Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công Nghệ Thông Tin (125.337)

Nâng cao hiệu quả khai phá tập hữu ích cao bằng giải pháp chiếu ngược P-set

Bài báo này đề xuất giải pháp chiếu ngược P-set để giảm số lượng giao dịch cần xét trong thuật toán EFIM và vì vậy, làm giảm thời gian khai phá HUI. Một thuật toán cải tiến từ EFIM (IEFIM - Improve EFficient high-utility Itemset Mining) dựa trên P-set cũng được đề nghị. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thuật toán IEFIM làm giảm đáng kể số lượng giao dịch cần xét và thời gian thực thi trên các CSDL thưa.


Aggregation for quality management

The problem relevant for quality management such as aggregation of many features into one representative is analyzed. Actually, in quality management practice, standard approaches to aggregation are often trivial and as a consequence - inadequate. In this paper, aggregation is treated as a logical and/or pseudo-logical operation that is important from many points of view such as adequacy and interpretations.


Layout design of user interface components with multiple objectives

A multi-goal layout problem may be formulated as a Quadratic Assignment model, considering multiple goals (or factors), both qualitative and quantitative in the objective function. The facilities layout problem, in general, varies from the location and layout of facilities in manufacturing plant to the location and layout of textual and graphical user interface components in the human–computer interface. In this paper, we propose two alternate mathematical approaches to the single-objective layout model.


On a second order step-size algorithm

In this paper we present a modification of the second-order step-size algorithm. This modification is based on the so called "forcing functions". It is proved that this modified algorithm is well-defined. It is also proved that every point of accumulation of the sequence generated by this algorithm is a second-order point of the nonlinear programming problem.


Reducing offline to online: an example and its applications

We study online versions of maximum weighted hereditary subgraph problems for which the instance is revealed in two clusters. This result can be seen as an inverse version of our previous work. It brings to the fore a hardness gap between online and offline versions of those problems. This result does not apply in the case of maximizing a k-colorable induced subgraph of a given graph.


A parametric visualization software for the assignment problem

In this paper we present a parametric visualization software used to assist the teaching of the Network Primal Simplex Algorithm for the assignment problem (AP). The assignment problem is a special case of the balanced transportation problem. The main functions of the algorithm and design techniques are also presented. Through this process, we aim to underline the importance and necessity of using such educational methods in order to improve the teaching of Computer Algorithms.


Measuring and evaluating efficiency and effectiveness using goal programming and data envelopment analysis in a fuzzy environment

Generally, in most situations optimal achievement of multiple goals is rarely possible for crisp mathematical programming techniques. In such cases, a compromise achievement of goals that leads to a satisfycing solution rather than an optimal solution bears more relevance. The present research introduces a Fuzzy Goal Data Envelopment Analysis (Fuzzy GoDEA) framework to measure and evaluate the goals of efficiency and effectiveness in a fuzzy environment.


An illustration of harmonic regression based on the results of the fast fourier transformation

This paper, through several case studies, reports research results for computer algorithm providing a harmonic model for time series. The starting point of the particular method is a harmonic analysis (Fourier-analysis or Lomb-periodogram). The results are optimized in a multifold manner resulting in a model which is easy to handle and able to forecast the underlying data.


A technique for improving readability of forrester diagram in system dynamics

We describe a three-pass algorithm for improving the readability of Forrester Diagram in system dynamics. The first pass converts Forrester Diagram to recurrent hierarchy. The second pass sorts the vertices on each level, with the goal of minimizing crossings. The third pass is a finite tuning of the layout that determines the horizontal positions of vertices. An illustrative example is given to verify the result.


Cải thiện thuật giải Cuckoo trong vấn đề ẩn luật kết hợp

Bài viết đề xuất cải tiến của COA4ARH được đưa ra để tính toán số lượng tối thiểu các item nhạy cảm cần được xóa để ẩn luật, từ đó hạn chế việc mất các luật không nhạy cảm. Các kết quả thực nghiệm tiến hành trên ba tập dữ liệu thực cho thấy trong một số trường hợp thì cải tiến đề xuất có kết quả khá tốt so với thuật toán ban đầu.


Phần mềm mã nguồn mở - sự lựa chọn phù hợp cho hệ thống mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Bài viết trình bày việc xác định các phần mềm mã nguồn đóng cần thay thế, nghiên cứu các tài liệu về phần mềm mã nguồn mở (PMMNM) có thể thay thế để lựa chọn một hoặc một nhóm các PMMNM để thử nghiệm trên hệ thống mô phỏng và đánh giá hiệu quả, khả năng thay thế cho phần mềm mã nguồn đóng đang sử dụng. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Luật khẳng định, phủ định và ứng dụng

Lập luận khẳng định và phủ định được ứng dụng nhiều trong thực tế, đặc biệt là trong y học. Bài viết giới thiệu một số khái niệm mở rộng luật phủ định, luật tối thiểu, thuật toán phát hiện tất cả luật khẳng định, phủ định tối thiểu.


Dịch tự động Việt - K’Ho sử dụng phương pháp dựa vào thống kê

Một ứng dụng dịch tự động (Machine Translation - MT) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc K’Ho được trình bày. Ứng dụng nhằm mục đích giới thiệu phương pháp dịch tự động dựa vào thống kê (Statistics Machine Translation - STMT). Do tiếng Việt và tiếng dân tộc K’Ho cùng ngữ hệ Nam Á, nhưng lại thuộc nhóm ngôn ngữ khác nhau, nên phần chuyển ngữ thường được xử lý bằng cách sử dụng từ vựng, cụm từ và câu, thay vì bằng quy tắc cú pháp tổng quát.


Hệ thống cảnh báo tấn công thay đổi giao diện Website

Bài viết trình bày một phương pháp mới cho phép phát hiện sự thay đổi giao diện, nội dung của Website. Phương pháp đề xuất được phát triển dựa trên hàm băm và các kỹ thuật đối sánh chuỗi để tìm sự thay đổi nội dung dựa trên sự khác biệt giữa hai tài liệu HTML (Hyper Text Markup Language) của cùng một trang Web tại hai thời điểm khác nhau.


Cải tiến thuật toán phân cụm mờ dựa trên độ đo trọng số Entropy và chỉ số Calinski - Harabasz

Bài viết trình bày thuật toán cải tiến phân cụm mờ dựa vào sự kết hợp thuật toán phân cụm mờ dựa trên độ đo trọng số Entropy và chỉ số Calinski-Harabasz. Ưu điểm của phương pháp này là không những phân chia cụm hiệu quả, có độ chính xác cao mà còn có khả năng đo lường cụm, đánh giá cụm nhằm tìm ra được số cụm tối ưu đủ đáp ứng cho các nhu cầu thực tiễn.


Ebook Java script notes for professionals

(BQ) Ebook java script notes for professionals present main content: Getting started with javascript, javascript variables, datatypes in javascript.


Ebook Programming with python

This book is an offshoot of this. In many ways, I am indebted to my students and colleagues over the decades; discussions with them, often spurred by a query, have been immensely helpful in honing my understanding and clarifying concepts. Implicitly the same is reflected in the book as well. I thank Suvira Srivastav and Praveen Kumar for steering the book through the Processes in Springer.


Ebook React in pattern

(BQ) The book is highly opinionated. It represents my own understanding of the described patterns and it is possible that they have a different interpretation around the web. Have this in mind when arguing with someone and using this book as an argument.


Nhận dạng hình ảnh tự nhiên sử dụng mô hình mạng Neuron tích chập

Bài viết trình bày một kiến trúc kết hợp giữa CNN và MLP để khai thác ưu điểm của hai kiến trúc này trong việc nhận dạng hình ảnh tự nhiên. Vai trò của các khối chức năng trong mạng sẽ được phân tích và đánh giá thông qua tỉ lệ nhận dạng.


Ebook Android notes for professionals

(BQ) Ebook Android notes for professionals present main content: Getting started with android, android studio, instant run in android studio and coordinator layout and mehaviors.


Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ quản lý biến động

Nội dung chính của giáo trình trình bày hướng dẫn thực hiện biến động giao dịch bảo đảm, chức năng chuyển quyền, chức năng tách thửa hồ sơ.. Mời các bạn tham khảo!


Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

Giáo trình tình bày đăng nhập hệ thống, các tiện ích của phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận và các trường hợp kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận. Mời các bạn tham khảo!


Ebook Data structures and algorithms made easy: Data structures and algorithmic puzzles

(BQ)The objective is to explain the importance of the analysis of algorithms, their notations, relationships and solving as many problems as possible. Let us first focus on understanding the basic elements of algorithms, the importance of algorithm analysis, and then slowly move toward the other topics as mentioned above. After completing this chapter, you should be able to find the complexity of any given algorithm (especially recursive functions).


Cấp phát tài nguyên trong điện toán đám mây dựa trên lý thuyết trò chơi

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp cấp phát tài nguyên đảm bảo cân bằng mục tiêu của các bên liên quan gồm nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng dựa trên lý thuyết trò chơi. Phương án cấp phát tài nguyên tối ưu hoặc gần tối ưu được tìm thông qua giải thuật tối ưu đàn kiến dựa trên cân bằng Nash. Trong thực nghiệm, chúng tôi cài đặt các thuật toán Ant System, Max-Min Ant System, Ant Colony System để tìm lời giải.


Một số ảnh hưởng mang tính kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo

Bài báo này sử dụng góc nhìn kỹ thuật - xã hội để tổng hợp lý thuyết và đề xuất một mô hình khái niệm về ảnh hưởng của một số tiền tố kỹ thuật và một số tiền tố xã hội lên thành quả đội ảo. Sau đó, một nghiên cứu định lượng trên 226 mẫu hợp lệ được tiến hành với các phân tích EFA, CFA và SEM, thu được: (1) một mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hai nhóm tiền tố kỹ thuật-xã hội lên thành quả đội ảo, và (2) một bộ thang đo gồm 25 biến đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.


Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - PGS.TS. Lê Thanh Hương (tt)

Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn bằng logic hình thức và các phương pháp chứng minh, một số phương pháp giải quyết vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức về định nghĩa lược đồ CSDL trong SQL, thành phần của lược đồ CSDL, câu lệnh tạo lược đồ CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL nâng cao - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL nâng cao trình bày các định nghĩa, các đặc trưng của SQL, toán tử AS, truy vấn lồng, bảng kết trong SQL, các hàm thống kê trong SQL, mệnh đề gom nhóm, câu truy vấn SQL nâng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giải thuật di truyền - PGS.TS. Lê Thanh Hương

Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Giải thuật di truyền" cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử trí tuệ nhân tạo, tiến hóa trong thế giới thực, giải pháp tệ nhất, làm cách nào để mã hóa giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 4 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 4: Tri thức và suy diễn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tri thức là gì, phân loại tri thức, suy diễn đối với logic mệnh đề, suy diễn lùi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Bài tập Phay
  • 08/05/2010
  • 36.762
  • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nhận diện và tránh Spyware
  • 05/10/2012
  • 81.437
  • 787

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu