Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu (14.004)

Ebook Software Engineering (ninth edition) - Ian Sommerville

The book’s web has four principal components: Web sections These are extra sections that add to the content presented in each chapter. These web sections are linked from breakout boxes in each chapter. Web chapters There are four web chapters covering formal methods, interaction design, documentation, and application architectures. I may add other chapters on new topics during the lifetime of the book.


Phương pháp mới dựa trên vùng an toàn nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng

Bài viết nghiên cứu cách thức tăng (giảm) phần tử của lớp mất cân bằng dựa trên một mức độ “an toàn”. Từ đó, đề xuất một phương pháp mới vừa tăng số lượng các phần tử an toàn ở lớp thiểu số, vừa giảm các phần tử an toàn ở mức đa số.


Mô phỏng ảnh hưởng của sông và cống lên quá trình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết nghiên cứu xây dựng mô hình và mô hình hóa xâm nhập mặn dựa trên kỹ thuật đa tác tử và mô phỏng dựa trên nền tảng mô phỏng Gama. Bài viết được tổ chức thành năm phần: Phần thứ nhất giới thiệu chung về xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long và hướng giải quyết. Phần thứ hai trình bày cách xây dựng mô hình xâm nhập mặn ảnh hưởng của hệ thống sông và cống ngăn mặn. Phần thứ ba trình bày cách mô phỏng mô hình xâm nhập mặn trên hệ thống sông và cống ngăn mặn. Phần thứ tư thực nghiệm mô phỏng mô hình xâm nhập mặn ảnh hưởng của hệ thống sông và cống ngăn mặn bằng công cụ Gama. Tóm tắt kết quả quan trọng và hướng phát triển được nêu ra ở phần cuối cùng.


Nhận dạng các tư thế con người từ dữ liệu của cảm biến độ sâu sử dụng đặc trưng khoảng cách và màu da

Bài báo trình bày một cách tiếp cận mới để nhận dạng phục vụ tái tạo tư thế con người từ dữ liệu ảnh của cảm biến độ sâu (Kinect camera), sử dụng đặc trưng khoảng cách trên dữ liệu ảnh độ sâu và xác định vùng da trên ảnh màu tương ứng.


Một mô hình ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong bài toán thương lượng tự động sử dụng hệ đa tác tử

Bài báo này thảo luận về lý do và chỉ ra rằng hệ thống thương lượng tự động là một dịch vụ rất phù hợp và khả thi với công nghệ điện toán đám mây. Tác giả cũng đề xuất một mô hình và giải thuật cho hệ thống thương lượng tự động trong hệ đa tác tử.


Một số tính chất của phủ suy dẫn từ họ phủ tập thô

Bài viết nghiên cứu khảo sát tính chất toán học của phủ suy dẫn, qua đó đề xuất một độ đo dùng để phân lớp dữ liệu trong các hệ thống thông tin quyết định không đầy đủ. Cấu trúc của bài báo gồm bốn mục: mục 1 đặt vấn đề; mục 2 nêu một số khái niệm cơ sở; mục 3 nêu một số kết quả đạt được. Cuối cùng là kết luận và hướng phát triển của bài báo.


Mô hình hóa tri thức cho một cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Ontology Web Language

Bài viết trình bày và bổ sung, hoàn thiện các luật chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang các Ontology. Các bổ sung bao gồm các luật chuyển đổi một số mối kết hợp thành các thuộc tính owl: TransitiveProperty, luật chuyển đổi bảng dữ liệu kết hợp (bảng dữ liệu có các thành phần khóa chính là các khóa ngoại), luật chuyển đổi các bản ghi thành các Ontology.


Một mô hình đề xuất cho bài toán nhận dạng ký tự trên container vận tải đường thủy

Bài báo này đề xuất một mô hình giải quyết riêng cho bài toán nhận dạng ký tự trên container, bao gồm các bước chính là phân tách các ký tự trên container, rút trích đặc trưng ảnh và nhận dạng dựa trên máy phân lớp SVM.


Đánh giá một số phương pháp biểu diễn đặc trưng cho bài toán tái nhận dạng nhân vật

Bài viết phân tích đánh giá thực nghiệm trên bộ dữ liệu lớn Airport, DukeMTMC4ReID được công bố gần đây bằng các phương pháp rút trích đặc trưng ELF, gBiCov, LOMO, WHOS. Kết quả cho thấy đặc trưng gBiCov có nAUC 54,42% (Airport), 40,61% (DukeMTMC4ReID) cao hơn các đặc trưng khác.


Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (er) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán

Bài viết đề xuất một mô hình mới để thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán ở mức quan niệm tên là DER, được cải tiến từ mô hình thực thể quan hệ ER. Bài báo này được tác giả cấu trúc như sau: Phần 1 giới thiệu sơ lược về CSDL phân tán, tập trung vào vấn đề phân mảnh dữ liệu. Phần 2 trình bày chi tiết một số loại thực thể mới như: thực thể phân tán DE, thực thể con SE và thực thể điều kiện CE trong mô hình DER. Phần 3 trình bày một ví dụ minh họa cho phương pháp mới này và cuối cùng là kết luận.


Sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi kết hợp trên các chuỗi có độ dài chênh lệch

Bài báo này giới thiệu một thang đo kết hợp các thuật giải so sánh chuỗi toàn cục và cục bộ để đánh giá sự tương tự giữa các cặp chuỗi ký tự. Qua thực nghiệm, thang đo được chứng minh về hiệu quả khi làm việc trên các chuỗi có độ dài chênh lệch so với các thang đo khác. Thang đo hữu ích trong việc phân cụm người dùng web, nhằm dự đoán và đáp ứng yêu cầu về thông tin của các nhóm người dùng khác nhau trong thời gian thực.


Tổ chức và quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu số, bộ sưu tập tài liệu số

Bài viết trình bày một số yêu cầu về phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu số bao gồm yêu cầu các bước xây dựng cơ sở dữ liệu số, tổ chức thông tin và khai thác, tra cứu; quản trị hệ thống và bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập một số vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, dữ liệu số trong quân đội hiện nay; yêu cầu về các phân hệ trong phần mềm thư viện điện tử hay xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục và toàn văn.


Nghiên cứu, xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến

Mục tiêu của bài viết là thiết kế hệ thống số liệu, chỉ tiêu hỗ trợ báo cáo theo lĩnh vực quản lý, phân cấp theo chế độ hiện hành. Xây dựng phần mềm có khả năng tổng hợp, cung cấp dữ liệu cho các báo cáo định kì, báo cáo nhanh và khai thác thông tin của các cấp trong phạm vi cơ quan, cơ quan quản lý cấp trên. Phần mềm có khả năng tùy biến phù hợp với mỗi cơ quan, đơn vị sử dụng.


Hệ thống dự đoán kết quả và gợi ý lựa chọn môn học

Trong bài viết này, tác giả đề xuất dùng giải thuật BMF để dự đoán kết quả học tập của sinh viên, từ đó đưa ra những gợi ý phù hợp hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập. Bên cạnh đó, tác giả trình bày quá trình xây dựng website hệ thống gợi ý lựa chọn môn học từ kết quả dự đoán giải thuật.


Xây dựng cấu trúc CSDL địa chất và địa vật lý biển bằng phần mềm Arcgis 9.3 từ các kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát của viện địa chất và địa vật lý biển

Bài viết này bước đầu nghiên cứu và đưa ra đề xuất về cấu trúc khung cơ sở dữ liệu địa chất – địa vật lý biển bằng phần mềm ArcGIS 9.3 trong khuôn khổ các đề tài, dự án đã được thực hiện tại Viện Địa chất – Địa vật lý biển.


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 10 - Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 10 trình bày về "Khôi phục dữ liệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, phân loại các sự cố, khôi phục sự cố sau một giao tác, khôi phục sau sự cố hệ thống, cài đặt cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu,...


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL 2005: Chương 3 - Hồ Thị Anh Đào

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL 2005: Chương 3 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Câu lệnh select, danh sách cột trong câu lệnh select, thống kê dữ liệu với group by, các cấu trúc phức tạp, phép toán tập hợp,


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL 2005: Chương 7 - Hồ Thị Anh Đào

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL 2005: Chương 7 do Hồ Thị Anh Đào biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thay đổi chế độ chứng thực của windows, tạo mới login và user, cấp và phát quyền cho user, cấp phát quyền cho user,...


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL 2005: Chương 8 - Hồ Thị Anh Đào

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL 2005: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu hình của SQL Server, kết nối SQL với C#,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 "Thiết kế hướng đối tượng" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các sơ đồ tương tác trong UML, các ký hiệu trong sơ đồ tương tác, các ký hiệu trong Sequence diagram, nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng,...


Bài giảng Nguyên lý và phương pháp lập trình: Tối ưu hóa chương chương trình - TS. Nguyễn Tuấn Đăng

Bài giảng Nguyên lý và phương pháp lập trình trình bày về "Tối ưu hóa chương chương trình ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quát, khi nào cần tối ưu hóa, một số kỹ thuật tối ưu hóa chương trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.3

Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 3.3 cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu đồ luồng dữ liệu, mô hình luồng dữ liệu, định nghĩa then chốt, các luồng dữ liệu lựa chọn, tạo các biểu đồ luồng dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 10 - Nguyễn Việt Hưng

Chương 10 giúp người học hiểu về "Quản lý quyền (privilege)". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, phân loại quyền, các quyền hệ thống, gán các quyền hệ thống cho user, thu hồi quyền hệ thống, quyền đối tượng,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - ThS. Phạm Thi Vương

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Công nghệ Phần mềm, xác định và phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống phần mềm, cài đặt phần mềm, kiểm thử phần mềm,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Nghiên cứu một số thuật toán ra quyết định di trú máy ảo trong điện toán đám mây

Bài báo này tập trung đi sâu phân tích các giải thuật áp dụng cho giai đoạn thứ nhất, sau đó thử nghiệm các kỹ thuật trên môi trường điện toán đám mây bằng cách sử dụng công cụ mô phỏng CloudSim. Thực nghiệm đã so sánh tính hiệu quả của các kỹ thuật ra quyết định di trú VM cũng như những hạn chế của chúng và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Phạm Nguyên Thảo

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phụ thuộc hàm, khái niệm về dạng chuẩn, chuẩn bị cài đặt CSDL, cài đặt chỉ mục với SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.3 - Phạm Nguyên Thảo

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.3 cung cấp cho người học các kiến thức: Các chế độ chứng thực (Authentication modes), cấu hình chế độ chứng thực, khái niệm login và user, cấp và quản lý login, tạo và quản lý user,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 5 - Nguyễn Việt Hưng

Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể làm được những việc sau: Giải thích được cách sử dụng của control file, liệt kê nội dung của control file, tạo và quản lý control file, quản lý tệp tin điều khiển với Oracle Managed Files (OMF), lấy các thông tin về control file.


Bài giảng Access: Chương 4 - Nguyễn Sơn Hải

Bài giảng Access: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một report, các loại Report, sử dụng Report wizard, tạo Report tự thiết kế, các bước thiết kế report,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.2 - PGS.TS. Đỗ Phúc

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Bài 1.2 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình quan hệ dựa trên logic, ý nghĩa của luật, diễn giải theo lý thuyết chứng minh, diễn giải luật theo lý thuyết mô hình, mô hình cực tiểu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

SQL Server DBA Training
 • 05/06/2013
 • 85.455
 • 604
Giáo trình SQL Bài 12
 • 16/11/2010
 • 50.038
 • 225
SQL VISUAL QUICKSTART GUIDE- P18
 • 07/11/2010
 • 21.487
 • 227
HTML - DHTML - JavaScipt
 • 12/06/2011
 • 18.201
 • 878

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu