Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư (3.471)

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND Tỉnh Hà Nam

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Quyết định số 1187/QĐ-UBND năm 2017 Tỉnh Điện Biên

Quyết định số 1187/QĐ-UBND năm 2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;..


Nghị quyết số 104/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Đà Nẵng

Nghị quyết số 104/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Nghị quyết số 97/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết số 97/2017/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 2020 tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Phước

Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 38/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 38/2017/NQ-­HĐND ban hành về phân bổ các nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2017. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Nghị quyết số 55/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định

Nghị quyết số 55/2017/NQ-­HĐND Ban hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2017 (nguồn vốn tỉnh).


Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quy trình đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 1885/QĐ-UBND

Quyết định số 1885/QĐ-UBND phê duyệt chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Quyết định số 1130/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 1130/QĐ-UBND ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;...


Chương trình số 146/CTr-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chương trình 146/CTr-UBND xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016. Với các trình tự sau: Đánh giá hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2015, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế,...


Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước.


Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.


Thông tư số 10/2017/TT-NHNN

Thông tư số 10/2017/TT-NHNN ban hành hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino. Được căn cứ về Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.


Quyết định số 36/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 36/2017/QĐ­-TTg ban hành Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT ban hành về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản.


Thông tư số 03/2017/TT-BKHDT

Thông tư số 03/2017/TT-BKHDT ban hành quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Được căn cứ Luật đầu tư công bố số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;...


Quyết định số 1300/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 1300/QĐ-­TTg/2017 ban hành Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 2). Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Quyết định số 13/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 13/2017/QĐ­-TTg ban hành về sửa đổi Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 1292/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 1292/QĐ-­TTg/2017 ban hành về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3). Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Nghị định số 39/2017/NĐ-CP

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ban hành Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 03/2017/NĐ-CP

Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ban hành Về kinh doanh casino. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 38/2017/NĐ-CP

Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ban hành Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 31/2017/NĐ-CP

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.


Nghị định số 37/2017/NĐ-CP

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ban hành Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 61/2017/NĐ-CP

Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 5067/QĐ-UB-KT
 • 02/12/2009
 • 98.630
 • 465
Thông tư 96/2000/TT-BTC
 • 02/12/2009
 • 49.404
 • 624
Quyết định số 148/2002/QĐ-UB
 • 02/12/2009
 • 50.636
 • 599
Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT
 • 02/12/2009
 • 91.414
 • 223
Quyết định 95/2000/QĐ-BTC
 • 02/12/2009
 • 65.210
 • 315
Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ
 • 02/12/2009
 • 66.831
 • 592

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu