyên, liên tục và đạt được nhiều thành tích cao, quan hệ tình cảm của các thành viên rất thân thiết.


Lựa chọn phong cách học phù hợp với kiểu trí tuệ của người học

Bài viết chỉ ra đặc điểm trí tuệ của hai tuýp người: não trái và não phải. Đồng thời nêu ra những cách học phù hợp và những lời khuyên giúp mọi người học tập tốt hơn. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Thiết kế rubrics đánh giá bài viết văn thuyết minh của học sinh lớp 8

Bài viết xuất công cụ rubrics để đánh giá sản phẩm tạo lập văn bản của học sinh một cách tích cực. Từ đó, chúng tôi xây dựng chuẩn rubrics trong đánh giá chất lượng viết văn thuyết minh của học sinh lớp 8 nhằm góp phần hình thành động cơ học tập đúng đắn, khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh.


Nghiên cứu thực trạng sử dụng các phương pháp tích hợp phát triển năng lực sư phạm thông qua phương pháp giảng dạy khoa học cơ bản ở các trường đại học sư phạm

Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng các phương pháp tích hợp phát triển năng lực sư phạm thông qua phương pháp giảng dạy khoa học cơ bản ở các trường đại học sư phạm. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Mô hình quản lý sở hữu trí tuệ ở trường đại học - bài học kinh nghiệm từ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Bài viết giới thiệu về mô hình quản lý sở hữu trí tuệ đã mang lại hiệu quả to lớn cho đại học Thanh Hoa, Trung Quốc trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế.


Classroom management in English speaking classes at some high schools in Tuy Hoa city

This study was conducted to investigate the perceptions of students towards classroom management in English speaking classes and the strategies in managing these speaking classes. It employed both the quantitative and qualitative research approaches.


Xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông đáp ứng chuẩn hiệu trưởng

Năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông có vị trí quan trọng trong đổi mới giáo dục. Bài viết đề xuất nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng.


Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học phổ thông huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Bài viết tập trung phân tích các giải pháp quản lí nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

Bài viết cung cấp những thông tin xác thực, tin cậy về quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục ở Trường Đại học Sài Gòn trong giai đoạn hiện nay, góp phần định hướng cho đổi mới quản lí đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục của trường.


Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đổi mới phương pháp dạy học trong các trường trường trung học cơ sở ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai và thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, sự đổi mới này vẫn chưa toàn diện và chưa thực sự tạo thành một hệ thống rộng khắp đối với giáo viên và học sinh ở trường trung học cơ sở của huyện. Bài viết, đề xuất một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu