Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.182)

Tài liệu thi Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Đoàn thể - Trung cấp lý luận chính trị

Nội dung tài liệu trình bày 6 câu hỏi về Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Đoàn thể và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí vai trò đạo đức

Tài liệu trình bày các câu hỏi và đáp án lien quan đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí vai trò đạo đức. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu!


Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung đạo đức

Nội dung tài liệu đưa ra các câu hỏi và phân tích các câu hỏi liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Phân tích đặc điểm, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung trình bày các câu hỏi phân tích đặc điểm, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Xây dựng Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu trình bày và phân tích về xây dựng Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu này.


Possible classification of the methods of operational research applicable in the field of defense

The overall dynamic development of operational research in various fields of human activities urges the need for a clearer and mathematically more explicit classification of its methods. This need is also very urgent in the field of defense, particularly because of the complications of modern conflicts, as well as of new security requirements. One of the possible classifications of methods based on the theory of games as a mathematical model for solving conflict situations is presented in this paper. The connections between methods and their mathematical description are underlined.


Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị, nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng dạy, học các môn lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu, là cơ sở đề xuất việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.


Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

Bài viết trình bày khái lược thực trạng công tác giảng dạy lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế nhất định trong giảng dạy học các môn lý luận chính trị, trên cơ sở đó tác giả đề xuất 5 biện pháp về đổi mới nội dung chương trình, tập bài giảng, giáo án, phương pháp dạy học cho đến khâu kiểm tra đánh giá. Qua đó góp phần đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị một cách toàn diện đáp ứng được yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay.


Sử dụng sơ đồ trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay

Trên cơ sở phân tích vai trò của sơ đồ trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết đưa ra các biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả, phát huy tối đa vai trò của sơ đồ trong dạy học bộ môn ở trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã cho thấy sự thành công, hiệu quả của phương pháp dạy học này.


Cơ sở hình thành và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

Bài viết làm rõ những cơ sở đưa đến sự hình thành và phát triển bền vững của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; dân cư, văn hóa, lịch sử; yêu cầu chống kẻ thù chung.


Những tiền đề hình thành tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng

Bài viết trình bày những nhân tố lý luận ảnh hưởng đến quá trình hình thành và chuyển biến trong tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng. Đó là tư tưởng đổi mới của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch… thế kỷ XX, những quan điểm mới mẻ của các nhà cải cách Trung Quốc như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu truyền bá vào Việt Nam đầu thế kỷ XX qua các tân thư.


Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Singapore từ năm 2005 đến năm 2015

Quan hệ giữa Ấn Độ và Singapore có chiều sâu lịch sử, bao hàm các yếu tố đan xen về truyền thống, ngôn ngữ, văn hóa. Trên cơ sở nền tảng những thành tựu đạt được, dưới sự tác động của các bối cảnh mới, hiện nay, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong đó, quan hệ kinh tế chiếm một vị trí rất quan trọng. Trên cơ sở thống kê và phân tích từ nguồn tài liệu khá phong phú, bàii viết đi sâu tìm hiểu thực trạng hợp tác thương mại Ấn Độ - Singapore trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015.


Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cách mạng Tháng Tám 1945 - minh chứng của triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị

Trong hệ thống triết lý chính trị Hồ Chí Minh, triết lý về chủ thể chính trị chiếm vị trí quan trọng. Nó trả lời cho câu hỏi: Ai sẽ là người thực hiện trên con đường đạt đến các giá trị đích thực của một nền chính trị? Triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị của cách mạng Việt Nam là người dân, là nhân dân. Sức mạnh của nhân dân là vô địch.


Về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ hiện nay

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ đã trải qua thời gian 45 năm (1972-2017), trong đó từ năm 2007 được đặt trong khuôn khổ đối tác chiến lược. Kết quả của mối quan hệ đó đã tạo thêm sức mạnh về nhiều mặt cho cả hai nước, góp phần vào sự phát triển tiến bộ của khu vực cũng như của cả thế giới. Những kết quả đó là tài sản chung của hai nước Việt Nam-Ấn Độ và là những giá trị mang sang một giai đoạn mới của sự phát triển ở mỗi nước.


Tài liệu thi Quản lý hành chính nhà nước - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp những câu hỏi và đáp án về Quản lý hành chính nhà nước - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp những câu hỏi và đáp án về Tài liệu thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu thi Đường lối, chính sách - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi về Đường lối, chính sách - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật

Nội dung của "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật " trình bày kiến thức về phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật và các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Mời các bạn tham khảo!


Bài 3 - Quyền lực chính trị

Tài liệu "Bài 3 - Quyền lực chính trị" trình bày định nghĩa, đặc điểm của quyền lực, phân loại quyền lực. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết tập trung làm rõ tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuộc tính bao trùm, xuyên suốt toàn bộ nội dung lời kêu gọi của Bác Hồ, từ xác định mục đích đến phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tác giả đề xuất 4 biện pháp chính theo hướng tăng cường tính nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc.


Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở nhà trường quân đội hiện nay

Trong bài viết này, tác giả đã tập trung làm rõ thực trạng năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở nhà trường Quân đội hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trên mạng xã hội của giảng viên trẻ ở Nhà trường Quân đội nhằm thực hiện hiệu quả việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên mạng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học ở nhà trường Quân đội hiện nay.


Những nhân tố hạn chế sự phát triển của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) giai đoạn 1985-2015

Bài viết đề cập đến một số yếu tố nổi bật đã cản trở sự phát triển của Hiệp hội, là nguyên nhân góp phần làm cho SAARC chưa trở thành một tổ chức khu vực có ảnh hưởng đáng kể như một số tổ chức khác.


Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè

Mời các bạn tham khảo bộ “Tổng hợp các bài thu hoạch chính trị hè” dưới đây do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn nhằm giúp các bạn nắm bắt được thông tin yêu cầu của bài thu hoạch cũng như cách trình bày nội dung câu trả lời đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công!


Tổng hợp 8 Bài thu hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa XII

TaiLieu xin giới thiệu đến các bạn “Tổng hợp 8 Bài thu hoạch Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa XII” trình bày về nhận thức, tiếp thu của bản thân về những vấn đề cơ bản, điểm mới trong các chuyên đề được nêu trong Nghị quyết; những công việc bản thân cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thức XII của Đảng đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo!


Power culturally and polically defined

The study of power is as important as the study of culture and politics for a successful foreign language teaching. More than just mastering language skills and rules, the students of English language should know what and why they are learning in their language curricula. Being aware of the power and power handling in the English lessons should be part of their jobs. In this paper, the concepts of culture, politics and power are revised before an introduction of power which is then culturally and politically defined. The paper is part of a further Critical Discourse Analysis in which culture, politics, power and values as well as their relationships are carefully considered.


Kiểm định mô hình đường cong Phillips tại Việt Nam

Bài viết này sử dụng phương pháp định tính và định lượng để trình bày nội dung kiểm định lý thuyết mô hình đường cong Phillips tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng lý thuyết đường cong Phillips đúng với diễn biến thực tiễn tình hình kinh tế tại Việt Nam, điều này cho thấy lý thuyết này rất hữu ích và có giá trị cao trong việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ cũng như chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.


Quá trình bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc theo đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986 - 1991)

Tại đại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ VI (từ 05/12/1986 ñến 18/12/1986), Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước trong đó có hoạt động đối ngoại. Riêng đối với Trung Quốc, ĐCS Việt Nam đã nưa ra chủ trương thể hiện quyết tâm nẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Trung.


Nhìn nhận việc “đảo hóa” của Trung Quốc ở Trường Sa dưới góc độ luật pháp quốc tế

Hoạt động xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo của Trung Quốc trên rạn san hô ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam được bắt đầu năm 2014 và tăng cường đáng kể vào năm 2015 và 2016. Trung Quốc đã nạo vét, san lấp và cải tạo 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, biến chúng thành các đảo nhân tạo và xây dựng các công trình nổi khác tại các thực thể Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp trên Biển Đông.


An ninh biển Đông: cách hành xử của các nước có liên quan

Trong những năm gần đây, biển Đông không chỉ là tuyến hàng hải nhộn nhịp mà còn là nơi phô diễn năng lực quân sự của nhiều quốc gia. Trong đó, Trung Quốc bước ra khỏi giai đoạn trỗi dậy hòa bình; liên tục có những hành ñộng “Đi trên miệng hố chiến tranh”, vi phạm luật pháp quốc tế về biển và những cam kết với ASEAN,... gây bất ổn an ninh khu vực.


Khả năng hình thành trật tự thế giới lưỡng cực trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI (tính đến hết nhiệm kỳ thứ 2 của tổng thống Mỹ Barack Obama)

Bài viết Khả năng hình thành trật tự thế giới lưỡng cực trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI (tính đến hết nhiệm kỳ thứ 2 của tổng thống Mỹ Barack Obama) trình bày những năm đầu trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến sự phục hồi của kinh tế và vị thế của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế, đồng thời quan ngại trước sự “trỗi dậy” đáng kinh ngạc của Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
  • 22/09/2014
  • 70.426
  • 966
Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.181
  • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu