Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 275 - Biểu mẫu (8.289)

Báo cáo thường niên năm 2008

Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là công ty vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD- TCCB ngày 28/10/1975 của bộ xây dựng. Đơn vị trực thuộc bộ xây dựng, được bộ xây dựng giao nhiệm vụ: Cung ứng xi măng cho các tỉnh miềm Trung theo chỉ tiêu nhà nước. Sản xuất vật liệu xây dựng.


Bảng cân đối kế toán hợp nhất công ty CP đầu tư công nghệ FPT

Tài sản cố định hữu hình 221 12 593,457,212,465 598,227,349,892 Nguyên giá 222 987,332,296,472 954,246,329,790 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (393,875,084,006) (356,018,979,898) 2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 13 - - Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 3


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 3 năm 2007 của Ngân hàng TMCP Á Châu

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc của Ngân hàng Á Châu Quý 3 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 07/2006/LĐ-GĐT

Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng,... Công ty Coca-Cola phải trả khoản tiền lương còn thiếu..., chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu,...


Phiếu "Từ chối chăm sóc"

Mẫu phiếu "Từ chối chăm sóc" của Division of Public Heath


BÁO CÁO " BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GÒ TRƯỞNG THÀNH"

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 30 tháng 06 năm 2008.Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ ngắn hạn, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, các khoản phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi.


Bảng tổng hợp phân công, theo dõi và đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010

Bảng phân công này được tổng hợp từ khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, được phân công theo sở, ngành, địa phương như sau


Báo cáo tài chính tóm tắt Công ty LTTP SAFOCO

Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2 năm 2008 của công ty cp LTTP Safoco


SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG SỐ 34/ STC-NS

Hướng dẫn thanh toán các nhân qua tài khoản cho các đối tượng...tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Sở Tài chính hướng dẫn thanh toán ... trả cá nhân (tên, số tài khoản, số tiền của người được thanh toán) giữa bản giấy ...


QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY AGIFISH

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế.


Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 01/01/2008 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492

Ban giám đốc Công ty cổ phần và đâù tư 492, tên giao dịch là quốc tế Construction and Investment Joint Stock Company 492 ( sau đây gọi tắtlà "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và báo cáo tài chính của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.


3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng

Mời các bạn tham khảo 3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mà chúng tôi vừa cập nhật. Đây là những mẫu có nội dung và hình thức rõ ràng, trình bày đúng quy cách. Với những mẫu chuẩn này, các bạn sẽ hình dung được như thế nào là một biên bản thanh lý hợp đồng và để có một biên bản hoàn chỉnh chúng ta cần phải thể hiện những mục, điều khoản nào.


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2007 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂÙ THỰC VẬT TƯỜNG AN

Bảng cân đối kế toán năm 2007 của công ty CP dầu thực vật Tường An


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Bảng cân đối kế toán tổng hợp của công ty cổ phần cổ phần viễn thông - tin học - điện tử


Báo cáo thường niên 2008

Tầm nhìn và sứ mệnh Tầm nhìn: Trở thành công ty hoạt động đầu tư và sản xuất đa ngành hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam Sứ mệnh: Khởi tạo với đam mê, đối diện trực tiếp với thử thách, hòa quyện nguồn nhân lực, công nghệ, tiềm năng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo mang lại giá trị đích thực, "Phồn vinh cùng đất nước" ...


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2008

Hướng dẫn thủ tục hành chính năm 2008 về kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc tại các văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài.


Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí

bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.


Báo cáo kết quả nghiên cứu

Hoạt động “Hỗ trợ thiết lập hệ thống thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ của Việt Nam - SERV-5” là một trong nhiều hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên” giai đoạn II (Mutrap II) thực hiện từ năm 2005 đến 2008. Đây là dự án được phối hợp thực hiện và tài trợ bởi Cộng đồng Châu Âu và Bộ Thương mại Việt Nam nhằm trợ giúp cho Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như tham...


Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Quý 1/2008 của Công tu cổ phần Vincom

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2008 của Công ty cổ phần Vincom


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007: Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và thương mại VINALINK

24/6 bộ trưởng bộ thương mại ban hành quyết định số 0776/1999/QĐ-BTm phệ duyệt phương án cổ phần hóa một bộ phận DNNN Vinatrans, chuyển xí nghiệp đại lý vận tải và gom hàng thành công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại, tên giao dịch: Vinalink.


Thủ tục về Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Báo cáo tài chính quý III. Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất. Thuyết minh báo cáo tài chính.


BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG TMCP GIA ĐỊNH

Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. "Ngân hàng": là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0025/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22/08/1992, sau đây gọi tắt là GĐNH. 2. “Nợ quá hạn”: là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn.


Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ "Chăm sóc khách hàng thân thiết"

Mẫu "Phiếu đăng kysử dụng dịch vụ "Chăm sóc khách hàng thân thiết"" cảu ngân hàng HABUBANK


Tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông thường xuyên năm 2006

Căn cứ vào điều lệ tổ chức & hoạt động công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức đã được các thành viên thông qua ngày 17/06/2006 Căn cứ các tài liệu đã trình đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức kiến nghị đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:


BẢN CÁO BẠCH CTY CP CAVICO VIỆT NAM

Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch Tổ chức niêm yết Ông Trần Mạnh Hùng Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị Ông Hứa Thanh Bình Chức vụ: Giám đốc Ông Trần Văn Lưu Chức vụ : Kế toán trưởng


Lập dự toán và giám sát kế hoạch ngân sách

Mục tiêu: 1. Nêu được chu trình lập dự toán ngân sách 2. Mô tả được các cách trình bày bản dự toán ngân sách 3. Giải thích được các bước lập ngân sách 4. Phát hiện và phân tích được những điểm cần điều chỉnh trong bản kế hoạch ngân sách.


" Chương trình khung trung cấp nghề kế toán doanh nghiệp

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp Mã nghề: Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: -Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương -Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hóa trung học phổ thông theo quyết định bộ giáo dục - đào tạo ban hành; Số lượng môn học đào tạo: 25


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DỆT MAY PHÚ THỌ

Được thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy Dệt Hoà Thọ (SICOVINA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Năm 1975, khi thành phố Đà Nẵng được giải phóng Nhà máy Dệt Hoà Thọ được chính quyền tiếp quản và đi vào hoạt động trở lại vào ngày 21/04/1975.


BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 2005

Theo mục đích của nhóm 94.06, khái niệm "cấu kiện nhà lắp ghép" có nghĩa là những cấu kiện nhà đã hoàn thành trong nhà máy hoặc đóng gói như các bộ phận nhà đi kèm với nhau nhằm để lắp ghép tại chỗ, như nhà ở, nhà làm việc, văn phòng, trường học, cửa hàng, lán trại, gara hoặc các loại nhà tương tự.


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tôi cam kết thực hiện đúng nội dung xây dựng công trình nêu trên, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu