Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi VU Huong Giang (2)

Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế

Bài viết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 2005 - 2011 theo phương pháp SFA (Stochatic Frontier Panel Data).


Vài nét về việc sử dụng hình ảnh “con chó” trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích để thấy sự khác nhau giữa thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có chứa từ "chó" cũng như các tính năng cụ thể của văn hóa Anh và văn hóa Việt đối với loài chó bên cạnh những điểm tương đồng và khác biệt giữa tiếng Anh và thành ngữ Việt có chứa từ "chó".


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The Big Time
  • 08/01/2013
  • 15.704
  • 912

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu