Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ thông tin (1.925)

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố hà nội ban hành kèm theo quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Quyết định số 3063/QD-UBND Tỉnh Sơn La

Quyết định số 3063/QD-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp giữa sở thông tin và truyền thông, công an tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định số 936/QĐ-BTTTT

Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;...


Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.


Thông tư số 05/2017/TT-BTTT

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


Thông tư số 08/2017/TT-BTTT

Thông tư 08/2017/TT-BTTTT về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.


Thông tư số 17/2017/TT-BTTT

Thông tư số 17/2017/TT-BTTT ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.


Thông tư số 04/2017/TT-BTTT

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.


Thông tư số 02/2017/TT-BTTT

Thông tư 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"


Thông tư số 11/2017/TT-BTTT

Thông tư số 11/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2013/TT-BTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.


Thông tư số 12/2017/TT-BTTT

Thông tư số 12/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 17/2011/TT-BTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.


Thông tư số 14/2017/TT-BTTT

Thông tư số 14/2017/TT-BTTT ban hành Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.


Quyết định số 05/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 05/2017/QĐ­-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ban hành về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Được căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...


Thông tư số 03/2017/TT-BTTT

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.


Thông tư số 06/2017/TT-BTTT

Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


Thông tư số 16/2017/TT-BTTT

Thông tư số 16/2017/TT-BTTT ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.


Thông tư số 01/2017/TT-BTTT

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Được căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;...


Thông tư số 07/2017/TT-BTTT

Thông tư 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã bưu chính quốc gia. Được căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;...


Thông tư số 09/2017/TT-BTTT

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Được Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Thông tư số 10/2017/TT-BTTT

Thông tư số 10/2017/TT-BTTT ban hành quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm về ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm. Được căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;...


Thông tư số 13/2017/TT-BTTT

Thông tư số 13/2017/TT-BTTT ban hành về Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.


Thông tư số 15/2017/TT-BTTT

Thông tư số 15/2017/TT-BTTT ban hành về Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. Được Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;...


Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ban hành Sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.


Nghị định số 08/2017/NĐ-CP

Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Thông báo số: 438/TB-VPCP năm 2016

Thông báo số: 438/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phiên họp toàn thể Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.


Quyết định số 17/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định số 17/2006/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam đến năm 2010 trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
 • 11/09/2012
 • 36.563
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND
 • 05/03/2014
 • 55.418
 • 847
Thông tư số 09/2017/TT-BTTT
 • 03/11/2017
 • 36.187
 • 906
Quyết định số 2923/QĐ-BKHCN
 • 23/10/2009
 • 71.154
 • 904
Kế hoạch 4379/KH-UBND năm 2013
 • 24/05/2014
 • 67.175
 • 751
Hiệp định số 02/2005/LPQT
 • 23/10/2009
 • 35.764
 • 805
Quyết định 886/QĐ-UBND
 • 26/10/2012
 • 94.139
 • 997
Thông tư số 09/2009/TT-BTNMT
 • 17/10/2009
 • 61.408
 • 200

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu