Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Chứng chỉ quốc tế (1.087)

Module 16 - Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

Tham khảo bài thuyết trình 'module 16 - evading ids, firewalls, and honeypots', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 17 - Buffer Overflow

Tham khảo bài thuyết trình 'module 17 - buffer overflow', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 01 - Introduction to Ethical Hacking

I was planning to write a detail article on the basis of ethical hacking and penetration testing that cover the methodology, reporting and other things but some of my friend has shared this wonderful presentation that covers each and everything about ethical hacking and the process. Below is the presentation that covers the beginning of ethical hacking and it will let you know the procedure of hacking and penetration testing.


Module 03 - Scanning Networks

Tham khảo bài thuyết trình 'module 03 - scanning networks', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 04 - Enumeration

Tham khảo bài thuyết trình 'module 04 - enumeration', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 07 - Viruses and worms

Tham khảo bài thuyết trình 'module 07 - viruses and worms', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 08 - Sinffers

Tham khảo bài thuyết trình 'module 08 - sinffers', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 14 - SQL Injection

Tham khảo bài thuyết trình 'module 14 - sql injection', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 15 - Hacking Wireless Networks

Tham khảo bài thuyết trình 'module 15 - hacking wireless networks', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 13 - Hacking Web Applications

Tham khảo bài thuyết trình 'module 13 - hacking web applications', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 06 - Troajns and Backdoors

Tham khảo bài thuyết trình 'module 06 - troajns and backdoors', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 12 - Hacking Webservers

Tham khảo bài thuyết trình 'module 12 - hacking webservers', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 19 - Penetration Testing

Tham khảo bài thuyết trình 'module 19 - penetration testing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 10 - Denial of service

Tham khảo bài thuyết trình 'module 10 - denial of service', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 11 - Session Hijacking

Tham khảo bài thuyết trình 'module 11 - session hijacking', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 18 - Cryptography

Tham khảo bài thuyết trình 'module 18 - cryptography', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


FOUNDATIONS OF SOFTWARE TESTING ISTQB CERTIFICATION

Is this chapter, we will introduce you to the fundamentals of testing: why testing is needed; its limitations, objectives and purpose; the principles behind testing; the process that testers follow; and some of the psychological factors that testers must consider in their work. By reading this chapter you'll gain an understanding of the fundamentals of testing and be able to describe those fundamentals.


A Software Testing Primer

An Introduction to Software Testing by Nick Jenkins In summary - you are free: to copy, distribute, display, and perform the work and to make derivative works. You must attribute the work by directly mentioning the author's name. You may not use this work for commercial purposes and if you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under a license identical to this one. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Your fair use and...


Câu hỏi và trả lời MCSA

Diễn giải khác biệt chủ yếu giữa TCP và UDP TCP: Truyền tin có bảo đảm. Máy tính nhận tin sẽ xác nhận với máy tính phát tin khi nhận đủ thông tin hoặc yêu cầu bổ sung nếu nhận chưa đủ. UDP: Truyền tin không bảo đảm. Máy tính nhận tin không có hồi báo đến máy tính phát tin cho dù nhận đủ thông tin hay không.


THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC TRONG LÂM NGHIỆP

Tham khảo sách 'thống kê và tin học trong lâm nghiệp', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


NETSIM FOR CCNA LAB MANUAL

Objective: Become familiar with the Cisco Router. Lab Equipment: Router 1 from the eRouters menu Background Reading: Lab Primer Lesson 1: Introduction to the Cisco Router Command-Line Interface 1. When the lab has fi nished loading, the Router 1 window will open, and the text “Press Enter to Start” will appear. 2. Click inside the Router 1 window, and press the ENTER key to get started. You are now connected to Router 1 and are at the user mode prompt. The prompt is broken into two parts: the host name and the mode. Router is Router 1’s host name, and the prompt indicates user mode....


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 5

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 5', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 6

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 6', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Trắc Nghiệm về Linux

1.What is the most popular file system choice? A. ext2 B. bsdf C. jfs D. ext3 Answer: A 2.What steps need to be performed, to make a new disk accessible to users? Select three. A. fdisk B. mkfs C. mount D. stat E. quotaon Answer: A, B, C 3.Which THREE of the following commands are used when setting up and accessing a new filesystem on the hard drive? A. fsck B. mkfs C. mount D. fdisk E. format Answer: B, C D


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 4

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 4', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 7

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 7', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 9

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 9', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 8

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 8', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề Tài Lap Windows server 2003

Tắt windows firewall bằng cách vào Startrun và đánh Services.msc rồi tìm tới Windows Firewall và disable nó đi. Bấm phím phải chuột vào My Computer rồi chọn Properties trong menu ngữ cảnh chọn bảng Computer Name và bấm nút Change gõ tên mới trong ô Computer Name (không được trùng với tên account trong máy)


CCNA LAB GUIDE Version 4.0 (Cisco Certified Network Associate)

Các loại cáp và các loại kết nối Chương này sẽ cung cấp những thông tin và các câu lệnh có liên quan đến những chủ đề sau: - Kết nối Router hoặc Switch sử dụng cáp Rollover - Xác định các thông số cài đặt trên PC để thực hiện kết nối Router hoặc Switch. - Tìm hiểu về phương pháp cấu hình của những kết nối Lan khác nhau. - Xác định các loại cáp Serial khác nhau. - Xác định các loại cáp được sử dụng để kết nối router hoặc switch đến các thiết bị khác....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TUTORIAL-8
 • 21/05/2010
 • 14.276
 • 786
Exchange 2007 part 8
 • 28/07/2010
 • 68.530
 • 421
Lab A: Administering MMS
 • 03/09/2009
 • 19.503
 • 848
Fravo Cisco 642-811 2.0
 • 10/08/2009
 • 27.516
 • 600

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu